Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

 

 

Politechnika Łódzka rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PŁ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Łódzkiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Podstawa prawna: art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 2 i § 66 Statutu Politechniki Łódzkiej.
 2. Politechnika Łódzka przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych wydziałów, kierunków i form studiów. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2017 r., a limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 grudnia 2017 r.
 3. Wykaz kierunków studiów, na które przewidywana jest rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
 1. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu wpisane w świadectwie dojrzałości lub równorzędnym (uzyskanym poza polskim systemem oświaty) z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów. Na niektórych kierunkach studiów obowiązują dodatkowe sprawdziany predyspozycji (zgodnie z § 9).
 2. Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą jest ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych i ocena z rozmowy kwalifikacyjnej. Wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 zawiera Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Warunkiem przyjęcia na dany kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, jest uzyskanie przez kandydata liczby punktów kwalifikacyjnych co najmniej, równej najmniejszej liczbie punktów osiągniętych przez osobę przyjętą na dany kierunek i poziom studiów w trybie rekrutacji.
W przypadku, gdy tytuł zawodowy posiadany przez kandydata nie upoważnia go do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiów, wymagane kompetencje mogą być uzupełnione poprzez potwierdzone wyniki efektów uczenia się.
 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem określonym przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 marca 2017 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym rozpocznie się nie wcześniej niż 27 maja 2017 r. i nie później niż 3 czerwca 2017 r., a zakończy nie wcześniej niż 14 września 2017 r. i nie później niż 30 września 2017 r. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim rozpocznie się nie wcześniej niż 25 stycznia 2018 r. i nie później niż 1 lutego 2018 r., a zakończy nie wcześniej niż 24 lutego 2018 r. i nie później niż 15 marca 2018 r.
§ 3
Kandydat jest zobowiązany do przestrzegania terminów podanych w harmonogramie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 4
Kandydat, który został przyjęty na studia w Politechnice Łódzkiej, może przystąpić do kolejnego etapu rekrutacji po złożeniu pisemnej rezygnacji z przyjęcia na studia w poprzednim etapie.
§ 5
Student Politechniki Łódzkiej może przystąpić do rekrutacji po otrzymaniu pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której studiuje.
§ 6
Kandydat może zadeklarować chęć przystąpienia do rekrutacji na nie więcej niż ośmiu wybranych przez siebie kierunkach studiów, definiowanych poprzez nazwę kierunku studiów, program kształcenia, stopień i formę studiów oraz wydział prowadzący studia. Kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden tak zdefiniowany kierunek. Kandydat musi określić swoje preferencje poprzez podanie kolejności rozpatrywania wybranych kierunków na druku „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej”.
§ 7
Uprawnienia przysługujące uczestnikom olimpiad i konkursów przy przyjęciu na studia pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2016-2018, zostały określone w Uchwale Nr 15/2016 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 maja 2016 r. Kandydaci mogą być przyjęci na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego wyłącznie na te kierunki, na które kontynuowana jest rekrutacja.
Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) oraz w Uchwale Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie podejmowania studiów bez odpłatności i świadczeń stypendialnych przez obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej i innych określonych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
I. ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
§ 9
We wszystkich etapach postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia obowiązują następujące zasady:
 1. Kandydaci na wszystkie wydziały i kierunki studiów (oprócz studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, studiów na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierunku architektura, kierunku architektura i urbanistyka, kierunku europeistyka, kierunkufizyka techniczna, kierunku gospodarka przestrzenna, kierunku informatyka, kierunku inżynieria biochemiczna, kierunku inżynieria biomedyczna, kierunku matematyka, kierunku ochrona środowiska, kierunku wzornictwo oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie) będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki lub chemii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na wszystkie kierunki studiów, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym, oprócz kierunku architektura (inżynieria architektoniczna) oraz kierunku zarządzanie - studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • egzaminu z fizyki lub chemii - do wyboru; kandydaci na kierunek biotechnologia i kierunek inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub biologii; kandydaci na kierunek fizyka techniczna mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii, biologii lub informatyki; kandydaci na kierunek informatyka mogą być klasyfikowani na podstawie egzaminu z jednego z trzech przedmiotów do wyboru: fizyki, chemii lub informatyki.
Brak oceny z egzaminu z matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek architektura (inżynieria architektoniczna), na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów,
 • egzaminu z drugiego języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 1).
Brak oceny z egzaminu z matematyki lub drugiego języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek zarządzanie, studia licencjackie, na którym zajęcia prowadzone są w języku obcym, będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia na danym kierunku studiów, przy czym wymaga się uzyskania co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 160 punktów w przypadku zdawania egzaminu dojrzałości; powyższe progi punktowe nie obowiązują kandydatów zdających egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości z języka obcego, będącego drugim
językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, pod warunkiem, że jest to język, w którym prowadzone są zajęcia na danym kierunku studiów.
Brak oceny z matematyki nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek architektura (architektura), na kierunek architektura (architektura wnętrz) oraz na kierunekarchitektura i urbanistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 1).
Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek biotechnologia, na kierunek biotechnologia środowiska, na kierunek inżynieria biochemiczna, na kierunek inżynieria biomedyczna oraz na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego,
 • fizyki, chemii lub biologii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek ochrona środowiska będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • j ęzyka obcego,
 • fizyki, chemii, biologii lub geografii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek europeistyka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • historii lub geografii - do wyboru,
 • języka obcego.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek fizyka techniczna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • j ęzyka obcego,
 • fizyki, chemii, biologii lub informatyki - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek gospodarka przestrzenna będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • j ęzyka obcego,
 • fizyki, chemii lub geografii - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek informatyka będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • j ęzyka obcego,
 • fizyki, chemii lub informatyki - do wyboru.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek matematyka oraz na kierunek zarządzanie, studia licencjackie będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:
 • matematyki,
 • języka obcego.
Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
 1. Kandydaci na kierunek wzornictwo będą klasyfikowani na podstawie wyników:
 • egzaminu z matematyki,
 • egzaminu z języka obcego,
 • sprawdzianu uzdolnień plastycznych (zgodnie z § 17 ust. 2).
Brak oceny z egzaminu z matematyki lub języka obcego nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.
Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. Wydziałowa lub Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.
II. ZASADY KLASYFIKACJI
§ 11
Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający kandydatowi największą liczbę punktów.
*wynik części pisemnej egzaminu maturalnego
§ 12
Kandydaci, którzy nie zdawali lub nie zdali egzaminu maturalnego z żadnego z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.
§ 13
Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w niżej podany sposób:
Liczba punktów = w 25
w= wynik całkowity podany na dyplomie IB
Klasyfikacja kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę zdając egzamin dojrzałości, będzie prowadzona na podstawie sumy punktów obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.
 
 
 
 
ocena z egzaminu dojrzałości
liczba punktów z matematyki
liczba punktów z fizyki, chemii, biologii, geografii, historii
liczba punktów z języka obcego
brak oceny
0
0
0
2
100
60
40
3
200
120
80
4
350
200
130
5
450
260
160
6
500
300
180
Kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości a na świadectwie dojrzałości jako ocenę z języka obcego mają wpisany certyfikat, otrzymują liczbę punktów zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 15
Kandydaci, którzy nie zdawali egzaminu dojrzałości z żadnego z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym dopiero w ostatnim terminie rekrutacji.
§ 16
Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na podstawie świadectwa równorzędnego świadectwu dojrzałości, uzyskanego poza polskim systemem oświaty, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej z uwzględnieniem tabeli zawartej w § 11.
§ 17
 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura (architektura), kierunek architektura (architektura wnętrz),kierunek architektura (inżynieria architektoniczna) a także na kierunek architektura i urbanistyka będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.
Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.
 1. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek wzornictwo będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 200 punktów.
Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.
§ 18
Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej:
s = d + r
d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100
Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera.
W wynikach rozmowy kwalifikacyjnej mogą być uwzględniane potwierdzone efekty uczenia się.
Warunki i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określi kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia i poda do wiadomości do dnia 31 maja 2017 r.
Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.
1.1. W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów:
 
 
 
poziom w skali ocen
ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów
d - liczba punktów
najwyższy
celujący lub równorzędny
100
 
bardzo dobry lub równorzędny
92
 
ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny
84
 
dobry lub równorzędny
76
 
dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równorzędny
68
najniższy pozytywny
dostateczny lub równorzędny
60
1.2. W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów:
 
 
 
poziom w skali ocen
ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów
d - liczba punktów
najwyższy
bardzo dobry lub równorzędny
100
 
ponad dobry, dobry plus, plus dobry lub równorzędny
90
 
dobry lub równorzędny
80
 
dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny lub równorzędny
70
najniższy pozytywny
dostateczny lub równorzędny
60
1.3. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób:
d=kx100
k = iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę obowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła
§ 19
 1. Rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej przeprowadzają: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowe i Międzywydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 2. Skład i zadania komisji rekrutacyjnych wymienionych w ust. 1 określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 20
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszają przewodniczący Wydziałowych i Międzywydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.
§ 21
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2016 r.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)