Ogólne zasady rekrutacji na ASP w Warszawie 2015/2016

asp warszwa rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na ASP w Warszawie 2015/16

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2015/2016.

ROZDZIAŁ I

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która:

  • posiada świadectwo dojrzałości,
  • wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,
  • uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego).

II. DOKUMENTACJA

Kandydat  na  stacjonarne  studia  I  stopnia  oraz  na  jednolite  studia  magisterskie zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

1. W formie elektronicznej:

1) kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli dla 300 dpi), plik (.jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału w tym samym terminie co formularz, w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

2. W formie papierowej:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny);

3) czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka);

4) trzy zdjęcia o wymiarze 35 mm x 45mm; zdjęcia muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.

5) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków);

6) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);

7) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów;

8) w przypadku kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw,

9) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat – oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;

10) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

11) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.

III. EGZAMINY WSTĘPNE

1. Egzamin przeprowadzany jest jednocześnie na wszystkich wydziałach ASP w Warszawie, wyłącznie raz w roku, w terminie określonym przez Rektora w kalendarzu danego roku akademickiego.

2. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach, z zastrzeżeniem pkt. 4):

1) I etap – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio);

2) II etap – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów  wykonują prace podlegające ocenie odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Dla kierunku Sztuka Mediów drugim etapem jest „przygotowanie materiałów do autoprezentacji”;

3) III etap – autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, sprawdzana jest również wiedza kandydata z zakresu chemii;

4) Rekrutacja na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena portfolio oraz autoprezentacja.

IV. PUNKTACJA

1. Ocena etapu I:

1) Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

2) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

2. Ocena etapu II

1) Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów, z zastrzeżeniem pkt 3). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek część egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

2) Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji z zastrzeżeniem pkt.4

3) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu II „przygotowanie materiałów do autoprezentacji” stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

4) Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

5) Do autoprezentacji nie może zostać dopuszczony kandydat, który nie uzyskał świadectwa dojrzałości, mimo otrzymania minimum punktowego, o którym mowa w pkt 2).

3. Ocena etapu III

1) Przy ocenie autoprezentacji Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują  skalę punktową w przedziale od 0 do 30, z zastrzeżeniem pkt. 2-4. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego.

2) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji”  stosuje  skalę  punktową  w  przedziale  od  0  do  20,  szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.

3) Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu sprawdzającego przeprowadzanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale IX.

4) Na kierunku Historia Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowany jest równieŜ przedmiot Historia Sztuki zdawany przez kandydata na maturze, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XIII.

 4. Zasady punktacji

1) Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej:

a) dla kierunku Sztuka Mediów prowadzonego przez Wydział Sztuki Mediów - suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji oraz autoprezentacja,

b) dla kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną suma punktów za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja,

c) dla pozostałych kierunków suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację,

d) dla kierunku Scenografia etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

2) W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za przedmiot kierunkowy np. rysunek na Wydziale Grafiki czy malarstwo na Wydziale Malarstwa itp., z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4).

3) Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji.

4) Na kierunku Historia Sztuki w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji.

5) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mają prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji.

5. Na studia nie może zostać zakwalifikowany kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.5).

ROZDZIAŁ II

ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Grafiki, Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Sztuki Mediów.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1.  Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która:

1) posiada świadectwo dojrzałości,

2) wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,

3) uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej /wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego/,

4) zawarła z uczelnią umową określającą warunki odbywania studiów.

II. DOKUMENTACJA

Kandydat  na  niestacjonarne  studia  I  stopnia  zobowiązany  jest  złożyć  w  dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

1. W formie elektronicznej:

1) kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli dla 300 dpi), plik (.jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału w tym samym terminie co formularz, w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

2. W formie papierowej:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny);

3) czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)

4) trzy zdjęcia o wymiarze 35 mm x 45mm; zdjęcia muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.

5) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków);

6) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);

7) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów;

8) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

9) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.

III. EGZAMINY WSTĘPNE

1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z III etapów na Wydziale Architektury Wnętrz oraz z II etapów na Wydziale Grafiki i Wydziale Sztuki Mediów.

2. Egzaminy  na  studia  niestacjonarne  odbywają  się  w  oddzielnym  terminie,  po zakończeniu egzaminów praktycznych na studia stacjonarne.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I. WPROWADZENIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących Wydziałach:

1. W systemie studiów stacjonarnych na Wydziałach:

1) Rzeźby,

2) Architektury Wnętrz,

3) Wzornictwa, specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej,

4) Sztuki Mediów,

5) Scenografii.

2. W systemie studiów niestacjonarnych na wydziałach:

1) Architektury Wnętrz,

2) Grafiki,

3) Sztuki Mediów.

3. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

II. DOKUMENTACJA

A. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

1. W formie elektronicznej:

1) kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2. W formie papierowej:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) odpis dyplomu ukończenia studiów;

3) trzy zdjęcie o wymiarze 35 mm x 45mm, zdjęcia muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.

4) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków);

5) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);

6) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;

7) suplement, w przypadku gdy, kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje;

8) w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat – oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;

9) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

10) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.

B. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następujące dokumenty:

1. W formie elektronicznej:

1) kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) cyfrowe kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli dla 300 dpi), plik (.jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału w tym samym terminie co formularz, w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.

2. W formie papierowej:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejonym zdjęciem, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);

2) odpis dyplomu ukończenia studiów;

3) poświadczoną przez pracownika Dziekanatu danego Wydziały ASP w Warszawie kopię świadectwa dojrzałości;

4) czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku obcokrajowców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka);

5) trzy zdjęcia o wymiarze 35 mm x 45mm; zdjęcia muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.

6) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków);

7) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);

8) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;

9) suplement;

10) w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat – oświadczenie zamieszczono w załączniku;

11) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;

12) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.

III. Szczegółowe  zasady  rekrutacji  na  studia  drugiego  stopnia  na  poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

I. KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych, które mają na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego ASP w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: zamiast autoprezentacji w formie ustnej może być przeprowadzona autoprezentacja w formie pisemnej (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).

II. KOMISJE EGZAMINACYJNE

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają specjalne do tego celu powołane Komisje Rekrutacyjne. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane są przez Rektora na wniosek Dziekanów. Kadencja Komisji trwa od momentu powołania do momentu upłynięcia terminu wnoszenia odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

1) ustalenie szczegółowego planu i tematów egzaminu praktycznego,

2) przeprowadzenie przeglądu teczek kandydatów,

3) przeprowadzenie egzaminów praktycznych oraz autoprezentacji

4) ustalenie  listy klasyfikacyjnej  kandydatów  /wg  punktacji/  w  ramach  posiadanego limitu,

5) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjna powołuje Rektor. Kadencja Komisji trwa od momentu powołania do momentu upłynięcia terminu odpowiedzi na wniesione w terminie odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Prorektor ds. studenckich jako Przewodniczący,

2) Przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

3) Kierownik  Katedry  Historii  Sztuki  i  Teorii  Kultury,  prowadzonej  na  Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną,

4) Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – kierownik Działu Nauczania,

5) Na  członków  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  mogą  zostać  powołani  inni Prorektorzy.

5. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) ustalenie szczegółowego terminarza egzaminów wstępnych,

2) koordynacja i nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

III. ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Podstawą  odwołania  może  być  jedynie  wskazanie  naruszenia  warunków  i  trybu rekrutacji na studia określonych niniejszym Regulaminem.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Teczki z dokumentami oraz pracami domowymi kandydatów przyjmowane są przez Dziekanaty w wyznaczonych przez Dziekana miejscach.

2. Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wysłania na elektroniczną pocztę danego wydziału, musi być przygotowana wg następujących wymogów:

1) musi być kolorowa i mieć jednolite tło,

2) musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236x295 pikseli dla 300 dpi),

3) musi być aktualna,

4) musi mieć dobrą jakość,

5) wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń,

6) osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

7) brak refleksów w okularach.

3. Fotografia papierowa składana przez kandydata wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następujących wymogów:

1) nie musi być kolorowa,

2) musi mieć jednolite tło,

3) musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm,

4) musi być aktualna,

5) musi mieć dobrą jakość,

6) wizerunek osoby ma być wyraźny, nie budzący zastrzeżeń,

7) osoba na fotografii ma być bez nakrycia głowy i ciemnych okularów,

8) brak refleksów w okularach.

4. Wydziały  zobowiązane  są  do  przygotowania  sal  i  zgromadzenia  niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

5. Wydziały wyznaczają osobę odpowiedzialną za pozyskanie osób pozujących podczas egzaminów praktycznych.

6. Opłaty egzaminacyjne wnoszone przez kandydatów ustala corocznie Rektor ASP w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

7. Ogólny terminarz rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora w kalendarzu ogólnym danego roku akademickiego.

8. Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy wydział, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.

9. Kandydat, który nie został zakwalifikowany na I rok studiów zobowiązany jest do odbioru dokumentów złożonych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, w terminie wyznaczonym przez właściwy wydział. Po wyznaczonym terminie dokumenty zostaną wysłane na adres podany przez kandydata.

10. Prace wykonane podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie.

ROZDZIAŁ XIV

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

LAUREATÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

1. Na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyłonieni spośród laureatów ogólnopolskich konkursów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz olimpiad artystycznych w sposób określony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Kandydaci, o których mowa w pkt.1, zostaną przyjęci na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Kandydaci, o których mowa w pkt. 1, są zobowiązani złożyć dokumentację, o której mowa w rozdziale I pkt. II.

4. Przyjęcie laureatów odbywa się poza ustalonym limitem przyjęć na studia, o którym mowa w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu.

5. Akademia Sztuk  Pięknych w Warszawie w roku  akademickim 2015/2016  zapewni miejsca dla laureatów konkursów plastycznych na następujących kierunkach studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym (przy założeniu: tylko jeden kandydat na dany kierunek):

a) malarstwo,

b) rzeźba,

c) grafika,

d) sztuka mediów.

ROZDZIAŁ XV

ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ

NA STUDIA DLA OBCOKRAJOWCÓW

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warunkach określonych w niniejszym załączniku.

2. Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od kierunku studiów i formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach co obywatele polscy, określonych w poszczególnych rozdziałach niniejszego Regulaminu,

3. Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie jeżeli:

1) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,

3) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w N.F.Z,

4) przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,

5) a w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim mogą być przyjęci, jeżeli:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”, lub

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

4. Kandydaci - cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez Konsulat lub Ambasadę RP na terytorium kraju jego wydania,

2) podanie - ankieta indywidualna kandydata ze zdjęciem w formie papierowej i elektronicznej,

3) ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

4) 4 fotografie o rozmiarach 35 mm x 45 mm,

5) potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej,

6) dwie koperty ze znaczkami o odpowiednim nominale z zaznaczonym adresem korespondencyjnym,

7) ponadto  kandydat  musi  przesłać  na  pocztę  elektroniczną  danego  wydziału elektroniczne kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (plik .jpg, .tif.).

5. Kandydaci - cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia uzyskanego w Polsce lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów  pierwszego  stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydaci zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez Konsulat lub Ambasadę RP na terytorium kraju jego wydania,

2) podanie - ankieta indywidualna kandydata ze zdjęciem w formie papierowej i elektronicznej,

3) ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

4) 3 fotografie o rozmiarach 35 x 45 mm,

5) potwierdzenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej,

6) dwie koperty ze znaczkami o odpowiednim nominale z zaznaczonym adresem korespondencyjnym,

7) ponadto  kandydat  musi  przesłać  na  pocztę  elektroniczną  danego  wydziału elektroniczne kolorowe zdjęcie o proporcjach 20 mm x 25 mm (plik .jpg, .tif.).

6. Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

7. W przypadku obu form studiów cudzoziemiec zobowiązany jest zawrzeć umowę cywilnoprawną z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie o świadczeniu usług edukacyjnych.

8. Dla cudzoziemców nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich Rektor ASP w Warszawie ustala opłaty za studia odrębnym Zarządzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

 9. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do cudzoziemców zastosowanie mają zasady przyjęć na studia ustalone w niniejszym Regulaminie, oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406 z późn zm.).

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)