Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UE w Poznaniu 2016/17 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 83 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017

Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 24 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 24 głosami „tak”, działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu UEP, ustalił następujące warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017:

§ 1

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia ubiegają się o przyjęcie na wydział i kierunek. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania - jest zwracana opłata rekrutacyjna.

3. Postępowanie kwalifikacyjne przy przyjęciach na stacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia:

a) punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, zdawanych przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego

albo

b) punkty uzyskane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych (dotyczy kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości i nie wybrali uzupełniania przedmiotów na zasadach egzaminu maturalnego lub w ramach uzupełniania przedmiotów na zasadach egzaminu maturalnego nie wybrali przedmiotów będących przedmiotami kwalifikacyjnymi na danym kierunku, na UEP).

4. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Jeden z tych języków musi być kontynuacją języka obcego wybranego do kwalifikacji na studia - w grupie dla zaawansowanych. Studentów wszystkich kierunków studiów obowiązuje nauka języka angielskiego. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Student nie może podjąć nauki języka obcego w grupie dla początkujących, jeżeli uczył się tego języka w szkole średniej lub zdawał go na egzaminie maturalnym.

 

5.         Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplom International Baccalaureate) lub maturą europejską (dyplom European Baccalaureate) mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny.

6. Obywatele polscy posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, z zastrzeżeniem pkt 7.

7. Postanowienia § 1 pkt 3 powyżej, dotyczące egzaminu maturalnego oraz jego wyników, stosuje się odpowiednio do:

a) egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

b) egzaminu zagranicznego, jeżeli wynikające z niego uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zostało potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 93 a ustawy powołanej w pkt 7 a) powyżej,

c) egzaminu zagranicznego potwierdzonego świadectwem lub innym dokumentem, dyplomem IB lub dyplomem EB, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy powołanej w pkt 7 a) powyżej,

oraz wyników tego egzaminu.

8. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 85 (2014/2015) z dnia 22 maja 2015 roku.

10. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu rekrutacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

11. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia albo na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP.

12. Dopuszczalny jest udział studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w zajęciach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody dziekana udzielonej na wniosek studenta.

13. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych zaocznych następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub na podstawie wyników egzaminów maturalnych albo dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP (punktacja procentowa w przypadku egzaminu maturalnego lub oceny w przypadku egzaminu dojrzałości^.

Pierwszeństwo przy przyjęciach na studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia mają kandydaci, którzy w tym samym roku ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na UEP, lecz nie zostali przyjęci z powodu ograniczonej liczby miejsc.

14. Na studia prowadzone w językach obcych wstęp jest wolny. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

15. Osoby posiadające już status studenta danego wydziału i kierunku studiów pierwszego stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam wydział i kierunek.

16. Decyzję o liczbie miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych podejmuje Senat UEP.

§ 2

1. Postępowanie rekrutacyjne na UEP organizuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez rektora. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów.

2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor wyznaczony przez rektora. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan wyznaczony przez dziekana.

3. Zadaniem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest:

- dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

-  udział jej członków w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,

- ustalenie liczby punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia,

- podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości,

-  podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

-  zawiadomienie kandydatów o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

4.  Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

- zatwierdzanie - na wniosek właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej -wydziałowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

-  rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

- podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia.

§ 3

 

1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdza zakres materiału na rozmowy kwalifikacyjne i powołuje egzaminatorów poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz kierowników zespołów prowadzących rozmowy kwalifikacyjne.

2. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych upoważnieni są nauczyciele akademiccy szkoły wyższej. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych mogą być upoważnieni nauczyciele szkół średnich.

3. Tematy rozmów kwalifikacyjnych są przygotowywane przez kierowników zespołów egzaminacyjnych. Tematy zatwierdza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Zakres materiału, będący podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych, jest udostępniany kandydatom na co najmniej trzy miesiące przed egzaminem wstępnym.

5. Kandydat, który odbył rozmowę kwalifikacyjną, może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych punktach z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Zaświadczenie to wydaje się w roku kalendarzowym odbycia rozmowy.

6. Organizacja i sposób przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi.

7. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów na wybrany kierunek, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie została wyczerpana liczba miejsc. Jeżeli na kierunku, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a) podanie (według ustalonego formularza),

b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony; oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille,

c) ankieta osobowa,

d) deklaracja podjęcia studiów na UEP,

e) kserokopia dowodu osobistego,

f) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

g) nośnik (np. płyta kompaktowa) z kolorową fotografią cyfrową o wymiarach 20 x 25mm (236 x 295 pikseli) w rozdzielczości 300 dpi, o rozszerzeniu .jpg lub .tif (bez kompresji),

h) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

i) zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),

j) zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate),

k) zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

l) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

m) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

n) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie oryginału tego dokumentu Uczelnia sporządzi jego poświadczoną kopię, a oryginał zostanie zwrócony (dotyczy kandydatów, których świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej są odrębnymi dokumentami),

o) informacja kandydata o ukończonych, podjętych lub kontynuowanych kierunkach studiów stacjonarnych. W wypadku zmiany danych zawartych w złożonej informacji kandydat na studia zobowiązany jest do jej niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o których mowa w § 1 pkt 8, składają ponadto:

p) potwierdzoną kserokopię paszportu albo innego dokumentu tożsamości uprawniającego do przekraczania granic i pobytu na terytorium RP (zamiast dokumentu wskazanego w ppkt e), q) kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

r) oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy cudzoziemców, którzy, mając możliwość wyboru, wybrali zasady podjęcia studiów obowiązujące obywateli polskich),

s) zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie).

9. Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego jest wymagane elektroniczne zgłoszenie.

10. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 1 pkt 2.

11. Kandydaci, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6, nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu świadectwa matury międzynarodowej albo ukończenia szkoły średniej za granicą, są obowiązani złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego świadectwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia.

12. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

13. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia nastąpi nie wcześniej niż 5 maja i nie później niż 15 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

14. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

15.  Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni.

16. Rektor może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i trybu oraz terminów rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

§ 4

1. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie, obejmuje:

a) rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego - do wyboru przez kandydata),

b) rozmowę kwalifikacyjną z geografii albo z historii, albo z informatyki - do wyboru przez kandydata,

c)  rozmowę kwalifikacyjną z matematyki.

2. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna obejmuje:

a)  rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (z języków wymienionych w pkt 1a),

b) rozmowę kwalifikacyjną z geografii albo z historii, albo z informatyki, albo z wiedzy o społeczeństwie - do wyboru przez kandydata.

3. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji obejmuje:

a)  rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (z języków wymienionych w pkt 1a),

b) rozmowę kwalifikacyjną z biologii albo chemii, albo z fizyki, albo z matematyki - do wyboru przez kandydata.

4. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmuje:

a) rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego - do wyboru przez kandydata),

b) rozmowę kwalifikacyjną z geografii albo z historii, albo z matematyki - do wyboru przez kandydata.

5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdego przedmiotu obowiązuje skala od 0 do 100 punktów.

6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza egzaminator w obecności co najmniej jednego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jednolite tematy zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej są przygotowywane przez kierowników zespołów egzaminacyjnych.

7. Łączna liczba punktów rankingowych, uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego przez kandydata odbywającego rozmowę kwalifikacyjną, jest równa sumie punktów, o których mowa w § 4 pkt 5.

§ 5

1. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia, którzy zdawali egzamin maturalny, ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie liczby punktów procentowych uzyskanych z wymienionych niżej przedmiotów kwalifikacyjnych w części zewnętrznej (pisemnej) tego egzaminu.

2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie, są zdawane w ramach egzaminu maturalnego:

a) geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury International

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) - do wyboru przez kandydata.

3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku polityka społeczna są zdawane w ramach egzaminu maturalnego:

a) geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie - do wyboru przez kandydata,

b) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) - do wyboru przez kandydata.

4. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji są zdawane w ramach egzaminu maturalnego:

a) biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka - do wyboru przez kandydata,

b) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) - do wyboru przez kandydata.

5. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są:

a) geografia albo historia, albo matematyka - do wyboru przez kandydata,

b) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) - do wyboru przez kandydata.

6. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 2 - 5 dokonuje kandydat na studia.

7.  Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób: (liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach egzaminu maturalnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z językaBaccalaureate i European Baccalaureate) - do wyboru przez kandydata,

b) matematyka,

obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:

(1,2 x liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2, przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.

8. Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL i SL oraz European Baccalaureate (EB) na poziomie rozszerzonym i podstawowym przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

Ocena IB

Liczba punktów kwalifikacyjnych

7 - excellent

100

6 - very good

90

5 - good

80

4 - satisfactory

60

3 - mediocre

40

2 - poor

30

Ocena EB

Liczba punktów kwalifikacyjnych

9,00 - 10,00

100

8,00 - 8, 95

90

7,00 - 7,95

80

6,00 - 6,95

60

5,00 - 5,95

40

4,00 - 4,95

30

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher lub na poziomie rozszerzonym, w wypadku dyplomu EB, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL/rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard lub poziomie podstawowym, w wypadku dyplomu EB , ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL/podstawowym + 40): 2.

9. Maksymalna liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego zdawanego przez kandydata w ramach nowej matury wynosi 100.

10. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, obliczonych na podstawie wyników egzaminów maturalnych i punktów uzyskanych z rozmów kwalifikacyjnych, są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków.

11. Jeżeli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów, o których mowa w punktach 2-5, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

§ 6

1. Przy przyjęciach na zaoczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia brane są pod uwagę oceny uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości (najwyższa z ocen) albo punktacja procentowa uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

2. Przy przyjęciach na wieczorowe studia niestacjonarne pierwszego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów, uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne lub punktacja procentowa uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi są:

a) na kierunkach ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie:

-  historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) - do wyboru przez kandydata,

- matematyka,

-  język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) -do wyboru przez kandydata,

b) na kierunku polityka społeczna:

-  historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie - do wyboru przez kandydata,

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) -do wyboru przez kandydata,

c) na kierunku towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji:

- biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka - do wyboru przez kandydata,

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) - do wyboru przez kandydata.

4. W przypadku kandydatów na zaoczne studia niestacjonarne, którzy zdawali egzamin dojrzałości, łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów za oceny na świadectwie dojrzałości uzyskane z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Za ocenę z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości przyznaje się następującą liczbę punktów:

Ocena

Liczba punktów

Celujący

100

Bardzo dobry

90

Dobry

70

Dostateczny

50

Dopuszczający

30

Maksymalna liczba punktów za oceny z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych zdawanych w ramach egzaminu dojrzałości wynosi 300, z zastrzeżeniem §6 pkt 3 b) i 3 c). Maksymalna liczba punktów na kierunkach: polityka społeczna, towaroznawstwo z dwóch przedmiotów kwalifikacyjnych wynosi 200.

5. Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób: (liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach egzaminu maturalnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z tego przedmiotu. Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:

(1,2 x liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2, przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej ich liczby.

Maksymalna liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego, zdawanego przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego, wynosi 100.

6. Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL i SL oraz European Baccalaureate (EB) na poziomie rozszerzonym i podstawowym przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

Ocena IB

Liczba

punktów

7 - excellent

100

6 - very good

90

5 - good

80

4 - satisfactory

60

3 - mediocre

40

2 - poor

30

Ocena EB

Liczba punktów kwalifikacvinvch

9,00 - 10,00

100

8,00 - 8, 95

90

7,00 - 7,95

80

6,00 - 6,95

60

5,00 - 5,95

40

4,00 - 4,95

30

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher lub na poziomie rozszerzonym, w wypadku dyplomu EB, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL/rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard lub poziomie podstawowym, w wypadku dyplomu EB , ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL/podstawowym + 40): 2.

7. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP uzyskanych w ramach egzaminu dojrzałości i punktów procentowych z przedmiotów kwalifikacyjnych zdawanych na egzaminie maturalnym, sporządzane są jednolite listy kandydatów dla każdego z kierunków.

8. Jeżeli kandydat na studia niestacjonarne nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów wymienionych w pkt 3, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na wydziale, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

§ 7

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół. W protokole wpisuje się odpowiednio:

a) liczbę punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie z postanowieniami § 4-6,

b)  treść pytań zadanych kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów.

3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów w kolejności według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

5. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów jest wywieszana w siedzibie Uczelni, wyniki udostępniane są na stronie internetowej UEP.

6. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia podpisuje w imieniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności - zastępca przewodniczącego.

§ 8

1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydat może się odwołać bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podpisuje w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna

4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.

§ 9

Uchwała Senatu UEP w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia jest podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni.

§ 10

1. Uczelnia pobiera opłaty za studia lub świadczone usługi edukacyjne określone w art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2. Zasady pobierania opłat określa Senat UEP, a ich wysokość ustala rektor.

 

Komisję skrutacyjną stanowili: mgr Jerzy Ceitel i dr Andrzej Stańda.

Przewodniczył obradom Senatu:

R E K T O R

(prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP)

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)