Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Akademia Muzyczna we Wrocławiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AMUZ we Wrocławiu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
I. PRZEPISY WSPÓLNE
§ 1
Ilekroć w niniejszych Warunkach rekrutacji mowa jest o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),
2) Akademii – należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
4) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
5) Dziekanie – oznacza to Dziekana Wydziału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
6) Warunkach rekrutacji – należy przez to rozumieć niniejsze Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
§ 2
1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez Dziekanów, w składzie co najmniej 3 osobowym.
2. Przewodniczącym WKR jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.
3. Do zadań WKR należy w szczególności:
1) ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,
2) przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów wstępnych,
3) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników,
4) wydawanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia, w tym o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach ustalonych limitów miejsc,
5) ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz listy kandydatów nieprzyjętych z powodu braku miejsc,
6) wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.
4. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne oraz odwoławczym od decyzji WKR jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), powołana przez Rektora w składzie określonym w Statucie Akademii.
5. Do zadań UKR należy w szczególności rozpatrywanie odwołań od decyzji WKR wnoszonych w trybie art. 169 ust. 12 i art. 196 ust. 4 Ustawy.
§ 3
1. Dziekan powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych.
2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest wyznaczony przez Dziekana profesor lub doktor habilitowany.
3. W uzasadnianych przypadkach Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej może zostać inna osoba wyznaczona przez Dziekana.
4. Członkami komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów wstępnych mogą być nauczyciele akademiccy, zajmujący co najmniej stanowiska adiunkta (w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych) oraz wykładowcy (w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych).
5. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może powołać do komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, osoby niespełniające wymogów określonych w ust. 4.
§ 4
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny indywidualny protokół, w którym w odniesieniu do kandydatów, którzy przeszli punktowane etapy egzaminu wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem.
2. Protokół indywidualny podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnych lub zespołów egzaminacyjnych oraz członkowie WKR.
3. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole, powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem Przewodniczącego WKR.
4. Na podstawie indywidualnych protokołów sporządzany jest zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty – „P”, nieprzyjęty – „N”).
5. Zbiorczy protokół podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
6. Decyzje w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 5
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2. Na pisemną prośbę kandydata, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, może zostać wydane zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów. Kandydat posiada również możliwość wglądu do swojej pracy pisemnej.
§ 6
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.
§ 7
1. Podczas egzaminów wstępnych uwzględniane są szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Kandydaci na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do egzaminów wstępnych w terminach i na zasadach jak wszyscy kandydaci oraz według obowiązujących wymagań na danym kierunku studiów oraz na danej formie studiów i poziomie kształcenia.
3. Szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych uwzględniane są w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych Akademii w tym zakresie i w formie dostosowanej do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
4. Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności jest złożenie wraz z dokumentami wymaganymi na poszczególnych kierunkach i specjalnościach i w terminach ustalonych do ich złożenia wniosku zawierającego wykaz szczególnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
II. WARUNKI, ZASADY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
§ 8
1. Do studiowania na studiach pierwszego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada świadectwo dojrzałości i spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Akademię, w tym posiada wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia, a na specjalność muzykoterapia – wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.
2. Do studiowania na studiach drugiego stopnia w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która spełnia Warunki rekrutacji ustalone przez Akademię oraz posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
§ 9
1. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz wyników egzaminu wstępnego.
2. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią następujące wyniki egzaminu maturalnego:
1) dla kandydatów z tzw. „starą maturą”: uzyskanie co najmniej oceny miernej z części pisemnej z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,
2) dla kandydatów z tzw. „nową maturą”: uzyskanie co najmniej 30% punktów z części pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,
3) dla kandydatów, którzy legitymują się dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez organizację Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie: uzyskanie co najmniej 24 punktów na dyplomie IB.
3. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia ubiegać się mogą kandydaci będący obywatelami Polski, którzy legitymują się świadectwem uzyskanym poza Polską nostryfikowanym lub uznanym za równorzędne ze świadectwem wydanym w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 10
Od kandydatów na I rok studiów wymagane są w szczególności następujące dokumenty:
1) wydrukowany i podpisany przez kandydata kwestionariusz osobowy, dostępny na stronie internetowej Akademii,
2) na studia pierwszego stopnia – świadectwo dojrzałości lub świadectwo równoważne w oryginale,
3) na studia drugiego stopnia – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia z tytułem magistra lub równorzędnym lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra lub równorzędnym,
4) w przypadku kandydatów na studia stacjonarne – oświadczenie w sprawie kontynuowania lub ukończenia studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
5) inne dokumenty i prace związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególnych kierunkach i specjalnościach określone w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji oraz w Informatorze dla kandydatów na studia.
§ 11
1. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwany IRK.
2. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonych przez Akademię terminach:
1) złożą podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK i inne wymagane dokumenty określone w niniejszych Warunkach rekrutacji i w Informatorze dla kandydatów na studia,
2) wniosą opłatę rekrutacyjną.
3. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata i dopuszczenie do egzaminu wstępnego osób, które nie spełniły warunków, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. W przypadku wycofania zgłoszenia na studia po upływie terminu składania zgłoszeń opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
§ 12
1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 r. i kończy 30 września 2017 r.
2. Dokładne terminy egzaminów na studia pierwszego i drugiego stopnia ustala Rektor. Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości w terminie nie później niż do 31 marca w roku, w którym odbywają się egzaminy wstępne.
3. Szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, rodzaje wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
§ 13
1. Egzamin wstępny na studia pierwszego i drugiego stopnia ma charakter konkursowy w danej specjalności/kierunku.
2. Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy (kodowany).
3. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w języku polskim z wyjątkiem egzaminów na studia prowadzone w języku angielskim, które przeprowadzane są w języku angielskim zgodnie z § 22 niniejszych Warunków rekrutacji.
4. Do oceny kandydata stosuje się system punktowy w skali od 1 do 25 punktów, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.
5. Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdej oddzielnie punktowanej części egzaminu wstępnego co najmniej liczby punktów odpowiadającej ocenie dostatecznej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.
6. Szczegółowe zasady punktacji na poszczególnych kierunkach i specjalnościach określa Tabela stanowiąca załącznik nr 2 do Warunków rekrutacji.
7. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów WKR ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.
§ 14
1. O przyjęciu na I rok studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia decyduje miejsce kandydata na liście ustalonej na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, z uwzględnieniem liczby miejsc przeznaczonych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów i liczby miejsc przeznaczonych dla osób, które przyjęte mają być na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.
2. W przypadku rezygnacji jednego z przyjętych kandydatów, na studia przyjmuje się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin na daną specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, chyba że zmianie ulegną limity miejsc określone dla poszczególnych specjalności.
§ 15
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia może nastąpić również na podstawie:
1) wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,
2) wyników odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji.
2. Studia niestacjonarne na określonym kierunku/specjalności uruchomione zostaną jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów.
§ 16
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego i drugiego stopnia Rektor na wniosek Dziekana może ogłosić dodatkową rekrutację.
III. WARUNKI, ZASADY ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE TRZECIEGO STOPNIA (DOKTORANCKIE)
§ 17
Do studiowania na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w Akademii może być dopuszczona wyłącznie osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy oraz spełnia Warunki rekrutacji ustalone przez Akademię.
§ 18
1. Rekrutacja na studia trzeciego stopnia (doktoranckie) rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 r. i kończy 30 września 2017 r.
2. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji kandydatów, zwany IRK.
3. Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy w ogłoszonych przez Akademię terminach złożą podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK i inne wymagane dokumenty określone w niniejszych Warunkach rekrutacji i w Informatorze dla kandydatów na studia.
4. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na zmianę terminu złożenia dokumentów lub sposobu rejestracji kandydata i dopuszczenie do egzaminu wstępnego osób, o których mowa w ust. 2 i 3.
§ 19
Od kandydatów na studia trzeciego stopnia wymagane są następujące dokumenty:
1) podpisany kwestionariusz osobowy wygenerowany przez kandydata z systemu IRK, o którym mowa w § 18 ust. 2 niniejszych Warunków rekrutacji,
2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich,
3) dokumentacja dorobku artystycznego, ewentualnie również pedagogicznego,
4) inne dokumenty i prace związane z postępowaniem kwalifikacyjnym na poszczególne studia doktoranckie określone w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji oraz w Informatorze dla kandydatów na studia.
§ 20
1. Egzamin wstępny na studia trzeciego stopnia ma charakter konkursowy.
2. Pisemny egzamin wstępny jest anonimowy (kodowany).
3. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w języku polskim z wyjątkiem egzaminów na studia prowadzone w języku angielskim, które przeprowadzane są w języku angielskim, zgodnie z § 22 niniejszych Warunków rekrutacji.
4. Do oceny kandydata stosuje się system punktowy w skali od 1 do 25 punktów zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.
5. Warunkiem zdania egzaminu wstępnego jest uzyskanie z każdej oddzielnie punktowanej części egzaminu wstępnego co najmniej liczby punktów odpowiadającej ocenie dostatecznej zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Warunków rekrutacji.
6. Szczegółowe zasady punktacji na poszczególnych studiach doktoranckich określa Tabela stanowiąca załącznik nr 3 do Warunków rekrutacji.
7. Po zakończeniu każdego etapu egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu, a po zakończeniu ostatniego etapu, listę kandydatów, którzy pozytywnie zdali egzamin wstępny.
8. O przyjęciu na studia trzeciego stopnia decyduje kolejność miejsc ustalona na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z limitem miejsc na poszczególnych studiach doktoranckich ustalonym przez Rektora. O kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych podczas egzaminu wstępnego.
9. Przyjęcie kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) może nastąpić również na podstawie:
1) wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,
2) wyników odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji.
10. W przypadku rezygnacji jednego z przyjętych kandydatów, na studia przyjmuje się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc, chyba że zmianie ulegną limity miejsc.
11. Dokładne terminy egzaminów na studia trzeciego stopnia ustala Rektor. Terminy egzaminów zostaną podane do wiadomości w terminie nie później niż do 31 marca w roku, w którym odbywają się egzaminy wstępne.
12. Szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, rodzaje wymaganych dokumentów, terminy ich składania oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
IV. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PROWADZONE W RAMACH ENGLISH DIVISION
§ 21
Do studiowania na studiach niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w Akademii prowadzonych w języku angielskim może być dopuszczona wyłącznie osoba:
1) spełniająca warunki rekrutacji ustalone w niniejszych Warunkach rekrutacji dla danego kierunku studiów oraz
2) posiadająca znajomość języka angielskiego potwierdzoną:
a) dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego, wymienionym w załączniku nr 4 do niniejszych Warunków rekrutacji lub
b) świadectwem, dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim.
§ 22
Rekrutacja na studia prowadzone w ramach English Division odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji z następującymi zastrzeżeniami:
1) egzamin wstępny prowadzony jest w języku angielskim,
2) egzamin wstępny może być przeprowadzony poza Akademią przez egzaminatora lub egzaminatorów wyznaczonych przez Dziekanów lub za pomocą elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość,
3) zawiadomienia o terminie egzaminów a także decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu będą doręczane kandydatom również w języku angielskim,
4) studia prowadzone w ramach English Division uruchomione zostaną jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów gwarantującej samofinansowanie studiów,
5) szczegółowe wymagania programowe na egzaminy wstępne, terminy składania wymaganych dokumentów oraz terminy egzaminów wstępnych zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.
V. WARUNKI REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW
§ 23
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na zasadach określonych w Ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
4. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6, mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Akademię, na zasadach określonych w tych umowach,
3) decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
4) decyzji Rektora .
5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 4, mogą podejmować i odbywać kształcenie:
1) jako stypendyści strony polskiej,
2) na zasadach odpłatności,
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
5) jako stypendyści Akademii.
6. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 4 i 5.
7. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz inne formy kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 4 i 5.
8. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 8 oraz w ust. 6, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
§ 24
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia prowadzone w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
3) uzyskają potwierdzenie Akademii, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
2. Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.
§ 25
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, prowadzone w języku angielskim, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego wymienionym w załączniku nr 4 do Warunków rekrutacji.
2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.
§ 26
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia jeżeli:
1) legitymują się odpowiednimi dokumentami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach i niniejszych Warunkach rekrutacji,
2) wykażą wymagane w Akademii szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji,
3) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
4) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
§ 27
Cudzoziemcy podejmujący studia podlegają rekrutacji, która prowadzona jest na warunkach i zasadach określonych w niniejszych Warunkach rekrutacji z następującymi zastrzeżeniami:
1) kandydaci nieposiadający dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego, w celu uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w § 24 ust. 1, pkt. 3 Warunków rekrutacji zdają egzamin z języka polskiego organizowany przez Akademię,
2) zakres wymaganych wiadomości, o których mowa w § 8 ust. 1, obejmuje:
a) wiadomości z zakresu szkoły muzycznej I stopnia: podstawowa wiedza ogólnomuzyczna,
b) wiadomości z zakresu szkoły muzycznej II stopnia: rozszerzona wiedza ogólnomuzyczna.
§ 28
1. Na studia pierwszego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:
a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanym za potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,
3) złożą komplet dokumentów, o których mowa w części I załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
3. W przypadku świadectw lub innych dokumentów, o których mowa w art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – cudzoziemiec przedstawia decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu ich za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.
§ 29
1. Na studia drugiego stopnia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:
a) dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo
b) dyplomem uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 Ustawy, albo
d) potwierdzeniem ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 191a ust. 7a Ustawy,
2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 2 do Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów, złożą komplet dokumentów, o których mowa w części II załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.
2. W przypadku dyplomów i innych dokumentów ukończenia studiów wydanych za granicą, podlegających uznaniu w drodze nostryfikacji – cudzoziemiec przedstawia zaświadczenie stwierdzające równoważność z odpowiednim wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej dyplomem ukończenia studiów wyższych lub dyplomem doktorskim w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Akademii.
§ 30
Na studia trzeciego stopnia (doktoranckie), prowadzone w Akademii, mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:
a) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskanym w Polsce albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów za granicą, uznanym za równorzędnym z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostaną zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo
b) uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 Ustawy, albo
d) potwierdzeniem ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 191a ust. 7a Ustawy,
2) wykażą, w drodze sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków rekrutacji, posiadanie wymaganych w Akademii szczególnych predyspozycji do podjęcia studiów,
3) złożą komplet dokumentów, o których mowa w części III załącznika nr 5 do Warunków rekrutacji.
 
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Komentarze (0)