Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UMK 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 107 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) u c h w a l a się, co następuje:
Postanowienia ogólne
§ 1
Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”.
§ 2
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
1) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie albo drugiego stopnia;
2) limicie przyjęć – należy przez to rozumieć liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego poziomu i formy studiów;
3) świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” – należy przez to rozumieć dokument wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin maturalny;
4) świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” – należy przez to rozumieć dokument wydany przez szkołę ponadpodstawową osobie, która zdała egzamin dojrzałości;
5) zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć dokument wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, osobom, które posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości, i które przystąpiły do egzaminu maturalnego;
6) dyplomie IB (International Baccalaureat) - należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej, wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
7) dyplomie EB (European Baccalaureat) – należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Europejskiej, wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
8) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej systemem „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;
9) osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera Internetowej Rejestracji Kandydatów, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego);
10) postępowaniu rekrutacyjnym - należy przez to rozumieć postępowanie związane z przyjęciem na studia.
§ 3
Warunki rekrutacji na poszczególne kierunki (specjalności), poziomy i formy studiów, w szczególności przedmioty będące podstawą kwalifikacji, sposób przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia końcowego wyniku tego postępowania określają dla:
1) Wydziału Biologii Ochrony Środowiska – załącznik nr 1,
2) Wydziału Chemii – załącznik nr 2,
3) Wydziału Farmaceutycznego – załącznik nr 3,
4) Wydziału Filologicznego – załącznik nr 4,
5) Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – załącznik nr 5,
6) Wydziału Humanistycznego – załącznik nr 6,
7) Wydziału Lekarskiego – załącznik nr 7,
8) Wydziału Matematyki i Informatyki – załącznik nr 8,
9) Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – załącznik nr 9,
10) Wydziału Nauk Historycznych – załącznik nr 10,
11) Wydziału Nauk o Zdrowiu – załącznik nr 11,
12) Wydziału Nauk o Ziemi – załącznik nr 12,
13) Wydziału Nauk Pedagogicznych – załącznik nr 13,
14) Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych – załącznik nr 14,
15) Wydziału Prawa i Administracji – załącznik nr 15,
16) Wydziału Sztuk Pięknych – załącznik nr 16,
17) Wydziału Teologicznego – załącznik nr 17.
§ 4
1. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru letniego ustala się na dzień 15 maja 2017 r., termin jej zakończenia dla studiów stacjonarnych na dzień 30 września 2017 r., a dla studiów niestacjonarnych na dzień 15 października 2017 r.;
2. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru śródrocznego ustala się na dzień 15 stycznia 2018 r., a termin jej zakończenia na dzień 20 lutego 2018 r.
§ 5
Rektor określi w drodze zarządzenia:
1) szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomu i formy studiów,
2) wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia,
3) wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne.
Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne
§ 6
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza i decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora. 2. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje rektor.
§ 7
Egzaminy wstępne przeprowadzają Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub komisje egzaminacyjne powołane przez właściwego dziekana i zatwierdzone przez rektora.
Postępowanie rekrutacyjne
§ 8
1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z poniższych dokumentów:
1) polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego,
2) dyplom IB (International Baccalaureat),
3) dyplom EB (European Baccalaureat),
4) świadectwo wydane za granicą, uprawniające do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania uznane za dokument potwierdzający wykształcenie średnie, który daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce.
2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny.
§ 9
O przyjęcie na studia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się również cudzoziemcy, uprawnieni do podejmowania i odbywania kształcenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
§ 10
Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:
1) rejestracji na studia,
2) postępowania kwalifikacyjnego,
3) ustalenia list rankingowych,
4) ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum),
5) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
6) wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia. Rejestracja kandydatów na studia
§ 11
1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system IRK.
2. Rejestracja kandydata w systemie IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.
3. System IRK jest dostępny przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do internetu:
1) w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,
2) poza okresem rejestracji - w trybie informacyjnym (tylko do odczytu). Tryb i zasady rejestracji kandydatów
§ 12
1. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
1) założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie IRK,
2) wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,
3) wprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 1721 dane niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnego,
4) dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich określić priorytety (uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności),
5) wnieść, w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK, w wysokości naliczonej przez system IRK.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki artystyczne:
1) grafika oraz sztuka mediów i edukacja wizualna,
2) malarstwo oraz rzeźba,
może wybrać tylko jeden z kierunków wymienionych w pkt. 1) oraz jeden z kierunków wymienionych w pkt. 2).
§ 13
1. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
2. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za nieupoważnione zmiany danych w systemie IRK autoryzowane hasłem dostępu kandydata.
§ 14
Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od Uniwersytetu lub przeciążeniem serwerów Uniwersytetu. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata
§ 15
Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata służy do:
1) wprowadzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz danych, które są podstawą kwalifikacji na studia;
2) dokonania wyboru oraz ewentualnie zmian kierunków studiów;
3) przekazywania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym:
- wyników postępowania na tych etapach,
- pozycji kandydata na liście rankingowej,
- terminu i miejsca składania dokumentów,
- innych wiadomości.
§ 16
1. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
2. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.
Zasady wprowadzania danych kwalifikacyjnych
§ 17
1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” w latach 20062017, który w deklaracji zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i postępowaniem rekrutacyjnym na studia, zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym oraz ich poziomy.
2. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2002 albo 2005 zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wpisuje wyniki egzaminów z tych przedmiotów zgodnie z zapisami na świadectwie.
§ 18
1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” wprowadza wyniki egzaminu dojrzałości, zgodnie z zapisami na świadectwie.
2. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego w szkole średniej, który w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i postępowaniem rekrutacyjnym na studia, zaznacza wszystkie przedmioty i poziomy zdawane na egzaminie maturalnym.
3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, przystępujący do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w szkole średniej, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wprowadza wyniki tego egzaminu zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem.
4. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, przystępujący w 2017 roku do egzaminów wstępnych w innej uczelni (będącej stroną porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych przeprowadzanych i ocenianych według standardów przyjętych dla „nowej matury”) wprowadza wyniki tego egzaminu zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem.
§ 19
1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat) oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA

IB

MATURA EB

NOWA MATURA

MATURA IB

MATURA EB

NOWA

MATURA

Poziom SL

Poziom

podstawowy

Poziom

podstawowy

Poziom HL

Poziom

rozszerzony

Poziom

rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-8,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

 
2. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom HL

Poziom

rozszerzony

Poziom

podstawowy

7

8,00-10,00

100%

6

7,00-7,95

5

6,00-6,95

90%

4

5,00-5,95

75%

3

4,00-4,95

60%

2

3,00-3,95

45%

1

1,00-2,95

30%

 
3. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.
4. W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
5. W przypadku innych przedmiotów: za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).
§ 20
Kandydat, który zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach do niniejszej uchwały, zobowiązany jest do zdawania egzaminów wstępnych, zaznacza wybrane egzaminy.
§ 21
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów oraz, jeśli jest to wymagane w zasadach określonych w załącznikach do niniejszej uchwały, dodatkowo: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ocenę pracy dyplomowej (jeżeli studia kończyły się napisaniem pracy dyplomowej). Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:
 

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 
Przy rozszerzonej skali ocen stosowanej w innych uczelniach - ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.
Opłata za postępowanie rekrutacyjne
§ 22
1. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie IRK z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. Zaleca się dokonywanie przelewów w systemach gwarantujących jak najszybszy przepływ środków, np. w formie rozliczeń międzybankowych ELIXIR, wpłat z kont internetowych.
3. Kandydat wnosi opłatę nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na dane studia (liczy się data dokonania przelewu). Przy opłacie dokonanej po terminie rejestracja jest nieważna.
4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Uniwersytetu, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informacja o czasie i miejscu kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli są one przewidziane w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który przystępuje do egzaminu wstępnego powinien okazać komisji egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
5. Z opłaty za postępowanie rekrutacyjne zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.
§ 23
1. Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kandydatowi przysługuje zwrot części lub całości wniesionej opłaty w przypadku:
1) dokonania nieważnej rejestracji (braku wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),
2) zarejestrowania się na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMK,
3) nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów/przyjętych.
3. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata złożony nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r. – nabór letni i 31 marca 2018 r. – nabór śródroczny.
Postępowanie kwalifikacyjne
§ 24
Elementami postępowania kwalifikacyjnego mogą być: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny, konkurs ocen ze studiów, konkurs ocen z dyplomów z przygotowania zawodowego, konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, przegląd prac (portfolio), złożenie wymaganych dokumentów.
§ 25
1. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym:
1) w przypadku kandydatów z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać na jednym poziomie – traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym,
2) w przypadku kandydatów klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego przelicza się zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli:
Wynik uzyskany na maturze dwujęzycznej z języka obcego Sposób przeliczenia
poziom podstawowy poziom rozszeżony
30-90% 100% do uzyskanego wyniku dodaje się 10%
powyżej 90% 100%
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia - specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego.
§ 26
1. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu dojrzałości z zastrzeżeniem ust. 2 albo egzaminów wstępnych. Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra(4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra(4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia - specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu dojrzałości i egzaminu wstępnego.
§ 27
1. Kandydaci legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat) lub dyplomem EB (European Baccalaureat) kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”, na podstawie wyników egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 2. Wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelami zamieszczonymi w § 19.
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia - specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego.
§ 28
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów oraz kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe kwalifikowani są zgodnie z przepisami zawartymi w uchwale Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2014 r w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe (Biuletyn Prawny Nr 1 z dnia 31 marca 2014 r. ze zm.).
§ 29
1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymujący się świadectwem wydanym za granicą kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, chyba że zasady określone w załącznikach do niniejszej uchwały stanowią inaczej.
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski kwalifikowani są podstawie egzaminu wstępnego.
§ 30
Przepisy § 25-29 nie mają zastosowania do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które nabór jest prowadzony na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
Egzaminy wstępne
§ 31
Egzamin wstępny może być prowadzony w formie:
1) pisemnej,
2) rozmowy kwalifikacyjnej,
3) egzaminu praktycznego.
§ 32
1. Egzamin pisemny jest anonimowy.
2. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego w systemie IRK. Z prawa tego kandydat może skorzystać wyłącznie osobiście i w obecności przedstawiciela komisji egzaminacyjnej w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 33
1. Egzamin wstępny oceniany jest w skali punktowej 0-100, chyba że zasady określone w załącznikach do niniejszej uchwały stanowią inaczej.
2. Wyniki egzaminów wstępnych są jawne i niezwłocznie ogłaszane są na osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata i w siedzibie jednostki rekrutacyjnej.
§ 34
W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może na wniosek osoby niepełnosprawnej zastosować inny niż ustalony tryb postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.
Przyjęcia na studia
§ 35
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.
2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie uwzględnia priorytety określone przez kandydata. Osoba, która zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów i została zakwalifikowana do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, musi złożyć wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach rekrutacji. Niezłożenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na wszystkie kierunki.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.
4. Na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
5. Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego na studia jest złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia.
6. W Collegium Medicum w ramach listy rankingowej tworzy się listę rezerwową. Kandydat, który znajdzie się na liście rezerwowej zobowiązany jest, podobnie jak kandydat zakwalifikowany na studia, do złożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z nieprzyjęciem na kierunek, na który kandydat został wpisany na listę rezerwową.
7. Przyjęcia kandydatów na studia następują w kolejności uzyskanych wyników w ramach limitu przyjęć ustalonego dla danego kierunku/specjalności, poziomu i formy studiów.
8. Jeżeli przyjęci w tym trybie kandydaci nie wypełnią limitu przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kolejnych kandydatów z listy rankingowej a w Collegium Medicum z listy rezerwowej aż do wypełnienia limitu przyjęć.
9. Na kierunkach/specjalnościach, na których limit przyjęć nie zostanie wypełniony, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca (drugi nabór) w terminie ustalonym przez rektora. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest na analogicznych zasadach jak rekrutacja podstawowa z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie nie przewiduje się przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla kandydatów z tzw. „starą maturą”. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane wyniki egzaminu wstępnego uzyskane w pierwszym naborze.
11. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów/przyjętych.
§ 36
1. Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów muszą potwierdzić swoje uprawnienia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.
2. Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z osiągnięć sportowych muszą potwierdzić swoje osiągnięcia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez polski związek sportowy określające rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą ich przyznania.
§ 37
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązani są dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo dojrzałości nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.
Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
§ 38
1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
3. Odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat składa do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Przepisy końcowe
§ 39
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwalą decyzje podejmuje rektor.
2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni.
§ 40
Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)