Ogólne zasady rekrutacji 2017/18

Artykuł archiwalny

 

Akademia Muzyczna w Katowicach rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AMUZ w Katowicach 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Muzycznej w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 28. maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów III stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2017/2018.
UCHWAŁA SENATU
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2017/2018.
Senat Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zgodnie z postanowieniami art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku ( Dz. U. 2012 poz. 572 z późń. zm.) postanawia:
przyjąć dokument: 
Warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roku akademickim 2017/2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
Rozdział I
ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ
§1
1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej Akademią, dokonuje przyjęć na I rok: studiów stacjonarnych I i II stopnia w ramach liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej określonych zgodnie z uchwałą Senatu, podjętą na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Liczbę przyjęć studentów na studia stacjonarne dla poszczególnych instytutów, katedr i zakładów lub dla poszczególnych specjalności w ramach ustalonych przez Senat limitów ustala Rektor, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w ust. 1 § 1.
3. Akademia dokonuje przyjęć na I rok studiów niestacjonarnych I i II stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.
4. Podstawą przyjęcia na studia w Akademii jest złożenie w ustalonym terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz zdanie egzaminów wstępnych zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w rozdziale II, a także zdany egzamin maturalny.
5. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora.
§2
1. Kandydat na studia zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie:
a. wniosku w formie elektronicznej (rejestracja internetowa);
b. podania (według ustalonego wzoru) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania;
2. System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.am.katowice.pl:
a. kandydaci korzystają z dostępu do internetu we własnym zakresie;
b. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz osobowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek oraz specjalność (specjalności) studiów;
c. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych;
d. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście w Dziale Nauki i Nauczania;
3. Dokumentacja składana przez kandydata, o której mowa w pkt 1b, powinna zawierać:
a. podanie do Rektora wg wzoru obowiązującego w systemie elektronicznej rejestracji;
b. kserokopię dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron);
c. 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);
d. dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
e. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz dodatkowo jego kserokopię; kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2017 zobowiązani są do dostarczenia świadectwa dojrzałości w terminie do 7 lipca 2017r.;
f. w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów poza granicami Polski kandydat przedkłada stosowny dokument zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami;
g. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dotyczy wyłącznie kandydatów na studia drugiego stopnia). Absolwenci studiów I stopnia z 2017 roku do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oceną w terminie do 7 lipca 2017 r.
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów ustala się od dnia 18 kwietnia 2017r. do dnia 31 października 2017r.
5. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego określi Rektor.
6. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, zdający egzamin maturalny w roku 2017, proszeni są o wyrażenie zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Matur, w celu odczytania wyników matury przez Akademię w w/w Rejestrze.
§3
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie.
2. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania na studia cudzoziemców regulują odrębne przepisy.
§4
1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą legitymować się posiadaniem świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.
2. Dopuszcza się możliwość zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na kilka kierunków studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdym z kierunków studiów w pełnym zakresie.
3. Kandydat może przystąpić do egzaminów na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku.
a. w przypadku uzyskania z egzaminu ilości punktów uprawniających do przyjęcia na więcej niż jedną specjalność w ramach jednego kierunku, kandydat w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany jest wybrać jedną specjalność, którą będzie studiować w ramach wybranego kierunku;
b. w przypadku niewybrania przez kandydata specjalności w terminie wskazanym w ppkt a. kandydat zostaje przyjęty na specjalność, z egzaminu na którą otrzymał wyższą ilość punktów.
4. Plan studiów obejmuje wyłącznie studiowanie jednego kierunku (w tym jednej specjalności). Student za zgodą dziekana może studiować więcej niż jedną specjalność na zasadach odpłatności określonych przez Rektora.
5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.
6. Studenci Akademii ubiegający się o podjęcie studiów w ramach innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.
7. Kandydat na studia stacjonarne jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
§5
1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.
2. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są zgodnie z punktacją uzyskaną w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
3. W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc. Przyjęcie następuje w ramach ustalonej przez Rektora na podstawie § 1 ust. 2 warunków i trybu rekrutacji liczby przyjęć dla poszczególnych instytutów, katedr i zakładów lub dla poszczególnych specjalności nie później jednak niż do dnia 31
października 2017 r.
4. Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych) bez dodatkowych egzaminów, pod warunkiem wyboru tego samego kierunku/specjalności studiów. W takim przypadku wymagana jest pisemna deklaracja kandydata złożona w Dziale Nauki i  Nauczania Akademii Muzycznej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych na studia stacjonarne. Decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
5. Studia niestacjonarne na określonym kierunku/specjalności uruchomione zostają jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.
6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach I i II stopnia Rektor, na wniosek dziekana, może ogłosić dodatkową rekrutację.
§6
1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzają powołane przez dziekanów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR).
2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.
3. Przewodniczący WKR powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych komisji.
4. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników;
b. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia w ramach przyznanego limitu miejsc;
c. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz listy osób nieprzyjętych z powodu braku miejsc;
d. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
e. wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.
5. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).
§7
1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.
2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisuje przewodniczący WKR oraz wszyscy członkowie poszczególnych komisji egzaminacyjnych. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego WKR.
3. Na podstawie indywidualnych protokołów sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów. Protokół podpisuje przewodniczący WKR.
4. Po otrzymaniu wszystkich danych, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłaszają:
a. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów;
b. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc.
§8
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.
§ 9
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
Rozdział II
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO
1. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie elementy egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt.
2. Szczegółowe wymagania programowe zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia na stronie www.am.katowice.pl
3. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.
I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Egzaminy wstępne na studia I stopnia są jednoetapowe. Rekrutacja odbywa się w
oparciu o następujące elementy:
Przelicznik oceny studiów I stopnia lub magisterskich
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia:

 

Ocena
literowa
Ocena słowna
Ocena w
skali 1-6
Ocena po
przeliczeniu
matematycznym
Ocena ostateczna po
zaokrągleniu do liczby
całkowitej
A celujący 6 25,00 25
B bardzo dobry 5 20.83 21
C dobry 4 16,67 17
D zadowalający 3 12,50 13
E dostateczny 2 8,33 8
F niedostateczny ... ... nie dotyczy
A - ocena w skali do X Y - ocena w skali do 25
A/X = Y/25
Y= (A x 25) /X
Przykład dla oceny 4 (dobrej) w skali 6-cio stopniowej:
A=4 X=6
4/6 = Y/25
Y= (4 x 25) /6 = 16,67 po zaokrągleniu do pełnej wartości 17
Ewentualny „+" przy ocenie podwyższa jej wartość liczbową o 0,5 a „-"obniża o 0,3.
Zaokrąglanie ocen do pełnej wartości odbywa się według następujących zasad:
0,00-0,49 - zaokrągla się w dół
0,50-0,99 - zaokrągla się w górę

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)