Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/18

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/18

 

Gdański Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2017 - Zasady rekrutacji na GUM 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Gdańskim Uniwersytecie Medycznie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała Nr 26/2016 Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 43 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz art. 169 ust. 1-10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 89 ust. 2 Statutu GUMed z dnia 08.06.2006 r. (t.j zał. nr 1 do Uchwały Nr 8/2015 Senatu GUMed z dnia 30.03.2015 r.) Senat GUMed ustala na rok akademicki 2017/2018 następujące warunki i tryb rekrutacji:
Rozdział I
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
§ 1
1. Rekrutacja na Uczelnię odbywa się drogą elektroniczną.
2. Rozpoczęcie rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ustala się na dzień 02.05.2017 r.
Zakończenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ustala się na dzień: 14.10.2017 r.
 
3. Szczegółowe terminy dotyczące:
 1. rejestracji on-line na studia oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej,
 2. egzaminów wstępnych,
 3. wpisywania ocen,
 4. płatności,
ustalane są corocznie przez uczelnię, a następnie udostępniane w informatorach dla kandydatów na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji, zaś kandydaci zobowiązani są bezwzględnie się do nich stosować.
 
4. Kwalifikacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie konkursu. Kandydaci są kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, aż do wypełnienia limitu przyjęć na określonym kierunku, o ile nie istnieją inne ograniczenia.
 
Uczelnia tworzy odrębne listy rankingowe i przyjętych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kolejne studia stacjonarne w uczelni publicznej. Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia na kolejny kierunek studiów stacjonarnych nie może być niższy niż próg punktowy obowiązujący na głównej liście rankingowej.
5. Limity przyjęć na poszczególne kierunki ustalane są:
 1. decyzją Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dot. kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny
 2. decyzją Senatu GUMed - dot. pozostałych kierunków studiów
Senat Uczelni wyznacza liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
 
6. W trakcie tworzenia list przyjętych możliwe jest przekroczenie limitu przyjęć bądź jego niewypełnienie. W przypadku kandydatów z identyczną punktacją przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.
7. Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie, z taką samą punktacją, wprowadza się dodatkowe kryterium przyjęcia. Jest to wynik egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym.
8. O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji.
9. Laureaci polskich centralnych olimpiad przedmiotowych z 2017 roku z biologii lub chemii zostają przyjęci na I rok studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym i zobowiązani są zarejestrować się oraz dostarczyć dyplom laureata olimpiady w terminie rejestracji na studia.
10. Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku polskim, zobowiązani są:
 1. założyć konto w systemie rekrutacji on-line,
 2. zamieścić zdjęcie elektroniczne na koncie on-line kandydata,
 3. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http: / / rekrut.acia.gumed.edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line,
 4. wnieść opłatę za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. wpisać oceny z wymaganych przedmiotów uzyskanych na świadectwie dojrzałości bądź zaświadczeniu z właściwego OKE o wynikach z egzaminu maturalnego (nie dotyczy kandydatów z maturą zagraniczną). Kandydaci z maturą zagraniczną zobowiązani są w terminie rejestracji na studia dostarczyć do UCR świadectwo z wynikami.
Spełnienie powyższych wymogów jest równoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury na dany kierunek studiów.
11. Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
12. Wyniki rekrutacji są jawne.
13. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są, w wyznaczonym przez GUMed terminie, dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji:
 
1) podanie na ustalonym formularzu, który dostępny jest w systemie rekrutacji on-line na stronie internetowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: http: //rekrutacja.gumed. edu.pl/ w formie interaktywnego formularza on-line, po wypełnieniu podania w wersji elektronicznej należy je wydrukować i podpisać;
2) oryginalne świadectwo maturalne lub jego oryginalny odpis, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia:
 • oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jego oryginalny odpis,
 • oryginał, oryginalny odpis lub poświadczona notarialnie kopia świadectwa dojrzałości
oryginały i oryginalne odpisy świadectw i dyplomów będą zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego;
3) oryginalne zaświadczenie z OKE o wynikach z egzaminu maturalnego oraz oryginalne świadectwo dojrzałości - dotyczy kandydatów ze starą maturą;
4) oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne - dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową IB;
5) oryginalne świadectwo maturalne/dyplom - dotyczy kandydatów z maturą europejską EB;
6) dwie podpisane fotografie;
7) dwa egzemplarze umowy;
8) potwierdzenie wpłaty za czesne (dotyczy studiów w trybie niestacjonarnym);
9) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dotyczy studiów w trybie stacjonarnym);
10) kserokopię (powiększoną) dowodu osobistego wraz z numerem PESEL/ paszportu (dotyczy osób z polskim obywatelstwem);
11) matura zagraniczna:
a) uznawana z mocy prawa:
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP;
 • potwierdzenie, że posiadane świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie w którym zostało wydane - jeżeli nie ma takiej adnotacji na świadectwie.
b) nieuznawana z mocy prawa:
 • tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP;
 • nostryfikowane bądź opatrzone pieczątką apostille świadectwo maturalne;
Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji w terminie podanym na każdej zaktualizowanej liście rankingowej. O akceptacji przesłanych dokumentów decyduje data ich wpływu do Uczelnianego Centrum Rekrutacji, nie data stempla pocztowego.
14. Osoby, które nie spełnią powyższych wymagań, zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a w ich miejsce wejdą kolejne osoby znajdujące się pod linią odcięcia, które uzyskały pierwotnie niewystarczającą liczbę punktów. Osoby te zobowiązane są w wyznaczonym przez GUMed terminie dostarczyć do Uczelnianego Centrum Rekrutacji komplet dokumentów (taki sam, jaki obowiązywał osoby znajdujące się na liście zakwalifikowanych).
15. Kandydaci zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ LEKARSKI
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE
§2
1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich wynosi:
 1. na kierunku lekarskim 6 lat,
 2. na kierunku lekarsko-dentystycznym 5 lat.
§3
1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.
2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.
3. Wyniki przelicza się następująco:
1) „nowa matura”, „stara matura”. Wynik wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z postępowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt).
2) matura międzynarodowa (IB):
N= x 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
ri2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.
3) matura European Baccalaureate (EB):
§6
1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2017, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie, łącznie z egzaminem z modelarstwa:
 • w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 170 punktów;
 • w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym: 210 punktów;
 • w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 250 punktów.
Wyniki przelicza się następująco:
 • „nowa matura”, „stara matura”:
 • Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
matura międzynarodowa (IB):
N=x 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy), ri2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy).
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
N = x 200
gdzie:
- liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.
4) matura zagraniczna - wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
§4
1. Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku: techniki dentystyczne wynosi 3 lata.
 
§5
1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są przystąpić do egzaminu z modelarstwa organizowanego przez GUMed. Pozytywne zaliczenie (zdobycie minimum 30 punktów) jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o przyjęcie na studia. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z modelarstwa wynosi 50.
 
2. Egzamin z modelarstwa ma charakter wyłącznie praktyczny i obejmuje:
 1. modelowanie przedmiotu z kostki woskowej w proporcji 1:1 według otrzymanego wzoru;
 2. jako wzór do modelowania kandydat otrzymuje model gipsowy przedmiotu;
 3. wszyscy kandydaci modelują ten sam przedmiot;
 4. na modelowanie kandydaci mają 180 minut.
§6
1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2017, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, matematyki.
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie, łącznie z egzaminem z modelarstwa:
a) w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 170 punktów;
b) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym: 210 punktów;
c) w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 250 punktów.
 
Wyniki przelicza się następująco:
 
1) „nowa matura”, „stara matura”:
Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
2) matura międzynarodowa (IB):
N=(n1x1 lub x 0,6 + n2 x1,0 lub x 0,6)/20 * 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy).
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
3) matura European Baccalaureate (EB):
N= (n1x1 lub x 0,6 + n2 x1,0 lub x 0,6)/20 * 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy).
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
4) matura zagraniczna - wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§7
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed www. rekru tacj a. gumed .edu.pl
§8
1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich:
 • na kierunku lekarskim wynosi 6 lat,
 • na kierunku lekarsko-dentystycznym wynosi 5 lat.
§9
1. Kandydatów na jednolite studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) kierunków: lekarski i lekarsko-dentystyczny obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiów stacjonarnych.
 
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
§ 10
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl.
§ 11
1. Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne wynosi 3 lata.
§ 12
 1. Kandydatów na studia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunku: techniki dentystyczne obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku studiów stacjonarnych.
 2. Kandydaci na studia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunek techniki dentystyczne zobowiązani są przystąpić do rekrutacji na studia stacjonarne.
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
§ 13
 1. Rekrutację na studia przeprowadzają upoważnione przez władze uczelni agencje rekrutujące poza granicami kraju w oparciu o procedurę ustaloną z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną lub Uczelniane Centrum Rekrutacji.
 2. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 14
Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.
§ 15
 1. Kandydaci posiadający „nową maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 2. Kandydaci posiadający „starą maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) oraz posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie oceny z wyżej wymienionych przedmiotów.
 3. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 4. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) oraz posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie oceny z wyżej wymienionych przedmiotów.
§ 16
1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim obowiązani są złożyć w Uczelnianym Centrum Rekrutacyjnym bezpośrednio lub przez agencje rekrutującą następujące dokumenty:
 1. podanie na ustalonym formularzu,
 2. kserokopię świadectwa maturalnego lub jego ekwiwalentu oraz świadectw szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
 3. kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (w przypadku obywateli polskich) poświadczoną przez notariusza,
 4. dwie podpisane fotografie,
 5. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.
§ 17
1. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w wyznaczonym terminie do Uczelnianego Centrum Rekrutacyjnego następujące dokumenty:
 1. dowód uiszczenia opłaty za wpisowe oraz jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
 2. podpisany egzemplarz umowy,
 3. kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Z ODDZIAŁEM PIELĘGNIARSTWA I INSTYTUTEM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
§ 18
1. Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia wynosi 3 lata (6 semestrów).
§ 19
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia można zdobyć maksymalnie:
 1. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;
 2. w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym: 160 punktów;
 3. w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 200 punktów.
2. Wyniki przelicza się następująco:
1) „nowa matura”, „stara matura”:
Wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
2) matura międzynarodowa (IB):
N= (n1x1 lub x 0,6 + n2 x1,0 lub x 0,6)/14 * 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z pierwszego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy).
 
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
3) matura European Baccalaureate (EB):
N= (n1x1 lub x 0,6 + n2 x1,0 lub x 0,6)/20 * 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z pierwszego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
 
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
4) matura zagraniczna - wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
§ 20
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki: fizjoterapia i ratownictwo medyczne zobowiązani są przystąpić do egzaminu z pływania organizowanego przez GUMed. Osoby ubiegające się o zwolnienie z egzaminu pływackiego, zobowiązane są dostarczyć w terminie rejestracji na studia - zaświadczenie o uzyskaniu stopnia ratownika WOPR.
2. Zasady egzaminu z pływania:
 
Przepłynięcie dystansu 50 m. (dwie długości pływalni), dowolnym stylem (grzbiet, klasyczny, kraul, motylkowy).
 1. Do próby kandydat przystępuje tylko raz.
 2. Pływanie można rozpocząć skokiem startowym (nieobowiązkowe) lub startem z wody.
 3. Minimum czasowe to 1 min. 25 sek. (85 sek.).
 4. Przepłynięcie wyznaczonego dystansu w czasie dłuższym niż 85 sekund, dyskwalifikuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Do egzaminu kandydat przystępuje po rozgrzewce.
§ 21
1. Dotyczy kierunków:
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z biologii oraz z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki.
 2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z egzaminu maturalnego z biologii i z jednego przedmiotu do wyboru: chemii, fizyki, informatyki, języka obcego, matematyki.
§ 22
 
Dotyczy kierunków:
 • elektroradiologia
 • dietetyka
1) Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki.
 
2) Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, informatyki, języka obcego, matematyki.
 
§ 23
1. Dotyczy kierunków:
 • zdrowie publiczne
 • zdrowie środowiskowe
 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie.
 2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, informatyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego, matematyki.
STUDIA II STOPNIA STACJONARNE
§ 24
1. Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach:
 
a) dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe wynosi 2 lata.
§ 25
 
1. Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w Uczelni z zakresu studiów I stopnia. O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu.
§ 26
 
 1. Na studia II stopnia, kierunek dietetyka mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek dietetyka.
 2. Na studia II stopnia, kierunek fizjoterapia mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek fizjoterapia.
 3. Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia- kierunek pielęgniarstwo.
 4. Na studia II stopnia, kierunek położnictwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek położnictwo.
 5. Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne mogą być przyjmowani absolwenci studiów:
1) I stopnia:
 1. zdrowie publiczne oraz kierunki pokrewne,
 2. elektroradiologia,
 3. atownictwo medyczne,
 4. techniki dentystyczne.
2) Jednolitych magisterskich:
 1. lekarski,
 2. lekarsko-dentystyczny,
 3. farmacja.
 4. analityka medyczna.
6. Na studia II stopnia, kierunek zdrowie środowiskowe mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek zdrowie środowiskowe oraz kierunków pokrewnych.
 
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
§ 27
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed www. rekrutacja.gumed.edu.pl
 
§ 28
1. Czas kształcenia w ramach studiów I stopnia wynosi:
kierunek dietetyka - 3 lata.
 
§ 29
 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, języka obcego, informatyki, matematyki.
 2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005) ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym z dwóch przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, informatyki, języka obcego, matematyki.
 3. W postępowaniu kwalifikacyjnym można zdobyć maksymalnie:
a) w przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym: 120 punktów;
b) w przypadku zdawania matury z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym i jednego na poziomie rozszerzonym: 160 punktów;
c) przypadku zdawania matury z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: 200 punktów.
 
Wyniki przelicza się następująco:
1) „nowa matura”, „stara matura”:
Wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym będzie przeliczany x 1,0, natomiast wynik z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będzie przeliczany x 0,6. Wyjątek stanowi wynik egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
2) matura międzynarodowa (IB):
N= (n1x1 lub x 0,6 + n2 x1,0 lub x 0,6)/14 * 200
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego,
n1 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z pierwszego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy).
 
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
3) matura European Baccalaureate (EB):
N= (n1x1 lub x 0,6 + n2 x1,0 lub x 0,6)/20 * 200
 
gdzie:
N - oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego, ni - liczba punktów z egzaminu maturalnego z pierwszego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z drugiego wybranego przedmiotu przeliczane x 1,0 (poziom rozszerzony) lub x 0,6 (poziom podstawowy),
 
Wyjątek stanowi wynik z egzaminu maturalnego z matematyki, gdzie każdy poziom przeliczany jest x 1,0.
 
4) matura zagraniczna - wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 
 
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
§ 30
 
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl
§ 31
1. Czas kształcenia w ramach studiów II stopnia na kierunkach:
1) fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne wynosi 2 lata.
§ 32
Kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w Uczelni z zakresu studiów I stopnia. O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze postępowania kwalifikacyjnego z egzaminu.
§ 33
 1. Na studia II stopnia, kierunek fizjoterapia mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek fizjoterapia.
 2. Na studia II stopnia, kierunek pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia - kierunek pielęgniarstwo.
 3. Na studia II stopnia, kierunek zdrowie publiczne mogą być przyjmowani absolwenci studiów:
1) I stopnia:
 • zdrowie publiczne oraz kierunki pokrewne,
 • elektroradiologia,
 • ratownictwo medyczne,
 • techniki dentystyczne.
​2)Jednolitych magisterskich:
 • lekarski,
 • lekarsko-dentystyczny,
 • farmacja.
 • analityka medyczna.
STUDIA I STOPNIA ANGLOJĘZYCZNE
§ 34
 1. Rekrutacje na studia przeprowadzają upoważnione przez władze uczelni agencje rekrutujące poza granicami kraju w oparciu o procedurę ustaloną z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną lub Uczelniane Centrum Rekrutacji.
 2. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 35
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.
 
§ 36
 1. Kandydaci posiadający „nową maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie maturalnym wyniki z biologii, języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 2. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie maturalnym wyniki z biologii, języka angielskiego oraz z jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki oraz opcjonalnie przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (decyzja Komisji Rekrutacyjnej).
 3. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie wyniki z biologii, języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: chemii, fizyki, matematyki oraz opcjonalnie przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (decyzja Komisji Rekrutacyjnej).
§ 37
1. Kandydaci na studia I stopnia z tokiem nauczania w języku angielskim obowiązani są złożyć w Uczelnianym Centrum Rekrutacyjnym bezpośrednio lub przez agencje rekrutującą następujące dokumenty:
 
 1. podanie na ustalonym formularzu,
 2. 2) kserokopię świadectwa maturalnego lub jego ekwiwalentu oraz świadectw szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
 3. kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (w przypadku obywateli polskich) poświadczoną przez notariusza,
 4. dwie podpisane fotografie,
 5. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie).
§ 38
1. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane sądostarczyć w wyznaczonym terminie do Uczelnianego Centrum Rekrutacji następujące dokumenty:
 1. dowód uiszczenia opłaty za wpisowe i jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
 2. podpisany egzemplarz umowy,
 3. kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE
 
§ 39
 
1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku:
 1. farmacja wynosi 5,5 roku (studia obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę w aptece)
 2. analityka medyczna wynosi 5 lat.
§ 40
 1. Kandydaci z „nową maturą” zdawaną w latach 2005-2016, maturą międzynarodową (IB), maturą European Baccalaureate (EB), maturą zagraniczną, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na świadectwie dojrzałości wyniki na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii.
 2. Kandydaci ze „starą maturą” (zdawaną przed rokiem 2005), ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym.
 3. Wyniki przelicza się następująco:
1) „nowa matura”, „stara matura”:
 
Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania z postępowania kwalifikacyjnego wynosi 200 pkt (2 x 100 pkt).  ‘
 
2) matura międzynarodowa (IB):
N= n1+n2/14 * 200 
 
gdzie:
- oznacza liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego,
n1 - liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym
n2 - liczba punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym
 
3) matura European Baccalaureate (EB):
N= n1+n2/20* 200 
 
gdzie:
- liczba punktów z postępowania kwalifikacyjnego,
n1 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,
n2 - liczba punktów z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.
 
4) matura zagraniczna: wyniki ze świadectwa są przeliczane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE (WIECZOROWE)
 
§ 41
 
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed na stronie internetowej Uczelnianego Centrum Rekrutacji GUMed www.rekrutacja.gumed.edu.pl
§ 42
1. Czas kształcenia w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku:
1) farmacja wynosi 5,5 roku (studia obejmują obowiązkową 6 miesięczną w aptece).
 
§ 43
1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe) obowiązują takie same zasady rekrutacji, jak na studia stacjonarne na tych samych kierunkach.
 
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA ANGLOJĘZYCZNE
 
§ 44
 1. Rekrutacje na studia przeprowadzają upoważnione przez władze uczelni agencje rekrutujące poza granicami kraju w oparciu o procedurę ustaloną z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną lub Uczelniane Centrum Rekrutacji.
 2. Kwalifikacji na studia dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu podlega zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 45
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat jest podawana do publicznej wiadomości w formie Zarządzenia Rektora GUMed.
 
§ 46
 1. Kandydaci posiadający „nową maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 2. Kandydaci posiadający „starą maturę” ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) oraz posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie oceny z wyżej wymienionych przedmiotów.
 3. Kandydaci posiadający maturę międzynarodową „IB”, maturę European Baccalaureate „EB”, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są zdać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii oraz przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
 4. Kandydaci posiadający maturę zagraniczną ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są przystąpić do egzaminu wstępnego w języku angielskim z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii, przygotowanego w Uczelni (egzamin obejmuje część pisemną oraz rozmowę kwalifikacyjną) oraz posiadać na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie oceny z wyżej wymienionych przedmiotów.
§ 47
1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie z tokiem nauczania w języku angielskim obowiązani są złożyć w Uczelnianym Centrum Rekrutacyjnym bezpośrednio lub przez agencje rekrutującą następujące dokumenty:
 
 1. podanie na ustalonym formularzu,
 2. kserokopię świadectwa maturalnego lub jego ekwiwalentu oraz świadectw szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
 3. kserokopię paszportu lub dowodu osobistego (w przypadku obywateli polskich) poświadczoną przez notariusza,
 4. dwie podpisane fotografie,
 5. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.
§ 48
1. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych na studia zobowiązane są dostarczyć w wyznaczonym terminie do Uczelnianego Centrum Rekrutacyjnego następujące dokumenty:
 
 1. dowód uiszczenia opłaty za wpisowe oraz jednotygodniowy kurs przygotowawczy,
 2. podpisany egzemplarz umowy,
 3. kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
§ 49
1. Szczegółowe zasady, na których cudzoziemcy mogą odbywać studia w Polsce określają:
 
 1. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1406).
§ 50
1. Na studia mogą być przyjmowani cudzoziemcy:
 
 1. na studia jednolite magisterskie i I stopnia: legitymujący sięświadectwem ukończenia szkoły za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów licencjackich lub magisterskich w państwie, w którym został wydany
 2. na studia II stopnia: legitymujący się dyplomem studiów I stopnia uprawniającym do podjęcia studiów II stopnia
 3. posiadający stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów.
§ 51
1. Cudzoziemcy mogą kandydować na studia w języku polskim:
 
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
 1. cudzoziemców obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydatów z obywatelstwem polskim
 2. cudzoziemcy, oprócz wymienionych w Rozdziale 1 § 1 pkt 13, muszą dostarczyć następujące dokumenty:
 • oświadczenie dotyczące obywatelstwa oraz kserokopię paszportu ze zdjęciem,
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego,
 • zaświadczenie lekarskie (przetłumaczone na język polski),
 • zdjęcie na płycie CD,
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia).
2) w trybie i na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich:
 • jako stypendyści strony polskiej:
- na studia przyjmowani cudzoziemcy, którzy otrzymali stypendium Ministra Zdrowia i skierowanie z Ministerstwa na studia w GUMed,
 • jako stypendyści strony wysyłającej:
- na studia przyjmowani cudzoziemcy, którzy otrzymali stypendia ministerstwa lub instytucji danego kraju, odpowiedzialnych za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych:
- kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego i studiują na zasadach bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • na zasadach odpłatności:
kandydaci nie zdają egzaminu wstępnego i studiują na zasadach odpłatności,
 
o przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor Uczelni.
 • Cudzoziemcy aplikujący na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich muszą dostarczyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
 • podanie na ustalonym formularzu, które dostępne jest na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakładce CUDZOZIEMCY,
 • nostryfikowane bądź opatrzone pieczątką apostille świadectwo maturalne wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia - również oryginał dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jego oryginalny odpis (dokumenty będą zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacyjnego),
 • oryginalne zaświadczenie z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego - dotyczy kandydatów z matura międzynarodową IB,
 • dwie podpisane fotografie oraz zdjęcie elektroniczne na płycie CD,
 • dwa egzemplarze podpisanej umowy,
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 • potwierdzenie wpłaty za czesne oraz wpisowe (po przyjęciu na studia),
 • oświadczenie dotyczące obywatelstwa oraz kserokopię paszportu ze zdjęciem,
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego,
 • zaświadczenie lekarskie (przetłumaczone na język polski),
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w NFZ (niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia).
 § 52
W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale a odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor.
 
 
MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII (UG- GUMed)
 
§ 53
 1. Studia na kierunku biotechnologia - studia stacjonarne I stopnia trwają 3 lata.
 2. Studia na kierunku biotechnologia - studia stacjonarne II stopnia trwają 2 lata.
§ 54
 
Rekrutację prowadzi Uniwersytet Gdański.
 
§55
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)