Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AWF w Krakowie 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK
WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPORT
KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
RATOWNICTWO MEDYCZNE
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH  MUNDUROWYCH
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
 
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia kierunku
wychowanie fizyczne
i kierunków pokrewnych
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia
kierunków studiów
mieszczących się w obszarze
nauk medycznych, nauk o
zdrowiu i nauk
o kulturze fizycznej
 
2 – LETNIE
STUDIA
DRUGIEGO
STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów
studiów
pierwszego stopnia
kierunku
ratownictwo
medyczne
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia szkół
wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub
o poszerzonym przysposobieniu obronnym a także
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka
i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach
mundurowych, sportu i kultury fizycznej osób
starszych
4- LETNIE STUDIA
TRZECIEGO STOPNIA
(doktoranckie)
 
STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNKI
WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPORT
WYCHOWANIE FIZYCZNE OSÓB STARSZYCH
RATOWNICTWO MEDYCZNE
WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
 
 
 
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia kierunku
wychowanie fizyczne
i kierunków pokrewnych
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów
pierwszego stopnia
kierunków studiów
mieszczących się w obszarze
nauk medycznych, nauk o
zdrowiu i nauk
o kulturze fizycznej
2 – LETNIE
STUDIA
DRUGIEGO
STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów
studiów
pierwszego stopnia
kierunku
ratownictwo
medyczne
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia szkół
wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub
o poszerzonym przysposobieniu obronnym a także
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka
i rekreacja, wychowanie fizyczne w służbach
mundurowych, sportu i kultury fizycznej osób
starszych
WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ
STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK
FIZJOTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
KOSMETOLOGIA
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
5-LETNIE STUDIA
STACJONARNE JEDNOLITE (magisterskie)/*
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunku fizjoterapia
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunku kosmetologia
4- LETNIE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA
(doktoranckie)
 
STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK
FIZJOTERAPIA
TERAPIA ZAJĘCIOWA
KOSMETOLOGIA
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie wieczorowe)
5-LETNIE STUDIA
STACJONARNE JEDNOLITE (magisterskie)/*
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
3 – LETNIE STUDIA
PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
 
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunku fizjoterapia
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunku terapia zajęciowa
2 – LETNIE STUDIA
DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
kierunku kosmetologia
 
*/ W przypadku wydania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2015, poz. 1994)
WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK
TURYSTYKA I REKREACJA
3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK
TURYSTYKA I REKREACJA
3 – LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
(licencjackie)
2 – LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(magisterskie)
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia
 
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE
3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury (uzyskanej od 2005 roku). Jeżeli przedmiot (A lub B) zdawany był na poziomie rozszerzonym i podstawowym, kandydat musi wskazać wynik, który winien być brany pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.
2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie
z zasadą:
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku)
5 – 100% 6 – 100%
4 – 70% 5 – 80%
3 – 30% 4 – 60%
  3 – 40%
  2 – 30%
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.
4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej. 
5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa
mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR. 
6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO
STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW
POKREWNYCH
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia dla kierunków studiów wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych, pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów.
2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowania fizycznego będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
KIERUNEK SPORT
3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE (LICENCJACKIE)
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III, klasę sportową w wybranych dyscyplinach sportu
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury (uzyskanej od 2005 roku). Jeżeli przedmiot (A lub B) zdawany był na poziomie rozszerzonym i podstawowym, kandydat musi wskazać wynik, który winien być brany pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.
2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą:
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku)
5 – 100% 6 – 100%
4 – 70% 5 – 80%
3 – 30% 4 – 60%
  3 – 40%
  2 – 30%
 
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
  •  pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę); Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.
4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.
5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.
6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.
KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO
STOPNIA KIERUNKÓW STUDIÓW MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE
NAUK MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU I NAUK O KULTURZE
FIZYCZNEJ
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO
STOPNIA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku ratownictwo medyczne.
2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek ratownictwa medycznego będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH
MUNDUROWYCH
3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punktywg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury (uzyskanej od 2005 roku). Jeżeli przedmiot (A lub B) zdawany był na poziomie rozszerzonym i podstawowym, kandydat musi wskazać wynik, który winien być brany pod uwagę przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.
2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą:
Skala ocen (do 1991 roku) Skala ocen (po 1991 roku)
5 – 100% 6 – 100%
4 – 70% 5 – 80%
3 – 30% 4 – 60%
  3 – 40%
  2 – 30%
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:
1) pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 30 s dla
kobiet i 1 min 20 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę). Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, wynik egzaminu ze sprawności fizycznej jest przeliczany na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów;
2) bieg na 1500 m dla mężczyzn i 800 m dla kobiet;
3) skok w dal z miejsca;
4) bieg po kopercie.
4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez
WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających
miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności
fizycznej.
5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.
6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.
KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA W SŁUŻBACH
MUNDUROWYCH
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE
I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO
STOPNIA SZKÓŁ WYŻSZYCH O PROFILU WOJSKOWYM, MUNDUROWYM
LUB O POSZERZONYM PRZYSPOSOBIENIU OBRONNYM, A TAKŻE DLA
ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKÓW:
WYCHOWANIE FIZYCZNE, TURYSTYKA I REKREACJA, WYCHOWANIE
FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH, SPORT I KULTURA FIZYCZNA
OSÓB STARSZYCH
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia szkół wyższych o profilu wojskowym, mundurowym lub o poszerzonym przysposobieniu obronnym, a także dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja,wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, sport i kultura fizyczna osób starszych.
2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna w służbach mundurowych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia oraz wyniku egzaminu sprawnościowego.
3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 30 s dla kobiet i 1 min 20 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).
4. Dla osób, które uzyskały rezultat mieszczący się w podanych powyżej limitach, wynik egzaminu ze sprawności fizycznej jest przeliczany na punkty. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.
5. Kandydat przedstawia zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
6. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za średnią ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia i za egzamin ze sprawności fizycznej.
7. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.
4-LETNIE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA STACJONARNE (STUDIA
DOKTORANCKIE)
Studia doktoranckie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w zakresie kultury fizycznej, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo – badawczej, a kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej, a także laureaci „Diamentowego Grantu” nieposiadający tytułu zawodowego magistra, a w przypadku studentów studiów jednolitych – również tytułu licencjata.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, mającą na celu ocenę zainteresowań badawczych i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą:
a) przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki, realności projektu badawczego),
b) motywacji podjęcia studiów doktoranckich,
c) dotychczasowych osiągnięć zawodowych,
d) zainteresowań naukowych i preferencji co do specjalności,
e) możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską. Integralną częścią tego etapu egzaminu jest ocena zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej.
2. Egzamin z języka obcego.
3. Wyliczenie ilości punktów za ocenę na dyplomie magisterskim.
4. Wyliczenie ilości punktów za osiągnięcia twórcze i naukowe.
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia doktoranckie
1. Kandydat za rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Wynika to z faktu, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi 6 egzaminatorów powołanych przez dziekana wydziału odpowiednim zarządzeniem, a każdy z nich może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów (punkty przyznane przez poszczególnych egzaminatorów są sumowane): przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna (każdy jej członek) ocenia w ujęciu punktowym zgodność tematyki projektu z dziedziną nauk o kulturze fizycznej, według kryterium:
słaba – 0, średnia – 1, dobra – 2, bardzo dobra – 3;
rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę złożonego projektu rozprawy doktorskiej pod względem podjętej przez kandydata tematyki, jak i możliwości zrealizowania zamierzonych badań, przeanalizowanie motywacji podejmowania studiów doktoranckich ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowo – badawczych kandydatów, a także powzięcie informacji szczegółowych o osiągnięciach naukowych i zawodowych kandydatów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 7 punktów. Uzyskanie przez Kandydata za zgodność projektu z naukami o kulturze fizycznej mniejszej ilości punktów niż 10 lub uzyskanie za samą rozmowę kwalifikacyjną mniejszej ilości punktów niż 17 eliminuje kandydata z dalszego postępowania.
2. Za egzamin z języka obcego (do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Egzamin ma charakter testu. Uzyskanie z tej części egzaminu mniejszej ilości punktów niż 12 eliminuje kandydata z dalszego postępowania.
3. Kandydat za ocenę na dyplomie ukończenia studiów magisterskich otrzymuje punkty według następującej skali:
ocena
5,0 - 10 pkt
4,5 - 6 pkt
4,0 - 3 pkt
3,5 - 2 pkt
3,0 - 1 pkt
4. Za osiągnięcia twórcze i naukowe w formie publikacji kandydat otrzymuje punkty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomnożone przez współczynnik 3 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalność statutową – (Dz.U. Nr 218, poz. 1438 z późn. zm.) oraz Komunikaty MNiSW w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację). Za każdą publikację w czasopiśmie recenzowanym nieobjętym wyżej wymienioną punktacją ministerstwa przyznaje się 1 pkt.
5. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymują dodatkowo 30 punktów za swoje osiągnięcia.
6. O ostatecznej pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego. Listę przyjętych ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.
KIERUNEK FIZJOTERAPIA
3-LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)
lub
5-LETNIE STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE (MAGISTERSKIE)1
3-LETNIE STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
(LICENCJACKIE, WIECZOROWE)
lub
5-LETNIE STUDIA NIESTACJONARNE JEDNOLITE (MAGISTERSKIE,
WIECZOROWE)
Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa. Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku) Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów. Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady
oceny uzyskane na maturze do 1991 roku włącznie oceny uzyskane na maturze po 1991 roku
  celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) = 80 pkt.
dobry (4,0) = 70 pkt. dobry (4,0) = 60 pkt.
dostateczny (3,0) = 30 pkt. dostateczny (3,0) = 40 pkt.
  dopuszczający (2,0) = 30 pkt.
Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez
kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa
dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba,
która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do
najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez
Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat
Uczelni liczby miejsc.
2 LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku fizjoterapia. Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA
3-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)
Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa. Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku) Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:
oceny uzyskane na maturze do 1991 roku włącznie oceny uzyskane na maturze po 1991 roku
  celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) = 80 pkt.
dobry (4,0) = 70 pkt. dobry (4,0) = 60 pkt.
dostateczny (3,0) = 30 pkt. dostateczny (3,0) = 40 pkt.
  dopuszczający (2,0) = 30 pkt.
 
Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
2-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku terapia zajęciowa. Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki terapii zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku terapia zajęciowa na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
KIERUNEK KOSMETOLOGIA
3-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)
Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.
Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku) Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.
Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:
oceny uzyskane na maturze do 1991 roku włącznie oceny uzyskane na maturze po 1991 roku
  celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) = 80 pkt.
dobry (4,0) = 70 pkt. dobry (4,0) = 60 pkt.
dostateczny (3,0) = 30 pkt. dostateczny (3,0) = 40 pkt.
  dopuszczający (2,0) = 30 pkt.
 
Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
2-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU KOSMETOLOGIA
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku kosmetologia. Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki kosmetologii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
Nabór na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku kosmetologia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.
4-LETNIE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA STACJONARNE (STUDIA
DOKTORANCKIE)
Zasady rekrutacji przyjęto uchwałą Senatu w dniu 30 marca 2016 roku.
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego:angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg za sady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.
2. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.
3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2016 i 2017 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.
KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA
2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE
I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA
Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku turystyka i rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.
2. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.
3. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia –pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do
zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Komentarze (0)