Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2017/2018

Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2017/2018

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz jednolite magisterskie (stacjonarne) w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
I. Przepisy ogólne
§ 1
1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, a na studia drugiego stopnia osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.
2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.
4. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, zdobytych poza systemem kształcenia formalnego. Szczegółowe zasady, warunki, tryb oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących w procesie potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu.
§ 2
1. Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określają Uchwały Senatu UR: Nr 29/2014 z dn. 30.05.2014 r., Nr 47/2015 z dn. 29. 05. 2015 r. i Nr 28/2016 z dn. 29.04.2016 r. zawierające wykaz olimpiad stopnia centralnego i konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów. Z uprawnień zawartych w w/w uchwałach laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu.
2. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:
matura IB odpowiednik nowej matury
poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony
7 100% 100%
6 90% 90%
5 75% 75%
4 60% 60%
3 45% 45%
2 30% 30%
3. Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości oraz ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) według zasad zawartych w załączniku nr 2, z wyjątkiem kierunku „Architektura Krajobrazu”, na którym obowiązuje dodatkowe kryterium kwalifikacji, tj. egzamin z rysunku odręcznego.
4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygnięta rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie.
5. Na kierunkach studiów wskazanych w pkt III, § 2 przeprowadzana jest także rozmowa kwalifikacyjna.
§ 3
1. Limit przyjęć na wszystkie kierunki studiów określa Senat na wniosek rad wydziałów.
2. Senat może upoważnić Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do zmiany limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 w ramach ogólnego limitu uczelni, na wniosek przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
3. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku oraz poziomie i formie kształcenia jest przyjęcie minimum 24 osób. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na uruchomienie kierunku przy mniejszej liczbie przyjętych osób.
4. Absolwent, który w Uczelni ukończył dany kierunek studiów, nie może ponownie starać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów, prowadzony na określonym przez Senat poziomie i profilu kształcenia.
§ 4
1. Rekrutację na studia przeprowadzają: wydziałowa komisja rekrutacyjna (WKR) i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).
2. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan.
3. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzi dziekan lub prodziekan jako przewodniczący oraz sekretarz, koordynator systemu ERK i inni pracownicy jako członkowie. W pracach komisji ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel wydziałowej rady samorządu studenckiego, wyznaczony imiennie przez ten organ.
4. Dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na określonych poziomach lub formach kształcenia dziekan może powołać odrębne komisje rekrutacyjne.
5. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach komisji rekrutacyjnej.
6. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
7. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzi Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów i sekretarz. W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów jako członek.
8. Obsługę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Dział Nauczania.
§ 5
1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Decyzje podpisuje przewodniczący i pozostali członkowie komisji.
2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania. Podstawą odwołania może być tylko naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
4. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia wydziałowa komisja rekrutacyjna może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia.
§ 6
1. Szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie zasad zawartych w Uchwale Senatu Nr 28/2016 z dn. 29.04.2016 r., stanowiących załączniki nr 1, 2, 4, 5.
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna określa kryteria jakie musi spełnić kandydat, aby zostać przyjętym na studia w tym liczbę punktów oraz kryteria eliminacji w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spełnili określone wymagania jest większa od limitu przyjęć.
3. Kandydaci na studia, będący osobami z niepełnosprawnościami, starający się o przyjęcie na studia w Uczelni na kierunek, na którym obowiązuje egzamin wstępny mogą wystąpić w trybie indywidualnym o przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie dostosowanej do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności kandydata. Decyzje o zmianach w sposobie przeprowadzania egzaminu wstępnego podejmuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Podstawą decyzji jest przedłożenie aktualnej dokumentacji medycznej potwierdzającej stopień niepełnosprawności kandydata.
4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna zapewnia tajność postępowania rekrutacyjnego.
5. Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej organizuje postępowanie rekrutacyjne.
§ 7
1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia rejestruje się na wybrany kierunek w systemie rekrutacji elektronicznej (ERK) i dokonuje opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta w systemie ERK.
2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostaje ogłoszona lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Szczegółowe terminy składania dokumentacji i publikacji list ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne.
3. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:
1) podpisany wydruk podania ERK,
2) kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu),
3) kandydaci na studia II stopnia składają dodatkowo kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia wraz z suplementem (oryginał do wglądu), a absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. – kartę przebiegu studiów. Jeśli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów I stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią z całego przebiegu studiów I stopnia,
4) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
5) dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm,
6) oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
7) ewentualnie inne dokumenty w oryginale uprawniające do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych),
8) osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
9) Osoby przyjęte na studia przed rozpoczęciem zajęć składają w dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, uzyskane na podstawie skierowania z Uczelni, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów.
9. Dokumenty wymienione w ust. 3 kandydat składa u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub w odpowiednim dziekanacie.
10. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej sprawdza kompletność dokumentów i potwierdza ich przyjęcie.
11. Kandydat powiadamiany jest indywidualnie o terminie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego oraz o decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej.
§ 8
Kandydat, składający dokumenty o przyjęcie na studia, udziela Uczelni na piśmie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne m.in. do sporządzania list, zestawień, rankingów z ocenami oraz danymi osobowymi wynikającymi z trybu pracy wydziałowej komisji rekrutacyjnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, oraz procesu dydaktycznego realizowanego w całym okresie studiów w Uczelni.
§ 9
1. Rekrutacja na semestr zimowy trwa od 1 czerwca 2017 r. do 14 października 2017 r. i obejmuje rejestrację w systemie ERK uwzględniającą kolejne nabory trwające do 30 września 2017 r. oraz termin przeznaczony na wydanie decyzji o przyjęciu na studia, przedłużony do 31 października 2017 r. z uwagi na czas konieczny do ogłoszenia wyników, przyjęcie dokumentów od kandydata zakwalifikowanego na studia oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
2. Rekrutacja na semestr letni na studia II stopnia trwa od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. i obejmuje rejestrację w systemie ERK uwzględniającą kolejne nabory trwające do 28 lutego 2018 r. oraz termin przeznaczony na wydanie decyzji o przyjęciu na studia przedłużony do 31 marca 2018 r. z uwagi na czas konieczny do ogłoszenia wyników, przyjęcie dokumentów od kandydata zakwalifikowanego na studia oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
3. Terminy kolejnych naborów oraz terminy wydawania decyzji o przyjęciu na studia określa i podaje do publicznej wiadomości wydziałowa komisja rekrutacyjna. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na przedłużenie rejestracji w systemie ERK do zakończenia okresu rekrutacji.
4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć w naborze podstawowym wydziałowa komisja rekrutacyjna, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną ogłasza kolejne nabory: lipcowy, sierpniowy, wrześniowy.
5. Po zakończeniu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z niniejszym regulaminem i nie wykorzystaniu limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat, na studia na danym kierunku i oraz poziomie i profilu kształcenia może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek i spełniająca wymagania kwalifikacyjne zgodnie z wymogami określonymi przez Senat w Uchwale Nr 28/2016 z dn. 29. 04. 2016 r.
6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc kierunek może być nieuruchomiony. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, proponując kandydatom przyjęcie na inny pokrewny kierunek w miarę wolnych miejsc. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku podejmuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 10
Czynności rekrutacyjne są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie wydziałowej komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole są uzasadniane i potwierdzane podpisem przewodniczącego.
II. Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia
§ 1
1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach:
2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.
3. Zasady określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2017/2018 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „starej matury” określa wzór:
WP = Am + Bk
gdzie:
WP – wskaźnik punktowy,
Am – liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku, brana jest pod uwagę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej),
Bk – liczba punktów z przedmiotu B w klasyfikacji końcoworocznej – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.
4. Dla określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2017/2018 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” przyjmuje się klasyfikację z katalogu przedmiotów kierunkowych zarówno w sytuacji, gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej, jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji, gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktacją. Zasady określa wzór:
WP = Am + Bm
gdzie:
WP – wskaźnik punktowy,
Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Bm – liczba punktów z przedmiotu B (dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.
5. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:
a) 1% = 1 pkt,
b) dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:
- matura z 2002 r. i z 2005 r. – 2007 r.
punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6
Kandydaci, zdający tylko i wyłącznie poziom podstawowy:
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
- matura z 2008 r. – 2017 r.
punkty UR = poziom podstawowy x 0,7
punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0
c) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. b),
d) dla kandydatów ze „starą maturą” oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen:
skala ocen 1 – 6 skala ocen 2 – 5
ocena 2 (dop./mier.) - 20 pkt. ocena 3 (dst.) - 40 pkt.
3 (dst.) - 40 pkt. 4 (db.) - 70 pkt.
4 (db.) - 60 pkt. 5 (bdb.) - 100 pkt.
5 (bdb.) - 80 pkt.
6 (cel.) - 100 pkt.
6. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego kandydata sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie wydziałowej komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole są uzasadniane i potwierdzane podpisem przewodniczącego.
§ 2
1. Na podstawie wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura) z przedmiotów podanych w zał. nr 2, przeliczonych na punkty UR, tworzone są listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów.
2. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani są kandydaci z listy rankingowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
3. Zakwalifikowany kandydat jest zobowiązany do złożenia wymaganych dokumentów w ustalonym terminie od daty otrzymania decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów następuje przesunięcie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ogłasza dwie listy:
1) kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania osiągniętej liczby punktów – lista podstawowa.
2) kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, a nie zakwalifikowali się z powodu niewystarczającej liczby wymaganych punktów, z zachowaniem kolejności terminów przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, bez podawania punktów - lista rezerwowa.
5. Sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej udostępnia kandydatom do wglądu listę rezerwową z uzyskaną liczbą punktów.
9
III. Zasady naboru na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
§ 1
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danym kierunku mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na tym kierunku, lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.
2. Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada wydziału. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat.
3. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego po przyjęciu na studia będą zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych oraz uiszczenia opłaty za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.
§ 2
1. Zasady naboru na studia drugiego stopnia na poszczególnych kierunkach:
a) na kierunkach:
- architektura krajobrazu (studia stacjonarne)
- biogospodarka
- biologia (studia stacjonarne)
- dietetyka (studia stacjonarne)
- ekonomia
- geodezja i kartografia
- gospodarka przestrzenna
- ichtiologia i rybactwo śródlądowe
- inżynieria i gospodarka wodna (studia stacjonarne)
- inżynieria środowiska
- jakość i bezpieczeństwo środowiska
- jakość i bezpieczeństwo żywności (studia stacjonarne)
- leśnictwo
- ochrona środowiska
- odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
- rolnictwo
- technika rolnicza i leśna
-technologia żywności i żywienie człowieka
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zootechnika
nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku gdy jest ona nierozstrzygnięta rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie;
b) na kierunkach:
- biotechnologia (studia stacjonarne)
- ogrodnictwo
- sztuka ogrodowa
- technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
- international master of horticultural science
- environment al and plant biotechnology
nabór na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku gdy jest ona nierozstrzygnięta rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie i rozmowa kwalifikacyjna.
2. Liczbę osób przyjętych na I rok określa limit przyjęć. Zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny, w postępowaniu o którym mowa w ust. 1.
3. Dalszy tryb kwalifikacji i pracy komisji jest analogiczny, jak dla naboru na studia I stopnia, określony w pkt I, § 2, ust. 4 i 5.
§ 3
1. Szczególny tryb postępowania i naboru na studia drugiego stopnia dotyczy kandydatów, którzy kontynuują w Uczelni kształcenie na określonym kierunku studiów po ukończeniu kształcenia na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia i w ramach programu wymiany międzynarodowej zostali zakwalifikowani do realizacji pierwszego semestru studiów drugiego stopnia w uczelni partnerskiej.
2. Szczególny tryb postępowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy terminu przyjęcia na studia drugiego stopnia. Jeżeli w uczelni partnerskiej zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w terminie wcześniejszym niż przyjęty uchwałą Senatu, o którym mowa w pkt I, § 9, ust. 2, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, za zgodą Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może przyjąć na studia kandydata w terminie wcześniejszym.
3. Termin przyjęcia określa Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Osoba przyjęta na studia w tym trybie jest wliczana do limitu przyjęć określonego właściwą uchwałą Senatu dla danego kierunku studiów oraz poziomu i profilu kształcenia.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Senatu nr 28/2016
z dnia 29.04.2016 r.
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie
na kierunku Weterynaria w roku akademickim 2017/2018
I. Przepisy ogólne
§ 1
Jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria, zwanie dalej studiami, prowadzone są przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej, zwane dalej UCMW.
§ 2
Terminy rekrutacji określa właściwa uchwała Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§ 3
1. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną powoływaną przez właściwą Radę UCMW. Obsługę administracyjną procedury rekrutacji zapewnia Dział Re-krutacji na Studia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej służy do Uczelnianej Komisji Rekruta-cyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwanej dalej UKR UJ.
§ 4
1. Limit przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria określa Senat UJ i UR na wniosek właściwej Rady UCMW.
2. Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie upoważnia Rektora Uni-wersytetu Jagiellońskiego do zmiany limitu przyjęć, o którym mowa w ust. 1, na wniosek komisji rekrutacyjnej i Dyrektora UCMW.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają zasady zawarte w odpowiednich uchwałach Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących zasad pro-wadzenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim.
II. Szczegółowe kryteria kwalifikacji na pierwszy rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria w roku akademickim 2017/2018
§ 1
1. Dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:
grupa nazwa przedmiotu kwalifikującego waga wyniku przedmiotowego
grupa 1 biologia 4
grupa 2 chemia 4
grupa 3 (uwzględniany 1 wynik przedmiotowy)
- język angielski
- język francuski
- język hiszpański
- język łaciński i kultura antyczna
- język niemiecki
- język rosyjski
- język włoski
1
grupa 4 matematyka 1
2. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:
- 1 przedmiot z grupy 1;
- 1 przedmiot z grupy 2;
- 1 przedmiot z grupy 3;
- 1 przedmiot z grupy 4;
podzieloną przez 10 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wyniki z przedmiotów ujętych w grupie 3 i 4 posiadane przez kandydatów na poziomie podstawowym dzieli się przez 2. Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów.
§ 2
Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego i nieubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43. ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji oraz przygotowania merytorycznego kandydata do pod-jęcia danych studiów. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
na studia I i II stopnia przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2017/2018
1. Na studia I stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny, a na studia II stopnia dla danego kierunku kandydaci, którzy uzyskali dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na tym kierunku, lub z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym, na podstawie kolejności wynikającej z ocen średnich postępowania kwalifikacyjnego, określonych w załączniku Nr 1.
2. Na studia I i II stopnia dopuszcza się przyjęcie kandydatów na podstawie przedstawionych przez kandydata wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, zdobytych poza systemem kształcenia formalnego.
3. Podstawą postępowania rekrutacyjnego jest protokół końcowy procesu potwierdzenia efektów uczenia się podpisany przez przewodniczącego komisji weryfikującej i dziekana.
4. Wydziałowa komisja rekrutacyjna przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą modułów zajęć, dla których uzyskano pozytywne oceny w procesie potwierdzenia efektów uczenia się i przypisano liczbę punktów ECTS określoną w programie studiów.
5. Minimalna liczba punktów ECTS, uzyskana przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, wymagana do przyjęcia na studia wynosi 15 ECTS.
6. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia sumy iloczynów oceny końcowej i punktów ECTS z wszystkich modułów zajęć, o których mowa w ust. 4.
7. Kandydaci z najwyższą liczbą punktów określonych zgodnie z zapisami ust. 6 są przyjmowani w pierwszej kolejności.
8. Liczbę osób przyjętych na dany kierunek studiów oraz poziom i profil kształcenia na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się określa różnica między limitem przyjęć określonym dla pierwszego roku a rzeczywistą liczbą kandydatów przyjętych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
9. W przypadku pełnego wykorzystania limitu przyjęć na pierwszy rok studiów, liczba kandydatów przyjętych na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się stanowi nie więcej niż 10% limitu przyjęć określonego dla pierwszego roku danego kierunku studiów oraz poziomu i profilu kształcenia.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Senatu nr 28/2016
z dnia 29.04.2016 r.
Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
w roku akademickim 2017/2018
§ 1
Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwani „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo podejmować i odbywać studia na zasadach i warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich.
§ 2
1. O przyjęcie na studia wyższe w Uczelni mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego.
2. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich którzy:
1) legitymują się jednym z następujących dokumentów:
a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w RP uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym – na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw – za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w RP;
2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
4. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w RP albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w RP.
5. Na studia drugiego stopnia, z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, mogą być przyjmowani również cudzoziemcy:
1) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w RP zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”;
2) których mowa w art. 191a ust. 7a ustawy, posiadający potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.
§ 3
Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:
1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW;
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego;
3) uzyskają potwierdzenie Uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim – dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Uczelni.
§ 4
1. Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach;
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA -EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
Wymienieni wyżej cudzoziemcy są przyjmowani na kształcenie w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla kandydatów z polskim obywatelstwem.
2. Po przyjęciu na studia osoby, o której mowa w ust. 1, nabywa ona prawo do ubiegania się o stypendium socjalne i zapomogi oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a także o stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
3. Stypendia i zapomogi przysługujące osobom, o których mowa w ust. 2 są przyznawane i wypłacane tak jak obywatelom polskim, tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych uczelniom w ramach dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
4. Jeżeli cudzoziemcy uczestniczą w organizowanych przez uczelnie odpłatnych formach kształcenia (np. studia niestacjonarne, studia podyplomowe, zajęcia prowadzone w językach obcych), wówczas ponoszą opłaty za naukę na takich samych warunkach i w takiej samej wysokości jak obywatele polscy.
5. Cudzoziemcy posiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą być przyjęci na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich.
§ 5
1. Cudzoziemcy nieposiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjęci na studia na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
4) decyzji Rektora Uczelni.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 mogą podejmować kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:
1) jako stypendyści Strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści Strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści Uczelni.
§ 6
1. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów (nauki) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów i doktorantów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich.
2. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich, cudzoziemcy nie mogą ubiegać się o stypendia wypłacane przez Uczelnię z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
3. Kandydaci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg. Cudzoziemcy ci mają także alternatywną możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia i odbywania ich w trybie oraz na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, tj. na zasadach dotyczących obywateli państw trzecich.
4. Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
5. Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.
§ 7
Cudzoziemcy przyjmowani na studia powinni zarejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej (ERK) oraz złożyć oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej w RP.
§ 8
Do rekrutacji dopuszczeni są tylko cudzoziemcy, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną na wskazane konto Uczelni. Wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)