Zasady rekrutacji na SGH 2015/16

sgh rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na SGH 2015/2016

Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 11 statutu SGH Senat SGH uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I

Ogólne zasady rejestracji

Rozdział 1 Przepisy wstępne

§ 1

Niniejsza uchwała (dalej uchwała) reguluje warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie:

1)            studiów stacjonarnych w języku polskim;

2)            studiów niestacjonarnych popołudniowych i sobotnio-niedzielnych;

3)            studiów stacjonarnych w języku obcym;

w Szkole  Głównej  Handlowej  w  Warszawie  (dalej  SGH)  rozpoczynających  się w semestrze zimowym 2015 r. oraz w semestrze letnim 2016 r.

§ 2

1.     Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 • limit miejsc – maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy   rok   studiów   stacjonarnych,   niestacjonarnych   popołudniowych i niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych oraz na poszczególne kierunki studiów prowadzone w językach obcych na studiach stacjonarnych;
 • listy rankingowe – listy tworzone odrębnie dla poszczególnych form studiów na podstawie   wyników   uzyskanych    przez   kandydatów   biorących    udział w postępowaniu kwalifikacyjnym prowadzonym dla danej formy studiów;
 • listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia – listy tych kandydatów umieszczonych na listach rankingowych, którzy zostali zakwalifikowani przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w ramach limitów miejsc, do złożenia dokumentów będących warunkiem przyjęcia na studia;
 • listy osób przyjętych na studia – listy osób, które złożyły wymagane dokumenty i zostały przyjęte na studia w ramach danej formy studiów lub kierunku studiów;
 • studia stacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.; dalej ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym), które są prowadzone nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w języku obcym, które mogą być zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne;
 • studia niestacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, które w SGH są prowadzone jako odpłatne studia popołudniowe lub sobotnio-niedzielne;
 • egzamin maturalny (dalej nowa matura) – egzamin, o którym mowa w § 53 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2007  r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
 • egzamin dojrzałości (dalej stara matura) – egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w § 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 • Matura Międzynarodowa – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European   Baccalaureate),   wydany   przez   Szkoły   Europejskie   zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół  Europejskich,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 442 i 443);
 • ISR (Internetowy System Rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia dostępny na stronie internetowej SGH;
 • osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

2.     Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 • formach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;
 • kierunkach studiów, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć kierunki studiów w języku polskim i językach obcych;
 • świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. starej matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

§ 3

1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. O przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się  cudzoziemcy,  o  których  mowa  w  art.  43  ust.  2  ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Przyjęcie na studia cudzoziemców innych niż określonych w ust. 2, w tym cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości, następuje na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) oraz właściwych zarządzeń Rektora.

 

 § 4

1. Senat określi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. limity miejsc odrębnie na studia stacjonarne i niestacjonarne, ustalając te limity łącznie na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz w semestrze letnim.

2. W ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat, Rektor może określić w drodze zarządzeń limity miejsc odrębnie na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

3. Limity miejsc na studia stacjonarne drugiego stopnia, określone przez Rektora na poszczególne formy studiów, dzieli się na następujące transze:

 • 50% dla absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w SGH w roku akademickim 2014/2015;
 • 50% dla kandydatów z naboru powszechnego;

z tym, że jeśli nie zostanie wypełniony limit, o którym mowa w pkt 1, pozostała część limitu miejsc przypadająca na daną formę studiów wykorzystana będzie w ramach przyjęć według trybu określonego w pkt 2.

4. Uprawnione jest przekroczenie limitów miejsc, o których mowa w ust. 1 i 2, przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną ze względu na okoliczności określone w § 30 ust.  5,   a   także   przez   Uczelnianą   Odwoławczą   Komisję   Rekrutacyjną w postępowaniu odwoławczym.

5. Limitów miejsc określonych zgodnie z ust. 1 i 2 nie stosuje się do przyjęć na studia:

 • stacjonarne odpłatne w językach obcych;
 • cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • na podstawie przepisów, o których mowa w § 13 ust. 3.

 

§ 5

1. Studia uruchamiane są pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia, w ramach danej formy studiów lub kierunku, co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów.

2. Rektor może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje uruchomienie studiów na poszczególnej formie lub kierunku studiów.

 

§ 6

1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia prowadzona jest na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.

2. Rektor może zarządzić dodatkową rekrutację na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim.

3. Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona jest na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i letnim, z wyjątkiem rekrutacji na kierunek International Business oraz Finance and Accounting, która prowadzona jest wyłącznie na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.

 

Rozdział 2 Kandydaci

§ 7

1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się osoba, która ma świadectwo dojrzałości.

2. Do odbywania studiów drugiego stopnia w SGH może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

3. Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w którym prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 punktów procentowych, powinni dysponować także dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka obcego co najmniej na poziomie B2. Wymagania określonego w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się do kandydatów, którzy:

1) legitymują się dyplomem IB lub dyplomem EB, lub innym zagranicznym świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku obcym;

2) legitymują się  dyplomem  ukończenia  wyższych  studiów  filologicznych  lub w dziedzinie lingwistyki stosowanej w zakresie języka obcego;

3) legitymują się dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych na innym kierunku studiów wydanym przez uczelnię, w której studia te były prowadzone w języku obcym.

Na potrzeby niniejszego ustępu przez język obcy rozumie się język, w którym prowadzone będą studia.

 

§ 8

1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:

1) na poszczególne  formy  studiów,  wtedy  wybór  kierunku  jest  dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów w trybie określonym w Regulaminie studiów, albo

2) na poszczególne kierunki studiów w językach obcych, prowadzone w formie studiów stacjonarnych.

2. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na poszczególne kierunki studiów zgodnie z ofertą programową na dany rok akademicki zatwierdzoną uchwałą Senatu SGH.

 

DZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

Rozdział 1

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna, powoływane na okres kadencji władz rektorskich.

§ 10

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna składa się z minimum 12 członków. Wybierając skład komisji, Senat SGH wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący spośród członków komisji wyznacza do czterech zastępców.

2. Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna składa się z minimum 6 członków. Wybierając skład komisji, Senat SGH wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący spośród członków komisji wyznacza do czterech zastępców.

3. Przewodniczącymi komisji i ich zastępcami mogą być tylko nauczyciele akademiccy. Członkami komisji mogą być doktoranci lub pracownicy administracji SGH.

4. Samorząd studentów SGH może wyznaczyć swojego przedstawiciela do każdej komisji, który może uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora.

§ 11

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym w szczególności:

1) tworzenie list rankingowych, list zakwalifikowanych do przyjęcia, list rezerwowych oraz list osób przyjętych i nieprzyjętych;

2) wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz nadzór nad ich doręczeniem w wyznaczonym czasie;

3) udzielanie na wniosek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej informacji związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego oraz wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg kandydatów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym;

4) sporządzenie końcowego protokołu z postępowania kwalifikacyjnego, w tym list osób przyjętych na studia i list osób nieprzyjętych na studia;

5) sformułowanie wytycznych do zasad rekrutacji na kolejny rok akademicki.

2. Do zadań Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

§ 12

1. Komisje podejmują uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia komisji są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego komisji, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego.

3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje komisja. Komisja może upoważnić swojego przewodniczącego lub zastępców przewodniczącego do podpisywania decyzji w jej imieniu.

 

Rozdział 2

Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

§ 13

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących czynności:

1) rejestracji kandydatów w ISR;

2) postępowania kwalifikacyjnego prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na poszczególne formy i kierunki studiów;

3) złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów;

4) weryfikacji dokumentów;

5) wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

6) ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia;

7) doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

8) rozpatrzenia ewentualnych odwołań od decyzji.

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona modyfikować postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osób niepełnosprawnych w porozumieniu z Działem Spraw Osób Niepełnosprawnych.

3. Rektor może określić szczególny tryb przyjmowania na studia, jeżeli wymaga tego wykonanie umów zawartych przez SGH z zagranicznymi uczelniami i innymi instytucjami naukowymi.

 

§ 14

Rektor określa zakres rekrutacji oraz organizację i harmonogram postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy rejestracji kandydatów, postępowania kwalifikacyjnego oraz składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – odrębnie dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym i dla rekrutacji na studia rozpoczynające w semestrze letnim oraz odrębnie dla poszczególnych form i kierunków studiów – w drodze zarządzeń, w terminie odpowiednio do 15 stycznia oraz 31 października 2015 r.

§ 15

1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ISR.

2. Rejestracja kandydata w ISR jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego. Jest ona obowiązkowa także dla kandydatów – laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

3 W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę.

4. Na wniosek kandydata Dział Rekrutacji i Promocji zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego umożliwiającego dokonanie rejestracji.

 § 16

1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:

1) założyć  osobiste  konto  rekrutacyjne  w  ISR  oraz  wypełnić  i  zatwierdzić internetowy formularz rekrutacyjny, w tym w szczególności:

a) podać dane osobowe,

b) wpisać wyniki/oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy rejestracji na odpłatne studia w języku obcym oraz rejestracji na studia drugiego stopnia),

c) wybrać formę studiów lub kierunek,

d) wybrać język obcy, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach studiów w SGH, z zastrzeżeniem ust. 2-5,

e) umieścić plik w formacie JPG ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;

2) wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

2. Język obcy należy wybrać spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

3. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje te same dwa języki, które były przedmiotem oceny na świadectwie dojrzałości. Kandydat na studia niestacjonarne sobotnio–niedzielne wybiera język zgodnie z tabelą podaną w ISR, a na studia niestacjonarne popołudniowe – wskazuje język, z którego posiada ocenę na świadectwie dojrzałości.

4. Kandydat na studia drugiego stopnia, wybierając język obcy musi znać go na poziomie przynajmniej B1 w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowanych m.in. na stronie internetowej Uczelni). Wskazanie języka obcego w internetowym formularzu rekrutacyjnym jest wiążące dla kandydata przez cały okres studiów.

5. Opłatę rekrutacyjną wnosi się odrębnie dla każdej rekrutacji określonej w § 1.

6. Jeżeli w ramach danej rekrutacji kandydat może dokonać wielu wyborów spośród dostępnych   form/kierunków   studiów,   przyjęty   może   być   tylko   na   jedną z form/kierunek.

7. Jeżeli podczas rejestracji kandydat dokonuje więcej niż jednego wyboru spośród dostępnych form/kierunków studiów, obowiązany jest wskazać preferencję wyboru w   kolejności   od   najważniejszej   do   najmniej   ważnej.   Przyjęcie   na   jedną z preferencji jest równoważne z odmową przyjęcia na pozostałe formy/kierunki studiów.

8. Do zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego i innych części osobistego konta rekrutacyjnego.

9. ISR zamyka się o godzinie 23:59 czasu urzędowego na  obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rejestracji. Po tej godzinie dokonywanie zmian lub uzupełnianie danych jest niemożliwe.

 

§ 17

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej określi  Rektor  w  drodze  zarządzenia  do  dnia 31 grudnia 2014 r.

2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rejestracji kandydatów.

3. Niewniesienie opłaty powoduje bezskuteczność rekrutacji.

4. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po terminie lub kandydat zrezygnował w formie pisemnej z rekrutacji przed zamknięciem rejestracji na daną formę/kierunek w danym trybie rekrutacji. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata, złożony w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

5. Na udokumentowany wniosek zainteresowanego, zwalnia się z opłaty rekrutacyjnej wychowanków domów dziecka, pełne sieroty oraz cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany im w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 18

1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania modyfikacji wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Rekrutacji i Promocji z zachowaniem terminu rejestracji.

2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.

3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

§ 19

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna komunikuje się za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego, w szczególności komisja informuje o:

1) wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

2) miejscu kandydata na liście rankingowej;

3) umieszczeniu  kandydata  na  liście  osób  zakwalifikowanych  do  przyjęcia, terminie i miejscu składania dokumentów;

4) przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

2. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniem § 41).

3. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieżąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne.

4. SGH  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  niezapoznania  się  kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

Rozdział 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

 

§ 20

1. Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego lub oceny z egzaminu dojrzałości lub oceny końcowej na świadectwie dojrzałości wydanym za granicą.

2. Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.

§ 21

1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone stosownie do rodzaju świadectwa dojrzałości kandydata. Obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej.

 

Pozycja

Przedmiot

1

matematyka albo fizyka

2

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, albo fizyka

3

pierwszy język obcy spośród następujących:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski

4

drugi język obcy spośród wymienionych pod pozycją 3

 

2. W przypadku, gdy suma punktów kwalifikacyjnych nie jest liczbą naturalną, kandydatowi przyznaje się liczbę punktów stanowiącą jej zaokrąglenie dokonane według następującej zasady: do liczby dodaje się ½ (jedną drugą), zaś kandydatowi przyznaje się liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy, nie więcej jednak niż 333 punkty.

 

§ 22

Punktacja dla osób z nową maturą

1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach nowej matury, jest kwalifikowany na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego – z przedmiotów określonych w § 21 ust. 1 poz. 1, 2 i 3 zdanych na poziomie rozszerzonym oraz z drugiego języka obcego (§ 21 ust. 1 poz. 4) zdanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

2. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1, 2 i 3 przelicza się kandydatowi wg zasady: jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego w § 21 ust.1 poz. 4 przelicza się kandydatowi wg zasady: za jeden punkt procentowy przyznaje się 1/3 ( jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kandydatowi, który  zdał  egzamin  maturalny  z  języka  obcego  wymienionego w § 21 ust. 1 poz. 3 na poziomie klas dwujęzycznych, przyznaje się za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie klas dwujęzycznych za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych.

5. Kandydat, który na świadectwie dojrzałości uzyskanym w ramach nowej matury nie ma oceny z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 w ramach poz. 1, 2, 3 lub 4, może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie przyznaje mu się żadnych punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot.

§ 23

Punktacja dla osób ze starą maturą

1. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w ramach starej matury jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1, 2 i 3 oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego (§ 21 ust. 1 poz.   4)   uzyskanej   w   części   ustnej   lub   pisemnej   egzaminu   dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę.

2. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 w ramach poz. 1, 2 lub 3, otrzymuje liczbę  punktów  kwalifikacyjnych  odpowiadającą  wartości  maksymalnej  oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu jest drugi język obcy (§ 21 ust. 1 poz. 4), kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.

3. Kandydat, który na świadectwie dojrzałości uzyskanym w ramach starej matury nie ma oceny z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 w ramach poz. 1, 2, 3 lub 4 z innego powodu niż określony w ust. 2, może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie przyznaje mu się żadnych punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot.

4. Sumę wartości ocen, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie).

§ 24

Punktacja dla osób z Maturą Międzynarodową

1. Kandydat, który legitymuje się Maturą Międzynarodową, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie IB, z przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1, 2, 3 zdanych na poziomie minimum standardowym (SL), przy czym uzyskane stopnie przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc stopień z danego przedmiotu przez 14⅓ (czternaście i jedną trzecią), natomiast stopień z drugiego języka obcego (§ 22 ust. 1 poz. 4) zdanego na poziomie minimum SL, mnoży się przez 4⅔ (cztery i dwie trzecie).

2. Kandydat, który na dyplomie IB nie ma oceny z przedmiotu wymienionego w § 21 ust. 1 w ramach poz. 1–4 może uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednak nie przyznaje mu się żadnych punktów kwalifikacyjnych za ten przedmiot.

§ 25

Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

1. Kandydat, który legitymuje się Maturą Europejską albo uzyskał inne świadectwo dojrzałości za granicą, kwalifikowany jest na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym zagranicznym świadectwie dojrzałości, stosownie do poniższych ustępów.

2. Oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w § 21 ust. 1 poz. 1, 2 i 3, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą – jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. W przypadku wyniku egzaminu z drugiego języka obcego (§ 21 ust. 1 poz. 4) kandydatowi przyznaje się za każdy punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.

3. Jeżeli oceny na dyplomie EB lub innym zagranicznym świadectwie dojrzałości nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokona koniecznych przeliczeń punktowej skali ocen na wyniki wyrażone w procentach i następnie dokona kwalifikacji na podstawie ust. 2.

4. Kandydat, który na dyplomie EB albo innym zagra

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)