Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2017/18

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UE 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2017/2018. Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 29 ust.1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

Rozdział  I
Studia stacjonarne
§1
1. Przyjęcie na studia, w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat, następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu maturalnego.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) maksymalnie dwa inne kierunki studiów, zgodnie z wymaganiami §2. Kolejność wybranych kierunków będzie uwzględniana przy postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitu przyjęć na kierunki studiów).
3. Limit przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustalony jest odrębnie dla:
1) kandydatów podejmujących pierwszy kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz dla kandydatów, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
2) kandydatów posiadających potwierdzone efekty uczenia się.
§2
1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia jednolite magisterskie obejmuje dwa następujące przedmioty:
Kierunek studiów Przedmiot pierwszy Przedmiot drugi
1. Prawo

historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

Język obcy
2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia obejmuje dwa następujące przedmioty:
Kierunek studiów
Przedmiot pierwszy
Przedmiot drugi
1. Analityka gospodarcza  
2. Finanse i rachunkowość (studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim)  
3. Rachunkowość i controlling
Matematyka
Język obcy
4. Informatyka stosowana (studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim)
Matematyka lub informatyka
5. Logistyka międzynarodowa
Matematyka lub geografia
6. Marketing i komunikacja rynkowa
7. Zarządzanie
8. Modern business management (studia w języku angielskim)
Matematyka lub geografia lub historia
9. Administracja
10. Ekonomia
11. Europeistyka
12. Gospodarka i administracja publiczna
13. Gospodarka przestrzenna a)
14. Gospodarka przestrzenna b)
15. Inżynieria organizacji i zarządzania
16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia realizowane w języku polskim  i w języku angielskim)
17. Socjologia
18. Stosunki międzynarodowe
19. Turystyka i rekreacja 
matematyka
lub geografia
lub historia
lub wiedza o społeczeństwie
20. Towaroznawstwo (studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim)
matematyka
lub chemia
lub fizyka
lub biologia
lub geografia
lub historia
21. Zarządzanie i inżyniaria produkcji
matematyka
lub chemia
lub fizyka
Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi: 200 punktów.
§3
1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).  Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:
1) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
2) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
2. W przypadku, gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.
3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali tzw. „starą maturę”, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.
4. Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe i podlegają dalszej kwalifikacji.
§4
1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów pierwszego stopnia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach  2015/2016 – 2017/2018.  
2. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:
Matura "IB" skala ocen Punkty kwalifikacyjne
Poziom SL Poziom HL
7 60 100
6 55 90
5 50 80
4 45 70
3 40 60
2 30 50
3. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy1 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.
4. Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.
§5
1. Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok  studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
2. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu) wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie do 22 września 2017 roku.
§6 
1. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.
2. Osoba przyjęta na I rok studiów ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów poprzez doręczenie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z niepodjęciem studiów.
3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową i będą mogli wejść na listę przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów w określonym terminie. W tym celu będą mogli złożyć wniosek (w formie elektronicznej) o przyjęcie na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.  
4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
5. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat może złożyć odwołanie do Odwoławczej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania zaskarżanej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
§7
1. Terminy rekrutacji:
- od 19 czerwca 2017 r. do 30 września 2017 r.  
2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.
 
Rozdział II
Studia niestacjonarne
§8
1. Przyjęcie na studia niestacjonarne jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości tj. procent punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego  z dwóch przedmiotów:
1) nowożytnego języka obcego,
2) do wyboru: z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, lub wiedzy o społeczeństwie.
3) w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.
2. Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe.
3. Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, są przyjmowane na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości  na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
§9
1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).
2. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:
1) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
2) jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.
3) w przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.
§10
1. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prowadzone są wyłącznie na Wydziale Finansów na kierunku prawo.
2. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:
1) Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
a) ekonomia,
b) europeistyka,
c) inżynieria organizacji i zarządzania,
d) logistyka międzynarodowa,
e) międzynarodowe stosunki gospodarcze,  
f) międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
g) stosunki międzynarodowe,
Wydział Finansów
a) finanse i rachunkowość,
b) finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate finance and accounting (studia realizowane w języku angielskim),
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
a) administracja,
b) gospodarka i administracja publiczna,
c) gospodarka przestrzenna – studia 3-letnie prowadzące do uzyskania tytułu licencjata,
d) gospodarka przestrzenna – studia 3,5 letnie prowadzące do uzyskania tytułu inżyniera,
e) socjologia,
3) Wydział Towaroznawstwa
a) towaroznawstwo,
b) zarządzanie i inżynieria produkcji,
Wydział Zarządzania
a) analityka gospodarcza,
b) informatyka stosowana,
c) marketing i komunikacja rynkowa,
d) rachunkowość i controlling,
e) turystyka i rekreacja,
f) zarządzanie.
§11
1. Terminy rekrutacji:
1) od 19 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
2) od 4 września 2017 r. do 17 listopada 2017 r.  
2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.
Rozdział  III
Postanowienia wspólne
§12
1. O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów z potwierdzeniem efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która w terminie określonym niniejsza Uchwałą wypełni ankietę osobową i złoży ją wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobycie efektów uczenia się poza systemem studiów.
2. Warunkiem przyjęcia na studia w wyniku pozytywnego przejścia procedury potwierdzania efektów uczenia się jest przystąpienie do procesu rekrutacji i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia wydanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 
§13 
1. Od kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego wymagane jest zgłoszenie w formie elektronicznej. 
2. Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia oświadczenia o podjęciu lub rezygnacji ze studiów.
§14
Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§15
1. Zasady i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi Rektor.
§16
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)