Zasady rekrutacji na UWr 2017/18

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Wrocławski rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UWr 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na na Uniwersytecie Wrocławskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 74/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018.
§ 2. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego lub wstęp na studia jest wolny (złożenie kompletu dokumentów).
§ 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
§ 4.1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan.
2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
2) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;
3) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
4) przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego;
5) podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu postępowania rekrutacyjnego;
6) powiadomienie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia;
7) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
8) sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły indywidualne, listy rankingowe, sprawozdania opisowe);
9) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).
§ 5.1. W przypadku, gdy przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia kompletu dokumentów, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan, zapewniając realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 6, 8, 9.
2. Dziekan opiniuje odwołania kierowane do Rektora.
§ 6.1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.
3. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.
4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
§ 7.1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załączniku przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.
§ 8.1. Rekrutacja na studia odbywa się w terminie od kwietnia do października 2017 r. oraz od stycznia do marca 2018 r., zgodnie z harmonogramem na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.wroc.pl.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl.
3. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na I rok studiów zostaną określone zarządzeniem Rektora do końca marca 2017 r.
§ 9.1. Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, w tym wykaz olimpiad i konkursów ogólnopolskich, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 10.1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”.
2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.
§ 11. Kandydaci cudzoziemcy, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywatele polscy legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym w Polsce, oraz kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 12. Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.
§ 13. Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
§ 14. Osoba przyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego.
§ 15. Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z listy zawiadamia dziekan.
§ 16. Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku nr 1 do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.
§ 17.1. Stawki opłat za studia zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora do końca marca 2017 r. i podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
2. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim.
§ 18. Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 19. Potwierdzanie efektów uczenia się, o których mowa w § 18 powinno być zakończone co najmniej 30 dni przed datą wskazaną, jako ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Procedury Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018
§ 20. Kandydaci na studia, którym potwierdzono efekty uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach określonego limitu miejsc dla danego kierunku, formy i poziomu studiów. Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia.
§ 21. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są tylko osoby, spełniające kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach i które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się – co najmniej 10 punktów ECTS przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia.
§ 22. Dziekan, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (semestrze), informuje pisemnie kandydata przyjętego na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się (§ 20) o roku (semestrze), na który został przyjęty na studia.
§ 23.  1. Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się
zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Opis efektów kształcenia dotyczących przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się zawierają uchwały:
1) Nr 24/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna;
2) Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim;
3) Nr 14/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe;
4) Nr 21/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów mikrobiologia;
5) Nr 22/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie;
6) Nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo na studiach pierwszego stopnia;
7) Nr 73/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe na studiach drugiego stopnia;
8) Nr 74/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku polityka publiczna na studiach drugiego stopnia;
9) Nr 75/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na studiach pierwszego stopnia;
10) Nr 76/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach pierwszego stopnia;
11) Nr 102/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim;
12) Nr 136/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów komunikacja wizerunkowa;
13) Nr 8/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia;
14) Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku historia w przestrzeni publicznej - studia drugiego stopnia;
15) Nr 20/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku militarioznawstwo - studia pierwszego stopnia;
16) Nr 21/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku pedagogika specjalna - studia pierwszego stopnia;
17) Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia;
18) Nr 33/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
utworzenia kierunku praca socjalna - studia drugiego stopnia;
19) Nr 34/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku socjologia ekonomiczna - studia pierwszego stopnia
20) Nr 112/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia profilu ogólnoakademickiego na kierunku pedagogika;
21) Nr 4/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna - studia pierwszego stopnia;
22) Nr 31/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku biologia człowieka - studia pierwszego stopnia;
23) Nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia drugiego stopnia;
24) Nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie projektami społecznymi - studia pierwszego stopnia;
25) Nr 39/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku polski system prawny - studia drugiego stopnia;
26) Nr 29/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych - studia drugiego stopnia;
27) Nr 52/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe - studia drugiego stopnia.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)