Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na Amuz w Gdańsku 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Informacje o rekrutacji 2017/2018
Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych.
Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się w terminie:
- od 19.06.2017 r. do 25.06.2017 r. – Wydział I, II i IV
- od 19.06.2017 r. do 26.06.2017 r. – Wydział III
Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia trwa od 08.05.2017 r. do 09.06.2017 r.
Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego
dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 09 czerwca 2017 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – II – 4 SW).
2. Wniesienie do dnia 09 czerwca 2017 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 09 czerwca 2017 r.(ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:
- wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
- życiorys,
- dowód wpłaty za egzamin wstępny,
- wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).
Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.
4. Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy Wydziałów III – specjalności: śpiew solowy i musical oraz IV – specjalności: wokalistyka jazzowa, rytmika), program egzaminu oraz spis repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).
Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 6 lipca 2017 r.:
- oryginał świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
- 4 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)
- uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.
Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 6 lipca 2017 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 8 września 2017 r.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)