Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/18

 

 

Pastwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na PWSZ w Raciborzu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 34/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 4 lit. a, art. 62 ust. 1, art. 169 ust. 2, 3, 4, 5 i art. 170g ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j Dz. U. 2012, poz. 572 ze zmianami) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uczelni, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu uchwala, co następuje:
§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu ustala warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018. Zasady i tryb przyjęć na studia oraz zakres egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2017/2018 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykaz kierunków i specjalności studiów prowadzonych w Uczelni oraz limity przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności oraz formy studiów poda do publicznej wiadomości Rektor PWSZ w terminie do 31 maja 2017 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się prorektorowi ds. dydaktyki i studentów.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Komentarze (0)