Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ w Chełmie 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na PWSZ w Chełmie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

Uchwała nr 1/XCIV/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018
Na podstawie art. 169 ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie określił następujący tryb i warunki oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w roku akademickim 2017/2018.
I. ZASADY OGÓLNE
§ 1
1. Do studiowania na studiach pierwszego stopnia, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
2. Do studiowania na studiach drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.
3. Rekrutacja na I rok studiów jest prowadzona w ramach liczby miejsc określonej przez Senat Uczelni na poszczególne kierunki/specjalności studiów, w tym liczby miejsc wydzielonej na studiach stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianej komisji rekrutacyjnej, może zwiększyć liczbę miejsc określoną zgodnie z ust. 3.
5. Uruchomienie studiów na poszczególnych kierunkach/specjalnościach uzależnione jest od zakwalifikowania na I rok studiów odpowiedniej liczby kandydatów. Liczbę kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, która warunkuje uruchomienie kształcenia na danym kierunku/specjalności studiów określa Rektor.
6. Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 04.05.2017 r. i trwa do 30.09.2017 r.
7. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa Rektor.
II. ZASADY REKRUTACJI
§ 2
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje konkurs świadectw dojrzałości. Przedmioty brane pod uwagę w ramach konkursu świadectw na poszczególnych kierunkach określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się następującą ilość punktów za wynik lub ocenę z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości lub ocenę klasyfikacji końcowej:
Egzamin maturalny Egzamin dojrzałości lub wyniki kwalifikacji końcowej Liczba punktów
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony lub jeden poziom egzaminu Skala ocen sześciostopniowa Skala ocen czterostopniowa
0-29% 0-29% niedostateczna niedostateczna 0
30-60% 30-39% dopuazczajaca   2
61-75% 40-61% dostateczna dostateczna 4
76-90% 62-79% dobra dobra 6`
91-96% 80-90% bardzo dobra   8
97-100% 91-100% celująca badzo dobra 10
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym, z danego przedmiotu przyjmowany będzie jeden, najlepszy wynik/ocena, który po przeliczeniu otrzyma większą liczbę punktów, niezależnie od tego czy egzamin był zdawany na poziomie podstawowym, rozszerzonym, jednym poziomie egzaminu, czy w części pisemnej lub ustnej.
4. Kandydat, który zdawał egzamin maturalny lecz nie wytypował żadnego z przedmiotów wskazanych do wyboru, otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu.
5. W przypadku kandydata, który zdawał egzamin dojrzałości i nie zdawał egzaminu z języka obcego lub któregokolwiek z przedmiotów wskazanych do wyboru w załączniku do uchwały, przyjmowana będzie ocena klasyfikacji końcowej ze wskazanego przez niego języka obcego lub z przedmiotu do wyboru w ramach przyjętego katalogu.
6. W przypadku absolwentów klas dwujęzycznych, przy ustalaniu liczby punków z języka obcego, do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym - przyjmuje się, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, komisja rekrutacyjna może zastosować dodatkowe kryterium w postaci liczby punktów wyliczonych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, w oparciu o oceny bądź wyniki uzyskane przez kandydata ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości bądź egzaminie maturalnym.
§ 3
1. Laureatom i finalistom olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania danego przedmiotu, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu, o ile na podstawie przepisów odrębnych, osoby te, nie są przyjmowane z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
2. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na wszystkie kierunki studiów mogą być przyjmowani laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, instytucje naukowe,
stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne, z którymi PWSZ w Chełmie zawarła stosowne porozumienie, a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich organizowanych przez PWSZ w Chełmie.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje kandydatowi wyłącznie jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługują kandydatom na podstawie zaświadczeń lub dyplomów wydanych przez komitet główny olimpiady lub organizatora konkursu.
§ 4
1. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę oraz uzyskali świadectwo maturalne za granicą, uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym na zasadach określonych dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest uznawane za świadectwo równorzędne świadectwu dojrzałości na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
2. W razie braku odpowiednich umów międzynarodowych, świadectwa maturalne mogą być w drodze nostryfikacji uznane za równorzędne świadectwom dojrzałości, o ile uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Zasady i tryb nostryfikacji określają odrębne przepisy.
3. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu z przedmiotu obowiązkowego wskazanego w uchwale, przyjmuje się ocenę klasyfikacji końcowej z tego przedmiotu. Jeżeli kandydat nie uzyskał wyniku lub oceny z języka polskiego, przyjmuje się wynik lub ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią.
4. Wynik lub ocenę uzyskaną przez obywateli polskich oraz cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę za granicą wyraża się w procentach, a następnie przelicza na punkty rekrutacyjne według zasad obowiązujących osoby, które zdawały egzamin maturalny na poziomie podstawowym.
5. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 dostarczają świadectwo maturalne (bądź świadectwo równorzędne) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, w przypadku natomiast gdy świadectwo podlegało nostryfikacji, kandydat dostarcza także zaświadczenie wydane przez właściwego kuratora oświaty. Zaświadczenie wydane przez kuratora ważne jest łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą albo jego zalegalizowanym duplikatem.
6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, nieposiadające świadectwa w terminie określonym przez Uczelnię, uczestniczą w postępowaniu na zasadach ogólnych, z tym że przyjęcie na studia następuje pod warunkiem dostarczenia świadectwa w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.
7. Cudzoziemcy, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce, uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym z zachowaniem zasad ustalonych dla obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce.
8. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określonego w niniejszej uchwale.
§ 5
1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) lub dyplom matury europejskiej (EB) przyjmowani są na podstawie liczby punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej lub europejskiej na liczbę punktów wg poniższej tabeli:
Matura IB Matura EB Liczba punktów
0 0-5 0
1 - 0
2 - 1
3 6 2
4 7 4
5 8 6
6 9 8
7 10 10
2. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu z przedmiotu obowiązkowego wskazanego w uchwale, przyjmuje się ocenę klasyfikacji końcowej z tego przedmiotu.
3. Kandydat, który w 2016 r. zdawał maturę międzynarodową lub maturę europejską i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej. Przyjęcie kandydata na studia następuje po dostarczeniu w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną kopi dyplomu (oryginał do wglądu).
§ 6
Na I rok studiów drugiego stopnia, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat Uczelni.
§ 7
1. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadający dyplom ukończenia zagranicznej szkoły wyższej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, o ile legitymują się dyplomem ukończenia studiów, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia, w państwie w którym dyplom został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uznanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Kandydaci dostarczają dyplom wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nieposiadające dyplomu ukończenia studiów wyższych, w terminie określonym przez Uczelnię, uczestniczą w postępowaniu na zasadach ogólnych, z tym, że przyjęcie na studia następuje pod warunkiem dostarczenia dyplomu w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.
3. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach, cudzoziemcy mogą być przyjmowani na I rok studiów drugiego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określonego w niniejszej uchwale.
§ 8
1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rejestrację kandydatów w formie tradycyjnej tj. poprzez złożenie lub przesłanie do właściwego działu obsługi studenta kompletu dokumentów, o których mowa w § 17 uchwały.
III. INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)
§ 9
1. W ramach postępowania rekrutacyjnego w PWSZ w Chełmie prowadzi się Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. IRK prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej rekrutacja.pwsz.chelm.pl.
2. IRK prowadzi Centrum Informatyczne we współpracy z Działem Toku Studiów, instytutowymi komisjami rekrutacyjnymi, uczelnianą komisją rekrutacyjną, działami obsługi studenta oraz innymi jednostkami Uczelni, uczestniczącymi w systemie IRK.
3. Kandydaci korzystają z dostępu do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów we własnym zakresie.
4. Rejestracja internetowa jest dostępna przez całą dobę w terminach określonych zarządzeniem Rektora, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację danych. Poza tym okresem IRK działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
§ 10
W celu rejestracji kandydat:
1) zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest login wybrany przez kandydata; konto chronione jest hasłem,
2) wypełnia i zatwierdza kwestionariusz osobowy oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
3) dokonuje wyboru kierunku/kierunków studiów (ewentualnie specjalności tam gdzie jest to wymagane) oraz formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
4) podaje, wskazane dla celów postępowania kwalifikacyjnego, przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości, ich poziom oraz uzyskane wyniki zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale,
5) będący laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, lub laureatem konkursu, o którym mowa § 3 ust. 2, wprowadza dane osobowe, a następnie zgłasza się w terminie rejestracji do właściwego działu obsługi studenta z oryginałem zaświadczenia/dyplomu wydanym przez komitet główny olimpiady lub organizatora konkursu; zaświadczenie/dyplom jest podstawą do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
6) wnosi opłatę pobieraną od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w określonej zarządzeniem Rektora wysokości, na konto bankowe wskazane w Internetowej Rejestracji Kandydatów.
§ 11
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą, jeśli:
1) kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne dane i dokona wyboru kierunków/specjalności studiów,
2) wniesie opłatę, pobieraną od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia za wybrane kierunki/specjalności,
3) PWSZ w Chełmie uzyska potwierdzenie bankowe o wpływie tej opłaty na konto Uczelni (zaleca się, aby przelewy opłaty były dokonywane systemem gwarantującym najszybszy przepływ środków, na przykład przelewem bankowym lub internetowym).
§ 12
Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. PWSZ w Chełmie nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych w Internetowej Rejestracji Kandydatów, autoryzowane osobistym hasłem kandydata.
§ 13
1. Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji, przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego i jego wyników, terminu i miejsca składania dokumentów oraz wszelkich innych wiadomości niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Informacje przesłane kandydatowi przy wykorzystaniu jego osobistego konta uważa się za dostarczone. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z tymi wiadomościami.
3. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
§ 14
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie nie bierze odpowiedzialności za niemożność rejestracji, spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowym przeciążeniem serwerów uczelnianych. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do instytutowej komisji rekrutacyjnej we właściwym dziale obsługi studenta.
§ 15
Kandydat wnosi opłatę związaną z przyjęciem na studia na podane przez IRK konto bankowe nie później niż do czasu zakończenia rejestracji internetowej w danym etapie. Po wpływie opłaty na konto PWSZ w Chełmie, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie rejestracji.
§ 16
1. Kandydaci na I rok studiów, zobowiązani są złożyć we właściwym dziale obsługi studenta komplet dokumentów, o których mowa w § 17. Kandydat, który dokonał rejestracji w systemie IRK składa kwestionariusz osobowy wygenerowany w tym systemie.
2. Komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu przez kandydata kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych, a następnie wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
IV. WYKAZ DOKUMENTÓW
§ 17
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia składają we właściwym dziale obsługi studenta komplet dokumentów zawierający:
1) podpisany kwestionariusz osobowy,
2) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, poświadczone przez PWSZ w Chełmie (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
3) zaświadczenie lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku/specjalności studiów, na którym studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, poświadczoną przez PWSZ w Chełmie (oryginał do wglądu) lub przez notariusza,
5) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (dotyczy wyłącznie kandydata na studia stacjonarne),
6) 2 kolorowe fotografie, o wymiarze 35×45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle oraz kolorowa fotografia w formie elektronicznej, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, o wymiarach 20 × 25mm,
7) dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia,
8) koperta formatu C6,
9) znaczek na list polecony za potwierdzeniem odbioru.
2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 5 uchwały, kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości, zobowiązani są ponadto złożyć kopię świadectwa ukończenia szkoły poświadczoną przez PWSZ w Chełmie (oryginał do wglądu) lub przez notariusza.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia składają oprócz kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1 kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczone przez Uczelnię (oryginał do wglądu) lub przez notariusza.
§ 18
1. Podanie nieprawdziwych danych może spowodować niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego.
2. Uczelniana komisja rekrutacyjna może zobowiązać kandydatów do dostarczenia dokumentów innych niż określone w niniejszej uchwale.
§ 19
1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. O wynikach postępowania kandydaci są informowani za pomocą systemu IRK bądź poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Uczelni lub stronie internetowej Uczelni.
2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia podawane są w skali punktowej. O przyjęciu kandydata na I rok studiów decyduje liczba punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu.
3. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku/specjalności kształcenia lub nieuruchomienia studiów w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 5, kandydat może zostać przyjęty na inny kierunek/specjalność kształcenia, na których limit miejsc nie został wypełniony.
4. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć w wyznaczonych terminach rekrutacji, na pierwszy rok studiów może być przyjęty kandydat, który brał udział w procesie rekrutacji na ten kierunek/specjalność i nie został przyjęty, jak również osoba, która nie została zakwalifikowana na inny kierunek/specjalność studiów w PWSZ w Chełmie. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na I rok studiów może być również przyjęta osoba, która nie uczestniczyła w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych przez Rektora Uczelni – po przeprowadzeniu tego postępowania.
5. W przypadku gdy studia na określonym kierunku/specjalności kształcenia nie zostały uruchomione, a kandydat nie został przyjęty na inny kierunek/specjalność kształcenia w PWSZ w Chełmie, opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi. Opłatę zwraca się na pisemny wniosek kandydata.
V. KOMISJE REKRUTACYJNE
§ 20
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą powołane przez Rektora komisje rekrutacyjne i uczelniana komisja rekrutacyjna.
2. Rektor może powołać w skład komisji rekrutacyjnych osoby spoza PWSZ w Chełmie.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
1) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów, w tym weryfikacja składanych dokumentów z danymi zawartymi w systemie IRK,
2) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego,
3) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
4) przygotowanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji.
4. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:
1) koordynacja przebiegu postępowania rekrutacyjnego,
2) rozpatrywanie skarg dotyczących działalności komisji rekrutacyjnych,
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych.
5. Decyzje wydawane przez komisje rekrutacyjne oraz uczelnianą komisję rekrutacyjną podpisują przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia członkowie komisji.
6. Dyrektorzy instytutów odpowiadają za organizację rekrutacji w ramach instytutu.
VI. TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
§ 21
Od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
1. Kalendarz postępowania rekrutacyjnego ustala Rektor na wniosek dyrektorów instytutów.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez Rektora.
3. Uczelni przysługuje prawo do pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).
4. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych oraz w sprawach dotyczących warunków i trybu rekrutacji nieobjętych przepisami uchwały, decyzję podejmuje Rektor, po zasięgnięciu opinii uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Uczelni.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Komentarze (0)