Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na Akademii 2017/18.

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 61/2016 Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 18 maja 2016 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2017/2018.
Na podstawie art. 62 ust. 1, art. 169 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012.572. t.j. z późn. zm.) oraz §96 ust. 1 Statutu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uczelni postanawia co następuje:
§1
Uchwala się warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2017/2018, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
oraz
‒ „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 2017/2018.
‒ Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2 – do warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii im. Jana Długosza na rok akademicki 2017/2018.
§ 2
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
tak- 24, nie-0, wstrzymujących się- 0,
w którym uczestniczyło 24 senatorów, spośród 33 członków Senatu AJD z prawem głosu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Senatu nr 61/2016 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
WARUNKI REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
§ 1
1. Akademia im Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów sta-cjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu świadectw, konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stop-nia lub rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji.
3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów” określa Załącznik nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.
4. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewidziany konkurs świadectw decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej można odstąpić od postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszystkich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożo-nych wymaganych dokumentów.
§ 2
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków re-krutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty a punkty na oceny, końcowy wynik egzami-nów wstępnych jest wyrażony w punktach lub % pkt.
§ 3.
Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja od semestru letniego zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowa-nia kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.
§ 4
1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie okre-ślonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.
2. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają za-świadczenie o przystąpieniu do matury Międzynarodowej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązują-cym kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.
§ 5
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 76/14 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych obowiązujących w la-tach 2015-2017”.
2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł.
§ 6
1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.
2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzo-nym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.
§ 7
Rekrutacja dla osób które ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnej uchwały Senatu.
§ 8
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana i zatwierdzone przez Rady Wydziału.
2. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Senat Uczelni.
3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Rektor lub wyznaczony przez niego Pro-rektor.
4. Przewodniczącym Komisji Wydziałowej jest Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba. W razie konieczności powołania kilku Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych Dziekan przyjmuje rolę koor-dynatora postępowania kwalifikacyjnego (rekrutacyjnego) na wydziale.
5. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
- przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;
- pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawie-rającego listę oraz dane kandydatów;
- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;
- zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
- przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
- przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
- nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK;
- zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
- podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego przez Senat limitu przyjęć;
- sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);
- przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów wraz z całą do-kumentacją do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.
6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie indywidualnych odwołań kan-dydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Podstawą odwołania od decyzji Wy-działowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekru-tacji. Odwołania należy składać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzje w sprawie od-wołań podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 9
Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.
§ 10
1. Kandydaci posiadający świadectwo maturalne uzyskane za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez nich świa-dectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju wystawienia tego świadectwa albo też do świadectwa jest dołączone zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju potwierdzające uprawnienie ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia świadectwa. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratorium oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub duplikatem świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości, które są uznane na podstawie odpo-wiedniej umowy międzynarodowej.
2. Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymuje się zalegalizowanym lub opa-trzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a na-stępnie uznanym (zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą) za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.
Do dyplomu zagranicznego kandydat powinien załączać kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów przetłumaczonych na język polski (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
3. Cudzoziemcy przyjmowani na innych zasadach niż obywatele polscy, przyjęcie na studia cudzo-ziemców następuje na podstawie art. 43 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w ba-daniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.). Kandydaci na studia składają dokumenty w formie papi erowej w terminie podanym przez Uczelnię.
§ 11
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:
- rekrutacja na semestr zimowy
rozpoczęcie: nie później niż 31 maja 2017 r.
zakończenie: 30 września 2017 r.
- rekrutacja na semestr letni
rozpoczęcie: nie później niż 31 stycznia 2018 r.
zakończenie: 28 luty 2018 r.
2. Rektor na wniosek Dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość osiągnięcia zakładanych efek-tów kształcenia.
§ 12
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w semestrze zimo-wym rejestrują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ajd.czest.pl z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z możliwością drukowania dokumentów.
Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elek-tronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
2. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Ko-misję Rekrutacyjną jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć w ciągu 5 dni następujące dokumenty w formie papierowej:
- wydrukowany i podpisany formularz podania,
- kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
- dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
- kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miej-sca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w Internecie, swoją pozycję na liście rankingowej i czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.
§ 13
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w semestrze letnim składają dokumenty w formie papierowej tj.:
- podanie o przyjęcie na studia,
- kopie świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
- dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
- kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu).
2. Na podstawie przyjętych dokumentów sporządzona zostaje lista rankingowa do przyjęcia na stu-dia.
§ 14
1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w se-mestrze letnim lub zimowym składają dokumenty w formie papierowej tj.:
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej zalegalizowane lub opatrzone apostille za-graniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państw (legalizacja i apostille nie dotyczy dyplomów International Baccalaureat oraz European Baccalaureat), w którego systemie dzia-łała instytucja wydająca świadectwo, wraz z zaświadczeniem stwierdzającym równoważność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą oraz tłu-maczeniem przysięgłym na język polski lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Pol-skiej - oryginały dokumentów do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),
- kserokopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP tj. wiza, karta czasowego pobytu, karta na osiedlenie się etc. - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),
- kserokopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia stu-diów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski sporządzonym przez tłumacza przysię-głego lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; zaświadczenie lekarskie ważne jest przez okres 3 miesięcy, chyba że jego treść stanowi inaczej - oryginał dokumentu (najpóźniej do 30 października br.),
- polisę ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Pol-sce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopia umowy z NFZ - (ksero-kopię wraz z oryginałem do wglądu należy dostarczyć najpóźniej do 30 października br.),
- dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
- opłatę za postępowanie rekrutacyjne,
- kopię ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.),
- kserokopię ważnej Karty Polaka (jeśli kandydat posiada taki dokument - oryginał do wglądu najpóźniej do 30 października br),
- kserokopię dokumentu potwierdzający znajomość języka polskiego - oryginał dokumentu do wglądu (najpóźniej do 30 października br.). W przypadku słabej znajomości języka polskiego Uczelnia oferuje płatny kurs języka polskiego,
- kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodat-kowo kserokopię dyplomu wraz z suplementem - wykazem ocen oraz przedmiotów realizowa-nych podczas całego toku studiów - lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. Dy-plom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na drodze nostryfikacji, odstąpienia od niej lub na podstawie umów międzynarodowych - oryginały dokumentów do wglądu (najpóźniej do 30 października br.).
2. Cudzoziemcy składają dokumenty przetłumaczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP lub potwierdzone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)