Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ w Pile 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR XLIV/251/16 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyjmuje kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na następujące kierunki:
1) kierunek Ekonomia – studia pierwszego stopnia,
2) kierunek Filologia – studia pierwszego stopnia,
3) kierunek Politologia – studia pierwszego stopnia,
4) kierunek Praca Socjalna – studia pierwszego i drugiego stopnia,
5) kierunek Fizjoterapia – studia pierwszego stopnia,
6) kierunek Kosmetologia – studia pierwszego stopnia,
7) kierunek Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia,
8) kierunek Ratownictwo Medyczne – studia pierwszego stopnia,
9) kierunek Budownictwo – studia pierwszego stopnia,
10) kierunek Elektrotechnika – studia pierwszego stopnia,
11) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – studia pierwszego stopnia,
12) kierunek Transport – studia pierwszego stopnia.
2. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danym kierunku studiów.
3. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach, spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danym kierunku studiów.
4. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego zgodnie z uchwałą XXI/136/14 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 22 maja 2014 r.
5. Na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przyjmowani są kandydaci po spełnieniu warunków i kryteriów określonych w Wewnętrznym Systemie Potwierdzania Efektów Uczenia Się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
§ 2.
1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów jest:
1) zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
2) w przypadku studiów drugiego stopnia złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
3) złożenie w terminie kompletu dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Szczegółowe unormowania dotyczące rejestracji kandydatów, prowadzonej w formie elektronicznej zostaną podane w terminie późniejszym w drodze zarządzenia Rektora.
3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.
4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia obejmuje ranking średniej ocen za studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie.
5. Konkurs świadectw obejmuje oceny na świadectwie dojrzałości z następujących
przedmiotów:
1) kierunek Ekonomia: matematyka, geografia,
2) kierunek Filologia: język polski, język angielski,
3) kierunek Politologia: język polski, historia lub wiedza o społeczeństwie,
4) kierunek Praca Socjalna: język polski i wiedza o społeczeństwie,
5) kierunek Fizjoterapia: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii,
6) kierunek Kosmetologia: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii,
7) kierunek Pielęgniarstwo: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii,
8) kierunek Ratownictwo Medyczne: biologia, chemia lub fizyka, jeżeli nie ma chemii,
9) kierunek Budownictwo: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki,
10) kierunek Elektrotechnika: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki,
11) kierunek Mechanika i Budowa Maszyn: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki,
12) kierunek Transport: matematyka, fizyka lub chemia, jeżeli nie ma fizyki.
5. Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje kandydatów zdających maturę według nowych zasad, jak i kandydatów, którzy zdawali maturę według zasad starych.
§ 3.
1. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
2. Do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się może zostać osoba, która:
1) posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,
2) posiada tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
3) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się
o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
3. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
§ 4.
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny na świadectwie dojrzałości. U kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny tzw. „nową maturę” wyniki egzaminu maturalnego przeliczane są w następujący sposób:
1) poziom podstawowy 1% = 1 pkt,
2) poziom rozszerzony 1%= 1,5 pkt.
2. O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie średniej ważonej punkami ECTS za studia, a w stosunku studentów rozliczanych w systemie zwykłym jest to średnia arytmetyczna za studia pierwszego stopnia
lub jednolite magisterskie, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.
3. W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową średnią Instytutowa Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała średnią ocen z egzaminów w całym toku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
4. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę” przelicza się oceny na punkty procentowe będące odniesieniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Sposób przeliczania ocen jest następujący:
1) dla osób, które mają ocenę w skali 2-5:
a) 3 = 66%,
b) 4 = 83%,
c) 5 = 100%.
2) dla osób, które mają ocenę w skali 1-6:
a) 2 = 66%,
b) 3 = 75%,
c) 4 = 84%,
d) 5 = 92 %,
e) 6 = 100%.
3. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej przyjmowani są na podstawie liczby punktów objętych konkursem świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej na punkty procentowe będące odniesieniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w następujący sposób:
1) 1 pkt = 14%,
2) 2 pkt = 28%,
3) 3 pkt = 42%,
4) 4 pkt = 57%,
5) 5 pkt = 71%,
6) 6 pkt = 85%,
7) 7 pkt = 100%.
4. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub egzamin dojrzałości pisemny i ustny do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena, która po przeliczeniu otrzyma większą liczbę punktów.
5. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości – z tego przedmiotu otrzymuje 0 pkt.
6. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości (tzw. „starej matury”) z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.
7. W przypadku absolwentów klas dwujęzycznych, przy ustalaniu liczby punków za ocenę stopnia zagadnień podstawowych z języka obcego do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym – przyjmuje się, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest
równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.
§ 5.
Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, w tym limit miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych oraz limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na rok akademicki 2017/2018 określa senat Uczelni w drodze uchwały do 30 czerwca 2017 r.
§ 6.
1. O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalane na podstawie sumy punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego limitu przyjęć na dany kierunek.
2. W przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową punktacją Instytutowa Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego – dotyczy to wszystkich form studiów oprócz Filologii, Politologii i Pracy Socjalnej.
3. Na kierunku Filologia, w przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową punktacją Instytutowa Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała ocenę z języka angielskiego ze świadectwa ukończenia szkoły.
4. Na kierunkach Politologia i Praca Socjalna, w przypadku dużej liczby kandydatów z jednakową punktacją Instytutowa Komisja Rekrutacyjna będzie dodatkowo uwzględniała ocenę z języka polskiego ze świadectwa ukończenia szkoły.
§ 7.
1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc, otrzymają informację o możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc w limicie, pod warunkiem złożenia pisemnej prośby o przyjęcie w ramach zwalnianych miejsc na danym kierunku. W przypadku braku prośby, osoba taka nie
będzie brana pod uwagę do przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc.
2. Decyzję o przyjęciu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Instytutowymi Komisjami Rekrutacyjnymi.
§ 8.
Osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, niż Praca Socjalna pierwszego stopnia, zostaną przyjęte na studia drugiego stopnia, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie zajęć dydaktycznych, wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu. Przedmioty/moduły
do uzupełnienia zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.
§ 9.
W przypadku, gdy liczba kandydatów na danym kierunku studiów będzie mniejsza od limitu przyjęć, określonego dla danego kierunku uchwałą, o której mowa w § 5., Rektor, biorąc pod uwagę liczbę kandydatów oraz koszty prowadzenia tego danego kierunku, może podjąć decyzję o jego nieuruchomieniu.
§ 10.
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią/ponadgimnazjalną za granicą, mogą być przyjęci na I rok studiów w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości jest równoważne ze świadectwem polskiej szkoły średniej/ponadgimnazjalnej. Zasady postępowania
w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447).
2. Cudzoziemców skierowanych do Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na I rok studiów wyższych przyjmuje Rektor poza limitem przyjęć na dany kierunek.
3. Przyjęcie cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406 z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447).
4. Wysokość opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów określi Rektor w drodze zarządzenia, po podaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego maksymalnej wysokości opłaty. Opłata ta po upływie terminu składania dokumentów nie podlega zwrotowi.
5. Kandydat, który zgodnie z niniejszymi zasadami postępowania kwalifikacyjnego nie został dopuszczony do postępowania, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony pisemnie przez właściwą Instytutową Komisję Rekrutacyjną.
§ 11.
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu,
2) oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez uczelnię) – tylko w przypadku studiów pierwszego stopnia,
4) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku – dotyczy kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne,
5) kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
6) dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zamieszczenie zdjęcia w formie elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
7) dowód opłaty rekrutacyjnej,
8) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku kandydata na studia stacjonarne,
9) w przypadku kandydatów na kierunek Pielęgniarstwo – studia pomostowe dodatkowo należy dostarczyć prawo wykonywania zawodu oraz dyplom pielęgniarski,
10) w przypadku kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie/ ponadgimnazjalne (późniejszy termin wydawania świadectw) kandydat może złożyć stosowne zaświadczenie dot. świadectwa dojrzałości. W przypadku
przyjęcia na studia, student zobowiązany jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji lub najpóźniej do 15 września dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości pod rygorem skreślenia z listy przyjętych na studia,
11) oryginał dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej konkursie, o których mowa w § 1. ust. 3,
12) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu na Uczelni),
13) kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu na Uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
14) umożliwia się złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia przez absolwentów, dla których nie upłynął ustawowy termin wydania dyplomu przez uczelnię,
15) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
16) w przypadku złożenia świadectw i dyplomów zagranicznych oraz innych dokumentów z informacjami o przebiegu kształcenia należy dodatkowo złożyć ich tłumaczenie na język polski przez osoby wskazane w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447).
§ 12.
1. Rekrutację na studia przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez Rektora.
2. Nadzór nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3. W skład Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy.
4. Do zadań Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) organizacja i zabezpieczenie właściwego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w Instytucie,
2) opracowanie harmonogramu prac komisji,
3) sprawdzenie dokumentów kandydatów, ich kompletowanie oraz sporządzenie listy osób ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek,
4) sporządzenie list osób dopuszczonych i niedopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,
5) ustalenie listy osób przyjętych bez postępowania kwalifikacyjnego,
6) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
7) sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego dla danego kierunku,
8) sporządzenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów.
5. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzi Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, jako jej przewodniczący i nauczyciele akademiccy.
6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) koordynacja prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych,
2) nadzór nad pracą Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych,
3) zatwierdzanie protokołów oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów,
4) rozpatrywanie skarg i odwołań od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych.
7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może upoważnić swojego przewodniczącego do wykonywania wybranych zadań, o których mowa w ust. 6.
8. Do technicznej obsługi komisji rekrutacyjnych zostanie powołany zespół pracowników administracyjnych.
§ 13.
1. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 14.
1. Rekrutację na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017 roku i kończy w dniu 14 października 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Ustala się następujące terminy, w których przeprowadza się częściowe kwalifikacje kandydatów na studia stacjonarne:
1) pierwszy nabór:
a) rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2017 r.,
b) ostatni dzień rejestracji internetowej - 15 sierpnia 2017 r.,
c) postępowanie kwalifikacyjne - 17 sierpnia 2017 r.;
2) drugi nabór:
a) rozpoczęcie rejestracji internetowej - 18 sierpnia 2017 r.,
b) ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2017 r.,
c) postępowanie kwalifikacyjne - 22 września 2017 r.;
3) trzeci nabór:
a) rozpoczęcie rejestracji internetowej - 23 września 2017 r.,
b) ostatni dzień rejestracji internetowej - 11 października 2017 r.,
c) postępowanie kwalifikacyjne - 13 października 2017 r..
3. Ustala się następujące terminy, w których przeprowadza się częściowe kwalifikacje kandydatów na studia niestacjonarne:
1) pierwszy nabór:
a) rozpoczęcie rejestracji internetowej - 1 czerwca 2017 r.,
b) ostatni dzień rejestracji internetowej - 20 września 2017 r.,
c) postępowanie kwalifikacyjne - 22 września 2017 r.;
2) drugi nabór:
a) rozpoczęcie rejestracji internetowej - 23 września 2017 r.,
b) ostatni dzień rejestracji internetowej - 11 października 2017 r.,
c) postępowanie kwalifikacyjne - 13 października 2017 r.;
4. W przypadku, gdy w dniach wymienionych w ust. 2 i 3, liczba kandydatów
zakwalifikowanych na daną formę danego kierunku osiągnie limit dla tej formy
kierunku, określony w uchwale, o której mowa w § 5. w pierwszym (studia
stacjonarne, studia niestacjonarne) lub drugim naborze (studia stacjonarne)
postępowanie kwalifikacyjne dla tej formy kierunku zostaje zakończone.
§ 15.
Sposób podania do publicznej wiadomości warunków i trybu przyjmowania na studia określa Statut PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Komentarze (0)