Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Akademia Morska w Szczecinie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AM w Szczecinie 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Załącznik do uchwały nr 11/2015 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 20.05.2015 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Morskiej w Szczecinie

1. Zasady ogólne

1.1. Niniejszym określa się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia na kierunki:

Wydział Nawigacyjny:

 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim):
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek transport;
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia;
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek informatyka;
 • studia stacjonarne II stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek nawigacja;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek geodezja i kartografia;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek informatyka;
 • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek nawigacja (również studia w języku angielskim);

Wydział Mechaniczny:

 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika;
 • studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn (również studia w języku angielskim);
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechatronika;
 • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu:

 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek transport (również studia w języku angielskim);
 • studia stacjonarne I stopnia, kierunek logistyka;
 • studia stacjonarne II stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji (również studia w języku angielskim);
 • studia stacjonarne II stopnia, kierunek transport;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek transport;
 • studia niestacjonarne I stopnia, kierunek logistyka;
 • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji;
 • studia niestacjonarne II stopnia, kierunek transport;

1.2. Na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Specjalności na poszczególnych kierunkach studiów zostaną podane w Informatorze dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017. Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim. W celu odpowiedniego przygotowania oferty kształcenia, już w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedną lub dwie specjalności, w których chciałby się kształcić.

1.3. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

2. Warunki formalne

2.1. Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

2.2. Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach wydziałów:

-  podanie o przyjęcie na studia,

-  ankietę osobową

-  świadectwo dojrzałości1,

-  cztery fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm2 oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce - REKRUTACJA),

-  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

-  kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego3,

-  dotyczy wyłącznie kandydatów studiów stacjonarnych - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

-  morskie świadectwo zdrowia na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (patrz pkt 3.9.2).

oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce - REKRUTACJA.

2.3. Do odbywania studiów II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która ma ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny) oraz spełnia warunki rekrutacji.

2.4. Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach wydziałów:

- podanie o przyjęcie na studia,

-  ankietę osobową

-  odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),

-  kserokopię suplementu,

- dotyczy wyłącznie kandydatów studiów stacjonarnych - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,

- trzy fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm2 oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce - REKRUTACJA),

- kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego3,

- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

2.5. Kandydaci na studia, będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka, a także obywatele innych państw nie będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (ze zm).

2.6. Cudzoziemiec, który uzyskał świadectwo poza granicami Polski składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju w którym zostało wydane. W przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest zobowiązany do nostryfikacji świadectwa w Kuratorium Oświaty.

2.7. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o studia prowadzone w języku polskim i języku obcym, jeżeli spełniają wymagania obowiązujących w trakcie rekrutacji aktów prawnych dot. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

1 O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby, które legitymują się: polskim świadectwem dojrzałości albo nostryfikowanym świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

2 fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz;

3 w przypadku nie posiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi.

2.8. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone waz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

2.9. Decyzję o przyjęciu na studia kandydatów cudzoziemców nie uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje Rektor.

2.10. Informacje o terminach składania dokumentów dla poszczególnych form i kierunków studiów będą dostępne w dziekanatach oraz zostaną podane:

-  w Informatorze dla Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017,

-  na tablicach ogłoszeń dziekanatów,

-  na stronie internetowej Uczelni mvw.am.szczecin.pl w zakładce - REKRUTACJA

2.11. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce -REKRUTACJA, oraz będą powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

3.  Studia I stopnia - kryteria rekrutacyjne

3.1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

3.2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

3.2.1.  Dla kandydatów przedstawiających wyniki egzaminu maturalnego według tzw. nowej matury:

 

P= 2Pm+ 0,5 x pjp +0,5 x pjo+ 3 rch + 3 rf + 3 rg + 3 rt + 3 rm

gdzie:

Pm, Pjp, Pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

fch, rt, rg, n, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.

3.3. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawał danego przedmiotu na określonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

3.5. Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę poziomu podstawowego i rozszerzonego w systemie tzw. nowej matury - odpowiednie liczniki we wzorze Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

Ocena - Liczba punktów

Dopuszczający - 30

Dostateczny - 73

Dobry - 115

Bardzo dobry - 158

Celujący - 200

3.6. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

3.7. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne.

3.8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

3.9. Dodatkowe warunki rekrutacji.

3.9.1. Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika (kierunki objęte Konwencją STCW -praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

3.9.2. Dodatkowe warunki rekrutacji to:

- spełnienie wymagań do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia (kandydaci, którzy nie posiadają świadectwa morskiego świadectwa zdrowia, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie; badania przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie) lub posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia;

- praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2016 roku, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.

3.9.3. Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału. Zaliczenia praktyki dokonuje dziekan wydziału na podstawie protokołu Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego.

3.10. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji (patrz 3.9).

3.11. Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” pizyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

3.12. Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów odpowiednich wydziałów oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce - REKRUTACJA.

3.13. W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

- którzy ukończyli szkołę średnią w której językiem wykładowym był język angielski,

- którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

- którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

- którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Studia II stopnia - kryteria rekrutacyjne

4.1. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

4.2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów.

4.3. Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

4.4.  Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają odpowiednie wydziałowe komisje rekrutacyjne.

4.5. W przypadku studiów II stopnia, prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

- dla których język angielski jest językiem ojczystym,

- którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,

- którzy ukończyli szkołę średnią w której językiem wykładowym był język angielski,

- którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

- którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

- którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce - REKRUTACJA, oraz będą powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

5.1. Niniejszym określa się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla pierwszego naboru na kierunki:

Wydział

Kierunek

Termin rozpoczęcia rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Wydział Nawigacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne - I stopnia

nawigacja

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

transport

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

geodezja i kartografia

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

informatyka

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

Studia stacjonarne - II stopnia

nawigacja

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

Studia niestacjonarne - I stopnia

nawigacja

20.06.2016 r.

16.12.2016 r.

geodezja i kartografia

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

informatyka

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

Studia niestacjonarne - II stopnia

nawigacja

20.06.2016 r.

16.12.2016 r.

Wydział Mechaniczny

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne - I stopnia

mechanika i budowa maszyn

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

mechatronika

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

Studia niestacjonarne - I stopnia

mechanika i budowa maszyn

20.06.2016 r.

16.12.2016 r.

mechatronika

20.06.2016 r.

16.12.2016 r.

Studia niestacjonarne - II stopnia

mechanika i budowa maszyn

20.06.2016 r.

28.02.2017 r.

Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny

Transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne - I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

transport

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

logistyka

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

Studia stacjonarne - II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

20.06.2016 r.

12.07.2016 r.

transport

01.02.2017 r.

23.02.2017 r.

Studia niestacjonarne - I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

transport

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

logistyka

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

Studia niestacjonarne - II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

transport

20.06.2016 r.

25.09.2016 r.

transport

01.02.2017 r.

30.03.2017 r.

5.2. W przypadku ogłoszenia drugiego naboru termin zakończenia rekrutacji przypada na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w roku akademickim 2016/2017.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

6.2. Decyzje w sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszymi warunkami, podejmują wydziałowe komisje rekrutacyjne lub Rektor.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)