Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/18

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UP w Poznaniu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2017/2018
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:
§ 1
Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 2
1. Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, będzie prowadzona na następujące kierunki:
Kierunek studiów
Wydział prowadzący kierunek i rekrutację
Biotechnologia
Ekoenergetyka
Informatyka
Inżynieria rolnicza
Ochrona środowiska
Rolnictwo
Rolnictwa i Bioinżynierii
Leśnictwo
Leśny
Agroturystyka
Biologia
Weterynaria
Zootechnika
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Inżynieria biotworzyw
Projektowanie mebli
Technologia drewna
Technologii Drewna
Architektura krajobrazu
Medycyna roślin
Ogrodnictwo
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dietetyka
Technologia żywiności i żywienie człowieka
Nauk o Żywności i Żywieniu
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Polityka społeczna
Ekonomiczno-Społeczny
2. Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, będzie prowadzona na następujące kierunki:
Kierunek studiów Wydział prowadzący kierunek i rekrutację
Ekoenergetyka
Inżynieria rolnicza
Rolnictwo
Rolnictwa i Bioinżynierii
Leśnictwo Leśny
Zootechnika
Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Technologia drewna
Technologii Drewna
Architektura krajobrazu
Medycyna roślin
Ogrodnictwo
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dietetyka
Technologia żywiności i żywienie człowieka
Nauk o Żywności i Żywieniu
Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska
Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Polityka społeczna
Ekonomiczno-Społeczny
 
 
§ 3
1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) – stanowiącego 80% punktów,
2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego – 20% punktów.
2. Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli, przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne. Egzamin odbędzie się do 5 lipca 2017 roku.
3. Z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2015-2016 przez uczelnię publiczną.
4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosuje warunki przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2, do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju ich niepełnosprawności.
5. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.
6. Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:
Kierunek studiów
Przedmioty kierunkowe
Agroturystyka
Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Architektura krajobrazu
Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka
Biologia
Biologia albo chemia, albo matematyka
Biotechnologia
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Dietetyka
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Ekoenergetyka
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka
Ekonomia
Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Finanse i rachunkowość
Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Gospodarka przestrzenna
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
Informatyka i agroinżynieria
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria biotworzyw
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria i gospodarka wodna
Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria rolnicza
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Inżynieria środowiska
Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka
Leśnictwo
Biologia albo matematyka
Medycyna roślin
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Ochrona środowiska
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka
Ogrodnictwo
Biologia albo chemia, albo matematyka
Polityka społeczna
Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie
Projektowanie mebli
Fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka (+ egzamin z rysunku odręcznego)
Rolnictwo
Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka
Technologia drewna
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka
Technologia żywności
i żywienie człowieka
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Towaroznawstwo
Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka
Weterynaria
Biologia i chemia
Zootechnika
Biologia albo chemia, albo matematyka
 
§ 4
1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2017 roku.
2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną, w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
4. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.
5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:
1) poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
2) ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
3) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata w przypadku osób będących cudzoziemcami,
4) aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) oświadczenie o studiowaniu na innych kierunkach w uczelni publicznej,
6) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.
6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat.
7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.
8. Kandydaci przyjęci na niektóre kierunki studiów otrzymują wraz z decyzją skierowanie na badania lekarskie. Listę kierunków, na które wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Złożenie zaświadczenia o braku przeciwwskazań, jest warunkiem koniecznym do podjęcia studiów.
§ 5
1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszej turze rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.
2. Studia niestacjonarne są odpłatne.
3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 maja 2017 roku.
4. Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na studia.
§ 6
1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).
2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.
§7
1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.
2. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)