Zasady rekrutacji na PWSZ w Elblągu 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu rekrutacja 2017 - Zasady rekrutacji na PWSZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,
w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
na rok akademicki 2017/2018
1. Przedstawione warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć obywateli polskich na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.
2. Rejestracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl.
3. Rekrutacja na studia obejmuje dwa etapy:
1) wstępną kwalifikację kandydatów (ewentualnie umieszczenie na listach rezerwowych),
2) wydanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
4. Kandydaci na studia otrzymują wszelkie informacje (w tym o wyniku postępowania kwalifikacyjnego) na swoje osobiste konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rekrutacji. Ponadto w przypadku decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia dostarcza się decyzje w formie pisemnej.
5. Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
2) kandydaci na studia pierwszego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty,
3) kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie
4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) zaświadczenie lekarskie - stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144),
6) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,
7) Kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
8) Kandydaci na studia stacjonarne - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach stu-diów stacjonarnych w uczelni publicznej,
9) Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)– za-świadczenie o zatrudnieniu. Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji. Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.
6. Rozpoczęcie rekrutacji nastąpi w dniu 1 czerwca 2017, natomiast zakończenie 20 października 2017. Szczegółowy harmo-nogram rekrutacji zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku.
7. Przyjęcie obcokrajowców następuje na podstawie odrębnych przepisów.
8. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „W”, wyznaczany wg zasad określonych w punkcie 15.
9. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, wyszczególnionych w odrębnej uchwale, przyjmowani są na podstawie złożenia stosownych dokumentów.
10. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie oraz kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21 czerwca 1994r. (Dz.U. z 2005r. Nr 3, poz.10) przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Zasady przeliczania wyników podano w tab. II.
11. Kandydaci z maturą zagraniczną, inną niż wymieniona w punkcie 10, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji świadectwa dokonuje - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata - kurator oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.
12. Przedmioty konkursowe na poszczególne kierunki i formy studiów, przedstawiono w tab. I.
13. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikującej
efekty uczenia się oraz dokumenty wymagane w postępowaniu kwalifikacyjnym określone są w odrębnej uchwale senatu.
14. Rektor podejmuje decyzję o planowanych rozmiarach rekrutacji na podstawie wniosków dyrektorów instytutów. W przypadku,
jeżeli liczba osób przyjętych na dany kierunek i specjalność nie przekroczy 35 osób – może zostać podjęta
decyzja o nieuruchomieniu studiów.
Liczba punktów uzyskanych na maturze IB (poziom SL-podstawowy lub HL-rozszerzony)
Punkty uwzględniane we wskaźniku rekrutacyjnym „W”
7 100
6 86
5 71
4 57
3 43
2 29
1 14
15. Wskaźnik rekrutacyjny „W”, będący podstawą decyzji o przyjęciu na studia, wyznaczany jest z zależności:
1) w Instytucie Ekonomicznym, Instytucie Informatyki Stosowanej oraz Instytucie Politechnicznym
W = 2  P1 + 0,25  P2 + 0,25  P3 (1)
2) w Instytucie Pedagogiczno-Językowym
W = 0,85  P1 + 0,15  P2 (2)
gdzie: P1, P2, P3 – są to punkty za przedmioty wyszczególnione w tab. I, wyznaczone według następujących zasad:
a) w przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada punktom uwzględnianym we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów „P” jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:
  • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
  • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
  • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.
b) w przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych w tab. III. Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się średnią z obu ocen.
W przypadku gdy kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu, a przedmiot jest uwzględniany we wzorze (1) albo (2) – liczba punktów odpowiada ocenie celującej.
Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.
OCENA TRADYCYJNA LICZBA PUNKTÓW
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca
40
75
100
125
150
16. Do podjęcia studiów drugiego stopnia uprawnione są osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i realizowały na studiach efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych oraz spełniają warunki rekru-tacji. W przypadku zgłoszenia się kandydatów spoza dyscyplin: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lo-gopedia, filozofia, filologia, filologia polska, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna zasięga opinii Dyrektora Instytutu Peda-gogiczno-Językowego o zrealizowanych przez kandydata efektach kształcenia.
17. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie list rankingowych. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny „WR”, wyznaczany wg wzoru:
WR = 10 x O + S
gdzie:
O – ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich,
S – średnia ocen uzyskanych w toku studiów.
18. Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów, przedstawiono w tab. IV.
19. Decyzje o przyjęciu na studia podejmują Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. O przyjęciu w ramach limitu miejsc decyduje wartość wskaźnika rekrutacyjnego „W”.
20. Wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne zostanie podana w terminie późniejszym.
21. Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłat zostanie podana w terminie do 31 maja 2017r.
22. Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
23. Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:
1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 05 54, e-mail: rekrutacja@pwsz.elblag.pl
2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 06 50,
3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 07 51,
4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 07 00, (055) 629 07 01,
5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu,
tel. (055) 629 06 01.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Komentarze (0)