Ogólne zasady rekrutacji 2017/18

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UE w Katowicach 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem § 14, na podstawie konkursu świadectw dojrzałości - w ramach limitów miejsc ustalonych dla kierunków studiów.
§ 2
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełniają podanie o przyjęcie na studia w formie elektronicznej - w podaniu wskazują wybrany kierunek studiów.
§ 3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych składają dokumenty po zakwalifikowaniu ich przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych składają dokumenty na wybrany kierunek studiów.
§ 4
Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:
§ 5
Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym.
§ 6
Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nową maturę*), jest suma punktów rekrutacyjnych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30%. Przedmiot zdawany na poziomie podstawowym oceniany jest w skali 0 - 70 punktów rekrutacyjnych. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym oceniany jest w skali 0 - 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydat może uzyskać w zależności od poziomu, na którym zdawał przedmioty, maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych.
§ 7
Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z pierwszego przedmiotu oraz na poziomie dla szkół dwujęzycznych z języka obcego (pierwszy przedmiot 0 - 70 punktów lub 0 - 100 punktów; język obcy 0 - 100 punktów, w tym 50 punktów za zdanie egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie dla szkół dwujęzycznych oraz 0 - 50 punktów wynikających z przeliczenia wyniku egzaminu maturalnego z tego języka na punkty rekrutacyjne).
§ 8
Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (nowej maturze) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie rekrutacji, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.
§ 9
Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (starą maturę**), uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):
OCENA LICZBA PUNKTÓW
celujący 100
bardzo dobry 85
dobry 70
dostateczny 50
dopuszczający 30
§ 10
Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości przeliczonych na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą stosowaną w odniesieniu do kandydatów ze starą maturą.
§ 11
Kandydaci legitymujący się „międzynarodową maturą” (dyplom IB - International Baccalaureate) uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości:
OCENA LICZBA PUNKTÓW
7 100
6 85
5 70
4 55
3 40
2 30
§ 12
Kandydaci, o których mowa w § 11, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału świadectwa dojrzałości, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz o otrzymanych na egzaminie dojrzałości ocenach z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów. Dopuszczenie do podjęcia studiów nastąpi pod warunkiem, że kandydat uzupełni dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2017 roku.
§ 13
Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są według zasad określonych przez Senat Uniwersytetu odrębną uchwałą.
§ 14
Kandydaci na kierunek International Business dokumentują znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%) lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
§ 15
1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
a) podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową, przygotowane na podstawie elektronicznej rejestracji,
b) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, uznawany za dokument potwierdzający wykształcenie średnie z mocy prawa ( art. 93 ust 1 i 2 ustawy o systemie oświaty) składają kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Natomiast kandydaci legitymujący się świadectwem wydanym za granicą innym niż wymienione w art. 93 ust 1 i 2 ustawy, o której mowa powyżej składają ponadto dokument poświadczający uznanie świadectwa w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz kserokopie świadectwa dojrzałości zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu ),
c) jedną fotografię o wymiarze 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
d) dowód wniesienia na konto Uniwersytetu opłaty rekrutacyjnej,
e) oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
f) cudzoziemcy składają ponadto kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia oraz kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu.
2. Kandydaci na kierunek International Business składają ponadto dokument potwierdzający znajomość
języka angielskiego na poziomie B2.
§ 16
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest Dziekan lub wyznaczony przez Dziekana Prodziekan.
§ 17
Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor wyznaczony przez Rektora.
§ 18
Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor. Opłata ta nie może być wyższa niż opłata określona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§ 19
Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 20
Rekrutacja na studia pierwszego stopnia trwa:
- na studia stacjonarne od 22 maja do 31 października 2017 roku.
- na studia niestacjonarne od 22 maja do 30 listopada 2017 roku.
§ 21
W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok studiów stacjonarnych, może zostać przeprowadzony dodatkowy nabór na studia.
§ 22
Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji oraz szczegółowe terminy rekrutacji na studia pierwszego stopnia ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna i zamieszcza na stronie internetowej Uczelni.
§ 23
Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
§ 24
W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy limitu miejsc, rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu świadectw dojrzałości.
§ 25
W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych po upływie terminu rekrutacji.
§ 26
Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
§ 27
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)