Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWST w Krakowie 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Państwowej Wyższej Szkole Tetralnej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJMOWANIU NA I ROK STUDIÓW NA WYDZIALE AKTORSKIM PWST IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
Niniejsze warunki i tryb dotyczą rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Aktorskim w Krakowie, kierunek: aktorstwo, specjalność: aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno - aktorska.
Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 10.04.2017 r.
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2017 r.
Elektroniczna rejestracja: 10.04.2017 r. - 11.06.2017 r., godz 23:59
Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Aktorskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.
Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2016 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
- cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
2. aktualna fotografia (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
3. kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona),
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Aktorskim,
5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Do formularza dołącza dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5. Po zakończeniu rejestracji w elektronicznym systemie rejestracji kandydat jest informowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres email o terminie i miejscu rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Po zakończeniu I eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne teczki z dokumentami, o których mowa wyżej (wydruk kwestionariusza - ankiety osobowej, świadectwo dojrzałości, 2 szt. aktualnej fotografii w wersji papierowej, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Aktorskim, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia). Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Tryb rekrutacji:
Warunkiem przyjęcia do PWST jest legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz uzyskanie pozytywnych wyników w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat jest oceniany punktowo i może uzyskać:
1) w konkursowym sprawdzianie zdolności artystycznych - maksymalnie 90 punktów (jako średnia ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających),
2)  z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym -maksymalnie 10 punktów:
a) na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),
b) za poziom rozszerzony dodatkowe 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości).
Aby przystąpić do sprawdzianu zdolności artystycznych jako niezbędne minimum należy przygotować 10 utworów literackich oraz 4 (specjalność aktorstwo dramatyczne) lub 6 utworów wokalno-muzycznych (specjalność wokalno - aktorska), tj.:
- Trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Wyspiańskiego;
- Trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Julian Przyboś, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz;
- Fragment prozy staropolskiej np. Mikołaja Reja, Piotra Skargi, Jana Chryzostoma Paska, Jędrzeja Kitowicza. Należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego: bajek lub fraszek.
- Trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Stefan Żeromski, Jerzy Andrzejewski, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Sławomir Mrożek, Witold Gombrowicz;
-  Trzy piosenki, w tym jedną ludową, jak również jeden utwór wokalno - muzyczny (aria, song, pieśń, kuplet, piosenka kabaretowa);
- Kandydaci zdający na specjalność wokalno - aktorską winni przygotować co najmniej sześć utworów wokalnych, zróżnicowanych pod względem stylu, tj. przynajmniej jedną piosenkę musicalową, oraz piosenkę ludową, estradową, poetycką, kabaretową; arię operową, itd.
Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.
Kandydat obowiązany jest znać całą treść utworu literackiego, z którego pochodzi prezentowany fragment. Komisja może zadawać pytania dotyczące bohaterów utworu, relacji między postaciami, itp.
Językiem wykładowym jest język polski. Postępowanie kwalifikacyjne do PWST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.
Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w sukniach lub w spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu.
Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcji uczuciowych na zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.
Studia aktorskie, jak również samo wykonywanie zawodu aktora wymagają ogromnej sprawności fizycznej i dobrej kondycji. Ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe stanowią znaczący procent zajęć dydaktycznych w czasie studiów. W trakcie sprawdzania zdolności artystycznych zbadana zostanie przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała.
Kandydaci powinni przynieść ze sobą trykot baletowy lub ściśle przylegający do ciała kostium gimnastyczny (ewentualnie jednoczęściowy kostium kąpielowy).
Wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych              (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
Szczególną uwagę Komisja zwracać będzie na poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała a także sprawność ruchową kandydatów.
I. Eliminacja - sprawdzian praktyczny
Zasady I eliminacji dotyczą w jednakowym stopniu kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wszystkie specjalności Wydziału Aktorskiego. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w podkomisjach bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego:
Pierwsza podkomisja sprawdza predyspozycje kandydata w zakresie głosu, wymowy i ruchu oraz poczucia rytmu. Ten etap ma charakter zbiorowy selekcyjny i nie jest punktowany.
Druga podkomisja bada predyspozycje kandydata pod kątem umiejętności z zakresu interpretacji tekstu. Ten etap ma charakter indywidualny selekcyjny i nie jest punktowany.
Decyzje Komisji Wydziałowej o wyniku postępowania kwalifikacyjnego po I eliminacji podawane są jako ocena pozytywna albo negatywna.
Lista osób zakwalifikowanych do II eliminacji jest podawana sukcesywnie po zakończeniu każdej z tur I eliminacji. Informacja w tym przedmiocie zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń.
II. Eliminacja
A) Sprawdzian teoretyczny - przeliczenie oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym lub rozmowa kwalifikacyjna
Punktacja wynikająca z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym: a) na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości), b) za poziom rozszerzony dodatkowe 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości).
Przeliczenie oceny z języka polskiego uzyskanej na egzaminie maturalnym nie dotyczy:
1) kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”,
2) kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,
3) obcokrajowców deklarujących studiowanie w PWST na zasadach odpłatności,
4) kandydatów z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma, którzy w tej części uzyskują 10 punktów i są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej,
5) laureatów i finalistów olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego, którzy są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują ilość punktów odpowiadającą ocenie bardzo dobrej w tej części kwalifikacji, czyli 10 punktów po przedłożeniu w/w dyplomu.
Osoby wymienione w punktach od 1 do 3 przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów.
B) Sprawdzian konkursowy praktyczny punktowany
W tej części sprawdzianu Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wyodrębnia dwie niezależne komisje konkursowe dla specjalności aktorstwo dramatyczne, specjalności wokalno -aktorskiej.
W przypadku specjalności wokalno - aktorskiej należy przynieść ze sobą podkłady muzyczne przygotowanych utworów muzycznych, można również wystąpić z własnym akompaniatorem. Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny kandydata badając jego predyspozycje do przyszłego zawodu, mając na uwadze wymowę, głos, sprawność fizyczną, sposób interpretacji tekstu, śpiewu, improwizacji wokalnej, wykonywanie elementarnych zadań aktorskich i ogólnie pojętą wrażliwość teatralną. Komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 90 pkt.
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala odrębne wyniki dla osób zdających na specjalność aktorstwo dramatyczne, odrębne na specjalność wokalno - aktorską.
W końcowym etapie postępowania rekrutacyjnego na Wydział Aktorski do ilości punktów uzyskanych w konkursowym sprawdzianie praktycznym dolicza się punkty ze sprawdzianu teoretycznego. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy. W oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu.
W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.
UWAGA! Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do dwóch tygodni, o odbiór dokumentów w Dziekanacie.
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DRAMATU W PWST W KRAKOWIE na rok akademicki 2017/2018
KIERUNEK: REŻYSERIA
SPECJALNOŚĆ: DRAMATURG TEATRU
Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.
Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 10.04.2017
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2017
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się we wrześniu.
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie odbywa się na zasadzie konkursu. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy zajmują kolejne miejsca na liście ustalonej na podstawie punktowanych wyników sprawdzianu i mieszczą się w limicie przyjęć. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2016 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
- cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
2. aktualna fotografia
3. kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona),
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu,
5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),
6. praca pisemna,
PRACA PISEMNA do postępowania kwalifikacyjnego powinna składać się z dwóch części:
1. pierwszą stanowi samodzielna próba dramatu lub adaptacji dramatycznej wybranego tekstu niedramatycznego
2. druga to analiza wybranego (cudzego) tekstu dramatycznego wraz z własnym komentarzem.
Praca pisemna powinna być w maszynopisie i zszyta.
Podpisaną pracę pisemną należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2016 r. w Dziale Nauczania, ul. Straszewskiego 22, p. 135.
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Do formularza dołącza dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5. 
Kandydat ma możliwość konsultacji we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym w Dziale Nauczania.
Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, obowiązują te same zasady rekrutacji co absolwentów szkół średnich w kraju.
Osoby, o których mowa, muszą dodatkowo przedłożyć stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia z polskim świadectwem dojrzałości (równoważność powyższą stwierdzają Kuratoria Oświaty w kraju).
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie składa się z czterech etapów:
I etap - zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.
II etap – składa się z dwóch części:
1 część: sprawdzanie ogólnej wrażliwości teatralnej kandydata – maksymalnie 10 pkt.
Powyższe dotyczy:
1) kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
2) kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną
3) obcokrajowców deklarujących studiowanie w PWST na zasadach odpłatności
Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma będą mieć przeliczone punkty z matury na 10 pkt. ze sprawdzianu ogólnej wrażliwości teatralnej kandydata.
W przypadku tzw. „nowej matury” przeliczane są na punkty oceny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze świadectwa maturalnego (za zdany przedmiot na poziomie 100 % pkt. kandydat otrzymuje do 10 pkt. – przy mniejszej ilości punktów maturalnych przelicza się ilość punktów sprawdzianu wrażliwości teatralnej kandydata proporcjonalnie).

2 część: obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata – maksymalnie 40 pkt.
III etap - to zanalizowanie pokazanej kandydatom sceny według zadanego kryterium dramaturgicznego.
IV etap – rozmowa kwalifikacyjna na bazie 8-ciu wyznaczonych tekstów (lista poniżej) ze szczególnym uwzględnieniem jednej sceny wybranego przez kandydata dramatu – z załączonej listy.
I etap nie jest punktowany, za każdy następny etap - II, III i IV - kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów (50 punktów z każdego etapu).
Każdy etap ma charakter selekcyjny.
Do następnego etapu przechodzi kandydat, który uzyskał powyżej 50% możliwych
do uzyskania punktów*.
Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu każdego etapu podawane są na tablicy ogłoszeń.
W oparciu o końcowe wyniki postępowanie kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany do 31 maja 2017 r.
W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.
UWAGA!: po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni, o odbiór dokumentów i prac w Dziale Nauczania. Po upływie wyznaczonego terminu Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione prace.
* Kolejne etapy mogą odbywać się tego samego dnia.
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DRAMATU W PWST W KRAKOWIE na rok akademicki 2017/2018
KIERUNEK: REŻYSERIA
SPECJALNOŚĆ: REŻYSERIA TEATRU MUZYCZNEGO
Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.
Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 10.04.2017
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2017
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się we wrześniu.
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie odbywa się na zasadzie konkursu. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy zajmują kolejne miejsca na liście ustalonej na podstawie punktowanych wyników sprawdzianu i mieszczą się w limicie przyjęć. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2017 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
- cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
3. aktualna fotografia
4. kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona),
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu,
6. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),
7. praca pisemna,
P R A C A pisemna powinna zawierać:
a.       refleksje na temat autora, dramatu i jego problematyki w kontekście epoki,
b.      przedstawienie zamysłu inscenizacyjnego (scenografia, muzyka ...),
c.       opracowanie tekstu (skróty),
d.      reżyserską analizę poszczególnych scen i tematów aktorskich (relacje między postaciami).
Praca pisemna powinna być w maszynopisie i zszyta.
Podpisaną pracę pisemną należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2017 r. w Dziale Nauczania, ul. Straszewskiego 22, p. 135.
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Do formularza dołącza dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5. 
Kandydat ma możliwość konsultacji we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym w Dziale Nauczania.
Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, obowiązują te same zasady rekrutacji co absolwentów szkół średnich w kraju.
Osoby, o których mowa, muszą dodatkowo przedłożyć stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia z polskim świadectwem dojrzałości (równoważność powyższą stwierdzają Kuratoria Oświaty w kraju).
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie składa się z czterech etapów:
I etap - zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.
II etap – składa się z dwóch części:
1 część: sprawdzanie ogólnej wrażliwości teatralnej kandydata – maksymalnie 10 pkt.
Powyższe dotyczy:
1)      kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
2)      kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną
3)      obcokrajowców deklarujących studiowanie w PWST na zasadach odpłatności
Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma będą mieć przeliczone punkty z matury na 10 pkt. ze sprawdzianu ogólnej wrażliwości teatralnej kandydata.
W przypadku tzw. „nowej matury” przeliczane są na punkty oceny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze świadectwa maturalnego (za zdany przedmiot na poziomie 100 % pkt. kandydat otrzymuje do 10 pkt. – przy mniejszej ilości punktów maturalnych przelicza się ilość punktów sprawdzianu wrażliwości teatralnej kandydata proporcjonalnie).
2 część: obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata – maksymalnie 40 pkt.
III etap – kandydat przeprowadza próbę zadanej i uprzednio przygotowanej sceny
z aktorami.
Uwaga! Do etapu III włącznie egzamin na specjalność „reżyseria teatru muzycznego” przebiega tak samo, jak egzamin dla specjalności „reżyseria teatralna.”
IV etap – zbadanie wiedzy na temat form muzycznych i teatru muzycznego (w szerokim zakresie: musical, recital, monodram muzyczny, opera, operetka…) oraz wrażliwości muzycznej.
I etap nie jest punktowany, za każdy następny etap - II, III i IV - kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów (50 punktów z każdego etapu).
Każdy etap ma charakter selekcyjny.
Do następnego etapu przechodzi kandydat, który uzyskał powyżej 50% możliwych
do uzyskania punktów*.
Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu każdego etapu podawane są na tablicy ogłoszeń.
W oparciu o końcowe wyniki postępowanie kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany do 31 maja 2017 r.
W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.
UWAGA!: po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni, o odbiór dokumentów i prac w Dziale Nauczania. Po upływie wyznaczonego terminu Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione prace.
* Kolejne etapy mogą odbywać się tego samego dnia.
ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZY PRZYJĘCIU NA I ROK STUDIÓW WYDZIAŁU REŻYSERII DRAMATU W PWST W KRAKOWIE na rok akademicki 2017/2018
KIERUNEK: REŻYSERIA
SPECJALNOŚĆ: REŻYSERIA TEATRALNA
Kalendarz rekrutacji ustala Dziekan Wydziału Reżyserii Dramatu.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.
Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 10.04.2017
Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2017
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się we wrześniu.
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie odbywa się na zasadzie konkursu. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy zajmują kolejne miejsca na liście ustalonej na podstawie punktowanych wyników sprawdzianu i mieszczą się w limicie przyjęć. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:
Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a maturzyści z roku 2017 zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu maturalnego;
- obywatele polscy z zagraniczną maturą: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
cudzoziemcy: kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Karta Polaka jeśli kandydat ją posiada, zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym, 
2. aktualna fotografia
3. kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona),
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania studiów i stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Reżyserii Dramatu,
5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora),
6. Praca pisemna,
P R A C A pisemna powinna zawierać:
a. refleksje na temat autora, dramatu i jego problematyki w kontekście epoki,
b. przedstawienie zamysłu inscenizacyjnego (scenografia, muzyka ...)
c. opracowanie tekstu (skróty),
d. reżyserską analizę poszczególnych scen i tematów aktorskich (relacje między postaciami).
Praca pisemna powinna być w maszynopisie i zszyta.
Podpisaną pracę pisemną należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2017 r. w Dziale Nauczania, ul. Straszewskiego 22, p. 135.
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat wypełnia on-line formularz kwestionariusza (ankiety osobowej) w elektronicznym systemie rejestracji. Do formularza dołącza dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5. 
Kandydat ma możliwość konsultacji we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym w Dziale Nauczania.
Obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, obowiązują te same zasady rekrutacji co absolwentów szkół średnich w kraju.
Osoby, o których mowa, muszą dodatkowo przedłożyć stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu uprawniającego do przyjęcia na studia z polskim świadectwem dojrzałości (równoważność powyższą stwierdzają Kuratoria Oświaty w kraju).
Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Reżyserii Dramatu w PWST w Krakowie składa się z czterech etapów:
I etap - zapoznanie się przez Komisję Rekrutacyjną z pracą pisemną kandydata. Ta część postępowania ma charakter selekcyjny i nie jest punktowana.
II etap – składa się z dwóch części:
1 część: sprawdzanie ogólnej wrażliwości teatralnej kandydata – maksymalnie 10 pkt.
Powyższe dotyczy:
1)      kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
2)      kandydatów z nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną
3)      obcokrajowców deklarujących studiowanie w PWST na zasadach odpłatności
Kandydaci z maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma będą mieć przeliczone punkty z matury na 10 pkt. ze sprawdzianu ogólnej wrażliwości teatralnej kandydata.
W przypadku tzw. „nowej matury” przeliczane są na punkty oceny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze świadectwa maturalnego (za zdany przedmiot na poziomie 100 % pkt. kandydat otrzymuje do 10 pkt. – przy mniejszej ilości punktów maturalnych przelicza się ilość punktów sprawdzianu wrażliwości teatralnej kandydata proporcjonalnie).
2 część: obrona pracy pisemnej złożonej przez kandydata – maksymalnie 40 pkt.
III etap – kandydat przeprowadza próbę zadanej i uprzednio przygotowanej sceny
z aktorami.
IV etap – sprawdzian umiejętności i predyspozycji kandydata do studiów reżyserskich.
I etap nie jest punktowany, za każdy następny etap - II, III i IV - kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów (50 punktów z każdego etapu).
Każdy etap ma charakter selekcyjny.
Do następnego etapu przechodzi kandydat, który uzyskał powyżej 50% możliwych
do uzyskania punktów*.
Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej po zakończeniu każdego etapu podawane są na tablicy ogłoszeń.
W oparciu o końcowe wyniki postępowanie kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok studiów.
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie podany do 31 maja 2017 r.
W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie winno być wniesione w terminie 14 dni.
UWAGA!: po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów, proszeni są, w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni, o odbiór dokumentów i prac w Dziale Nauczania. Po upływie wyznaczonego terminu Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione prace.
* Kolejne etapy mogą odbywać się tego samego dnia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Komentarze (0)