Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na Amuz w Gdańsku 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Informacje o rekrutacji 2016/2017. Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych. Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie:

•  od 20.06.2016 r. do 26.06.2016 r.

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia trwa od 09.05.2016 r. do 10.06.2016 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego - dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2016 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN - II - 4 SW).

2. Wniesienie do dnia 10 czerwca 2016 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy i kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 75zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 10 czerwca 2016 r.(ostateczny termin - nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:

• wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,

• życiorys,

• dowód wpłaty za egzamin wstępny,

• wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.

4. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III - specjalności: śpiew solowy i musical oraz IV - specjalności: wokalistyka jazzowa, rytmika), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 4 lipca 2016 r.:

•  oryginał świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),

• 4 zdjęcia (35 mm x 45 mm),

• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)

•  uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 4 lipca 2016 r. złożyli zaświadczenie ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Zasady przyjęć

1. Podstawą do przyjęcia na I rok studiów licencjackich jest świadectwo maturalne oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

2.  Egzamin wstępny składa się z dwóch lub trzech (Wydział III) etapów:

•  przedmioty kierunkowe,

•  przedmioty uzupełniające.

Wszystkie egzaminy są punktowane w skali 1-25. Do drugiego etapu zakwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskają średnią co najmniej 18 punktów.

Egzamin wstępny jest złożony z wynikiem pozytywnym, jeśli w II (III) etapie kandydat uzyska z każdego przedmiotu co najmniej 13 punktów i średnia z wszystkich egzaminów nie będzie niższa niż 15 punktów.

3. Wymagania egzaminacyjne na poszczególne wydziały i kierunki podane są w informatorze dla kandydatów na studia.

4. O kolejności przyjęć decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach egzaminu wstępnego oraz punktów za wynik egzaminu maturalnego - język polski pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

5. Podstawą do przyjęcia na pierwszy rok studiów magisterskich jest dyplom licencjacki oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

6. Podstawą do przyjęcia jest na I rok studiów doktoranckich (III stopnia) jest dyplom magisterski oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego.

7.  Kandydaci wnoszą opłatę w wysokości 150 zł. Opłata za drugi i kolejny kierunek lub specjalność wynosi 75 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

8. Uczelnia przeprowadza elektroniczną rejestrację kandydatów. W przypadku niemożności rejestracji spowodowanej np. awarią sieci internetowej kandydaci zgłaszają się osobiście do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

9. Kandydaci zdający egzamin maturalny w 2016 r. zobowiązani są do wyrażenia zgody -podczas wypełniania deklaracji maturalnej - na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych. Korzystanie z KREM-u umożliwia Uczelni dostęp do wyników egzaminów maturalnych.

10. Kandydaci obcokrajowcy z krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej oraz EFTA podlegają rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Aby odbywać studia stacjonarne nieodpłatne kandydaci muszą wykazać się znajomością języka polskiego potwierdzoną certyfikatem B1 lub ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje na stroniewww.buwiwm.edu.pl.

11. Informacja na temat wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 zgodnie z art. 99 ust. 2a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej Akademii w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.

12. Kandydaci obcokrajowcy muszą uzyskać nostryfikację świadectwa maturalnego. Wymóg ten nie dotyczy kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o uznawaniu dokumentów o wykształceniu. Aktualny wykaz takich państw znajduje się na stronie: www.buwiwm.edu.pl.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania nostryfikacji:

•  oryginał świadectwa wraz z kserokopią, zalegalizowany i poświadczony przez ambasadę bądź konsulat polski w kraju wydania świadectwa,

•  tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź w ambasadzie polskiej,

• zaświadczenie, że osoba posiadająca to świadectwo może ubiegać się o przyjęcie na każde studia typu uniwersyteckiego w kraju wydania świadectwa. Zaświadczenie może być wydane przez urząd do spraw oświaty, ministerstwo oświaty bądź ambasadę lub konsulat polski,

•  nostryfikację matury w szkole o profilu ogólnokształcącym można uzyskać w Kuratorium Oświaty, zaś matury w szkole o profilu artystycznym - w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.

13. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonania wpisu na I rok studiów w wyznaczonym przez Uczelnię terminie. W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę.

14. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione pod warunkiem przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów.

15. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studia licencjackie lub magisterskie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zarządza dodatkową rekrutację we wrześniu 2016 r.

Tryb postępowania w sprawie przyjęcia na studia

§ 1

1. Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów właściwych wydziałów Akademii.

2. Rektor Akademii powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

3. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan właściwego wydziału lub wyznaczony przez dziekana prodziekan. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor Akademii lub wyznaczony przez niego Prorektor.

§ 2

Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) kompletowanie dokumentów kandydatów,

b) zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych,

c)  przeprowadzania egzaminów wstępnych,

d)  zawiadamianie kandydatów o wynikach egzaminu wstępnego,

e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia kandydata na studia.

§ 3

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) weryfikacja odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych pod względem spełnienia przez nie wymogów formalnych,

b)  sprawdzanie, czy podstawą odwołań jest wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

c) podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji we wrześniu w razie niewypełnienia limitu miejsc

§ 4

1. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz o sumie punktów uzyskanych w wyniku egzaminu wstępnego.

2. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.

§ 5

1. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych lub ich powszechną dostępność na poszczególnych kierunkach studiów określa Senat.

§ 6

1. Po zakończeniu rekrutacji przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, Komisje te podejmują decyzje w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia kandydata na studia.

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 1 powyżej, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym w Statucie Akademii.

3. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszym Informatorze.

4. Po rozpatrzeniu odwołania wnoszonego w trybie ust. 3 powyżej, decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)