Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2017

 

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UŁ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Łódzkim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
 
Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.) oraz § 14 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Łódzkiego uchwala się zasady przyjęć na pierwszy rok studiów wyższych w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018.
 
§ 1
Przepisy ogólne
 
 1. Na rok akademicki 2016/2017 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.
 2. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów zaproponowana przez rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ.
 3. Tryb rekrutacji na studia regulują przepisy Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r.
§ 2
 
 1. Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która posiada:
  1. świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny i spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572 ze zm.).
 3. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą regulują:
  1. art. 93-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz. 375),
  2. odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą regulują:
  1. art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.),
  2. odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 5. Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim zobowiązani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie tych studiów poprzez przedstawienie:
  1. dokumentu potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
  2. certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. potwierdzenia UŁ, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
 6. Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa:
  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2012r. poz.572 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.),
  3. odrębne przepisy obowiązujące w UŁ.
 7. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora UŁ ds. Osób Niepełnosprawnych po osobistym zgłoszeniu się kandydata do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 3
 
Wymagane dokumenty i terminy ich składania
 
 1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3 - 7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku/specjalności. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3-7 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania oraz oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek/specjalność.
 1. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 7 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania.
Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.
 1. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:
 1. w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej;
 2. w przypadku kandydatów ze starą maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej
oraz
 1. dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 2. kserokopia dowodu osobistego.
 1. Na niżej wymienione kierunki i specjalności kandydat zobowiązany jest złożyć oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3. i w ust. 6 zaświadczenie lekarskie:
 1. na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy. Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studenta – Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki;
 2. na kierunek: turystyka i rekreacja (I stopień) - Filia Tomaszów Mazowiecki
 1. Na studia pierwszego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja (NG i Filia w Tomaszowie Maz.) kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla komisji rekrutacyjnej;
 2. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1-4 kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej, oraz:
 1. na kierunki: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia (Wydział Filologiczny); geografia oraz turystyka i rekreacja – forma niestacjonarna (Wydział Nauk Geograficznych); gospodarka przestrzenna (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania); kierunki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: historia, filozofia, etnologia, historia sztuki, religioznawstwo, regionalistyka kulturowa; kierunki na Wydziale Chemii; Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;
 2. na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;
 3. na kierunek pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu – zaświadczenie o ocenie z pracy dyplomowej i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;
 4. na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię;
 5. na kierunek Leśnictwo – w przypadku braku suplementu do dyplomu – kartę przebiegu studiów poświadczoną przez macierzystą uczelnię.
 1. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.
§ 4
 
Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
 
 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach/specjalnościach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.
Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.
 1. Kategorie przedmiotów:
 • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przelicznikówWynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z 2 różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów) do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 6.
 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz - w sposób korzystniejszy dla kandydata.
 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.
 3. Przeliczniki dla wyników z przedmiotów
 
 
Kategoria przedmiotu
Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,5
4
5 (dla neofilologii x 7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1
3
3,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,5
1
1,25
 
 
§ 5
 
Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
 
 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku/specjalności studiów.
 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1-3, uwzględniająca oceny na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.
 3. Kategorie przedmiotów:
 • kategoria "1" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałościJej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 • kategoria "2" - do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 • kategoria "3" - do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach/specjalnościach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu) do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Jeżeli z danego przedmiotu kandydat posiada oceny z egzaminu ustnego i pisemnego do przeliczenia mogą zostać wzięte pod uwagę obie oceny. Oceny z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność. Przeliczniki podane są w pkt. 7.
 1. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach - do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii - w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.
Jeżeli kategoria 1 lub 2 uwzględnia więcej niż jeden przedmiot, a kandydat ma oceny z obu przedmiotów, wówczas korzystniejszy przedmiot dla kandydata jest przeliczany w kategorii wymaganej, natomiast drugi przedmiot może być wykorzystany w innej kategorii, o ile jest w danej kategorii uwzględniony.
 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 8 i 9.
 2. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie posiadanego certyfikatu – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.
 3. Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:
 
Przedmiot kategorii 1:
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
400
 
Bardzo dobra
400
 
Bardzo dobra
312
 
Dobra
223
 
Dobra
223
 
Dostateczna
45
 
Dostateczna
134
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
45
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot kategorii 2
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
300
 
Bardzo dobra
300
 
Bardzo dobra
233
 
Dobra
165
 
Dobra
165
 
Dostateczna
30
 
Dostateczna
98
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
30
 
 
 
 
 
 
Przedmiot kategorii 3
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
100
 
Bardzo dobra
100
 
Bardzo dobra
79
 
Dobra
58
 
Dobra
58
 
Dostateczna
15
 
Dostateczna
37
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
15
 
 
 
 
 
 
 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej na wszystkich kierunkach/specjalnościach z wyjątkiem określonym w punkcie 9.
Przedmiot kategorii 1:
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
500
 
Bardzo dobra
500
 
Bardzo dobra
413
 
Dobra
325
 
Dobra
325
 
Dostateczna
150
 
Dostateczna
238
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
150
 
 
 
 
 
 
Przedmiot kategorii 2
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
375
 
Bardzo dobra
375
 
Bardzo dobra
310
 
Dobra
244
 
Dobra
244
 
Dostateczna
113
 
Dostateczna
179
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
113
 
 
 
 
 
 
Przedmiot kategorii 3
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
125
 
Bardzo dobra
125
 
Bardzo dobra
107
 
Dobra
89
 
Dobra
89
 
Dostateczna
53
 
Dostateczna
71
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
53
 
 
 
 
 
 
 1. Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej wymienionego w kategorii 1 na kierunkach/specjalnościach neofilologicznych - przeliczniki dotyczą tylko języka wiodącego dla kierunków i specjalności neofilologicznych:
Przedmiot kategorii 1:
 
 
Skala ocen od 6 do 2
 
Skala ocen od 5 do 3
 
Ocena
Liczba punktów
 
Ocena
Liczba punktów
 
Celująca
700
 
Bardzo dobra
700
 
Bardzo dobra
578
 
Dobra
455
 
Dobra
455
 
Dostateczna
210
 
Dostateczna
333
 
 
 
 
 
Dopuszczająca
210
 
 
 
 
 
 
 
§ 6
 
Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)
 
 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Jeśli na danym kierunku /specjalności stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.
 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:
 
 
 
Matura Międzynarodowa IB
Nowa matura
 
Matura Międzynarodowa IB
Nowa matura
SL
PP
 
HL
PR
7
100%
 
7
100%
6
86%
 
6
85%
5
72%
 
5
70%
4
58%
 
4
55%
3
44%
 
3
40%
2
30%
 
2
25%
1
0%
 
1
10%
 
 
§ 7
 
Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)
 
 1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci wraz z kopią dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczeniem na język polski składają dodatkowe podanie skierowane do Dziekana wydziału o wskazanie przedmiotów i określenie ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany kierunek.
 2. Osoby nie dysponujące na świadectwie wynikami z egzaminów równorzędnych z wynikami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Dziekan lub Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Oceny są zatwierdzane przez Prorektora UŁ właściwego ds. rekrutacji i wpisywane do systemu rekrutacyjnego przez pracowników COS-RiTS.
 4. Oceny z przedmiotów zatwierdzone zgodnie z procedurą określoną w ust.1-3 przeliczane są zgodnie z zasadami starej matury określonymi w §9 niniejszej uchwały.
 5. Dokumenty, o których mowa w ust.1 składane są przez obywateli polskich – w Centrum Obsługi Studenta–Rekrutacja i Tok Studiów, a przez cudzoziemców – w Biurze Współpracy z Zagranicą. Jednostki te, po zakwalifikowaniu przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, przekazują komplet dokumentów sekretarzowi właściwej komisji.
 6. Zasady postępowania określone w ust. 1-5 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.
§ 8
 
Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia
 
 1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.
 2. Egzamin pisemny jest anonimowy.
 3. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.
 4. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy. Liczba punktów nie podlega zmianie po jej ogłoszeniu.
 5. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.
 6. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności przewodniczącego lub członka wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
 7. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków komisji.
 8. Egzamin ustny odbywa się w obecności członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza komisja. Uchwały komisji zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 9. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej jest w tej sytuacji negatywny.
 
§ 9
 
Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej
 
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub powołana przez niego komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 10
 
Przepisy końcowe
 
Niniejszą uchwałę podaje się do wiadomości publicznej do 31 maja 2016 r.
 
 
 
 
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)