Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na PWSZ w Oświęcimiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

 

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 32 ust. 1 pkt. 8 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (załącznik do Uchwały Nr 5/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 6 lutego 2012 r. ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018
Postanowienie ogólne
§ 1
1. Niniejszy dokument określa kryteria rekrutacji na studia na rok pierwszy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz kryteria rekrutacji na nowotworzone kierunki studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.
2. W roku akademickim 2017/2018 obowiązuje wyłącznie elektroniczna rejestracja kandydatów na studia.
3. Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:
a) posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura”, albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego
stopnia,
b) posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
c) zarejestrowała się w systemie elektronicznym dostępnym na stronie internetowej Uczelni,
d) dokonała wszelkich wymaganych opłat i złożyła komplet wymaganych dokumentów,
4. Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
5. Nie wprowadza się ograniczeń ilości miejsc ze względu na rodzaj zdawanego egzaminu maturalnego (nowa czy stara matura).
6. Na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, dla wszystkich kandydatów na dany kierunek/specjalność, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów tworzona jest lista rankingowa.
7. Maturzyści z roku 2007, którzy zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym na świadectwie maturalnym mają dodatkowo wpisany wynik tego egzaminu na poziomie podstawowym, wyliczony na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 (Dz. U. Nr 164, poz. 1154). Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005-2017, otrzymują z tych przedmiotów egzaminacyjnych dodatkowe punkty, według zasady:
100%- 80% - 50 punktów
79%-60% - 40 punktów
59%- 40% - 30 punktów
39%-30% - 20 punktów
Osoby, które zdawały nową maturę na poziomie rozszerzonym w latach 2005 - 2017, wpisują w formularzu rejestracyjnym uzyskany wynik, bez względu na poziom egzaminu, otrzymując dodatkowe punkty według wskazanej wyżej zasady, w przypadku zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Dla maturzystów posiadających tak zwaną starą maturę, stosuje się następujące przeliczniki punktowe dla starej matury:
celujący 100 punktów
bardzo dobry 85 punktów
dobry 70 punktów
dostateczny 50 punktów
dopuszczający 30 punktów
Warunki rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów
§ 2
1. Na kierunki: Pedagogika, Pielęgniarstwo, Politologia, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie
Nowa matura i stara matura : liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.
Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne i stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia kierunek pielęgniarstwo obejmie także: - ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.
Na kierunek Pedagogika - dodatkowo niezbędny jest taki stan zdrowia kandydata, który nie wyklucza wykonywania zawodu nauczyciela i pokrewnych; kandydat ma obowiązek przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że stan zdrowia kandydata (w tym
zdrowia psychicznego) nie wyklucza wykonywania tych zawodów.
2. Kierunek: Filologia
Specjalność filologia angielska
Stara matura: konkurs świadectw maturalnych: język angielski (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy, historia lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0)
Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym. W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka angielskiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka angielskiego:
Proficiency A, B, C - 100 punktów Advanced A - 100 punktów, Advanced B - 90 punktów, Advanced C - 80 punktów First Certificate A - 70 punktów, First Certificate B – 60 punktów, First Certificate C - 50 punktów.
Nowa matura:
liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język angielski – poziom poszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub historia lub matematyka – poziom podstawowy.
Kierunek: Filologia
Specjalność rosjoznawstwo
Stara matura: konkurs świadectw maturalnych: język obcy (pisemny, współczynnik wagowy: 2,0 lub ustny, współczynnik wagowy 1,0 ) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub historia lub wiedza o społeczeństwie (współczynnik wagowy 1,0) Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym.
Nowa matura:
liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język rosyjski – poziom poszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub historia – poziom podstawowy.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
Kierunek: Filologia
Specjalność filologia germańska z językiem angielskim
Stara matura: konkurs świadectw maturalnych: język niemiecki egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata: język polski lub drugi język obcy lub matematyka (współczynnik wagowy 1,0) Wskazane przedmioty powinny być zdane przez kandydata na egzaminie maturalnym. W przypadku braku na świadectwie maturalnym oceny z języka niemieckiego będą uwzględniane następujące certyfikaty z języka niemieckiego:
Zertifikat Deutsch – 100 punktów
Mittelstufe Deutsch - bdb – 80 punktów; db – 70 punktów
Nowa matura:
liczba punktów uzyskanych z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie dojrzałości – egzamin maturalny: język niemiecki – poziom poszerzony (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 2,0) lub podstawowy (egzamin pisemny, współczynnik wagowy: 1,0) plus przedmiot wybrany przez kandydata (współczynnik wagowy: 1,0): język polski lub drugi język obcy (egzamin pisemny) lub matematyka – poziom podstawowy.
3. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
4. Kierunek: Praca socjalna
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych przez kandydata z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.
5. Politologia studia drugiego stopnia
Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.
6. Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia
Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata pielęgniarstwa. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową.
O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.
Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek pielęgniarstwo obejmie także:
- ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.
7. Kierunek: Informatyka
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z informatyki albo matematyki albo fizyki
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
Warunki rekrutacji na nowotworzone kierunki studiów.
§ 3
1. Na studia pierwszego stopnia kierunek: Dietetyka
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z biologii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
2. Na studia pierwszego stopnia kierunek: Fizjoterapia
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z biologii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek fizjoterapia obejmie także:
- ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza medycyny pracy.
3. Na studia pierwszego stopnia kierunek: Mechatronika
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki albo informatyki albo fizyki albo chemii
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
4. Na studia pierwszego stopnia kierunek: Finanse i rachunkowość
Nowa matura i stara matura: liczba punktów uzyskanych z:
1) egzaminu z matematyki
2) oraz z dowolnie wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego na egzaminie pisemnym.
Uwaga:
Kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wymienionych przedmiotów wpisują w systemie rekrutacyjnym zero (0).
5. Na studia pierwszego stopnia kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Nowa matura i stara matura : liczba punktów uzyskanych z egzaminu z dwóch dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym.
6. Na studia drugiego stopnia kierunek: Zarządzanie
Podstawą ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równoważnego. Listę przyjętych ustala się w oparciu o listę rankingową. O przyjęciu decyduje ocena na dyplomie. W przypadku dużej liczby kandydatów skutkującej przekroczeniem limitu miejsc, dodatkowym kryterium będzie średnia ocen z egzaminów zdanych w trakcie studiów.
Uregulowania dotyczące przyjmowania na studia kandydatów z dyplomem „międzynarodowej matury”.
Dla kandydatów, którzy zdali maturę międzynarodową, ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów:
ocena liczba punktów
Excellent 100
Very good 85
Good 70
Satisfactory 50
Mediocre 30
Kandydaci na studia filologiczne winni mieć na świadectwie maturalnym ocenę z języka angielskiego w wypadku filologii angielskiej i z niemieckiego w wypadku filologii germańskiej.
Zasady przyjęcia na studia dla laureatów i finalistów olimpiad Wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mają prawo przyjęcia na studia poza
postępowaniem kwalifikacyjnym. Przy staraniach o przyjęcie na studia na poszczególne kierunki i specjalności laureaci i finaliści wskazanych poniżej olimpiad mają prawo przyjęcia na studia poza postępowaniem kwalifikacyjnym.
Kierunek filologia
Specjalność filologia angielska
Olimpiada Języka Angielskiego
Kierunek filologia
Specjalność rosjoznawstwo
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Kierunek filologia
Specjalność filologia germańska z językiem angielskim
Olimpiada Języka Niemieckiego
Kierunek politologia
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
Kierunek zarządzanie
Olimpiada Geograficzna i Nautologiczna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
Udział w olimpiadach przedmiotowych daje stosowne preferencje kandydatom na studia
w roku uzyskania matury i w roku następnym.
Powyższe uprawnienia można wykorzystać tylko raz, na jednym kierunku studiów.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Komentarze (0)