Zasady rekrutacji na UW 2015/16

Zasady rekrutacji na UW 2015/16

uw rekrutacja

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Warszawski 2015/16

UCHWAŁA NR 239 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie  art.  169  ust.  2  ustawy  z dnia  27 lipca  2005  r.  –  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć zarówno wydział, jak i inne jednostki organizacyjne, które samodzielnie prowadzą lub organizują studia na kierunku (kierunkach) studiów lub specjalności (specjalnościach) w ramach kierunku bądź indywidualne studia międzyobszarowe oraz przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne na te studia;

2) kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć zarówno dziekana wydziału, jak i dyrektora (kierownika) innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;

3) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite  magisterskie  oraz  drugiego  stopnia w jednostkach rekrutujących;

4) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte  na  pierwszy  rok  studiów  danego  kierunku  lub  specjalności w ramach określonego profilu i poziomu kształcenia oraz formy studiów;

5) egzaminie maturalnym (zwanym dalej „nową maturą”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007  r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);

6) egzaminie dojrzałości (zwanym dalej „starą maturą”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., o którym mowa w poprzednim punkcie;

7) świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury – należy przez to rozumieć dokument  wydany  osobie,  która  zdała  egzamin,  o  którym  mowa w pkt 5;

8) świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie starej matury – należy przez to rozumieć dokument  wydany  osobie,  która  zdała  egzamin,  o  którym  mowa w pkt 6;

9) Maturze Międzynarodowej (zwanej dalej „IB”) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443);

10) Maturze Europejskiej (zwanej dalej „EB”) – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r., o którym mowa w poprzednim punkcie;

11) przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;

12) przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym;

13) załącznikach do uchwały – należy przez to rozumieć załączniki, w których określone zostały, na wniosek właściwej rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej, kierunki i specjalności, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, profile i poziomy kształcenia, formy studiów oraz szczegółowe warunki i zakres postępowania kwalifikacyjnego na te studia w roku akademickim 2015/2016, a także zawarty został kwestionariusz dla kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

14) studiach równoległych – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w § 2 pkt 16 i 21 oraz § 9 ust. 3-7 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity: Monitor UW z 2012 r. Nr 5B, poz. 134 z późn. zm.);

15) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

16) osobistym koncie rejestracyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera IRK, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji i kwalifikacji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego).

 

§ 3

1. Senat określi w odrębnej uchwale limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także zasady przewidzianej w ust. 2 paragrafu.

2. Ogólna liczba studentów na studiach niestacjonarnych w danej jednostce nie może przewyższać, po przeprowadzeniu rekrutacji, ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w danej jednostce.

3. W uzasadnionych przypadkach Senat może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasady, o której mowa w ust. 2, z zachowaniem przepisów, o których mowa w ust. 1.

 

§ 4

Rektor wyda nie później niż dnia 31 stycznia 2015 r. zarządzenie w sprawie szczegółowych unormowań  dotyczących  postępowania  rekrutacyjnego,  w  tym w szczególności w zakresie spraw, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, § 14 ust. 2 i 3, § 15 ust. 3 i 6 oraz § 17 ust. 2.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Rozdział 1

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”.

 

§ 6

1. Członków komisji rekrutacyjnych powołują kierownicy jednostek rekrutujących w terminie do dnia 10 marca 2015 r. Członków UKR powołuje Rektor w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz jeden lub dwóch przedstawicieli studentów, wskazanych przez właściwe organy samorządu studentów danej jednostki rekrutującej. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest powołany przez kierownika jednostki rekrutującej nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

3. W skład UKR wchodzą osoby mające co najmniej stopień naukowy doktora oraz jeden przedstawiciel studentów, wskazany przez właściwy organ samorządu studentów. Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

4. Obowiązki sekretarza można powierzyć pracownikowi administracji danej jednostki rekrutującej. Sekretarz bierze udział w pracach komisji bez prawa głosu. Sekretarzem UKR jest kierownik Biura ds. Rekrutacji.

 

§ 7

1. Uchwały komisji rekrutacyjnych oraz UKR zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnych oraz UKR są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez ich przewodniczących i członków komisji.

 

§ 8

1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia administracja jednostki  rekrutującej.  Obsługę  administracyjną  UKR  zapewnia Biuro ds. Rekrutacji.

2. Kierownik jednostki rekrutującej może określić w drodze zarządzenia szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnych utworzonych w ramach jednej jednostki rekrutującej.

 

Rozdział 2

Zadania komisji rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 9

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów;

2) zawiadomienie  kandydatów  o  terminie i miejscu  przeprowadzenia  egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;

3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników;

4) rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;

5) sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową i przekazanie go UKR;

6) podjęcie i doręczenie decyzji w sprawach przyjęcia na studia;

7) sporządzenie listy osób przyjętych na studia;

8) sporządzenie zbiorczych i indywidualnych sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

2. Komisja rekrutacyjna może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

§ 10

1. Do udzielania i udostępniania kandydatom informacji o zasadach i trybie rekrutacji na studia prowadzone w danej jednostce upoważniony jest, poza komisją rekrutacyjną, pełnomocnik ds. rekrutacji jednostki rekrutującej.

2. Szczegółowy zakres zadań pełnomocników ds. rekrutacji określa

§ 2 zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie pełnomocników ds. rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 (Monitor UW Nr 9, poz. 306).

1.  Do zadań UKR należy:

 § 11

  •  koordynacja prac komisji rekrutacyjnych;
  •  nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych;
  •  przyjmowanie  protokołów  i  ustnych  relacji  komisji  rekrutacyjnych  z  wyników postępowania  kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu;
  •  podjęcie decyzji w sprawie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych;
  • nadzór nad działalnością IRK.

2. UKR może upoważnić swojego przewodniczącego do wykonywania jej zadań, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem pkt 4.

 

DZIAŁ III POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 12

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie oceny wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydata.

 

Rozdział 1

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

§ 13

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1) zarejestrowała się w systemie IRK;

2) wniosła  opłatę,   której   wysokość   oraz   tryb   wpłaty   zostaną   określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 4;

3) posiada świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być dopuszczona osoba, która zdała na egzaminie maturalnym wszystkie przedmioty obowiązkowe.

 

§ 14

1. Obsługę IRK prowadzi Biuro ds. Rekrutacji.

2. Zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia ustali Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty. Tryb postępowania w tym zakresie określi Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4.

 

§ 15

1. Jeżeli  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  wymagane  jest   przedłożenie świadectwa dojrzałości, to należy okazać jego oryginał lub uwierzytelniony odpis.

2. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, to należy okazać jego oryginał lub uwierzytelniony odpis.

3. Kandydaci są zobowiązani przedłożyć oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną lub kierownika jednostki rekrutującej.

4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 są sporządzane, poświadczane i umieszczane w teczkach studentów, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia  14  września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188).

5. Senat w załącznikach do uchwały może wprowadzić obowiązek składania dodatkowych  dokumentów  przez  kandydatów   przystępujących   do   rekrutacji na poszczególne kierunki i specjalności studiów.

6. Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 określi listę dodatkowych dokumentów     przyjmowanych     od     osób     zakwalifikowanych     na     studia, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

 

§ 16

Zasady postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim określone są w przepisach § 20 ust. 7 oraz

§ 42-44 uchwały.

§ 17

1. Terminy rejestracji kandydatów, terminarz postępowania kwalifikacyjnego oraz składania dokumentów ustala Rektor w uzgodnieniu z kierownikami jednostek rekrutujących, a w trakcie rekrutacji również z komisjami rekrutacyjnymi.

2. Rektor   określi   szczegółowy   harmonogram   rekrutacji   w zarządzeniu, o którym mowa w § 4.

 

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

§ 18

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie stosuje się – z zastrzeżeniem ust. 2 – następujące zasady:

1) w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską:

a) bierze się pod  uwagę  w  rekrutacji  wyniki  matury  z  języka  polskiego (z zastrzeżeniem lit. b, c i d), matematyki (z zastrzeżeniem lit. c i d) i języka obcego (z zastrzeżeniem lit. c i d), zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, oraz maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów, zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, albo te wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,

b) o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku (specjalności), znajdujących się w załączniku nr 1 do uchwały zostało tak postanowione, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego dopuszcza sięwzięcie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym innego zdanego przez kandydata języka A1  (w  przypadku  Matury  IB)  albo  języka  L1  lub  L1+3 (w przypadku Matury EB),

c) o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyniku z przedmiotu punktowanego, otrzymują 0 punktów za tę część postępowania kwalifikacyjnego,

d) w  przypadku  przedmiotu  wymaganego,  wynik  na  świadectwie  maturalnym z tego przedmiotu musi być większy niż zero (0),

e) w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne, wynik przynajmniej jednego z przedmiotów punktowanych musi być większy niż zero (0),

f) sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,

g) wynik egzaminu uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny (nowa matura)

7 pkt

9,00 – 10,00

100%

6 pkt

8,00 – 8,95

90%

5 pkt

7,00 – 7,95

75%

4 pkt

6,00 – 6,95

60%

3 pkt

5,00 – 5,95

45%

2 pkt

4,00 – 4,95

30%

 

h)  przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem lit. i,

i) na dyplomie IB: w przypadku języków (ojczystego i obcych) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL); w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL,

j) na dyplomie EB: w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony – 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3,

k) kandydatom ze szkół dwujęzycznych oraz kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

gdzie:

R = D x 4/3

D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%,

2) o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości:

a) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych  na  maturze  w  części  pisemnej i  ustnej  albo  te wyniki  łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,

b) sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,

c) oceny z  egzaminu  dojrzałości  zostaną  przeliczone  na  punkty  procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 – 100%

6 – 100%

4 – 85%

5 – 90%

3 – 40%

4 – 75%

 

3 – 50%

2 – 30%

 

 

3) celem dodatkowego egzaminu wstępnego jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności), niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego;

4) dodatkowy egzamin wstępny nie może być jedyną podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów z nową maturą, IB lub EB.

2. W przypadku  studiów  pierwszego  stopnia  i  jednolitych  magisterskich w formie niestacjonarnej możliwe jest określenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek (specjalność) innych wymogów niż określone w ust. 1, o ile zostało to przewidziane dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Szczegółowy wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki  (specjalności)  studiów  wraz  z wagami im przypisanymi określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego, kandydat musi poświadczyć znajomość wyżej wymienionego języka na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub odpowiednim równoważnym dokumentem.

§ 19

1. W skład postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia mogą wchodzić następujące elementy:

1) egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;

2) egzamin ustny;

3) rozmowa kwalifikacyjna;

4) konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych;

5) dodatkowe kryteria przewidziane dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

§ 20

1. Egzamin wstępny i dodatkowy egzamin wstępny mogą mieć formę pisemną lub ustną.

2. Egzamin pisemny i dodatkowy egzamin wstępny w formie pisemnej są kodowane.

3. Dopuszcza się przeprowadzanie niekodowanego egzaminu pisemnego oraz niekodowanego dodatkowego egzaminu wstępnego w formie pisemnej pod warunkiem automatycznego ich sprawdzania przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem komisji składającej się przynajmniej z czterech osób.

4. Ocena z  egzaminu  pisemnego  i  dodatkowego  egzaminu  wstępnego w formie pisemnej jest przeprowadzana dwukrotnie, niezależnie. W przypadku prac sprawdzanych bez porównywania z ustalonym szablonem, praca musi być sprawdzana przez dwóch egzaminatorów, zaś ostateczny wynik jest średnią ocen. Przy istotnej różnicy ocen egzaminatorów decyzję podejmuje przewodniczący komisji.

5. Przebieg dodatkowego egzaminu wstępnego w formie ustnej, egzaminów ustnych i rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej.

6. Informacja dotycząca charakteru i zakresu dodatkowego egzaminu wstępnego oraz zestawy zagadnień do egzaminów ustnych oraz rozmów kwalifikacyjnych są jawne i zostaną opublikowane w systemie IRK oraz nakładem jednostki rekrutującej do dnia 1 marca 2015 r.

7. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych oraz dodatkowych egzaminów wstępnych uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi, zgodnie z przepisami § 42-44 uchwały.

§ 21

Jeżeli szczegółowe  zasady  rekrutacji  nie  określają  trybu  postępowania w przypadku niestawienia się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego, decyzję w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna.

 

§ 22

O przyjęciu na studia kandydata decyduje uzyskany wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 23

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określone zostały w uchwale nr 240 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 (Monitor  UW  z  2014  r., poz. 115).

 

Rozdział 3

Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

§ 24

1. Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin maturalny, Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską to liczba z przedziału 0-100 (zaokrąglona do dwóch  miejsc  po  przecinku),  równa  średniej  ważonej  wyników  z  przedmiotów, o których  mowa  w  §  18  ust.  1  pkt  1  (z zastrzeżeniem  § 18  ust.  2),  zgodnie z następującym wzorem:

W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata,

P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 

 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (1)

KelMeme odpowiedz

Cialis 500 Pills For Cheap Price Propecia O Proscar generic cialis canada Female Cialis 20mg