Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

 

Uniwersytet Rzeszowski rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UR 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 627/05/2016 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018  Na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PSW, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala, co następuje:  
 
§ 1
PRZEPISY OGÓLNE 
1. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi rekrutację na studia wyższe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała nr 429/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
3. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowe zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się określa Senat UR odrębną uchwałą.  
4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych określają rady wydziałów, a zatwierdza Senat w drodze uchwały (z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 8 ust. 3 i 4 ustawy PSW).
5. Rekrutacja na wszystkie kierunki prowadzona jest w drodze elektronicznej rekrutacji, z zastrzeżeniem §1 ust. 12.
6. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów wyższych przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, a w przypadku kierunków, na których wstęp na studia jest wolny, decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje dziekan wydziału. Zakres obowiązków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych określa Rektor w drodze zarządzenia.
7. W przypadku uwzględniania przy ustalaniu wyniku kwalifikacji egzaminu wstępnego (rozmowy kwalifikacyjnej i/lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie), dziekan może spośród pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi, powołać komisję egzaminacyjną, uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji.  
8. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana wydziału.
9. Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej obejmują:  
1) na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 okres od 15 maja 2017 r. do 29 września 2017 r.,
2) na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego 2017/2018 okres od 18 grudnia 2017 r. do 16 lutego 2018 r.  
10. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w ramach terminów ramowych, o których mowa w § 1 ust. 9, ustalają dziekani wydziałów i przekazują do wiadomości Działu Kształcenia oraz Uczelnianego Centrum Informatyzacji w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
11. Terminy, o których mowa w § 1 ust. 9, obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego tj. czas na elektroniczną rejestrację kandydata, egzaminy wstępne, ogłoszenie wyników kwalifikacji, przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych, ogłoszenie ostatecznych list osób przyjętych na studia.  
12. W uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych limitów miejsc, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/dziekan może przyjąć kandydata po terminach określonych w § 1 ust. 9, nie później jednak niż do 13 października 2017 r., natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2017/18 do dnia 27 lutego 2018 r. tylko w przypadku, gdy tak przyjętemu kandydatowi dziekan wydziału zapewni realizację wszystkich zajęć niezbędnych do zaliczenia etapu studiów. Kandydat, wyrażając chęć podjęcia studiów, zobowiązany jest dopełnić wszystkich wymienionych w uchwale formalności dotyczących przyjęcia na studia wyższe.  
13. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych na odpowiednim poziomie, spełnili warunki rekrutacji, o których mowa w §1 ust. 1 oraz dopełnili wszystkich wymaganych formalności.
14. Warunkiem formalnym dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie przez niego elektronicznej rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w nim indywidualne subkonto.  
15. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym i stronie internetowej UR oraz za błędnie wprowadzone przez niego dane do uczelnianego systemu rekrutacyjnego.
16. Kandydat na studia wyższe, zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez dziekana, komplet następujących dokumentów:
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);  
2) poświadczoną przez UR kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; a w przypadku kandydata na studia II stopnia również poświadczoną przez UR kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
3) poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego;
4) 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);  
5) oświadczenie kandydata/studenta na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
7) inne dokumenty, określone w części szczegółowej niniejszej uchwały;  
8) oryginał pełnomocnictwa, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.
17. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 16 będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
18. W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia dokumenty, o których mowa w ust. 16 w oryginale z wyłączeniem dowodu osobistego, który przedstawia w formie kserokopii potwierdzonej notarialnie.
19. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów wyższych, UR zwraca kandydatowi złożone przez niego oryginalne dokumenty, a także prace wstępne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewiduje ich złożenie.
20. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
21. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą: 
ocena (skala 1-6) punkty ocena (skala 2-5) Punkty
2 30 - -
2+ 45 - -
3 60 3 50
3+ 90 3+ 90
4 120 4 140
4+ 150 4+ 170
5 180 5 200
5+ 190 - -
6 200 - -

22. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu maturalnego (IB - International Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą: 

matura IB Punkty rekrutacyjne (poziom podstawowy)
Poziom SL
7 100
6 86
5 72
4 58
3 44
2 30
1 -
0  
matura IB Punkty rekrutacyjne (poziom rozszerzony)
Poziom HL
7 200
6 172
5 144
4 116
3 88
2 60
1 32
0 0
23. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą: 
Wyniki na dyplomie EB Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Punkty rekrutacyjne
9,51-10,00 100 200
9,01-9,50 90 176
8,51-9,00 80 152
8,01-8,50 70 128
7,51-8,00 60 104
7,01-7,50 50 80
6,51-7,00 40 56
6,01-6,50 30 32
0,00-5,99 0 0
24.  O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów II stopnia nie stanowią inaczej:  
1) oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:
1) oceny z rozmowy kwalifikacyjnej przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:  
ocena bardzo dobry(5) 50 pkt
ocena dobry plus (4+) 45 pkt
ocena dobry (4) 40 pkt
ocena dostateczny plus (3+) 35 pkt
ocena dostateczna (3) 30 pkt
2) średnia ocen z toku studiów I stopnia zgodnie z zasadą: 
5,0 50 pkt
4,51-4,99 45 pkt
4,0-4,50 40 pkt
3,51-3,99 35 pkt
3,0 - 3,50 30 pkt
25. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.
26. Brak na świadectwie dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego toku postępowania kwalifikacyjnego.
27. W przypadku studiów II stopnia, gdzie jako kryterium brana jest pod uwagę ocena z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.  
28. Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować egzamin wstępny (rozmowę kwalifikacyjną i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie) zgodnie z art. 169 ust. 4 i 5 ustawy PSW.
29. Tematy egzaminów pisemnych, praktycznych, rozmów kwalifikacyjnych zatwierdza dziekan wydziału.
30. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na egzamin wstępny wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
31. Na uzasadniony, pisemny wniosek kandydata kwestionującego wynik z egzaminu praktycznego umożliwia się kandydatowi bądź jego pełnomocnikowi wgląd w wyniki swojej pracy, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Z wglądu do pracy wstępnej Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.  
32. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.). Inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, niż określony w załączniku do niniejszej uchwały, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, ustala Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
33. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe są jawne, poprzez wywieszenie list rankingowych osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (osobno przyjętych i nieprzyjętych) z podaniem numerów PESEL lub innego numeru identyfikujących kandydatów. 34. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
35. Od decyzji dziekana w sprawie przyjęcia na studia, kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 
§ 2
ZASADY PRZYJĘĆ DLA KANDYDATA POSIADAJĄCEGO DOKUMENT UZYSKANY POZA GRANICAMI POLSKI UPRAWNIAJĄCY DO PODJĘCIA STUDIÓW WYŻSZYCH 
1. Warunki rekrutacji określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały mają zastosowanie do kandydata posiadającego dokument uzyskany poza granicami Polski potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów I stopnia uprawniający do podjęcia studiów wyższych, zwanego później „kandydatem zagranicznym”.  
2. Przez kandydata zagranicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozumie się:  
1) obywatela polskiego posiadającego dokument, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2) cudzoziemca, który na podstawie art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy PSW posiada uprawnienie do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego tj.:
a) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub
b) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
c) cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
d) pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
e) cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub 
f) cudzoziemca, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub
g) cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  
h) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członka jego rodziny, posiadającego prawo stałego pobytu, lub
i) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków jego rodziny, posiadającego środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, oświadczającego, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego, lub
j) cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka oświadczającego, iż nie ubiega się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego.  
3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach odpłatności.  
4. Zasady przyjęć na studia w UR cudzoziemców, innych niż określeni w § 2 ust. 2 pkt. 2, podejmujących studia wyższe na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego (nawet w przypadku, gdy legitymują się świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce) określa Rektor UR w drodze zarządzenia.
5. Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa jest traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel polski.
6. Dokumentem stwierdzającym obywatelstwo kandydata zagranicznego jest dowód osobisty lub paszport. Posiadanie tylko numeru ewidencyjnego PESEL lub świadectwa dojrzałości (dyplomu) wydanego w Polsce nie stwierdza uprawnienia do podejmowania studiów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
7. Kandydat zagraniczny przyjmowany jest na studia wyższe w UR w ramach limitów miejsc określonych zgodnie z § 1 ust. 4.
8. W sprawach nieuregulowanych w § 2 stosuje się odpowiednio postanowienia § 1. 
§ 3
POSTAWA I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATA ZAGRANICZNEGO NA STUDIA I STOPNIA  I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 
1. Kandydat zagraniczny, który ukończył szkołę średnią poza granicami RP, może ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeśli posiadane przez niego świadectwo zostało uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce, z mocy prawa (na zasadach określonych odrębnymi przepisami) lub w drodze decyzji właściwego kuratora oświaty.
2. Kandydat zagraniczny na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych zgodnie z § 3 ust. 1, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” chyba, że warunki podejmowania studiów na danym kierunku określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią inaczej. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
3. Na kierunkach, na których w warunkach podejmowania studiów na danym kierunku określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wymagany jest język polski, kandydatowi zagranicznemu, który ukończył szkołę średnią za granicą, zamiast języka polskiego uwzględnia się język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny chyba, że szczegółowe warunki kwalifikacji stanowią inaczej.  
4. W celu weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Kształcenia nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek. 
5. Kandydat zagraniczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 posiadający dokument uprawniający do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany w Polsce, podlega właściwemu dla obywateli polskich postępowaniu kwalifikacyjnemu określonemu w części szczegółowej niniejszej uchwały. 
§ 4
PODSTAWA I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATA ZAGRANICZNEGO NA STUDIA II STOPNIA 
1. Kandydat zagraniczny, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli:
1) dyplom ten został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej; albo  
2) dyplom ten został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami; albo
3) dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała (uznanie dyplomu na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy PSW) pod warunkiem, że:  
a) uczelnia, która wydała ten dyplom była akredytowana w dniu jego wydania, oraz
b) program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.  
2. Kandydat zagraniczny ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia i uznanie jego dyplomu na podstawie §4 ust. 1 pkt 3 zobowiązany jest złożyć kserokopię dyplomu w Dziale Kształcenia celem jego weryfikacji, nie później niż na 30 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów na studia II stopnia na wybranym kierunku.  
3. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w przypadku przedstawienia dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, ustala indywidualnie w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, braną pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem, że najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 50 pkt.
4. Przyjęcie na pierwszy rok studiów kandydata zagranicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1, następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów rekrutacyjnych.
5. Do dyplomu kandydat zagraniczny jest zobowiązany załączyć kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
6. W celu weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Kształcenia nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.
7. Kandydat zagraniczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, posiadający dokument uprawniający do podjęcia studiów II stopnia wydany w Polsce, podlega właściwemu dla obywateli polskich postępowaniu kwalifikacyjnemu określonemu w części szczegółowej niniejszej uchwały.  
§ 5
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACYJNYM  OD KANDYDATA ZAGRANICZNEGO 
1. Kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Kształcenia nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.  2. Obywatel polski posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów I stopnia uprawniający do podjęcia studiów wyższych zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:  
1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego); 
2) poświadczoną przez UR kserokopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych tj.:
a) w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie – kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty;  
b) w przypadku kandydata na studia II stopnia – dokument, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a oraz kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce;
3) poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia);
4) 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w wersji elektronicznej, wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym;  
5) oświadczenie kandydata/studenta na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
7) oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
8) inne, określone w części szczegółowej niniejszej uchwały.
3. Cudzoziemiec, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2, a także:
1) ankietę osobową cudzoziemca (wydrukowaną z systemu rekrutacyjnego lub ze strony internetowej);
2) potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu lub oświadczenie o nieubieganiu się o podjęcie studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego);
3) potwierdzoną przez UR kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;
5) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenie zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu studiów;
6) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj.:  zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, albo  certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.  zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR; 7) tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich w/w dokumentów, które wydane są języku obcym. 
4. Dział Kształcenia przekazuje dokumenty kandydata zagranicznego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie nieprzekraczającym 3 dni od zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów, wraz z opinią o uprawnieniach wynikających z przedstawionych dokumentów.  
5. W przypadku zarejestrowania się kandydata zagranicznego w uczelnianym systemie rekrutacyjnym i nie złożenia przez niego dokumentów w Dziale Kształcenia w terminie określonym w § 5 ust. 1, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje taką informację niezwłocznie do Działu Kształcenia. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia może zostać podjęta po weryfikacji dokumentów uprawniających do podjęcia studiów przez Dział Kształcenia.  
6. W przypadku zarejestrowania się w uczelnianym systemie rekrutacyjnym cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 4, nieposiadającego uprawnień do podejmowania studiów wyższych na zasadach  obowiązujących obywatela polskiego (nawet w przypadku, gdy legitymuje się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym w Polsce), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przekazuje taką informację niezwłocznie do Działu Kształcenia. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia może zostać podjęta jedynie w trybie określonym przez Rektora UR w odrębnym zarządzeniu. 
§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Decyzje, w sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, podejmuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku kierunków, na których wstęp na studia jest wolny, dziekan wydziału.
2. Za wykonanie niniejszej Uchwały, Senat UR czyni odpowiedzialnymi Przewodniczących Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i dziekanów wydziałów.  
3. Nadzór nad wykonaniem niniejszej Uchwały, Senat UR powierza Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)