• BUDOWNICTWO Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
  Możliwość pojęcia studiów w języku angielskim. Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Uzyskują kwalifikacje do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowania w budownictwie. Zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są tak przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD), umożliwiającymi m.in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełniania normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.  
  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera. W czasie studiów poszerzają wiedzę zdobytą na studiach I stopnia. Stanowi ona podstawę do twórczej pracy, ustawicznego kształcenia i zdobywania praktycznych umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie inżynierii lądowej. Absolwenci są przygotowani do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, własnych firmach budowlanych, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wyższych uczelniach, organach nadzoru budowlanego oraz w służbach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. W czasie studiów absolwenci mogą ukończyć studium pedagogiczne, które uprawnia do nauczania w szkołach zawodowych. Ukończenie kierunku umożliwia staranie się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Ze względu na fakt, iż dotychczasowe przepisy nakazywały dużo wcześniejsze ustalanie zasad przyjęć, a aktualnie trwają prace nad dostosowaniem funkcjonowania Politechniki Krakowskiej do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., zasady przyjęć na rok akademicki 2019/2020 mogą ulec zmianie.
  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne  trwają 3,5 roku a niestacjonarne 4,5 roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

   

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

                                               

  W = P albo 2R

  dla kierunku Budownictwo:

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów:

  • matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka
  • udokumentowana znajomość języka angielskiego*

  * Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

   

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                    

   

  Tryb naboru nr 4

   

   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

   

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

   

  Dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się dla kierunku budownictwo:

  • 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Budowlanym (B),

  • 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M), albo technika transportu drogowego lub technika transportu kolejowego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Ze względu na fakt, iż dotychczasowe przepisy nakazywały dużo wcześniejsze ustalanie zasad przyjęć, a aktualnie trwają prace nad dostosowaniem funkcjonowania Politechniki Krakowskiej do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., zasady przyjęć na rok akademicki 2019/2020 mogą ulec zmianie. 

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata. Studia w języku angielskim nie są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

  Uprawnieni kandydaci:

  O przyjęcie na kierunek Budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku Budownictwo.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  1. złożenie dokumentów
  2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo.
   Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się lista rankingowa tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.


  Wymagane dokumenty:

  1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
  2. poświadczona przez WKR za godność z oryginałem  kserokopia suplementu do dyplomu
  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych, niezbędnych do  obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

   

  1. Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku Budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo  CAE albo FCE albo TOEFL  albo równoważnego, świadectwo matury międzynarodowej albo świadectwo potwierdzające ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwo dojrzałości potwierdzające uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów z językiem wykładowym angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.
  2. pozostałe dokumenty wskazane § 16 załącznika nr 1

   

  Podział na specjalności przyjętych na studia stacjonarne na kierunek Budownictwo w języku polskim nastąpi na podstawie:

  • preferencji kandydata zdeklarowanych  elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL PK,
  • miejsca na liście rankingowej,
  • bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału,
  • zarządzenia JM Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich.

   

  Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy osób przyjętych na podstawie:

  1. preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej,
  2. miejsca na liście rankingowej,
  3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,
  4. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK (w chwili ogłoszenia niniejszych kryteriów - uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność).

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali 20% lub więcej punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5% - 20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczony jest według wzoru:

  WR= 40/3 (ECTS/90-0,05)+3,0

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20. Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia III stopnia

   

   

  Ze względu na wprowadzenie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0 zasady rekrutacji na studia dla doktorantów jak i zasad całego systemu kształcenia doktorantów ulegną zmianie. Nowe zasady obowiązujące na Politechnice Krakowskiej znane będą wiosną 2019 r.

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Gospodarka przestrzenna

  Studia I stopnia

  Gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek gwarantujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikacje do uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjności struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym. Posiadają kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Uzyskują kwalifikacje do opracowywania dokumentów z zakresu oddziaływania inwestycji na środowisko czy plany rozwoju, zwłaszcza systemów infrastruktury technicznej i transportowej. Są przygotowani do wykonywania specjalistycznych analiz inżynierskich i planów z zakresu transformacji przestrzennych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego – zwłaszcza w zarządach gospodarki komunalnej i transportu – oraz w jednostkach wykonawczych, realizujących zadania planowania, kształtowania rozwiązań i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych branżowo powiązanych z gospodarka przestrzenną; w jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną; w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna kończą studia I stopnia z tytułem inżyniera.

  Studia II stopnia

  Absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy, cele rozwojowe, zadania techniczne) oraz pogłębioną szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami. Zapewnia to absolwentowi kompetencje w uczestniczeniu w kształtowaniu środowiska cywilizacyjnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych, środowiskowych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu przestrzennego. Do formułowania i rozwiązywania zadań odnoszących się do inwentaryzacji, planowania oraz zarządzania przestrzenią absolwent stosuje wybrane metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne, integrując przy tym wiedzę z różnych dyscyplin i dysponując znajomością trendów rozwojowych i innowacji w gospodarce przestrzennej.

  Absolwent posiada poszerzoną wiedzę oraz umiejętności analityczne, kreatywne i negocjacyjne (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów) z zakresu gospodarki przestrzennej, uszczegółowione w obszarze urbanistyki i planowania komunikacyjnego. W szczególności dotyczy to problematyki: teoria i praktyka urbanistyki; polityka miejska i regionalna oraz marketing terytorialny; uwarunkowania prawne i procedury wykonywania dokumentów planistycznych; uwarunkowanie kulturowe i partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; metody planowania rozwoju miast, w szczególności ich systemów transportu i logistyki; ochrona i kształtowanie środowiska, w szczególności oddziaływania transportu; ochrona dziedzictwa kulturowego; modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem technik komputerowych (w tym programów do symulacji) w planowaniu przestrzennym, w szczególności w transporcie; systemowe zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna kończą studia II stopnia z tytułem magistra inżyniera.

  Kierunek Gospodarka przestrzenna jest międzywydziałowy (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska), natomiast całość procesu rekrutacyjnego realizowany jest przez jeden Wydział – Wydział Inżynierii Środowiska.

  Ze względu na fakt, iż dotychczasowe przepisy nakazywały dużo wcześniejsze ustalanie zasad przyjęć, a aktualnie trwają prace nad dostosowaniem funkcjonowania Politechniki Krakowskiej do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., zasady przyjęć na rok akademicki 2019/2020 mogą ulec zmianie.

 • TRANSPORT Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Transport

  Transport, to druga, równorzędna względem budownictwa dziedzina gospodarki, a inżynier transportu to również jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł inżyniera. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę co przekłada się na zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole.

  Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł magistra inżyniera. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych, przedsiębiorstwach przewozowych  i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg, w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej, w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich, w centach logistycznych a nawet policji. W zakresie transportu lotniczego absolwenci są przygotowani także do pracy w portach lotniczych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Ze względu na fakt, iż dotychczasowe przepisy nakazywały dużo wcześniejsze ustalanie zasad przyjęć, a aktualnie trwają prace nad dostosowaniem funkcjonowania Politechniki Krakowskiej do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., zasady przyjęć na rok akademicki 2019/2020 mogą ulec zmianie.

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne trwają 3,5 roku a niestacjonarne 4,5 roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku, a niestacjonarne 4,5 roku.

   

  STUDIA I STOPNIA

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

                                               

  W = P albo W = 2R

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów: 

  • matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

   

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                    

   

  Tryb naboru nr 4

   

   W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów w „nowa maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

   

  Tryb naboru nr 5

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według poniższej tabeli:

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

   

  Dodatkowe punkty za kwalifikacje zawodowe

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się dla kierunku transport:

  1. 30 punktów dla Kandydata legitymującego się tytułem technika transportu drogowego, technika transportu kolejowego, technika nawigatora morskiego, technika żeglugi śródlądowej, technika lotniskowych służb operacyjnych, technika eksploatacji portów i terminali, technika logistyka lub technika spedytora,
  2. 15 punktów dla Kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Budowlanym (B), Elektryczno-Elektronicznym (E), Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (MG).

   

  Dowiedz się więcej

   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Ze względu na fakt, iż dotychczasowe przepisy nakazywały dużo wcześniejsze ustalanie zasad przyjęć, a aktualnie trwają prace nad dostosowaniem funkcjonowania Politechniki Krakowskiej do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., zasady przyjęć na rok akademicki 2019/2020 mogą ulec zmianie.

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata.

  Uprawnieni kandydaci:

  O przyjęcie na kierunek studiów transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

  Kryteria kwalifikacyjne:

  Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek transport jest:

  1. złożenie dokumentów,
  2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty kształcenia, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów transport.

  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się lista rankingowa tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.

  Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty kształcenia:

  • Definicja i klasyfikacje systemów transportowych
  • Logistyka i jej rola w transporcie
  • Informatyczna obsługa zleceń logistycznych
  • Fundamentalny diagram inżynierii ruchu
  • systemy detekcji i zbierania danych ruchowych
  • strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu
  • Sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie
  • Struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego
  • Proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym
  • Charakterystyka infrastruktury transportowej
  • Charakterystyka środków transportu
  • Parametry przewozowe – popyt na usługi przewozowe
  • Podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży
  • Koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu
  • Marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym
  • Analiza efektywności inwestycji transportowych
  • Podstawowe akty prawne w transporcie

   

  Sposób oceny testu sprawdzającego efekty kształcenia

   

  1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku transport, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż transport.

  2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:

  1. należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,

  2. w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,

  3. w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.

  1. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:

  1. właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,

  2. każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,

  3. brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.

  1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.

  2. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.

  3. Kandydaci, którzy zaliczą test zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez , zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość według wzoru:

  X = 3,00 + (N-26)/14

  Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku transport. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż transport. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

  1. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.


   

  Wymagane dokumenty:

  1.    poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;

  2.    poświadczona przez WKR za godność z oryginałem  kserokopia suplementu do dyplomu

  3.    jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych, niezbędnych do  obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

   

  4.    pozostałe dokumenty wskazane w § 16 załącznika nr 1

  Podział na specjalności przyjętych na studia stacjonarne na kierunek Transport nastąpi na podstawie:

  • preferencji kandydata zdeklarowanych  elektronicznym systemie obsługi dydaktyki WIL PK,
  • miejsca na liście rankingowej,
  • bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału,
  • zarządzenia JM Rektora PK w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia danego kierunku, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5%-20% punktów ECTS określonych w programie kształcenia wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

   

  WR= 40/3 (ECTS/90-0,05)+3,0

   

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

   

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20. Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

  dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Ze względu na wprowadzenie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. Ustawy 2.0 zasady rekrutacji na studia dla doktorantów jak i zasad całego systemu kształcenia doktorantów ulegną zmianie. Nowe zasady obowiązujące na Politechnice Krakowskiej znane będą wiosną 2019 r.

  dowiedz się więcej

Opinie (4)

transport Ocena

Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem

JULIA Ocena

Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz

pioter Ocena

Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem ?Budowlane obiekty inteligentne?. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem

emila Ocena

generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi