Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2017/2018

 

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWr 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018
1. Informacje ogólne
1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018, zwane dalej Warunkami i trybem rekrutacji, dotyczą przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne:
a) studia pierwszego stopnia,
b) studia drugiego stopnia.
Studia wyższe, zwane dalej studiami, prowadzone są we Wrocławiu oraz w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. W Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu prowadzone są wyłącznie studia I stopnia.
Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów (z zastrzeżeniem przepisu punktu 2.1. c ), podając - dla danego zgłoszenia – stopień (I albo II) i – dla zgłoszenia na I stopień studiów - formę studiów (studia stacjonarne albo niestacjonarne) oraz preferencje dotyczące kierunków studiów i miejsca studiowania, a w przypadku zgłoszenia na studia II stopnia dotyczące również formy studiów (stacjonarne albo niestacjonarne). Maksymalna liczba preferencji podanych w danym zgłoszeniu zostanie określona w ramach procedury rekrutacji, o której mowa w p. 5.8.
1.2. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR).
1.3. Studentowi Politechniki Wrocławskiej danego wydziału, kierunku i stopnia studiów odmawia się możliwości rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia Politechniki Wrocławskiej na ten sam wydział, kierunek i stopień studiów.
1.4. Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące: kandydatów z maturą międzynarodową (IB), z maturą dwujęzyczną, ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”, ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, z maturą europejską (EB), a także kandydatów na studia II stopnia z dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów poza granicami Polski oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zostały określone w załączniku nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji.
1.5. Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określa Rektor w odrębnym dokumencie.
1.6. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.
1.7. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie określa odrębny dokument.
1.8. Politechnika Wrocławska prowadzi również studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy dokształcające, dla których zasady przyjęć określają odrębne przepisy.
1.9. Podczas procesu rekrutacji będą uwzględniane szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Osoby te będą mogły kontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Wrocławskiej.
1.10. Kandydata na studia obowiązuje procedura i terminarz rekrutacji, o których mowa w p. 5.8.
2. Warunki formalne
2.1. Kandydat na studia zobowiązany jest do internetowej rejestracji - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.8. - w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia Politechniki Wrocławskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji). Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą:
a) po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz po
b) zaksięgowaniu na wskazanym, w systemie internetowej rejestracji, koncie Politechniki Wrocławskiej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia w internetowej rejestracji kandydata jest zależna od liczby podanych przez niego preferencji dotyczących kierunków studiów i miejsca studiowania (w trybie opisanym w punkcie 1.1.).
Opłata ta musi być zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji. Za dzień zaksięgowania opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Politechniki Wrocławskiej.
c) kolejność podanych preferencji (w trybie opisanym w punkcie 1.1.) w systemie internetowej rejestracji kandydatów jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni. Kandydat może zarejestrować maksymalnie trzy zgłoszenia: tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia stacjonarne, tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia niestacjonarne oraz tylko jedno zgłoszenie na studia II stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne). Kandydat może być przyjęty – w ramach danego zgłoszenia – tylko wg jednej z podanych w nim preferencji. W przypadku osób chcących studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów przy danej formie studiów istnieje możliwość złożenia stosownego podania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na zarejestrowanie dodatkowego zgłoszenia. Podanie należy złożyć w Dziale Rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji elektronicznej zgłoszeń.
2.2. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie internetowej rejestracji, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
2.3 Kandydat na studia I stopnia składa - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.8.:
a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji,
b) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),
c) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),
e) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dowód osobisty),
f) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
g) kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu zaświadczenie) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
h) kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Politechnikę Wrocławską poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wzglądu zaświadczenie/certyfikat) – dotyczy kandydata ubiegającego się na jego podstawie.
2.4. Kandydat na studia II stopnia składa - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.8.:
a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji ,
b) kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom),
c) kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów lub wypis z indeksu poświadczoną(-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,
d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),
f) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dowód osobisty),
g) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
h) kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy),
i) portfolio (jeżeli dotyczy).
2.5 Niezłożenie przez kandydata dokumentów - zgodnie z procedurą i terminarzem, o których mowa w p. 5.8. - lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za postępowanie o przyjęcie na studia, o której mowa w p. 2.1.b).
2.6. Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.
2.7. Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.
2.8. Kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli nie dokona wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w p. 2.1.
Strona 5
2.9. Niezłożenie przez kandydata na studia wszystkich dokumentów, o których mowa w pp. 2.3 albo 2.4 odpowiednio dla stopnia studiów, jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
3. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia I stopnia
3.1. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w p. 3.3. O wartości tego wskaźnika decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki dobrowolnych egzaminów organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, o których mowa w p. 3.4 d) (jeżeli kandydat ma prawo do zdawania tego egzaminu), a dla kandydata na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku.
3.2. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:
procent wyniku = liczba punktów
3.3. Wskaźnik rekrutacyjny (WI) jest sumą:
WI = M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + RA
jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,
gdzie:
M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
F(1) - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,
(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)