Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2017/2018

Akademia Teatralna w Warszawie rekrutacja 2017/18 - zasady rekrutacji na AT 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2017/2018 na Akademii Teatralnej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA nr 22 – 2015/2016 Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 23 maja 2016 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.) Senat Akademii Teatralnej uchwala, co następuje:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Akademia Teatralna prowadzi:
1) jednolite studia magisterskie na kierunkach:
a) aktorstwo,
b) aktorstwo teatru muzycznego,
c) reżyseria,
d) aktorstwo – specjalność: aktorstwo teatru lalek,
e) reżyseria – specjalność: reżyseria teatru lalek.
2) studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku:
a) wiedza o teatrze - specjalności: Krytyka – Historia – Teoria oraz Animacja – Organizacja – Produkcja,
b) scenografia i technologia teatru lalek.
3) studia drugiego stopnia magisterskie na kierunku:
a) wiedza o teatrze - specjalności: Krytyka – Historia – Performatyka oraz Animacja – Organizacja – Produkcja.
2. Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w formie studiów stacjonarnych.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest:
a) na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia licencjackie: posiadanie świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2017),
b) na studia drugiego stopnia magisterskie: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.
4. Kandydaci – obywatele polscy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
b) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2017),
c) na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) oraz świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),
d) kserokopię dowodu osobistego,
e) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
f) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu
wniesionej opłaty.
5. Kandydaci – obywatele polscy z zagraniczną maturą - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
b) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
c) na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
d) kserokopię dowodu osobistego,
g) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
e) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
6. Kandydaci – cudzoziemcy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
b) kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) Kartę Polaka – o ile kandydat ją posiada,
e) zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem przysięgłym),
f) 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
g) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
h) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty. oraz:
i) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – w przypadku braku takiego dokumentu kandydat jest zobowiązany do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
j) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Niezależnie od dostarczenia takiego dokumentu Akademia zastrzega sobie prawo do potwierdzenia (w trakcie procesu rekrutacyjnego) znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do podjęcia studiów na danym kierunku.
7. Akademia zastrzega sobie prawo gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w tym: za pomocą elektronicznego systemu internetowej rekrutacji kandydatów.
8. Kandydat będący osobą niepełnosprawną składa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną właściwa komisja rekrutacyjna ustala każdorazowo indywidualne warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego (w tym warunki udziału w egzaminach).
9. Rozpoczęcie rekrutacji: 1 maja 2017, zakończenie rekrutacji: 30 września 2017.
10. Szczegółowy harmonogram rekrutacji wprowadza rektor zarządzeniem, nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji.
11. Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną powołuje rektor AT.
12. Egzaminy wstępne przeprowadzają powołane przez dziekanów wydziałowe komisje ds. rekrutacji, działające według regulaminów zatwierdzonych przez rektora AT.
13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
14. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
15. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych na poszczególnych kierunkach studiów zawierają załączniki do uchwały:
1) Załącznik nr 1 – kierunek studiów: aktorstwo, Wydział Aktorski,
2) Załącznik nr 2 – kierunek studiów: aktorstwo teatru muzycznego, Wydział Aktorski,
3) Załącznik nr 3 – kierunek studiów: reżyseria, Wydział Reżyserii,
4) Załącznik nr 4 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność: aktorstwo teatru lalek, Wydział Sztuki Lalkarskiej,
5) Załącznik nr 5 – kierunek studiów: reżyseria, specjalność: reżyseria teatru lalek, Wydział Sztuki Lalkarskiej,
6) Załącznik nr 6 – kierunek studiów: scenografia i technologia teatru lalek, Wydział Sztuki Lalkarskiej,
7) Załącznik nr 7 – kierunek studiów: wiedza o teatrze, studia pierwszego stopnia, Wydział Wiedzy o Teatrze,
8) Załącznik nr 8 – kierunek studiów: wiedza o teatrze, studia drugiego stopnia, Wydział Wiedzy o Teatrze,
9) Załącznik nr 9 – Język obcy na egzaminie wstępnym,
10) Załącznik nr 10 – Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.
16. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów umieszczone są w panelu IRK.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Teatralna w Warszawie

Komentarze (0)