Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Politechnika Poznańska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na Politechnikę Poznańską 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Poznańskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała Nr 153/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Politechnika Poznańska przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w ramach limi­tów ustalonych dla poszczególnych form i kierunków studiów.

2. Decyzję o uruchomieniu studiów na danym kierunku podejmuje dziekan.

§ 2

1. Przyjęcie kandydata na studia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3.

2. Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów pierwszego stopnia według za­sad ustalonych przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2012-2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku.

3. Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się według zasad ustalonych przez Senat Akademicki Poli­techniki Poznańskiej Uchwałą Nr 139/2012-2016 z dnia 28 stycznia 2015 r., przyjmowane są na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.

§ 3

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia korzysta się z listy rankingowej kandy­datów, sporządzonej na podstawie:

1) świadectw dojrzałości

2) oraz dla kierunku architektura:

a)  wyniku egzaminu wstępnego z rysunku w przypadku studiów stacjonarnych,

b) wyniku rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (kandydat przed­kłada teczkę z wykonanymi przez siebie rysunkami odręcznymi w dowolnej technice i dowol­nym formacie) w przypadku studiów niestacjonarnych

3) oraz dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

a) wyniku egzaminu wstępnego z rysunku połączonego z oceną dorobku artystycznego (kandy­dat przedkłada teczkę z zestawem swoich prac - 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych) w przypadku studiów stacjonarnych,

b) wyniku rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (kandydat przed­kłada teczkę z zestawem swoich prac - 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych) w przypadku studiów niestacjonarnych.

Dla kandydatów z tzw. starą maturą legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, pod­stawą jest świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej, a w przypadku kandydatów z Maturą Międzynarodową - dyplom IB (International Baccalaureate).

2. Na studia przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie § 2 ust. 2, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej z zastosowa­niem odpowiedniego dla danego kierunku studiów wzoru:

 

Architektura

W = Jp + Jo + 1,5M + R

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

W = Jp + Jo + 1,5Y + T

Bioinformatyka Budownictwo Inżynieria środowiska

W = 0,5 Jp + 0,5Jo + 2,5M + 2X

Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki) Elektronika i telekomunikacja Informatyka (Wydział Informatyki) Teleinformatyka*

W = 0,5 Jp + 0,5Jo + 3,5M + X

Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)

Edukacja techniczno-informatyczna

Elektrotechnika

Energetyka

Fizyka techniczna

Informatyka (Wydział Elektryczny)

Inżynieria bezpieczeństwa Inżynieria biomedyczna Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynieria materiałowa Inżynieria zarządzania Logistyka

Lotnictwo i kosmonautyka* Matematyka/Matematyka stosowana* Mechanika i budowa maszyn Mechatronika Technologia chemiczna Technologie ochrony środowiska Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

W = Jp + Jo + 2M + 2Z

*rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku gdzie:

R - liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny wynik egzaminu z rysunku uzyskany w trakcie ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia niestacjonarne;

T - liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy egzamin obejmujący jedną sesję rysunkową sprawdzającą umiejętność twórczego transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku oraz sprawdzenie zestawu 5 prac malar­skich i 5 prac rysunkowych formatu 100x70 cm wykonanych przez kandydata. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny wynik egzaminu z rysunku uzyskany w trakcie ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia niestacjonarne;

a ponadto w przypadku:

kandydatów zdających tzw. „nową maturę”:

Jp - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

Jo - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowo­żytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania  egzaminu z dwóch języków wybierany jest  wynik korzystniejszy dla kandydata,

M = Mpodst + Mroz

gdzie:

Mpodst - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

Mroz - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),

X  = Xpodst + Xroz

Xpodst -  liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Xroz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Xroz -  liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki/fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y = Ypodst + Yroz

gdzie:

Ypodst - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandyda­ta z uwzględnieniem, że Yroz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Yroz - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandyda­ta z uwzględnieniem, że Ypodst odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku nie- zdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Z = Zpodst + Zrzo

gdzie:

Zpodst - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Zroz odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Zroz - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że Zpodst odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

Uwaga:

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisem­nej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:

a) dla wyników w przedziale do 29%

Ppodst = 2 Proz

b) dla wyników w przedziale od 30%

Ppodst = 0,5 Proz + 50

gdzie:

Ppodst - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,

Proz -  wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym.

Za Ppodst przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podsta­wowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym.

- kandydatów zdających tzw. „starą maturę”:

Jp - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego,

Jo - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka obcego (w przypadku kandydatów legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości - za najwyższą ocenę z dwóch świa­dectw: dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej); dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty języko­we, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, Jo = 100,

M - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandy­datów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

X - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z chemii, fizyki, informatyki lub (doty­czy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Y = 0,

Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

- dla sześciostopniowej skali ocen:

1) stopień celujący - 100,

2) stopień bardzo dobry - 85,

3) stopień dobry - 70,

4) stopień dostateczny - 50,

5) stopień dopuszczający -  30,

- dla czterostopniowej skali ocen:

1) stopień bardzo dobry - 100,

3) stopień dobry - 70,

3) stopień dostateczny  - 30.

kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

Jp - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100), a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A,

Jo = 100

M  - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

X  - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy

wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów,

Z - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egza­minu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom

Standard level - SL (podstawowy)

Higher level - HL (rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

5

70

170

4

55

155

3

40

140

2

30

130

§ 4

1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

2. Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów kształcenia po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się w na stronie interneto­wej Politechniki Poznańskiej w zakładce Rekrutacja.

3. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów kształcenia wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifika­cyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, a w przypadku kierunku architektura dodatkowo pracy dyplo­mowej oraz portfolio.

5. W przypadku gdy studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia prowadzone są w języku polskim i an­gielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia.

§ 5

1. Tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach stu­diów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo­dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

2. Politechnika Poznańska zapewnia warunki przystąpienia do egzaminów wstępnych osobom niepełno­sprawnym.

§ 6

1. Ranking kandydatów przyjmowanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się jest sporządzany na podstawie protokołów komisji weryfikujących.

2. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala się łącznie z limi­tami rekrutacyjnymi.

§ 7

1. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią (uczelnię zagraniczną), mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego (drugiego) stopnia w Politechnice Poznańskiej pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo (dyplom ukończenia studiów wyższych) jest równorzędne (równoważne) polskiemu świadectwu dojrzałości (polskiemu dyplomowi).

2. Po przedłożeniu komisji rekrutacyjnej równorzędnego świadectwa dojrzałości, do kompetencji tejże komisji należy przeliczenie ocen ze świadectwa do skali obowiązującej w systemie polskim.

§ 8

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich przyjmuje się cudzoziemców:

1) posiadających Kartę Polaka,

2) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

3) posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) innych wymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 1 mogą być przyjęci na podstawie decyzji rektora.

§ 9

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą internetową w terminach określonych w harmono­gramie rekrutacji.

2. Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, wyznaczając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia.

3. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków, o której mowa w ust. 2, na podstawie listy rankingowej.

4. Kandydat zobowiązany jest wnieść na konto Politechniki Poznańskiej opłatę za postępowanie związa­ne z przyjęciem na studia. Wysokość opłaty ustala rektor. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

5. Miejsca zwolnione przez kandydatów, którzy nie dostarczyli wymaganego kompletu dokumentów lub zrezygnowali z podjęcia studiów, wypełnia się kandydatami rezerwowymi.

§ 10

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych wymagane są następujące do­kumenty:

1) wypełniony według ustalonego wzoru formularz podania,

2) w przypadku studiów:

a) pierwszego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości, a kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, składają także po­świadczoną przez uczelnię kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

b) drugiego stopnia: poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości oraz poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub zaświadczenie odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego),

3) aktualna fotografia kandydata zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów oso­bistych w wersji cyfrowej 236 na 295 punktów w rozdzielczości 300 punktów na cal dla wydruku o wy­miarach 20 x 25 mm (format JPG lub TIF lub BMP lub PNG) oraz w formie papierowej o wymiarach 35 x 45 mm,

4) poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego kandydata,

5) zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób, o których mowa w § 5,

6) dekret potwierdzający status laureata lub dokument potwierdzający status finalisty olimpiady lub kon­kursu w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 2

7) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, jeżeli ze względu na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia jest ono wymagane do studiowania na danym kierunku studiów.

§ 11

1. Rekrutacja w Politechnice Poznańskiej odbywa się w terminie:

1) od maja 2016 r. do listopada 2016 r na studia rozpoczynające się od semestru zimowego,

2) od grudnia 2016 r. do marca 2017 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz wykaz kierunków, które prowadzone są w języku angiel­skim, a także wykaz kierunków, dla których Uczelnia wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy podane zostaną w zarządzeniu rektora wydanym w terminie nieprzekraczającym 30 kwietnia 2016 r.

3. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia.

§ 12

Zestawienie form i kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja kandydatów, zawiera załącznik do Uchwały.

§ 13

1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują komisje rekrutacyjne.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia wa­runków i trybu rekrutacji na studia określonych w Uchwale.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

Załącznik do Uchwały Nr 153/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zestawienie form i kierunków studiów, na które prowadzona jest rekrutacja kandydatów na rok akademicki 2016/2017

Lp.

Kierunek studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

1.

ARCHITEKTURA

x

x

x

 

2.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

x

x

x

x

3.

BIOINFORMATYKA

x

x

 

 

4.

BUDOWNICTWO

x

x

x

x

5.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

x

x

 

 

6.

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

x

x

 

 

7.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

x

x

x

x

8.

ELEKTROTECHNIKA

x

x

x

x

9.

ENERGETYKA

x

x

x

x

10.

FIZYKA TECHNICZNA

x

x

 

 

11.

INFORMATYKA

x

x

x

x

12.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

x

x

x

x

13.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

x

x

 

 

14.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

x

x

 

 

15.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

x

x

x

 

16.

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

x

x

x

x

17.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

x

x

x

x

18.

LOGISTYKA

x

x

x

x

19.

LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA*

x

 

 

 

20.

MATEMATYKA/MATEMATYKA STOSOWANA*

x

x

 

 

21.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

x

x

x

x

22.

MECHATRONIKA

x

x

x

x

23.

TELEINFORMATYKA*

x

 

 

 

24.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

x

x

x

x

25.

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

x

x

 

 

26.

TRANSPORT

x

x

x

x

27.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

x

x

x

x

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

Komentarze (0)