Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PMWSZ w Opolu 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

UCHWAŁA NR 630/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU w kadencji 2012-2016
z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 26 marca 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 43 Statutu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, uchwala, co następuje:
§1
Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2017/2018, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 10 882 www.wsm.opole.pl w roku akademickim 2017/2018 ogłasza rekrutację na STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA dla kandydatów na kierunki:
- PIELĘGNIARSTWO - stacjonarne
- POŁOŻNICTWO - stacjonarne
- PIELĘGNIARSTWO - niestacjonarne  - „pomostowe” dla pielęgniarek 
- POŁOŻNICTWO - niestacjonarne - „pomostowe” dla położnych
- FIZJOTERAPIA - stacjonarne i niestacjonarne
- KOSMETOLOGIA - stacjonarne i niestacjonarne
- DIETETYKA -stacjonarne i niestacjonarne
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (w białej opisanej teczce tekturowej, wiązanej, opis zawiera nazwisko i imię, adres zamieszkania, kierunek studiów):
1. Podanie na ustalonym formularzu( wydruk z systemu elektronicznej rejestracji)
2. Kserokopię Świadectwa Dojrzałości („stara”/„nowa” matura) oryginał do wglądu
3. Kserokopię Świadectwa ukończenia szkoły średniej oryginał do wglądu
4. Kserokopię Dyplomu Uzyskania Tytułu Zawodowego oryginał do wglądu (niestacjonarne - „pomostowe” na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo – obowiązkowo.
5. Kserokopię dowodu osobistego, oryginał do wglądu. Obcokrajowcy – kserokopia dowodu tożsamości –oryginał do wglądu.
6. Cztery aktualne fotografie (w tym jedna w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
7. Udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, z uwzględnieniem oddziałów, odbytych specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych (studia niestacjonarne - „pomostowe” na kierunkach: Pielęgniarstwo i Położnictwo – obowiązkowo),
8. Dodatkowo warunki przyjęć na studia osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (DZ.U. z 2006 r nr 190, poz. 1406 z póź.zm.) Rekrutacja obejmować będzie:
- dla kierunków studiów stacjonarnych
- dla kierunków studiów niestacjonarnych
1. „Nowa matura” - średnia ze świadectwa dojrzałości - procenty przeliczone na oceny
2.„Stara matura” – średnia ocen z egzaminu dojrzałości
3. „Międzynarodowa matura” – punkty przeliczone na oceny.
4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego. Każdy kandydat ( w tym cudzoziemiec) musi mieć ukończone 18 lat. Niezaliczenie jednego z etapów procesu rekrutacji wyklucza przyjęcie na studia do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Brak orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych. W przypadku małej liczby kandydatów uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku.
Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018 Pierwszy nabór:
1. Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 15.05.2017 r.
2. Zakończenie rejestracji elektronicznej 18.07.2017 r.
3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 21.07.2017 r.
4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej 24.07.2017 r. oraz 25.07.2017 r. w godz. 9.00- 14.00 Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie Osoby przyjęte otrzymują od Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku należy dostarczyć do dnia 01.09.2017 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.
5. Ogłoszenie listy rezerwowej kandydatów 26.07.2017 r.
6. Osoba zakwalifikowana z listy rezerwowej zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej 27.07.2017 r. w godz. 9.00- 12.00 Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie Osoby przyjęte otrzymują od Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku,należy dostarczyć do dnia 01.09.2017 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.
7. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach – 28.07.2017 r.
8. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej –14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej. Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Drugi nabór: (w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)
1. Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 29.07.2017 r.
2. Zakończenie rejestracji elektronicznej 13.09.2017 r.
3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 14.09.2017 r.
4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej 15.09.2017 r. w godz. 9.00- 12.00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych. Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie Osoby przyjęte otrzymują od Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 22.09.2017 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.
5. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 15.09.2017 r. o godz.15.00
6. Termin składania odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej -14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej Podstawą odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na rok akademicki 2017/2018 O przyjęciu kandydatów na I rok określonego kierunku studiów decydują:
1. „Stara matura” - średnia ocen na świadectwie dojrzałości
2. „Nowa matura” – będzie brana pod uwagę średnia ze świadectwa dojrzałości - procenty przeliczone na oceny:

Procenty - poziom podstawowy

Procenty - poziom rozszerzony

OCENA

30-60

30-39

Dopuszczający (2)

61 -75

40-61

Dostateczny (3)

76-90

62-79

Dobry (4)

91 -96

80-94

Bardzo dobry (5)

97-100

95-100

Celujący (6)

3. „Międzynarodowa matura” - punkty przeliczone na oceny:

Punkty na maturze międzynarodowej

OCENA

24-28

Dopuszczający (2)

29-32

Dostateczny (3)

33-36

Dobry (4)

37-40

Bardzo dobry (5)

41 -45

Celujący (6)

4. Dla obcokrajowców będzie brana pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego przeliczona według skali ocen obowiązujących w Polsce.
5. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności. DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Do 31.10.2017 r. student zobowiązany jest m.in.:
1. Przedłożyć opiekunowi roku zaświadczenie o przyjęciu co najmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B
2. Przedłożyć do wglądu opiekunowi roku aktualną książeczkę co celów sanitarnoepidemiologicznych. Jeżeli student jest obcokrajowcem powinien przedłożyć inne dokumenty wymagane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (DZ.U. z 2006 r. nr 190, poz. 1406 z póź. zm.)

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Komentarze (0)