Studia w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym

Rodzaje studiów w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej Nr 45/2005 z dnia 20 maja 2005 r. oraz z założeniami Deklaracji Bolońskiej, od roku akademickiego 2006/2007 został wprowadzony dwustopniowy system nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Pierwszy stopień trwa 3 lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku (siedem semestrów) na studiach inżynierskich i kończy się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym na studiach inżynierskich lub złożeniem egzaminudyplomowego na studiach licencjackich, a absolwenci w zależności od kierunku studiów uzyskują tytuł licencjata lub inżyniera. Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kontynuować naukę na wybranym przez siebie kierunku uzyskując tytuł magistra lub magistra inżyniera. Studia II stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku. Warunkiem uzyskania tytułu magistra lub magistra inżyniera będzie napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego. Studia na kierunku Weterynaria prowadzone są w systemie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, trwających 11 semestrów (5,5 roku). Podobnie jak na większości wyższych uczelni w Polsce studiować u nas można na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych. Na studiach stacjonarnych zajęcia prowadzone są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel. Natomiast na studiach niestacjonarnych zajęcia realizowane są systemem 3–dniowych zjazdów (piątki, soboty niedziele) kilka razy (5–8) w ciągu semestru. Na studiach niestacjonarnych część zajęć dydaktycznych odbywa się poprzez internet (e–learning), bez konieczności przyjeżdżania studentów do Uczelni.
Studia, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, podzielone są na semestry: zimowy, trwający od października do końca stycznia i letni, trwający od końca lutego do czerwca. Aby kontynuować naukę na kolejnym semestrze, według programu studiów należy zaliczyć poprzedni. Przy tak zwanym indywidualnym toku studiów (ITS) student do pewnego stopnia decyduje o tempie w jakim odbywa studia i kolejności w jakiej zalicza przedmioty – bo chociaż nazwa brzmi indywidualny tok studiów to musi się on mieścić w programie przewidzianym dla danego kierunku. Jest to trudniejszy sposób na zdobycie dyplomu, ale coraz popularniejszy ze względu na pewien margines dowolności i poczucia niezależności. Student wraz z pracownikiem naukowym ustala program, zatwierdzany przez dziekana danego wydziału. I wtedy zaczyna się najtrudniejsza część – student ITS musi sam konsekwentnie pilnować realizacji programu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)