Zasady rekrutacji na PPWSZ w Nowym Targu na rok 2017/18

 

 

PPWSZ w Nowym Targu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UE 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na PWSZ w Nowym Sączu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA nr 18/2016 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 20 maja 2016 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 50/2016 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2017/2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 169 oraz art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt 25 Statutu PPWSZ w Nowym Targu, Senat Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu uchwala, co następuje:
§ 1
Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki, tryb i terminy rekrutacji w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, zwaną dalej PPWSZ, na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dotyczące osób posiadających obywatelstwo polskie oraz wszystkich innych osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1501).
§ 2
1. PPWSZ przyjmuje kandydatów na pierwszy rok:
1) studiów pierwszego stopnia na następujące kierunki:
I.studia stacjonarne:
a) architektura,
b) filologia, specjalność filologia angielska,
c) filologia polska,
d) gospodarka przestrzenna,
e) inżynieria środowiska,
f) kosmetologia,
g) pielęgniarstwo,
h) ratownictwo medyczne,
i) turystyka i rekreacja,
II. studia niestacjonarne:
a) architektura,
b) filologia, specjalność filologia angielska,
c) gospodarka przestrzenna,
d) inżynieria środowiska;
e) kosmetologia,
f) pielęgniarstwo, studia „pomostowe”:
- 2-semestralne dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 3- lub 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych oraz dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 5-letnich liceów medycznych;
- 3-semestralne dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 2-letnich medycznych szkół zawodowych; 
g) ratownictwo medyczne,
h) turystyka i rekreacja,
2) studiów drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na następujące kierunki:
a) architektura,
b) fizjoterapia,
c) pielęgniarstwo,
d) turystyka i rekreacja,
e) kosmetologia,
3) jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na kierunek fizjoterapia.
2. Ustala się liczbę 30 osób jako dolny limit przyjęć tj. najmniejszą liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i w określonych formach.
§ 3
Senat PPWSZ upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie:
1) zmniejszenia liczby osób określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, stanowiącej dolny limit przyjęć;
2) nieuruchamiania lub uruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż ustalony dolny limit przyjęć.
§ 4
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia:
1. rejestruje się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (e-Kandydat);
2. składa następujące dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy;
2) kserokopię świadectwa dojrzałości polskiej matury lub dyplomu IB „International Baccalaureate” (dyplom matury międzynarodowej wydawany przez International Baccalaureate Organisation w Genewie) lub dyplomu EB „European Baccalaureate” (dyplom matury europejskiej wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21.06.1994 r. o statusie Szkół Europejskich), lub świadectwa albo innego dokumentu wydanego za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (oryginał do wglądu);
3) kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – na studia pierwszego stopnia;
4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginały do wglądu) - na studia drugiego stopnia;
5) zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona - na studia drugiego stopnia (tylko w przypadku, jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen);
6) kserokopię dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających polskiego obywatelstwa strony ze zdjęciem z paszportu (oryginał do wglądu);
7) dwie aktualne fotografie o wym. 35x45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem, jedna przyklejona do kwestionariusza;
8) fotografię cyfrową;
9) kserokopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach, w przypadku jego posiadania;
10)zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PPWSZ na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
11)dowód uiszczonej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
12)w przypadku ubiegania się na niestacjonarne „pomostowe” studia pielęgniarstwa: kserokopię dyplomu ukończenia szkoły medycznej średniej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki (oryginał do wglądu).
3. Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące kserokopie dokumentów, wraz z oryginałami do wglądu:
1) zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 43 ust. 2, ust. 5 lub ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP;
3) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PPWSZ na wybranym kierunku i formie kształcenia;
4) dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP: polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPWSZ;
5) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument wydany przez PPWSZ, potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.
5. Uzyskanie potwierdzenia PPWSZ, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim następuje w formie zaświadczenia wydanego na podstawie przeprowadzonej uprzednio rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim przez członka Komisji Rekrutacyjnej lub w formie zaświadczenia wystawionego przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców – kandydatów na studia w PPWSZ.
§ 5
1. Kandydaci na studia, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia otrzymują w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ skierowanie na badania lekarskie (do pobrania również poprzez system e-Kandydat), zgodne z odrębnymi przepisami.
2. Badania mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze posiadający uprawnienia do przeprowadzenia badań profilaktycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Osoby niepełnosprawne przedkładają kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
§ 6
1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest zarejestrowanie się w systemie eKandydat oraz złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3. 4 2. Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem IB lub dyplomem EB muszą być:
1) opatrzone apostille, jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 r., nr 112, poz. 938), albo
2) poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
3. Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień.
4. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem IB lub dyplomem EB, wydane w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
5. Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą, o którym mowa w ust. 4, w przypadku jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć:
1) wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
2) wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
3) informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę ocen.
6. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.
7. Weryfikację dokumentów, o których mowa w § 4 - § 6 przeprowadza Dział Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ.
§ 7
1. Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
1) ARCHITEKTURA
a) konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród czterech: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia sztuki; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród czterech: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę;
b) dodatkowy egzamin praktyczny z rysunku odręcznego (oceniany w skali punktowej od 0 do 100, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu z rysunku wynosi 30). Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów na kierunku architektura. Tematem egzaminu jest: „Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem”. Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.  
2) FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ANGIELSKA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przedmiotów: język angielski oraz jeden (wyżej punktowany) spośród trzech: język polski, historia, dodatkowy język obcy nowożytny; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów: język angielski oraz jeden (wyżej oceniony) spośród trzech: język polski, historia, dodatkowy język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
3) FILOLOGIA POLSKA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów: język polski oraz jeden (wyżej punktowany) spośród czterech: historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów: język polski oraz jeden (wyżej oceniony) spośród trzech: historia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
4) FIZJOTERAPIA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród sześciu: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
5) GOSPODARKA PRZESTRZENNA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród pięciu: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, fizyka, wiedza o społeczeństwie; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
6) INŻYNIERIA ŚRODOWISKA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród pięciu: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, fizyka i astronomia, chemia; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, fizyka, chemia; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.  
7) KOSMETOLOGIA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród pięciu: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski, język obcy nowożytny; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
8) PIELĘGNIARSTWO:
1. konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród sześciu: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę;
2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na niestacjonarne „pomostowe” studia pielęgniarstwa – warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie szkoły medycznej średniej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki.
9) RATOWNICTWO MEDYCZNE: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród sześciu: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
10) TURYSTYKA I REKREACJA: konkurs świadectw: „nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród sześciu: język obcy nowożytny, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki; „stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z dwóch przedmiotów (wyżej ocenionych) spośród pięciu: język obcy nowożytny, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.
2. Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia:
1) ARCHITEKTURA: średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub kierunku architektura i urbanistyka, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
2) FIZJOTERAPIA: średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
3) PIELĘGNIARSTWO: średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
4) TURYSTYKA I REKREACJA: średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
5) KOSMETOLOGIA: średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
§ 8
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia przyznaje się następującą liczbę punktów w przypadku kandydatów z „nową maturą”:
a) przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się, że wyniki procentowe stosowane przy ocenianiu zostaną zastąpione punktami ustalonymi według zasady, że 1% = 1 punkt, przy czym warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
b) w przypadku zdawania matury na poziomie podstawowym liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,5, a w przypadku poziomu rozszerzonego przez 1,0;
c) jeżeli kandydat nie wybrał wymaganego przedmiotu na egzaminie maturalnym otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu;
d) w przypadku, gdy kandydat zdawał dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, nie sumuje się tych punktów, tylko bierze pod uwagę wyższą liczbę punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego z uwzględnieniem zasad zawartych w lit. a), b) i c).
2. W przypadku kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia kierunku architektura:
a) legitymujących się „nową maturą”: punkty uzyskane na egzaminie z rysunku sumuje się z punktami przeliczonymi z egzaminu maturalnego;
b) legitymujących się „starą maturą”: średnia arytmetyczna wyliczona z ocen końcoworocznych z wybranych przedmiotów jest przeliczana na punkty według poniższej tabeli:
średnia ocen Punkty
5,81 – 6,00 100
5,31 – 5,80 90
4,81 – 5,30 80
4,31 – 4,80 70
3,81 – 4,30 60
3,31 – 3,80 50
2,81 – 3,30 40
2,31 – 2,80 30
2,00 – 2,30 20
Przeliczone punkty sumuje się z punktami z egzaminu z rysunku.
3. W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymujących się „starą maturą”, z wyjątkiem kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, średnią arytmetyczną ocen końcoworocznych wylicza się dla każdego kierunku w następujący sposób: suma ocen uzyskanych z dwóch przedmiotów końcoworocznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-7 i 9-10 - „stara matura” odpowiednio dla danego kierunku, podzielona przez liczbę 2. 8 4. W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek pielęgniarstwo legitymujących się „starą maturą” średnią arytmetyczną ocen końcoworocznych wylicza się w następujący sposób: suma ocen uzyskanych z przedmiotów końcoworocznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 8 ppkt 1 - „stara matura”, podzielona przez liczbę tych przedmiotów zaliczonych na ocenę.
§ 9
1. Kandydaci, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach są zobowiązani spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach i trybie rekrutacji na dane studia.
2. Zasady przyjmowania na studia w PPWSZ laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zostały określone w odrębnej Uchwale Senatu PPWSZ.
§ 10
1. O przyjęciu na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów lub średniej arytmetycznej ocen uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego, w ramach ustalonego przez Senat PPWSZ planu przyjęć na dany kierunek.
2. Liczba miejsc zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby podań, jakie wpłyną od kandydatów z „nową maturą” i kandydatów ze „starą maturą”.
3. O przyjęciu na pierwszy rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia. Lista rankingowa układana jest wg zasady: pierwszą pozycję na liście uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią ocen itd. w kolejności.
4. W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponownie przelicza się sumę punktów uzyskanych z postępowania kwalifikacyjnego.
§ 11
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor zarządzeniem, po podaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego maksymalnej wysokości opłaty. Opłata ta po upływie terminu składania dokumentów nie podlega zwrotowi.
§ 12
1. Rekrutację na studia przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 2. Nadzór nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego sprawuje Prorektor ds. studenckich i kształcenia.
3. Do zadań Działu Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ należy w szczególności:
a) przygotowanie druków dokumentów rekrutacyjnych;
b) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu internetowej rejestracji kandydatów (eKandydat);
c) przyjmowanie wniosków o przyjęcie na studia;
d) sprawdzanie dokumentów kandydatów pod względem formalnym, ich kompletowanie oraz sporządzanie listy kandydatów;
e) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac Komisji;
f) sporządzanie listy osób, które przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego;
g) sporządzanie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia, na podstawie protokołu zbiorczego Komisji Rekrutacyjnej;
h) zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
4. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) określenie minimalnej liczby punktów lub średniej arytmetycznej ocen w zależności od typu matury wymaganych do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz określenie minimalnej średniej ocen uzyskanych z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni, w której kandydat ukończył studia, wymaganej do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia drugiego stopnia;
b) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich: obliczenie punktów lub średniej arytmetycznej ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości i przeprowadzenie dodatkowego egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura oraz wpisanie wyników do indywidualnego protokołu kandydata na studia przez członka Komisji; w przypadku studiów drugiego stopnia: wpisanie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia - z suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenia - do indywidualnego protokołu kandydata na studia przez członka Komisji;
c) sporządzenie i podpisanie przez członków Komisji protokołów zbiorczych z postępowania kwalifikacyjnego z podziałem na kierunek, poziom, formę studiów i typ matury;
d) proponowanie kandydatom z kierunków bądź form studiów, które z powodu nieosiągnięcia dolnego limitu przyjęć nie będą uruchamiane zgodnie z § 3 pkt 2 niniejszej Uchwały, innych kierunków bądź form studiów prowadzonych w PPWSZ.
5. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 13
1. Ustala się następującą procedurę i terminy postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjmowania na studia:
a) zarejestrowanie się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (e-Kandydat) oraz wypełnienie wszystkich wymaganych danych i wydrukowanie dokumentów (możliwość rejestracji od 22 maja do 22 lipca 2017 roku);
b) wpłacenie na konto Uczelni opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
c) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 2 ust. 2 i 3, w terminie od 19 czerwca do 22 lipca 2017 roku;
d) przeprowadzenie dodatkowego egzaminu wstępnego w przypadku rekrutacji na kierunek architektura w dniu 24 lipca 2017 roku;
e) wysłanie w dniu 28 lipca 2017 roku drogą elektroniczną indywidualnych zawiadomień do kandydatów o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów;
f) kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zostaną przyjęci na studia pod warunkiem doręczenia w terminie od 31 lipca do 2 sierpnia 2017 roku oświadczenia o podjęciu studiów;
g) kandydaci o których mowa w lit. f) osobiście potwierdzają podjęcie studiów, w wyjątkowych przypadkach przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie;
h) kandydaci z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy w terminie podanym w lit.
f) potwierdzą podjęcie studiów poprzez doręczenie wymaganych dokumentów, otrzymają decyzję o przyjęciu na I rok studiów;
i) niepotwierdzenie podjęcia studiów w terminie podanym w lit.
f) jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, oprócz potwierdzenia podjęcia studiów, są zobowiązani w terminach określonych w lit. f) do podpisania umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.
§ 14
1. Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na studia podejmuje Rektor, po zakończeniu rekrutacji podstawowej, o której mowa w § 13. 2. Dodatkową rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna na zasadach przewidzianych dla rekrutacji podstawowej, w terminach ustalonych przez Rektora.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Komentarze (0)