Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty rekrutacyjne - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Wymagane dokumenty:
Po ogłoszeniu wyników osoba przyjęta na pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest do złożenia w Biurze Rekrutacji następujących dokumentów:
1. Wydrukowany (wydruk na miejscu w Biurze Rekrutacji) i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej,
2. Kserokopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), a dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny do roku 2004/2005 w liceum ogólnokształcącym oraz do roku 2005/2006 w technikum - kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
3. Kserokopia dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu),
4. Dla laureatów, finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich - kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, konkursach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, jeżeli było brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (oryginał do wglądu),
5. Kandydaci, którzy posiadają status studenta Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, są zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie studenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów),
6. Kandydaci, którzy posiadają status absolwenta Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie lub innej uczelni, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, zobowiązani do dostarczenia wraz z kompletem dokumentów kserokopii oświadczenia o statusie absolwenta (oświadczenie o drugim kierunku studiów), 
7. Jedna kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego, o wymiarach 3,5 cm/4,5 cm, na jasnym tle (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL),
8. dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, kserokopię zaświadczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
9. W przypadku osób duchownych – kserokopia pozwolenia właściwego przełożonego do podjęcia studiów na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie (oryginał do wglądu).
Jeśli kandydat nie jest w stanie przyjechać osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który w imieniu kandydata dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa znajduje się w zakładce: Wzory dokumentów do pobrania.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)