Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/18

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ w Koninie 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 80/VI/V/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 pkt 4 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie będą przyjmowani kandydaci na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia wymienione w załączniku do uchwały.
2. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje etap postępowania kwalifikacyjnego oraz etap podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia kandydata na studia.
§ 2
Ilekroć w uchwale jest mowa o uczelni, rozumie się przez to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.
§ 3
Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dotyczy:
1) kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę lub nową maturę 2002,
2) kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę,
3) kandydatów – absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB) oraz Matur Europejskich (EB),
4) kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą.
§ 4
Postępowanie kwalifikacyjne na studia II stopnia dotyczy:
1) kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego,
2) kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich innego kierunku oraz certyfikat językowy na poziomie co najmniej C1,
3) kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich innego kierunku bez poświadczonej znajomości języka na poziomie co najmniej C1.
§ 5
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, potwierdzającego w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie oraz dającego prawo do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, do obliczenia punktów rankingowych stosuje się przepisy uchwały dotyczące wyników egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury).
3. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, do obliczenia punktów rankingowych stosuje się przepisy zawarte w załączniku do uchwały w części dot. zasad rekrutacji na studia II stopnia.
§ 6
1. Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia w Polsce studiów wyższych, określają odrębne przepisy.
2. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia I stopnia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla tzw. nowej matury.
3. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia II stopnia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami rekrutacji na studia zawartymi w załączniku do uchwały.
§ 7
Na kierunkach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, w przypadku braku języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.
§ 8
1. Przyjęcia na poszczególne kierunki studiów odbywają się w ramach ustalonej przez Senat uczelni liczby miejsc.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej przez Rektora.
3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów. W takim przypadku zobowiązany jest każdorazowo do złożenia odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania opłaty, o której mowa w ust. 2.
4. Kandydat określa w systemie elektronicznej rekrutacji preferowaną kolejność kierunków i form studiów.
5. W przypadku nieprzyjęcia na studia albo nieuruchomienia studiów na kierunku lub formie studiów preferowanej przez kandydata w pierwszej kolejności, kandydat będzie kwalifikowany na kolejno preferowane kierunki i formy studiów, z uwzględnieniem warunków rekrutacji na danym kierunku studiów.
6. Rektor, kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania kierunku studiów ze środków publicznych, może z własnej inicjatywy lub na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej postanowić o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku lub formie studiów, szczególnie w przypadku, kiedy mniej niż 30 osób pozytywnie ukończyło postępowanie kwalifikacyjne.
§ 9
1. Rekrutacja w uczelni prowadzona jest w naborach na studia stacjonarne i niestacjonarne.
2. Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów I i II stopnia od 12.06.2017 r. do 31.10.2017 r.
3. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego, uwzględniający terminy, o których mowa w ust. 2, określa Rektor w drodze zarządzenia.
§ 10
Maksymalne liczby punktów rankingowych (tj. 600 punktów) na studia I stopnia otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Senatu uczelni podjętej na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Rozdział 2
Postępowanie rekrutacyjne na studia I stopnia
§ 11
1. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia są przyznawane kandydatowi punkty rankingowe za pozytywne wyniki na egzaminie maturalnym, egzaminie dojrzałości lub egzaminie przeprowadzonym w ramach programu Matury Międzynarodowej albo Matury Europejskiej z przedmiotów określonych w załączniku do uchwały w części dot. zasad rekrutacji na studia I stopnia.
2. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w ust. 1.
3. Podstawą obliczania liczby punktów rankingowych, z zastrzeżeniem § 12, są:
1) w przypadku kandydata, który zdawał tzw. nową maturę – wyrażone w skali punktowej wynikającej ze skali procentowej, w stosunku 1:1 wyniki egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 1;
2) w przypadku kandydata, który zdawał tzw. starą maturę – wyniki egzaminu dojrzałości, o których mowa w ust. 1, przeliczane na punkty zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Część I
Część II
skala ocen 1-6
skala ocen 2-5
Ocena
Liczba punktów 
Ocena
Liczba punktów
1.
dopuszczająca/mierna (2)
30
dostateczna (3)
50
2.
dostateczna (3)
50
dobra (4)
80
3.
dobra (4)
70
bardzo dobra(5)
100
4.
bardzo dobra (5)
85
 
 
5.
celująca (6)
100
 
 
3) w przypadku, gdy podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki Matury Międzynarodowej (IB) oraz Matury Europejskiej (EB), punkty przeliczane są zgodnie z poniższą tabelą:
Matura Międzynarodowa (IB)
Matura Europejska (EB)
Ocena
Standard Level (SL)
Higher Level (HL)
Wynik
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
1-very poor (bardzo słaby)
30
60
0,00-5,99
0
0
2-poor (słaby)
40
80
6,00-6,50
30
60
3-mediocre (mierny)
50
100
6,51-7,00
40
80
4-satisfactory (dostateczny)
60
120
7,01-7,50
50
100
5-good (dobry)
70
140
7,51-8,00
60
120
6-very good (bardzo dobry)
85
170
8,01-8,50
70
140
7-excellent (doskonały, celujący)
100
200
8,51-9,00
80
160
9,01-9,50
90
180
9,51-10,00
100
200
§ 12
1. W przypadku, gdy podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki tzw. starej matury, egzamin wstępny przeprowadza się w formie ustnej.
2. Egzamin wstępny odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
3. Dziekan określa zakres tematyczny egzaminu wstępnego, który jest podawany do wiadomości publicznej na stronie internetowej uczelni (www.pwsz.konin.edu.pl) w terminie umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią przed terminem egzaminu.
4. Wyniki egzaminów wstępnych przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Zasady przeliczania punktów na egzaminie wstepnym
Ocena
Liczba punktów
1.
dostateczna (3)
50
2.
dostateczna plus (3,5)
65
3.
dobra (4)
80
4.
dobra plus (4,5)
90
5.
bardzo dobra (5)
100
§ 13
1. Jeżeli kandydat na studia z tzw. nową maturą otrzymał wynik egzaminu z poziomu podstawowego i rozszerzonego z danego przedmiotu, podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych za dany przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych, z tym że wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez wskaźnik 2.
2. Jeżeli kandydat na studia z tzw. starą maturą zdawał określony przedmiot pisemnie i ustnie, podstawą obliczenia liczby punktów rankingowych jest ocena dająca większą liczbę punktów.
3. Dla kandydata, będącego absolwentem klasy dwujęzycznej, który zdawał na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i angielskim, podstawą obliczenia punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
4. Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie maturalnym/dojrzałości – otrzymuje 0 pkt z tego przedmiotu (dotyczy kandydatów z tzw. starą i nową maturą oraz Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB). Wyjątkiem są kandydaci z tzw. starą maturą na kierunku filologia – studia I stopnia (egzamin ustny).
Rozdział 3
Postępowanie rekrutacyjne na studia II stopnia
§ 14
1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są punkty rankingowe przyznawane kandydatowi za ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych studiów magisterskich oraz informacje lub dokumenty określone w załączniku do uchwały w części dot. zasad rekrutacji na studia II stopnia.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych jest większa niż limit miejsc, o przyjęciu decyduje średnia ocen z toku studiów.
3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa w ust. 1. O ile w załączniku do uchwały nie określono innej liczby punktów, punkty przeliczane są zgodnie z poniższą tabelą:
Lp.
Zasady przeliczania punktów na studia II stopnia
Ocena
Liczba punktów
1.
dostateczna (3)
30
2.
dostateczna plus (3,5)
35
3.
dobra (4)
40
4.
dobra plus (4,5)
45
5.
bardzo dobra (5)
50
4. W przypadku, gdy podstawę przyjęcia na studia stanowią również wyniki egzaminu wstępnego, odbywa się on w formie pisemnego sprawdzianu, testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Stosuje się przepis § 12 ust. 2 i 3.
Rozdział 4
Rejestracja elektroniczna
§ 15
1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji.
2. Do obowiązków kandydata należy w szczególności:
1) zapoznanie się z kryteriami naboru na poszczególne kierunki studiów, harmonogramem rekrutacji,
2) wypełnienie formularza podania rekrutacyjnego, w tym wprowadzenie wymaganych wyników – zgodnie z zasadami rekrutacji na studia stanowiącymi załącznik do uchwały (fotografia kandydata wprowadzana do systemu musi być zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o rozdzielczości co najmniej 300 dpi dla rzeczywistego rozmiaru wydruku 2 cm na 2,5 cm zapisana w formacie graficznym jpg, tif, bmp),
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-3 kandydat na studia I i II stopnia składa w terminie elektronicznej rekrutacji wymagane dokumenty postępowania kwalifikacyjnego:
1) wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania o przyjęcie na studia – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
2) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej - w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia1, pielęgniarstwo2 oraz wychowanie fizyczne,
4) kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty lub kopię odpisu świadectwa dojrzałości; kopie aneksów do świadectwa dojrzałości, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
5) jedną aktualną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
6) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia,
7) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – w przypadku kandydata na studia I lub II stopnia będącego osobą niepełnosprawną,
8) dokument określony w § 5 ust. 1, w tym decyzję/zaświadczenie kuratora oświaty o uznaniu uzyskanego za granicą świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz tłumaczenie świadectwa lub innego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą) – w przypadku kandydata na studia I stopnia,
9) zaświadczenie ze szkoły z oczekiwanym wynikiem egzaminu maturalnego – w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB), którzy nie dysponują w momencie składania dokumentów świadectwem dojrzałości –
w przypadku kandydata na studia I stopnia,
10) oryginał zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu przedmiotowego – w przypadku kandydata będącego laureatem lub finalistą olimpiad lub konkursów przedmiotowych, który ubiega się o przyjęcie na studia zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjmowania na studia w uczelni laureatów olimpiad stopnia centralnego – w przypadku kandydata na studia I stopnia,
11) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo jednolitych magisterskich oraz suplementu do dyplomu, a także oryginał dokumentu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię, albo zaświadczenie z uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego, gdy uczelnia nie wydała kandydatowi dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydata na studia II stopnia,
12) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie co najmniej C1 (nie dotyczy osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1), a także oryginał certyfikatu – wyłącznie do wglądu, w celu poświadczenia kopii przez uczelnię – w przypadku kandydata na studia II stopnia na kierunku „filologia”,
13) indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię, jeżeli kandydatowi nie wydano suplementu do dyplomu – w przypadku kandydata na studia II stopnia,
14) dokument określony w § 5 ust. 3, w tym zaświadczenie potwierdzające ukończenie za granicą studiów wyższych na odpowiednim poziomie kształcenia oraz tłumaczenie dyplomu lub innego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy absolwentów, którzy ukończyli szkołę wyższą za granicą) – w przypadku kandydata na studia II stopnia.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 kandydat składa w Centrum Rekrutacji i Karier. Centrum Rekrutacji i Karier informuje kandydatów o terminie egzaminów wstępnych.
5. Najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia elektronicznej rekrutacji, Centrum Rekrutacji i Karier przekazuje protokolarnie dokumenty Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
6. Uczelnia umożliwi dostęp do komputerów, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia w systemie elektronicznej rekrutacji.
Rozdział 5
Postępowanie kwalifikacyjne
§ 16
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów.
2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy w szczególności:
1) sprawdzenie z dokumentami poprawności wprowadzonych przez kandydatów danych do systemu elektronicznej rekrutacji;
2) ustalenie punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym upoważniającym do przyjęcia na studia;
3) prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej,
4) sporządzenie list rankingowych kandydatów na poszczególnych kierunkach i formach studiów I i II stopnia w kolejności uzyskanych punktów;
5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – na podstawie list rankingowych; sporządzenie alfabetycznych list osób przyjętych na dany kierunek i formę studiów I i II stopnia;
6) zawiadamianie kandydatów o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia (listy alfabetyczne osób przyjętych na studia są zamieszczane na stronie internetowej uczelni oraz tablicach ogłoszeń). Decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia jest odbierana przez kandydata osobiście lub wysyłana pocztą za potwierdzeniem odbioru;
7) przyjmowanie od kandydatów odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz przekazywanie wraz z dokumentacją do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Organizację i tryb pracy komisji rekrutacyjnej określa organ uczelni, powołujący daną komisję, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokoły oraz listy osób przyjętych na studia podpisuje przewodniczący komisji i osoba sporządzająca protokół.
3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Komentarze (0)