Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2018/19

 

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2018/19

 

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

 

Na podstawie art. 8 ust. 10 i art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.), art. 124 i 124a ustawy z dnia

11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1726, ze zm.), art. 7, 9 i 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627, ze zm.) oraz § 103 i § 104 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach:

  1. lekarskim, prowadzonym na Wydziale Wojskowo-Lekarskim,

  2. farmacja, prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym,

  3. lekarsko-dentystycznym, prowadzonym w Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego

– w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „kandydatami”.

 1. Szczegółowe warunki rekrutacji na studia, o których mowa w ust. 1, określają:

  1. uchwała Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów w pierwszym etapie kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w roku akademickim 2018/2019;

  2. uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019.

 2. Limit miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.

 1. WYMAGANIA FORMALNE

§ 2

 1. O przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zwanym dalej „Uniwersytetem”, w roku akademickim 2018/2019, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, może ubiegać się kandydat, który spełnia następujące warunki:

  1. posiada obywatelstwo polskie;

  2. posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej, potwierdzoną orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej oraz wojskowej pracowni psychologicznej;

  3. ukończył co najmniej 18 lat;

  4. nie był karany sądownie;

  5. posiada dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych, określony w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

  6. spełnia wymagania określone w uchwale Senatu Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, zwanej dalej „Szkołą Oficerską”, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;

  7. spełnia wymagania określone w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie w wysokości ustalonej:

 3. przez Rektora-Komendanta – za postępowanie rekrutacyjne w Szkole Oficerskiej;

 4. przez Rektora Uniwersytetu – za postępowanie rekrutacyjne w Uniwersytecie.

 5. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnoszone są do uczelni odpowiedzialnej za przeprowadzenie danego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwane dalej „postępowaniem rekrutacyjnym”, prowadzone jest w dwóch etapach:

 1. pierwszy etap (zakwalifikowanie do przyjęcia na studia kandydata na żołnierza zawodowego) – prowadzony jest w Szkole Oficerskiej, na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;

 2. drugi etap (przyjęcie na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie) – prowadzony jest przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną w Uniwersytecie, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

 

§ 4

 1. Celem pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest stwierdzenie, czy kandydat spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

 2. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego Szkoła Oficerska przesyła do Uniwersytetu listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i zostali zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określającą liczbę punktów uzyskanych przez kandydatów.

 3. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, otrzymują zaświadczenia o wynikach uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym w Szkole Oficerskiej.

 4. Kandydaci, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, uwzględniani są w procesie rekrutacji na studia stacjonarne w ramach limitu przyjęć określonego przez Ministra Zdrowia.

 

§ 5

 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego prowadzą w Uniwersytecie wydziałowe komisje rekrutacyjne; tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa odrębna uchwała Senatu.

 2. Ustala się następujące terminy dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2018/2019:

  1. rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 25 kwietnia 2018 r.;

  2. zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2018 r.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora w zarządzeniu.

 

§ 6

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego składa się z:

 1. rejestracji kandydata on-line w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;

 2. wniesienia przez kandydata opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o której mowa w § 2 ust. 2;

 3. postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie niniejszej uchwały oraz uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

 4. wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

 

§ 7

 1. Przez rejestrację w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, z dodaniem kierunku lub kierunków studiów, na które aplikuje kandydat.

 2. W związku z utworzeniem indywidualnego konta w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu kandydat zobowiązany jest do:

  1. niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na jego indywidualnym koncie;

  2. bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na jego indywidualnym koncie.

 3. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2, lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

 

§ 8

 1. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne w ramach drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, wydziałowe komisje rekrutacyjne tworzą tzw. listy rankingowe.

 2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskanych podczas pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego w Szkole Oficerskiej.

 4. Na podstawie listy rankingowej i limitu miejsc określonego przez Ministra Obrony Narodowej dla danego kierunku studiów wydziałowa komisja rekrutacyjna wyznacza próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

na studia. Zasady ustalania wysokości progu punktowego określa uchwała Senatu w sprawie regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych.

 1. Komisja Rekrutacyjna, określając próg punktowy w celu wypełnienia przyznanego limitu miejsc, może wskazać mniejszą liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów – na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji.

 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu na studia decyduje Dyrektor Departamentu Kadr Ministra Obrony Narodowej.

 3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia otrzymują zaświadczenie wystawione przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną o wyniku uzyskanym w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 9

 1. Po zakończeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego Uniwersytet przesyła listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Szkoły Oficerskiej.

 2. Do listy, o której mowa w ust. 1, Uniwersytet załącza tzw. listę rezerwową, zawierającą nazwiska nie więcej niż 20 kandydatów, którzy zadeklarowali swą kandydaturę do przyjęcia na dany kierunek studiów w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w przypadku rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 3. Lista rezerwowa tworzona jest na podstawie pisemnych deklaracji kandydatów przesłanych na adres poczty elektronicznej Działu Rekrutacji i Kształcenia (rekrutacja@umed.lodz.pl) po otrzymaniu wezwania do złożenia deklaracji.

 4. Brak deklaracji kandydata w ciągu 24 godz. po otrzymaniu z Działu Rekrutacji i Kształcenia wezwania do złożenia deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z umieszczenia na liście rezerwowej.

 5. W przypadku wykorzystania listy rezerwowej, o której mowa w ust. 2, tworzy się jest kolejną listę rezerwową w celu wypełnienia limitu miejsc, zawierającą nazwiska nie więcej niż 10 kandydatów.

 

§ 10

 1. Kandydaci, o których mowa w § 9 ust. 1, otrzymują rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej, wydany przez Dyrektora Departamentu Kadr Ministra Obrony Narodowej, a następnie odbywają szkolenie wojskowe w Szkole Oficerskiej. W dniu stawiennictwa w Szkole Oficerskiej kandydaci zobowiązani są do podpisania umowy

o pełnienie służby kandydackiej.

 1. Podpisanie umowy, o której mowa w ust. 1, jest jednym z warunków wydania decyzji o przyjęciu na studia w Uniwersytecie.

 

 1. DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDAWANE W SPRAWACH PRZYJĘCIA NA STUDIA

§ 11

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia. Uchwałę podpisują wszyscy

członkowie komisji biorący udział w głosowaniu; na podstawie uchwały wydawane są indywidualne decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Działu Rekrutacji i Kształcenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

 3. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje w imieniu komisji upoważniony przez komisję przewodniczący lub inny członek komisji biorący udział w posiedzeniu.

 4. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia mogą być wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

§ 12

 1. Wydanie decyzji o przyjęciu kandydata na studia następuje po łącznym spełnieniu następujących wymagań:

  1. wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 2, oraz wymagań określonych w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

  2. uzyskaniu wymaganej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

  3. złożeniu do Działu Rekrutacji i Kształcenia, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, następujących dokumentów:

   1. oryginału dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, określonego w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,

   2. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata oraz informację o liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych,

   3. kopii dowodu tożsamości, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dział Rekrutacji i Kształcenia na podstawie okazanego oryginału,

   4. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym do dowodów osobistych;

  4. podpisaniu umowy o pełnienie służby kandydackiej i rozpoczęciu szkolenia wojskowego w Szkole Oficerskiej.

 2. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia osoba przyjęta na studia zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

 3. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 13 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;

 4. inne wymagane dokumenty, uwzględnione w wykazie umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 13

 1. Kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań

lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144).

 1. Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów wystawia Dział Rekrutacji i Kształcenia.

 

§ 14

Komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

 1. kandydat nie spełnia wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 2, lub wymagań określonych w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2;

 2. kandydat nie uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;

 3. pomimo uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia, kandydat nie złożył dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3;

 4. kandydat nie otrzymał rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej, o którym mowa w § 10 ust. 1;

 5. kandydat nie stawił się na szkolenie wojskowe w Szkole Oficerskiej;

 6. kandydat nie podpisał umowy o pełnienie służby kandydackiej.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 15

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 16

 1. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia osoba przyjęta na studia zobowiązana jest do podpisania z Uniwersytetem umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 2. Pozostałe warunki i tryb rekrutacji określa uchwała w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

REKTOR: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)