Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

wat rekrutacja

Zasady Rekrutacji na WAT 2015/2016

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Wojskowej Akademii Technicznej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie  art. 169 ust.  2  ustawy  z  dnia  27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) ustala się następujące warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2015/2016 :

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia*

* Niniejsze warunki i tryb rekrutacji dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia realizowanych w WAT dla osób cywilnych oraz żołnierzy zawodowych kierowanych na studia w trybie służbowym. Warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala - na wniosek Senatu WAT - Minister Obrony Narodowej.

§ 1

1. W roku akademickim 2015/2016 niżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne WAT prowadzą , z zastrzeżeniem ust. 5, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej „studiami", na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

 

 

kierunek studiów

podstawowa jednostka organizacyjna

prowadząca studia

forma realizacji studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

 

bezpieczeństwo narodowe

 

Wydział Cybernetyk i

+

+

 

budownictwo

Wydział

Inżynierii Lądowej i Geodezji

+

+

 

chemia

Wydział

Nowych Technolog ii i Chemii

+

+

 

* Niniejsze warunki i tryb rekrutacji dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia realizowanych w WAT dla osób cywilnych oraz żołnierzy zawodowych kierowanych na studia w trybie służbowym. Warunki i tryb rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala - na wniosek Senatu WAT - Minister Obrony Narodowej.

2. Po zakończeniu rejestracji kandydatów sporządzane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów.

3. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

4. Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" z lat 2007 + 2015 - wyłącznie wyniki2 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 5 przedmiotów ;

2) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem „starej matury" - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu  maturalnego z ustalonych w ust. 5 przedmiotów lub - w przypadku  ich niezdawania na egzaminie maturalnym - oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.

5. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych :

1) matematyka - maksymalnie 45 punktów rankingowych ;

2 wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej

2) fizyka z astronomią (fizyka), chemia, geografia lub historia - maksymalnie 30 punktów rankingowych z tym że:

chemią - na kierunku „chemia";

geografia  lub  historia  -  na  kierunkach :  „bezpieczeństwo  narodowe" i „zarządzanie";

fizyka z astronomią (fizyka) - na pozostałych kierunkach studiów;

3) język obcy nowożytny - maksymalnie 20 punktów rankingowych;

4) język polski - maksymalnie 5 punktów rankingowych.

6. Na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe" oraz „zarządzanie" podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych .

7. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał:

1) określony przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a w przypadku absolwentów klas dwujęzycznych - również w języku obcym;

2) dwa języki obce;

3) określony  przedmiot  pisemnie  i ustnie (dotyczy  kandydata  ze „starą maturą"), to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych .

8. Jeżeli kandydat jest laureatem stopnia centralnego olimpiady językowej, to otrzymuje za język obcy maksymalną liczbę punktów rankingowych.

9. System naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Maksymalną liczbę punktów rankingowych (1OO pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Nr 196111112011 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów na stacjonarne oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w latach 2013-2015 .

§ 5

1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów, podejmuje komisja rekrutacyjna podstawowej jednostk i organizacyjnej prowadzącej ten kierunek studiów . Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

2. Wyniki rekrutacji ogłasza się w ciągu 7 dni od zakończenia rejestracji kandydatów, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 6.

3. Każdemu kandydatowi doręcza się decyzję - na p1sm1e i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o  przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w WAT z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania .

4. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 3, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają  odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.

5. Podstawą  odwołan ia może być jedynie  wskazanie  naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.

6. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna . Decyzja ta - na piśmie i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - doręczana jest odwołują cemu.

7. Niedostarczenie przez kandydata przyjętego na studia dokumentów, o których  mowa w § 2 ust. 4 pkt  1+3  i  ust. 5,  w  terminie  określonym w harmonogramie , o którym mowa w § 2 ust. 6 i w decyzji, o której mowa w ust. 3, traktowane jest jako rezygnacja z podjęcia studiów i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

8. W przypadku stwierdzenia u kandydata przyjętego na studia innych wyników, ocen lub osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej (przesłanych przez niego  w  czasie  rejestracji), niż w dostarczonych  dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1+3 i ust. 5 - mających wpływ na naliczone punkty rankingowe - następuje skreślenie kandydata z listy przyjętych.

9. Decyzje wydawane przez komisje rekrutacyjne podpisują  przewodniczący tych komisji.

§ 6

1. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na  określony kierunek studiów w rekrutacji uzupełniającej podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3, uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzję podpisuje przewodniczący  uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

3. W rekrutacji uzupełniającej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o której mowa w § 5 ust. 1, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej ten kierunek studiów.

4. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 6, lub do wyczerpania limitu miejsc.

§ 7

1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Studia w WAT dla obcokrajowców prowadzone są w języku polskim.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

§ 8

1. W roku akademickim 2015/2016 niżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne WAT prowadzą rekrutację, z zastrzeżeniem ust. 2 , na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zwanych dalej „studiami", na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

 

kierunek studiów

podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia

forma realizaciistudiów:

stacjonarna

niestacjonarna

bezpieczeństwo narodowe

Wydział Cybernetyki

+

+

budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

+

+

chemia

Wydział Nowych Technolog ii i Chemii

+

+

elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki

+

+

elektronika i telekomun ikacja

Instytut Optoelektroniki

+

x

energetyka

Wydział Elektroniki

+

+

fizyka  techniczna

Wydział Nowych Technologii i Chemii

x

x

geodezja i kartografia

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

+

+

informatyka

Wydział Cybernetyki

+

+

 

kierunek studiów

podstawowa jednostka organizacyjna  prowadzą ca studia

forma realizacji studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

informatyka w medycynie

Wydział Cybernetyki

+

+

inżynieria  bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

+

+

inżynieria materiałowa

Wydział Nowych Technologii i Chemii

+

x

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wydział Cybernetyki

+

+

logistyka

Wydział Mechaniczny

+

+

lotnictwo i kosmonautyka

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

+

+

mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny

+

+

mechatronika

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

+

+

zarządzanie

Wydział Cybernetyki

+

+

 

 

2. Limit miejsc na określony kierunek studiów i formę studiów wraz z ofertą specjalności ustala, w terminie nie później niż do rozpoczęcia rejestracji kandydatów, rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, zaopiniowany przez radę tej jednostki. Ustalenie limitu miejsc na określony kierunek i formę studiów oznacza uruchomienie rekrutacji na ten kierunek i formę studiów.

3. Zasady i tryb kierowania żołnierzy zawodowych na studia w trybie służbowym regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 201O r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) .

4. O przyjęcie  na określony  kierunek może ubiegać się kandydat  posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia , tj. posiadają cy co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata , z zastrzeżeniem ust. 5, uzyskany na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych  kierunków pokrewnych:

 

kierunek studiów prowadzonych

kierunek  pokrewny

bezpieczeństwo narodowe

• bezpieczeństwo wewnętrzne

• europeistyka

• inżynieria bezpieczeństwa

logistyka

• edukacja techniczno - informatyczna

• informatyka

• mechanika i budowa maszyn

• transport

• zarządzanie i inżynieria produkcji

lotnictwo i kosmonautyka

• automatyka i robotyka

• elektronika i telekomunikacja

• energetyka

• mechanika i budowa maszyn

• mechatronika

mechanika i budowa maszyn

• automatyka i robotyka

• edukacja techniczno - informatyczna

• energetyka

• inżynieria materiałowa

• logistyka

• mechatronika

• transport

• zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

mechatronika

• automatyka i robotyka

• elektronika i telekomunikacja

• energetyka

• lotnictwo i kosmonautyka

• mechanika i budowa maszyn

zarządzanie

• ekonomia

• finanse i bankowość

• informatyka i ekonometria

• zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

5. O przyjęcie na kierunki: „logistyka" oraz „mechanika i budowa maszyn" może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.

6. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienione w ust. 4 lub dyplomem ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski, komisja rekrutacyjna jednostki organizacyjnej prowadzącej studia rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na wybranym kierunku studiów.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne specjalności określonych kierunków studiów .

7. Uruchomienie określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

§ 9

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest na szczeblu WAT  (centralnie), wyłącznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów , zwanej dalej „IRK".

2. Proces rejestracji obejmuje :

1) wypełnienie (poprzez IRK) podania-ankiety o przyjęcie na studia;

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej (numer konta generowany w IRK);

3) dostarczenie, w terminie nie  później niż do zakończenia rejestracji, następujących dokumentów:

a) kopii dyplomu ukończenia studiów  wyższych - oryginał  lub  odpis do wglądu , celem poświadczenia kopii przez WAT;

b) suplementu do dyplomu albo indeksu lub ich odpisów;

c) kopii świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu;

d) aktualnej fotografii wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązują­ cymi przy  wydawaniu  dowodu  osobistego  oraz  kolorowej  fotografii w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK);

e) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.

3. Kierunek studiów i specjalności (maksymalnie trzy) na każdej z form realizacji studiów kandydat określa w podaniu-ankiecie o przyjęcie na studia (poprzez IRK). W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność stacjonarnego kierunku studiów, kandydat jest rozpatrywany kolejno  na  drugiej   i  trzeciej   określonej   przez   siebie   specjalności. W przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacj,onarnych w sposób analogiczny.

4. Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone  przez tłumacza przysięgłego i - w  przypadku  jeżeli  dyplom  uzyskano  w   kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia - podanie do wybranej rady podstawowej jednostki  organizacyjnej o dokonanie nostryfikacji dyplomu .

5. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala rektor.

6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§ 10

1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną oraz komisje rekrutacyjne podstawowych jednostek  organizacyjnych  prowadzą cych studia.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na specjalność określonego kierunku studiów podejmuje komisja rekrutacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej ten kierunek studiów, biorąc pod uwagę:

1) wynik ukończenia studiów wyższych ;

2) kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym  kierunku studiów;

3) wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych .

3. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w ust. 2, komisja sporządza listę rankingową , według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

 

dane będące podstawą  naliczenia punktów rankingowych

liczba punktów rankingowych

wynik ukończenia studiów wyższych

5w

50

5

45

4+

40

4

30

3+

20

3

10

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wynik i uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (decyduje komisja)

 

0- 50

 

§ 11

1. Wyniki rekrutacji ogłasza się w ciągu 7 dni od zakończenia rejestracji kandydatów, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 9 ust. 5.

2. Każdemu kandydatowi doręcza się decyzję - na p1sm1e i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w WAT z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania.

3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 2, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.

4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.

5. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna . Decyzja ta - na piśmie i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - doręczana jest odwołującemu .

6. Decyzje wydawane przez komisje rekrutacyjne podpisują przewodniczący tych komisji.

§ 12

W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 

§ 13

1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Studia w WAT dla obcokrajowców prowadzone są w języku polskim.

§ 14

Uchwała zostaje podana do  publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej WAT.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)