Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UWr 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na na PWSZ w Sandomierzu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 4 /2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu z dnia 11 marca 2016 r.w sprawie: określenia zasad i trybu przyjęcia na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169, ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz.1198 z późn. zm.) oraz § 67 ust. 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (załącznik do Uchwały nr 1/2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 13 marca 2015 r.) – Senat uchwala:


§ 1.

Ustala się zasady i tryb przyjęć na studia rozpoczynające się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Sandomierzu w roku akademickim 2017/2018.

 

§ 2.

Obowiązujący tryb rekrutacji na wszystkie kierunki kształcenia przewiduje:

1. złożenie w terminie wymaganych dokumentów:

a. kwestionariusz,

b. kserokopia świadectwa dojrzałości ( „stara matura” i „nowa matura”),

c. 4 fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

d. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (opłata jest bezzwrotna),

e. kserokopia dowodu osobistego,

f. dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata (olimpiady, konkursy, certyfikaty itp.),

g. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o możliwości podjęcia studiów (dotyczy kandydatów na

kierunek Kosmetologia i Mechatronika),

h. dwie zaadresowane koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2. przeprowadzenie przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną postępowania kwalifikacyjnego dla:

a. kandydatów na kierunek Filologia (profil praktyczny) według kolejności zgłoszeń,

b. kandydatów na kierunek Kosmetologia (profil praktyczny) według kolejności zgłoszeń,

c. kandydatów na kierunek Mechatronika (profil praktyczny) według kolejności zgłoszeń.

§ 3.

 

1.O przyjęciu na studia decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, kierując się następującymi zasadami:

a. w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad,

b. na kierunkach: Filologia, Kosmetologia i Mechatronika o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

2. W przypadku, gdy na ostatnie miejsce będzie kandydowało tyle osób, że ich przyjęcie na studia spowodowałoby przekroczenie planowanej liczby przyjęć na dany kierunek o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4.

Kandydat otrzymuje pisemne zawiadomienie o wyniku postępowania rekrutacyjnego.


§ 5.

1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 6.

1. Do uruchomienia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów wymagana jest minimalna liczba studentów:

a. Filologia – 20 osób,

b. Kosmetologia – 20 osób,

c. Mechatronika – 20 osób.

Termin rekrutacji: 01.06.2017 r. – 30.09.2017 r.

2. Szczegółowy harmonogram ustala Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

Komentarze (0)