Zasady rekrutacji na PWSZ w Nowym Sączu na rok 2017/18

 

 

PWSZ w Nowym Sączu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UE 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na PWSZ w Nowym Sączu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 87/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Mechatronika” w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się warunki, tryb i termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Mechatronika” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2017/2018.
§ 2
1. Rekrutację na studia przeprowadza Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, przyjmując kandydatów do wysokości ustalonego limitu miejsc.
2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.
3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku „Mechatronika” mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku „Mechatronika” oraz kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku przypisanym do:
1) obszaru nauk technicznych w jednej z dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika; lub
2) obszaru nauk technicznych w innych dyscyplinach.
4. Listę rankingową kandydatów, o których mowa w ust. 3, tworzy się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Kandydatów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przyjmuje się biorąc pod uwagę średnią arytmetyczną ocen uwzględniającą: średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich (pierwsza ocena cząstkowa) oraz oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym (druga ocena cząstkowa).
6. Kandydatów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, przyjmuje się bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.
7. Podczas egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 5, kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu: 2
1) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład;
2) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych);
3) elektrotechniki i elektroniki;
4) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD);
5) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki;
6) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią. 8. Kandydaci zostaną poinformowani o szczegółowym zakresie tematycznym, będącym przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, za pośrednictwem strony internetowej Uczelni.
§ 3
1. Tryb rekrutacji obejmuje złożenie wymaganych dokumentów:
1) formularz zgłoszenia kandydata (wydrukowany po dokonaniu rejestracji elektronicznej);
2) kopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub odpis do wglądu;
3) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz oryginał lub odpis do wglądu;
4) zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia wydane przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy;
5) kopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu;
6) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
2. Kandydaci niepełnosprawni, ubiegający się o przyjęcie na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej jak wszyscy inni kandydaci z zastrzeżeniem, iż kandydaci objęci dodatkowym postępowaniem kwalifikacyjnym, mogą składać na piśmie wniosek o przeprowadzenie egzaminu z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb, wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
3. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich za granicą, podlegają zasadom rekrutacji obowiązującym wszystkich pozostałych kandydatów.
§ 4
1. Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018, w okresie od 8 stycznia do 24 lutego 2018 r., a w przypadku niewykorzystania limitu przyjęć – do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych.
2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, obejmujący rejestrację elektroniczną, przyjmowanie od kandydatów wymaganej dokumentacji, ogłoszenie wyników rekrutacji, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, określi Rektor w drodze zarządzenia.
§ 5
1. O przyjęciu na studia drugiego stopnia kierunku „Mechatronika” decyduje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, kierując się zasadą określoną w § 2 ust. 4 i 5.
2. W przypadku, gdy na ostatnie miejsce będzie kandydowało tyle osób, że ich przyjęcie na studia spowodowałoby przekroczenie planowanej liczby przyjęć, dodatkowe kryteria ustala Instytutowa Komisja Rekrutacyjna.
3. Osoby przyjęte, zobowiązane są do pisemnego potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu w terminie określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie 3 ustalenia terminarza rekrutacji. Brak takiego potwierdzenia powoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych.
4. Kierunek będzie uruchomiony przy wymaganej minimalnej liczbie 30 osób, które potwierdziły podjęcie studiów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu studiów podejmuje Rektor.
§ 6
1. Kandydat otrzymuje decyzję o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. Od decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
3. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.
§ 8
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przyjęte warunki i tryb podlegają podaniu do publicznej wiadomości.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Komentarze (0)