Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na ZUT 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technicznym w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), z uwzględnieniem pozytywnej opinii senackiej komisji ds. dydaktyki, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uchwala:

1. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Rektor

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA WYŻSZE W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNYM W SZCZECINIE w roku akademickim 2016/2017

§ 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW

1. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 prowadzi rekrutację na:

1) studia stacjonarne pierwszego stopnia -SI,

2) studia niestacjonarne pierwszego stopnia (odpłatne) -NI,

3) studia stacjonarne drugiego stopnia - S2,

4) studia niestacjonarne drugiego stopnia (odpłatne) - N2.

Wykaz kierunków i form studiów wyższych - rekrutacja w roku akademickim 2016/2017

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

FORMY STUDIÓW

stacjonarne

Niestacjonarne

I

stopnia

II

stopnia

I

stopnia

II

stopnia

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biologia

SI

S2

NI

N2

bioinformatyka 1

SI

 

 

 

biotechnologia

SI

S2

NI

N2

zootechnika

SI

S2

NI

N2

Wydział Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

SI

S2

 

N2

budownictwo

SI

S2

NI

N2

budownictnwo (inżynier europejski)

SI

 

 

 

inżynieria środowiska

SI

S2

 

N2

wzornictwo

SI

S2

 

 

Wydział

Ekonomiczny

ekonomia

SI

S2

NI

N2

turystyka i rekreacja

SI

 

NI

 

zarządzanie

SI

 

NI

 

Wydział

Elektryczny

automatyka i robotyka

SI

S2

 

 

elektronika i telekomunikacja

SI

 

 

 

elektrotechnika

SI

S2

NI

N2

teleinformatyka

SI

S2

 

 

Wydział

Informatyki

informatyka

SI

S2

NI

N2

inżynieria cyfryzacji

SI

 

NI

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

energetyka

SI

 

 

 

inżynieria materiałowa

SI

 

 

 

inżynieria materiałowa (w języku angielskim) - studia odpłatne

SI

S2

 

 

mechanika i budowa maszyn

SI

S2

NI

N2

mechatronika

SI

 

 

 

transport

SI

S2

NI

N2

zarządzanie i inżynieria produkcji

SI

S2

NI

N2

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

architektura krajobrazu

SI

S2

 

N2

gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

SI

S2

 

 

gospodarka przestrzenna

SI

S2

 

 

medycyna roślin

SI

 

 

 

ochrona środowiska

SI

S2

NI

N2

odnawialne źródła energii

SI

 

NI

 

ogrodnictwo

SI

S2

NI

N2

rolnictwo

SI

S2

NI

N2

technika rolnicza i leśna

SI

S2

NI

N2

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

eksploatacja mórz i oceanów 2

SI

 

 

 

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym

SI

 

 

 

mikrobiologia stosowana

SI

S2

 

 

rybactwo

SI

S2

NI

N2

technologia żywności i żywienie człowieka

SI

S2

NI

N2

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

SI

 

 

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

budowa jachtów 3

SI

 

 

 

chłodnictwo i klimatyzacja

SI

 

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

SI

 

 

 

oceanotechnika

SI

S2

 

 

transport

SI

S2

 

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemia

SI

S2

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

SI

S2

NI

N2

nanotechnologia

SI

S2

 

 

ochrona środowiska

SI

S2

NI

N2

technologia chemiczna

SI

S2

NI

N2

1 studia prowadzone na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w kooperacji z Wydziałem Informatyki;

studia prowadzone na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w kooperacji z Wydziałem Techniki Morskiej i Transportu;

studia prowadzone na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w kooperacji z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

§ 2. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

1. Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia:

1) podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego („nowa” matura - świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną) lub egzaminu dojrzałości („stara” matura) lub wyniki matury międzynarodowej. Maturę międzynarodową potwierdza dyplom IB - International Baccalaureate wydany przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2;

2)  kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, dodatkowo przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych.

Sprawdzian umiejętności plastycznych:

a) na kierunku architektura i urbanistyka składa się z dwóch części: rysunku odręcznego z natury oraz rysunku - sprawdzenia wyobraźni przestrzennej,

b) na kierunku architektura krajobrazu składa się z dwóch części: rysunek z natury oraz kompozycja bryłowa z kartonu,

c) na kierunku wzornictwo składa się z dwóch części: modelowania z rysunkiem odręcznym oraz przeglądu prac przygotowanych przez kandydata wraz z rozmową kwalifikacyjną;

3) o przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, o którym mowa w pkt 2, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej;

4) uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do sprawdzianu umiejętności plastycznych. Kandydatom z dysfunkcją narządu ruchu udostępnione zostaną sale bez barier architektonicznych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed terminem sprawdzianu z umiejętności plastycznych;

5) wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej wyrażone zostaną za pomocą liczby punktów (LP), uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zasady wyznaczania liczby punktów (LP) podano poniżej;

6) kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu maturalnego „nowej” matury - świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydatom legitymującym się dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate (tabela 3) liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 1:

wzór 1

LP = 0,35 x A x W + 0,2 x B x W + 0,2 x C x W + 0,25 x D x X

Symbole wprowadzone we wzorze 1 oznaczają liczbę punktów [%] uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotów:

A - matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia sztuki (zgodnie z tabelą 2) - poziom podstawowy lub rozszerzony,

B - przedmiot dodatkowy - poziom podstawowy lub rozszerzony,

C - język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony,

D - język obcy (nowożytny) - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Wartości współczynników W oraz X wynoszą:

W = 1,0 - dla poziomu podstawowego oraz 1,5 - dla poziomu rozszerzonego

X — 1,0 - dla poziomu podstawowego; 1,5 - dla poziomu rozszerzonego oraz 1,7 - dla klasy dwujęzycznej

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu A lub z przedmiotu B zgodnie z tabelą 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z języka polskiego, języka obcego (nowożytnego) oraz z przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP). Ten sam przedmiot maturalny może być uwzględniany dwa razy we wzorze, pod warunkiem, że kandydat zdawał go na dwóch różnych poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

 

 

WYDZIAŁ

KIERUNEK STUDIÓW

PRZEDMIOT

A

B

C

D

 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

biologia

 

biologia

lub matematyka

 

P

R

Z

E

D

M

I

O

T

 

D

O

D

A

T

K

O

W

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Ę

Z

Y

K

 

P

O

L

S

K

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Ę

Z

Y

K

 

O

B

C

Y

N

O

W

O

Ż

Y

T

N

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bioinformatyka

biotechnologia

zootechnika

 

 

Wydział

Budownictwa i Architektury

architektura i urbanistyka

 

matematyka

 

budownictwo

budownictwo (inżynier europejski)

inżynieria środowiska

wzornictwo

matematyka lub biologia lub historia sztuki

 

Wydział

Ekonomiczny

 

ekonomia

matematyka

turystyka i rekreacja

geografia lub biologia lub matematyka

zarządzanie

 

 

 

 

 

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

Wydział

Elektryczny

 

automatyka i robotyka

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

teleinformatyka

Wydział

Informatyki

informatyka

inżynieria cyfryzacji

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

i Mechatroniki

 

 

energetyka

inżynieria materiałowa

inżynieria materiałowa (w języku angielskim)

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

architektura krajobrazu

 

 

 

 

 

biologia

lub

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Wydział

Kształtowania

gospodarka przestrzenna

medycyna roślin

Środowiska

ochrona środowiska

i Rolnictwa

odnawialne źródła energii

 

ogrodnictwo

 

rolniczo

 

technika rolnicza i leśna

 

eksploatacja mórz i oceanów

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

 

gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym

mikrobiologia stosowana

rybactwo

technologia żywności i żywienie człowieka

zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 

budowa jachtów

 

 

matematyka

 

 

chłodnictwo i klimatyzacja

inżynieria bezpieczeństwa

oceanotechnika

transport

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

chemia

 

matematyka

lub chemia

lub fizyka

 

inżynieria chemiczna i procesowa

nanotechnologia

ochrona środowiska

technologia chemiczna

Zasada przeliczania ocen na punkty [%] dla kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej IB - International Baccalaureate

Ocena

Punkty [%] poziom SL lub HL

Mediocre (2)

30

Satisfactory (3)

60

Good (4)

100

Very good (5)

130

Excellent (6)

140

7) kandydatom, którzy legitymują się świadectwem egzaminu dojrzałości „starej matury”, liczba punktów (LP) będzie obliczona według wzoru 2:

wzór 2

LP = 0,35 x A + 0,2 x B + 0,2 x C + 0,25 x D

Symbole wprowadzone we wzorze 2 oznaczają liczbę punktów wynikających z ocen uzyskanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości, przeliczanych z poniższych przedmiotów, według zasad przedstawionych w tabeli 4:

A - matematyka lub biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia sztuki (zgodnie z tabelą 2),

B - przedmiot dodatkowy,

C - język polski,

D - język obcy (nowożytny)

Jeżeli kandydat zdawał egzamin pisemny i ustny z danego przedmiotu, we wzorze będzie uwzględniana punktacja za wyższą ocenę.

W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu A lub z przedmiotu B zgodnie z tabelą 2, w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę wyniki z języka polskiego, języka obcego (nowożytnego) oraz z przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin dojrzałości.

Kandydat wpisuje do Internetowego Systemu Rekrutacji wszystkie uzyskane wyniki z egzaminu dojrzałości, natomiast system wylicza najkorzystniejszą dla kandydata liczbę punktów (LP).

Tabela 4

Zasada przeliczania ocen na punkty [%] dla kandydatów legitymujących się świadectwem egzaminu dojrzałości „starej matury”

Ocena (skala 1- 6)

Punkty f%l

Ocena (skala 2-5)

Punkty f%l

dopuszczająca (2)

30

 

dostateczna (3)

45

dostateczna (3)

45

dobra (4)

75

dobra(4)

75

bardzo dobra (5)

100

bardzo dobra (5)

130

celująca (6)

130

_

8) kandydaci - obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach ustalonych dla kandydatów ze „starą maturą”, pod warunkiem że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji). Obywatel polski bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego może być kwalifikowany na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w państwie, w którym uzyskał świadectwo.

2. Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia:

1) kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym tego samego albo innego kierunku studiów;

2) postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej - kandydaci po innym kierunku studiów;

3) na kierunek architektura i urbanistyka będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku. Na kierunek budownictwo będą przyjmowani wyłącznie absolwenci studiów inżynierskich tego kierunku;

4) dla kandydatów - absolwentów tego samego kierunku studiów, podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom;

5) dla kandydatów - absolwentów innych kierunków studiów, którzy osiągnęli porównywalne efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów (na który się ubiegają) - podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będą te same kryteria, jak dla kandydatów tego samego kierunku studiów (opisanych w pkt 4). Kierunki studiów, o których mowa powyżej, odpowiednio wcześniej może zatwierdzić rada wydziału odpowiednią uchwałą. Rada wydziału może odstąpić od tej procedury postępowania, wówczas dla tych kandydatów - absolwentów stosuje się kryteria opisane w pkt 6). Szczegółowe informacje, dotyczące powyższych decyzji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia;

6) dla kandydatów - absolwentów pozostałych kierunków studiów, niespełniających wymogów -opisanych w pkt 4 i 5 podstawą kwalifikacji będzie: pozytywny wynik testu kwalifikacyjnego przeprowadzonego w zakresie ustalonym przez radę wydziału oraz ocena wpisana do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich). W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom;

7) zakres testu kwalifikacyjnego, o którym mowa w pkt 6, podany zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych uczelni nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia;

8) dla kandydatów przyjmowanych na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na danym kierunku studiów zasady rekrutacji przyjmuje się jak w pkt 4;

9) uczelnia stwarza dogodne warunki osobom niepełnosprawnym, przystępującym do testów kwalifikacyjnych. W celu ustalenia warunków przeprowadzenia testu uwzględniającego potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie wydziałowej komisji rekrutacyjnej rodzaj niepełnosprawności nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem testu;

10) kandydaci - obywatele polscy, którzy ukończyli uczelnię zagraniczną, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, pod warunkiem że posiadany przez nich dyplom ukończenia studiów wyższych jest równoważny z polskim dyplomem (na podstawie umów międzynarodowych, ustawy lub rozporządzenia o nostryfikacji).

§ 3. TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA WYŻSZE

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (studia stacjonarne lub studia niestacjonarne) oraz poziom kształcenia (studia pierwszego lub drugiego stopnia). Kandydat może brać udział w kilku postępowaniach rekrutacyjnych, każdorazowo wnosząc opłatę rekrutacyjną. Kandydat może w ramach każdego z postępowań rekrutacyjnych wskazać maksymalnie trzy kierunków studiów, szeregując je w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

2. Proces kwalifikowania kandydata na studia:

1) kandydat rejestruje się internetowo, deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/ kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;

2) na każdy kierunek studiów:

a) pierwszego stopnia - kandydaci zostaną uszeregowani według liczby punktów (LP),

b) drugiego stopnia - kandydaci zostaną uszeregowani zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 2;

3) kandydat z listy zalewałifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

4) usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydata następnego w kolejności z listy kandydatów rezerwowych, zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały;

5) kandydat z listy rezerwowych wprowadzony na listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie kompletu dokumentów w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej - niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

6) po upływie terminu składania dokumentów, lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostaje przekształcona w listę przyjętych na studia (w ramach limitu miejsc). Kandydat, który złożył komplet dokumentów, otrzyma decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej o przyjęciu na studia;

7) od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składane w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji;

8) planowane limity przyjęć na studia zostaną podane do publicznej wiadomości do 31 marca 2016 r.;

9) dokumenty kandydatów o przyjęcie na studia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się przesłanie kompletu dokumentów pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaproponuje tym kandydatom inny kierunek studiów, specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca.

4. Złożenie przez kandydata dokumentów o przyjęcie na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

5. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

§ 4. PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1.  Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w procesie rekrutacji uzyskują maksymalną liczbę punktów i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z uchwałą Senatu ZUT w sprawie zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

2. Kandydat na studia może skorzystać z preferencji na dany kierunek studiów tylko raz.

§ 5. ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW

1. Zasady przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia osób niebędących obywatelami polskimi, zwanych dalej „cudzoziemcami”, określają przepisy art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).

2. Cudzoziemcy mogą podejmować studia:

1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy),

2) na zasadach innych niż obywatele polscy (art. 43 ust. 3 i 4 ustawy).

3. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rekrutacja odbywa się wyłącznie poprzez Internetowy System Rekrutacji, zgodnie z terminami rekrutacji.

4. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia cudzoziemcy:

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

2)  posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art.127, art. 159 ust.l lub art. 186 ust.l pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.1650, z późn. zm.),

7) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono ochrony uzupełniającej,

8) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

5. Cudzoziemcy, posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

6. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 4 podejmują i odbywają studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Rektor.

7. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

8. Cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia pierwszego i drugiego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

9. Na kierunki studiów, na których dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami, kandydaci przystępują do sprawdzianu umiejętności plastycznych, testów kwalifikacyjnych.

10. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia dostarczają dokumenty w formie papierowej do Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą Działu Kształcenia.

§ 6. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA

1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

1)  ankietę osobową - wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata;

2) kopię świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej), z tym że:

a) kandydat z „nową maturą”, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdawał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - także aneks do świadectwa dojrzałości,

b) kandydat ze statusem Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) - jeżeli w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze świadectwa dojrzałości, składa zaświadczenie ze szkoły o zdaniu egzaminu dojrzałości zawierające informację o uzyskanych wynikach, a także pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się doręczenia kopii świadectwa w późniejszym, ustalonym przez komisję terminie,

3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (o ile jest na danym kierunku wymagane);

4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającą tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem (oryginał dokumentu do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej);

5) jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL);

6) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;

7) oświadczenie o gotowości podjęcia studiów wraz z oświadczeniem kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji);

8) zaświadczenia złożenia kompletu dokumentów (wydruk z Internetowego System Rekrutacji);

9) zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady, konkursu - laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia drugiego stopnia zobowiązany jest złożyć, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, dodatkowo:

1) kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich - oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej oraz suplement lub wypis z przebiegu studiów (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego);

2) zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów;

3) indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię - w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu.

§ 7. TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA

1. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru zimowego 2016/2017

1) rekrutacja w pierwszym terminie

a) na studia stacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, wzornictwo

23.05.-19.06.2016 r.

rejestracja internetowa na pozostałe kierunki studiów

23.05.-10.07.2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

05.08.2016 r.

b) na studia niestacjonarne pierwszego stopnia

rejestracja internetowa

23.05.-28.08.2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

13.09.2016 r.

c) na studia stacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

23.05.-17.07.2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

12.08.2016 r.

d) na studia niestacjonarne drugiego stopnia

rejestracja internetowa

23.05.-22.08.2016 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

2.09.2016 r.

2) rekrutacja w drugim terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji. Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni.

2. Harmonogram naboru na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017

rejestracja internetowa

16.01.-14.02.2017 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

10.03.2017 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)