Zasady rekrutacji na SGH 2017/2018

 

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na SGH 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała nr 308 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 11 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
Ogólne zasady rekrutacji
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1
Niniejsza uchwała reguluje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dalej „SGH”), rozpoczynających się w semestrze zimowym 2017 r. oraz w semestrze letnim 2018 r.
§ 2
1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) listy rankingowe – listy tworzone odrębnie dla poszczególnych form studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy studiów;
2) listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – listy kandydatów umieszczonych na listach rankingowych, którzy zostali zakwalifikowani przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do złożenia dokumentów będących warunkiem przyjęcia na studia;
3) listy osób przyjętych na studia – listy osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w ramach danej formy studiów lub kierunku studiów; 
4) studia stacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.; dalej „ustawa”), które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w języku obcym, które mogą być zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne; 5) studia niestacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie, które w SGH są prowadzone jako odpłatne studia popołudniowe lub sobotnio-niedzielne; 
6) egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin, o którym mowa w art. 3 pkt 21c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.);
7) egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy oraz w § 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – w brzmieniu sprzed 16 marca 2015 r.;
8) Matura Międzynarodowa – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
9) Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
10) ISR (Internetowy System Rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia dostępny na stronie internetowej SGH;
11) osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
12) absolwent studiów pierwszego stopnia SGH – osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata w SGH w okresie pomiędzy 1 października 2016 r. a ostatnim dniem rejestracji w ISR;
13) rozpoczęcie rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji w ISR;
14) zakończenie rekrutacji – zakończenie rejestracji w ISR. 
2. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1) formach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;
2) kierunkach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć kierunki studiów prowadzone w języku polskim i językach obcych;
3) świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Nowej Matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Starej Matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.
§ 3
1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy. 3. Przyjęcie na studia cudzoziemców innych niż określeni w ust. 2, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości, następuje na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190 poz. 1406, z późn. zm.) oraz właściwych zarządzeń Rektora.  
§ 4
1. Limit przyjęć na studia oraz liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów określa właściwa uchwała Senatu SGH.  
2. Limit przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia dzieli się następująco:
1) 50% dla absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
2) 50% dla kandydatów z naboru powszechnego z zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie wypełniony limit, o którym mowa w pkt 1, pozostała część limitu miejsc wykorzystana będzie w ramach przyjęć według trybu określonego w pkt 2. 
3. Uprawnione jest przekroczenie liczb miejsc lub limitów przyjęć, o których mowa w ust. 1 i 2, przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w przypadku, o którym mowa w § 31 ust. 5, a także przez Uczelnianą Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną w postępowaniu odwoławczym. 4. Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się do przyjęć:  
1) na studia stacjonarne odpłatne w językach obcych;
2) cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy;  
3) na podstawie przepisów, o których mowa w § 13 ust. 2.
§ 5
1. Kierunek studiów lub forma studiów są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów.
2. Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje uruchomienie kierunku studiów lub danej formy studiów.
§ 6
1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.  
2. Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim. Zdanie pierwsze nie dotyczy kierunków prowadzonych w językach obcych. 
Rozdział 2 
Kandydaci
§ 7
1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która ma świadectwo dojrzałości, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Do odbywania studiów drugiego stopnia w SGH może być dopuszczona osoba, która ma tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. 3. Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w którym prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 punktów procentowych, powinni dysponować także dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka obcego co najmniej na poziomie B2. 
Wymagania określonego w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się do kandydatów, którzy: 
1) legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w danym języku obcym;
2) legitymują się dyplomem ukończenia wyższych studiów filologicznych lub w dziedzinie lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego;
3) legitymują się dokumentem wydanym przez uczelnię, potwierdzającym ukończenie studiów wyższych na kierunku prowadzonym w danym języku obcym.
§ 8
1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:
1) na poszczególne formy studiów prowadzone w języku polskim, a wybór kierunku jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów, w trybie określonym w Regulaminie studiów, albo
2) na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku obcym, w formie studiów stacjonarnych na kierunkach: Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems.
2. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na poszczególne kierunki studiów prowadzone:  
1) w języku polskim: administracja; analiza danych – big data; badania i analizy społeczne; e-biznes; ekonomia; ekonomiczna analiza prawa; finanse i rachunkowość; globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance); gospodarka przestrzenna; metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; menedżerski; międzynarodowe stosunki gospodarcze; polityka społeczna; polityka publiczna; stosunki międzynarodowe; turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego; zarządzanie; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
2) w języku obcym: Advanced Analytics – Big Data; Finance and Accounting; Global Business, Finance and Governance; International Business; International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services. 
DZIAŁ II 
Postępowanie rekrutacyjne
Rozdział 1
Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne
§ 9
Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna.
§ 10
1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zadań Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.
§ 11
1. Komisje podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia komisji są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie i podpisuje komisja. Komisja może upoważnić swojego przewodniczącego lub zastępców przewodniczącego do podpisywania decyzji w jej imieniu.
§ 12
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego komisji, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego.  
Rozdział 2 
Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia
§ 13  
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) rejestracji kandydatów w ISR;  
2) postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne formy i kierunki studiów;  
3) złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów; 
4) weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3;
5) wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
6) ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia;
7) doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
8) rozpatrzenia ewentualnych odwołań od decyzji.
2. Rektor może określić szczególny tryb przyjmowania na studia, jeżeli wymaga tego wykonanie umów zawartych przez SGH z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi.
§ 14
1. Rekrutacja kandydatów, na rozpoczynające się w semestrze zimowym, studia:
1) pierwszego stopnia – rozpoczyna się 9 maja 2017 r. a kończy 3 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ;
2) drugiego stopnia – rozpoczyna się 9 maja 2017 r. a kończy:
a) dla naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH – 24 maja 2017 r.;
b) dla naboru powszechnego – 18 czerwca 2017 r. 
2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim, rozpoczyna się 14 listopada 2017 r. a kończy:
1) dla naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH – 1 grudnia 2017 r.,
2) dla naboru powszechnego – 7 stycznia 2018 r. 3. Rektor określi szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego oraz składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – odrębnie dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i dla rekrutacji na studia rozpoczynające w semestrze letnim oraz odrębnie dla poszczególnych form i kierunków studiów – w drodze zarządzeń, w terminie odpowiednio do 15 stycznia oraz 31 października 2017 r.
§ 15
1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ISR.  
2. Rejestracja kandydata, w tym laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, w ISR jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.  W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę.  
4. Na wniosek kandydata Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego na terenie kampusu SGH, umożliwiającego dokonanie rejestracji.
§ 16
1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:
1) założyć osobiste konto rekrutacyjne w ISR oraz wypełnić i zatwierdzić internetowy formularz rekrutacyjny, w tym w szczególności:
a) podać dane osobowe,
b) wpisać wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy rejestracji na odpłatne studia w języku obcym oraz rejestracji na studia drugiego stopnia),
c) wybrać formę studiów lub kierunek,  
d) wybrać język obcy, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach studiów w SGH, z zastrzeżeniem ust. 2-4,  
e) umieścić plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;
2) wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.  
2. Język obcy należy wybrać spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.  
3. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje te same dwa języki, które były przedmiotem oceny na świadectwie dojrzałości. Kandydat na studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne wybiera język zgodnie z tabelą podaną w ISR, na poziomie minimum A2, a na studia niestacjonarne popołudniowe – wskazuje język, z którego posiada ocenę na świadectwie dojrzałości. 4. Kandydat na studia drugiego stopnia, wybierając język obcy musi znać go na poziomie przynajmniej B1 w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowanych m.in. na stronie internetowej SGH).  
5. Wskazanie języka obcego w internetowym formularzu rekrutacyjnym jest wiążące dla kandydata przez cały okres studiów. 
6. SGH zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia lektoratu z języka, na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych, na który zgłosiło się mniej niż 10 osób. W takim przypadku kandydat wybiera lektorat spośród uruchomionych.  
7. W ramach rekrutacji kandydat może dokonać wielu wyborów spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną  z form lub kierunków studiów.  
8. Jeżeli podczas rejestracji kandydat dokonuje więcej niż jednego wyboru spośród dostępnych form lub kierunków studiów, obowiązany jest wskazać preferencję wyboru w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jedną z preferencji jest równoważne z odmową przyjęcia na pozostałe formy lub kierunki studiów.
9. Do zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego i innych części osobistego konta rekrutacyjnego.
10. ISR zamyka się o godzinie 23:59 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji. Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupełnianie danych jest niemożliwe.
§ 17
1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej określa Rektor w drodze zarządzenia do dnia  31 grudnia 2016 r.  
2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji kandydatów.  
3. Niewniesienie opłaty powoduje bezskuteczność rekrutacji.
4. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po terminie lub kandydat zrezygnował w formie pisemnej z rekrutacji przed zamknięciem ISR na daną formę lub kierunek studiów w danym trybie rekrutacji. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata, złożony w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego, na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
5. Kandydata będącego wychowankiem domu dziecka, pełną sierotą lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy nadany mu w Rzeczypospolitej Polskiej, zwalnia się z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, na jego pisemny i udokumentowany wniosek.  
§ 18
1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania modyfikacji wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki przed zakończeniem rekrutacji.  
2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.
3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia przez kandydata tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata. 
§ 19
1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. Komisja informuje kandydata w szczególności o:
1) wynikach postępowania kwalifikacyjnego;
2) miejscu kandydata na liście rankingowej;  
3) umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, terminie i miejscu składania dokumentów;  
4) przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
2. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniem § 42).
3. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieżąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne.  
4. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym. 
Rozdział 3
Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia
§ 20
1. Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości.
2. Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.
§ 21
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone stosownie do rodzaju świadectwa dojrzałości kandydata. Obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej. 
Pozycja Przedmiot
1 matematyka albo fizyka
2 geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, albo fizyka 
3 pierwszy język obcy spośród następujących:  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski
4
drugi język obcy spośród wymienionych pod pozycją 3  
2. W przypadku, gdy suma punktów kwalifikacyjnych nie jest liczbą naturalną, kandydatowi przyznaje się liczbę punktów stanowiącą jej zaokrąglenie dokonane według następującej zasady: do liczby dodaje się ½ (jedną drugą), zaś kandydatowi przyznaje się liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy.
3. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi nie może wynieść więcej niż 333 punkty.
§ 22
Punktacja dla osób z nową maturą 1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach Nowej Matury, jest kwalifikowany na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego – z przedmiotów określonych w § 21 ust. 1 poz. 1-3, zdanych na poziomie  rozszerzonym oraz z drugiego języka obcego (§ 21 ust. 1 poz. 4) zdanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.  
2. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1, 2 i 3 przelicza się kandydatowi według zasady: jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu z zastrzeżeniem ust. 4. 3. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 poz. 4 przelicza się kandydatowi według zasady: za jeden punkt procentowy przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z języka obcego wymienionego w § 21 ust. 1 poz. 3 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie klas dwujęzycznych za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych.
5. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 poz. 1 i 2 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się dodatkowo za jeden punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.
§ 23
Punktacja dla osób ze starą maturą
1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach starej matury jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1-3 oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego (§ 21 ust. 1 poz. 4) uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę.
2. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 w ramach poz. 1, 2 lub 3, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy (§ 21 ust. 1 poz. 4), kandydat otrzymuje liczbę  punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.  3. Sumę wartości ocen, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie).  
§ 24
Punktacja dla osób z Maturą Międzynarodową
1. Kandydat, który legitymuje się Maturą Międzynarodową, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB, z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1-4 zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL) – z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1 i 2 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą: 
IB SL Punkty kwalifikacyjne IB HL Punkty kwalifikacyjne
7 100 7 133
6 90 6 120
5 75 5 100
4 60 4 80
3 45 3 60
2 30 2 40
3. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 3 i 4 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy (§ 21 ust. 1 poz. 4) dzieli się przez 3 (trzy):
IB Ab initio lub poziom B SL  Punkty kwalifikacyjne  IB A1 (HL lub SL),  A2 (HL lub SL) lub B HL  Punkty kwalifikacyjne 
7 100 7 100
6 90 6
5 75 5
4 60 4
3 45 3
2 30 2
§ 25
Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości
1. Kandydat, który legitymuje się Maturą Europejską albo uzyskał inne świadectwo dojrzałości za granicą, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym zagranicznym świadectwie dojrzałości.  
2. Oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1-3, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą – jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. W przypadku wyniku egzaminu z drugiego języka obcego (§ 21 ust. 1 poz. 4) kandydatowi przyznaje się za każdy punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.  
3. Jeżeli oceny na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokona koniecznych przeliczeń punktowej skali ocen na wyniki wyrażone w procentach i następnie dokona kwalifikacji na podstawie ust. 2.  
4. W przypadku, gdy na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości uwidoczniony jest jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych obliczoną przy odpowiednim zastosowaniu zasady określonej w ust. 2 albo ust. 3, jednakże pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. Jeżeli warunek określony w zdaniu poprzedzającym nie jest spełniony, kandydatowi nie przyznaje się żadnych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
§ 26
Kandydat, który na świadectwie dojrzałości nie ma oceny z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 w ramach poz. 1, 2, 3 lub 4, może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2, nie przyznaje mu się żadnych punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot. § 27 Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego określonych uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad, otrzymują odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym albo maksymalną liczbę punktów za poszczególne przedmioty.  
Rozdział 4 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia
§ 28
1. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje  w trybie:  
1) naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;
2) naboru powszechnego.
2. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim oraz stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym następuje na podstawie rejestracji w ISR oraz weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej. § 29 Nabór absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH na studia stacjonarne
1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:
1) studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 punktów ECTS i średnią, ze zrealizowanych semestrów studiów, na poziomie co najmniej 3,5;
2) absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5.  
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 kwalifikowani są na studia stacjonarne na podstawie średniej ocen. Średnia ocen jest wyznaczana z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na podstawie zaświadczeń o średnich ocen kandydatów, przekazanych jej bezpośrednio przez Dziekanat Studium Licencjackiego, tworzy listy rankingowe.
4. Na podstawie listy rankingowej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
§ 30 
Postępowanie kwalifikacyjne w trybie naboru powszechnego
1. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym.
2. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100 (sto), w tym 80 (osiemdziesiąt) punktów z wiedzy o gospodarce i 20 (dwadzieścia) punktów z języka obcego o specjalizacji ekonomicznej.  
3. Wyniki sprawdzianu kwalifikacyjnego są ustalane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem co najmniej trzech członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Na pisemne żądanie kandydata formularz wypełnionego przez niego testu jest mu udostępniany do wglądu w miejscu wyznaczonym przez kierownika Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki, po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, w terminie do dnia 30 września 2017 r. w odniesieniu do rekrutacji na semestr zimowy i do dnia 30 kwietnia 2018 r. w odniesieniu do rekrutacji na semestr letni.
5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego z udziałem kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
6. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego.
7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady obowiązujące kandydatów podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach Komisja informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzianu.
8. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa wyżej, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Rozdział 5 
Listy rankingowe i listy zakwalifikowanych
§ 31
1. Przyjmując kryteria określone w przepisach regulujących nabór na studia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listy rankingowe odrębnie dla studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych popołudniowych i niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, umieszczając na nich poszczególnych kandydatów stosownie do ich priorytetów dotyczących formy studiów, określonych w ISR. 2. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
3. Na podstawie list rankingowych Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, odrębnie dla każdej formy lub kierunku studiów.  
4. W przypadku gdy liczba kandydatów umieszczonych na łącznej liście zakwalifikowanych do przyjęcia na daną formę lub kierunek studiów jest niższa od minimalnej liczby kandydatów wymaganej do uruchomienia tej formy lub kierunku studiów, kandydat zostanie o tym poinformowany przez ISR. W takim przypadku kandydat może wybrać inną formę lub kierunek spośród uruchomionych.  
5. Na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia na daną formę studiów lub kierunek umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów kwalifikacyjnych lub średnią ocen, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu przyjęć.
6. Listy rankingowe zawierające informacje o wyniku uzyskanym przez kandydatów oraz listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne formy studiów i kierunki studiów są publikowane na stronie internetowej SGH.
§ 32
1. Kandydat otrzymuje na osobiste konto rekrutacyjne informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zajętych miejscach na listach rankingowych oraz umieszczeniu albo nieumieszczeniu go na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na określoną formę studiów.
2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia otrzymuje ponadto informację o terminie złożenia dokumentów. 
§ 33 
1. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną wpisani na listy osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wymaganych dokumentów.
2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na formę lub kierunek studiów niezgodny  z jego pierwszym wyborem (priorytetem) może zrezygnować z przyjęcia na tę formę lub kierunek. Niezłożenie dokumentów skutkuje rezygnacją z dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na tę formę lub kierunek studiów i jednocześnie skutkuje wpisaniem kandydata na listy rezerwowe poprzednich wyborów.
3. W przypadku rezygnacji określonej w ust. 2, kandydat ponosi ryzyko niezakwalifikowania się z list rezerwowych, skutkujące nieprzyjęciem na żadną formę lub kierunek studiów w SGH.
4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na żadną formę lub kierunek studiów, automatycznie umieszczani są na liście rezerwowej.
§ 34
Jeżeli osoby zakwalifikowane do przyjęcia nie dostarczą w terminie kompletu wymaganych dokumentów lub jeżeli po dokonanej weryfikacji dokumentów okaże się, że nie został wypełniony limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może sporządzić dodatkową listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia, umieszczając na niej kandydatów z listy rezerwowej, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów oraz z uwzględnieniem zasady określonej w § 31.
§ 35
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.
2. Rekrutacja uzupełniająca:  
1) na studia pierwszego stopnia rozpoczyna się 1 września 2017 r. i kończy się 17 września 2017 r.;
2) na studia drugiego stopnia rozpoczyna się 11 września 2017 r. i kończy się 17 września 2017 r.
3. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rekrutacji podstawowej. 
Rozdział 6 
Zasady dotyczące składania dokumentów
§ 36
1. Kandydaci umieszczeni na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia są obowiązani dostarczyć do Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki wymagane dokumenty w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, chyba że Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przedłuży ten termin i powiadomi o tym kandydatów poprzez osobiste konta rekrutacyjne. Jeżeli kandydat nie dostarczy w terminie kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaje przyjęty na studia.
2. Dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki, nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia terminu określonego zgodnie z ust. 1. 3. Dokumenty należy składać osobiście lub przez posłańca. Do podpisania umowy o odpłatności przez posłańca wymagane jest pełnomocnictwo kandydata – wzór pełnomocnictwa jest zamieszczony na stronach internetowych SGH.  Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki odmawia przyjęcia dokumentów, jeżeli nie stanowią one kompletu wymaganego zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
§ 37
1. Przyjęcie na studia pierwszego albo drugiego stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:
1) wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata internetowego formularza rekrutacyjnego, stanowiącego podanie o przyjęcie na studia;
2) jednej aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
3) kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym).
2. Kandydat na studia pierwszego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem;
2) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 
3) zaświadczenia potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, wystawionego w sposób określony w uchwale Senatu SGH, o której mowa w § 27 w przypadku laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego; 
4) zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski – w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną;
5) zaświadczenia o nostryfikacji – w przypadku dokumentu, który nie podlega uznaniu na podstawie wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu i przepisów ujętych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
3. Kandydat na studia drugiego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem;
2) dyplom ukończenia studiów;
3) zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski – w przypadku kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.
4. Kandydat obowiązany jest podpisać dwa egzemplarze umowy o odpłatności za studia. SGH podpisze umowę nie wcześniej niż w dniu wydania decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć. 
§ 38
Cudzoziemcy, którzy mają odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich składają celem sporządzenia kopii dokument zaświadczający o prawie do podjęcia studiów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy. 
Rozdział 7 
Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia  na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
§ 39
1. Po upływie terminu składania przez kandydatów dokumentów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza końcowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego. W protokole odzwierciedla się wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz dołącza do niego alfabetyczne listy kandydatów przyjętych oraz odrębnie nieprzyjętych na studia.  
2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego Komisji. 
§ 40
1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia w odniesieniu do każdego kandydata, który dokonał rejestracji w ISR i wniósł opłatę rekrutacyjną.  
2. Jeżeli kandydat został przyjęty na inną niż pierwszą formę studiów lub kierunek, przedmiotem decyzji jest sprawa przyjęcia na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów.
§ 41
1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata poprzez osobiste konto rekrutacyjne o treści decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz określa termin, w którym kandydat może odebrać osobiście tę decyzję w siedzibie SGH. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni.
2. Podpisane przez przewodniczącego i członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej listy osób przyjętych i nieprzyjętych na poszczególne formy i kierunki studiów, wraz z wynikami uzyskanymi przez te osoby, wywiesza się w siedzibie SGH, w miejscu ogólnie dostępnym. Ponadto listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia są publikowane na stronie internetowej rekrutacji.  
Rozdział 8 
Doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze
§ 42
Jeżeli kandydat nie odebrał decyzji w sprawie przyjęcia na studia osobiście w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w § 41 ust. 1, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna doręcza decyzję za pokwitowaniem przez pocztę, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym.
§ 43
1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej.  
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, składając je w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
3. Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna doręcza decyzję za pokwitowaniem przez pocztę, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym. Od ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia tej decyzji. 
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 44
Ilekroć w uchwale mowa jest o kompetencjach Rektora dotyczących przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przez to rozumieć również kompetencje prorektora wyznaczonego przez Rektora.  
§ 45
Jeżeli zestawienie wymaganych od kandydata dokumentów określone w § 37 lub 38 stanie się nieaktualne z powodu zmian w przepisach prawa, które wejdą w życie po dniu podjęcia niniejszej uchwały, Rektor określi w drodze zarządzenia katalog dokumentów, które kandydaci będą obowiązani dostarczyć do Działu Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki.  
§ 46
Rektor może określić szczegółowe warunki rejestracji kandydatów w ISR w drodze zarządzenia.
§ 47
W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale a odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor. 
§ 48
Teksty uchwały oraz zarządzeń Rektora dotyczących postępowania rekrutacyjnego są udostępniane do wglądu w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki oraz publikowane na stronie internetowej SGH.
§ 49
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)