• BUDOWNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Budownictwo
  Możliwość pojęcia studiów w języku angielskim. Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów. 
  Ukończenie kierunku Budownictwo zapewnia uzyskanie kwalifikacji do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, kierowania pracami w zakresie ich wykonania, remontów, użytkowania, pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwórniach materiałów i konstrukcji budowlanych, użytkowania systemów informatycznych mających zastosowanie w budownictwie. Absolwenci kierunku Budownictwo zapoznają się z organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. Są przygotowani, by mogli zaplanować przebieg budowy, sporządzić kosztorys, a z chwilą otrzymania kontraktu realizować go umiejętnie zarządzając ludźmi, sprzętem i kosztami. Potrafią posługiwać się współcześnie stosowanym oprogramowaniem służącym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projektowania konstrukcji inżynierskich (CAD, BIM), umożliwiającym m. in. sprawne kreślenie, obliczanie oraz sprawdzanie spełnienia normowych warunków nośności i użytkowania. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzystaniem metod komputerowych i technologii informatycznych.
  Kierunek Budownictwo w języku angielskim zapewnia zdobycie fachowej wiedzy z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale także biegłe opanowanie technicznego języka angielskiego, tak potrzebnego na współczesnym, otwartym rynku pracy, w firmach krajowych i zagranicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowle – informacja i modelowanie (bim)
  • Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
  • Drogi samochodowe i kolejowe
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mechanika konstrukcji inżynierskich
  • Mosty i budowle podziemne
  • Technologia i organizacja budownictwa
  • Building and engineering constructions

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Drogi samochodowe i kolejowe
  • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Mosty i budowle podziemne
  • Technologia i organizacja budownictwa

   


  Studia I stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne  trwają 3,5 roku a niestacjonarne 4,5 roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Tryb naboru 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

                                               

  W = P albo 2R

  dla kierunku Budownictwo:

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów:

  • matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia
  • udokumentowana znajomość języka angielskiego*

  * Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego,

  obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się:

  a) dla kierunku budownictwo:

  • 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia Budowlanym (B);

  • 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Elektryczno-Elektronicznym (E) albo Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M) albo technika transportu drogowego albo technika transportu kolejowego.

  **) Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej wymagana jest znajomość języka udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnym albo świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.


  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

   

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

   

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                    

   

  Tryb naboru nr 4

  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

  Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Począwszy od rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 obowiązywać będzie procedura wpisu na listę studentów.

  Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  b) złoży komplet wymaganych dokumentów;

  c) okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

  Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

  Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w lit. a - c skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

  - niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

  - występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

  Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

  Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

   

  Istnieje również możliwość przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się.

   

  ZASADY PRZYJMOWANIA PRZEZ POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  NA I ROK STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

   

  część I – postanowienia ogólne

   

  1. Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019, określającego warunki i tryb rekrutacji na studia.

  2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, oprócz dokumentów wymienionych odpowiednio w § 13 i § 18 załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019, zobowiązana jest dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o uzyskanych na PK wynikach potwierdzenia efektów uczenia się.

  3. Zarówno dla osób przyjmowanych na studia przez rekrutację, jak i dla osób przyjmowanych przez potwierdzenie efektów uczenia się, tworzy się wspólne listy rankingowe, listy zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej, listy studentów i listy osób nieprzyjętych.

  4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się toczy się według harmonogramu rekrutacji.

  5. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się są jawne.

  6. Wykaz kierunków, na których możliwe jest przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się jest dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK.

   

  część II – rekrutacja na studia I stopnia

   

  Kryterium kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia jest wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

   

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata. Studia w języku angielskim nie są prowadzone w systemie niestacjonarnym.

  Uprawnieni kandydaci:

  O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwo.

   

  Kryteria kwalifikacyjne:

  Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo jest:

  1. złożenie dokumentów,

  2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

  2. kserokopia suplementu do dyplomu,

  3. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana

  jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

  Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL albo równoważnego, świadectwem matury międzynarodowej albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

  Absolwenci studiów z wykładowym językiem angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

  1. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019.

  Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku budownictwo nastąpi po ustaleniu listy osób przyjętych na podstawie:

  1. preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej,

  2. miejsca na liście rankingowej,

  3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,

  4. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK (w chwili ogłoszenia niniejszych kryteriów - uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność).

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20.

  Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się
  w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

  Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Począwszy od rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 obowiązywać będzie procedura wpisu na listę studentów.

  Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  b) złoży komplet wymaganych dokumentów;

  c) okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

  Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

  Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w lit. a - c skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

  - niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

  - występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

  Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

  Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

  Istnieje również możliwość przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się.

   

  ZASADY PRZYJMOWANIA PRZEZ POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  NA I ROK STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  część I – postanowienia ogólne

  1. Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019, określającego warunki i tryb rekrutacji na studia.

  2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, oprócz dokumentów wymienionych odpowiednio w § 13 i § 18 załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019, zobowiązana jest dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o uzyskanych na PK wynikach potwierdzenia efektów uczenia się.

  3. Zarówno dla osób przyjmowanych na studia przez rekrutację, jak i dla osób przyjmowanych przez potwierdzenie efektów uczenia się, tworzy się wspólne listy rankingowe, listy zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej, listy studentów i listy osób nieprzyjętych.

  4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się toczy się według harmonogramu rekrutacji.

  5. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się są jawne.

  6. Wykaz kierunków, na których możliwe jest przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się jest dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK.

  część II – rekrutacja na studia II stopnia

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzenia efektów uczenia się uzyskali 20% lub więcej punktów ECTS określonych w programie studiów wybranego kierunku studiów, otrzymują maksymalny wskaźnik rekrutacyjny odpowiadający średniej 5,0 z toku studiów. Minimalna liczba zaliczonych punktów ECTS uprawniająca do przyjęcia na studia wynosi 5% punktów ECTS określonych w programie studiów wybranego kierunku studiów. W przypadku gdy liczba zaliczonych punktów ECTS znajduje się w przedziale 5% - 20% punktów ECTS określonych w programie studiów wybranego kierunku studiów, wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru:

  WR= 40/3 (ECTS/90-0,05)+3,0

  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się lista rankingowa tworzona jest na podstawie potwierdzonej liczby punktów ECTS.


  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Transport

  Studia na kierunku Transport kształcą specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego z uwzględnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów transportowych i logistycznych. Absolwenci posiadają kwalifikacje w dziedzinie zarządzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych.

  Absolwenci kierunku Transport, dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu wzbogaconemu wiedzą organizacyjną, prawną i ekonomiczną, są przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych; w przedsiębiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz własnych tego typu firmach; w działach transportu i logistyki przedsiębiorstw, w tym w miejskich zarządach dróg; w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej; w biurach urbanistycznych; w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich; w centrach logistycznych, a nawet w policji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka i spedycja
  • Transport kolejowy
  • Transport miejski

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka i spedycja
  • Transport miejski

   


  Studia I stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne  trwają 3,5 roku a niestacjonarne 4,5 roku. Stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.

  Kryterium kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na WIL PK jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, maturą międzynarodową (International Baccalaureate), z egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

  Tryb naboru nr 1

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), ustala się według wzoru:                                          

  W = P albo W = 2R

  gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów: 

  • matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia albo informatyka
  • dodatkowo kwalifikacje zawodowe*

  *) Na Wydziale Inżynierii Lądowej do liczby punktów stanowiącej wartość wskaźnika rekrutacyjnego, obliczonego zgodnie z odpowiednim trybem naboru, dodaje się dla kierunku transport:

  • 30 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika transportu drogowego, technika transportu kolejowego, technika nawigatora morskiego, technika żeglugi śródlądowej, technika lotniskowych służb operacyjnych, technika eksploatacji portów i terminali, technika logistyka lub technika spedytora;

  • 15 punktów dla kandydata legitymującego się tytułem technika w obszarze kształcenia: Budowlanym (B), Elektryczno-Elektronicznym (E), Mechanicznym i Górniczo-Hutniczym (M).

  Tryb naboru 2

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  6

  5

  4

  3

  2

  punkty

  200

  170

  140

  100

  60

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę"), ocenianą w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli.

  ocena

  5

  4

  3

  punkty

  200

  150

  100

   

   

  Tryb naboru nr 3

   

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli.

  Ocena

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

  Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

  Excellent

  100

  200

  Very good

  85

  170

  Good

  70

  140

  Satisfactory

  50

  100

  Mediocre

  30

  60

  Poor

  10

  20

  Very poor

  0

  0

   

                                    

   

  Tryb naboru nr 4

   

  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

   

  Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Począwszy od rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 obowiązywać będzie procedura wpisu na listę studentów.

  Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  b) złoży komplet wymaganych dokumentów;

  c) okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

  Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

  Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w lit. a - c skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

  - niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

  - występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

  Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku.

  Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

  Istnieje również możliwość przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się.

  ZASADY PRZYJMOWANIA PRZEZ POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

  NA I ROK STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW I STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

  część I – postanowienia ogólne

  1. Do postępowania w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stosuje się odpowiednio postanowienia załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019, określającego warunki i tryb rekrutacji na studia.

  2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się, oprócz dokumentów wymienionych odpowiednio w § 13 i § 18 załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019, zobowiązana jest dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej zaświadczenie o uzyskanych na PK wynikach potwierdzenia efektów uczenia się.

  3. Zarówno dla osób przyjmowanych na studia przez rekrutację, jak i dla osób przyjmowanych przez potwierdzenie efektów uczenia się, tworzy się wspólne listy rankingowe, listy zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów, listy osób przeniesionych do kolejnej tury rekrutacyjnej, listy studentów i listy osób nieprzyjętych.

  4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się toczy się według harmonogramu rekrutacji.

  5. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia przez potwierdzenie efektów uczenia się są jawne.

  6. Wykaz kierunków, na których możliwe jest przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się jest dostępny w serwisie rekrutacyjnym PK.

   

  część II – rekrutacja na studia I stopnia

   

  Kryterium kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów I stopnia jest wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

  Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

   

  punkty ECTS

  20

  i wyżej

  19

  18

  17

  16

  15

  14

  13

  12

  11

  10

  liczba pkt.

  200

  190

  180

  170

  160

  150

  140

  130

  120

  110

  100

  punkty ECTS

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

   

  liczba pkt.

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  20

  10

  0

   

  Dowiedz się więcej

   

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Obowiązkowa rejestracja elektroniczna wszystkich kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywać się będzie w terminach, które zostaną ogłoszone na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej (www.pk.edu.pl) oraz Wydziału (www.wil.pk.edu.pl). Osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do Politechniki Krakowskiej wnoszą opłatę za przyjęcie na studia - w roku 2018/2019 było to 73 zł. (wysokość opłaty ustalana jest co roku). Pozostałe dokumenty, które należy złożyć szczegółowo określa Zarządzenie JM Rektora PK, publikowane każdorazowo na dany rok akademicki. Ogłoszony również zostanie szczegółowy harmonogram rekrutacji zawierający m.in. informacje dotyczące terminów: obowiązkowej elektronicznej rejestracji, terminów ewentualnych testów kompetencyjnych, składania dokumentów oraz ogłoszenia wyników. O przyjęciu na Wydział Inżynierii Lądowej decyduje miejsce na liście rankingowej. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na dany kierunek studiów. Studia niestacjonarne są odpłatne. Studia stacjonarne II stopnia trwają 1,5 roku, a niestacjonarne 2 lata.

  Uprawnieni kandydaci:

  O przyjęcie na kierunek studiów transport mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera. Kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunku technicznym innym niż transport obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu sprawdzającego efekty kształcenia organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

  Kryteria kwalifikacyjne:

  Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek transport jest:

  1. złożenie dokumentów,

  2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów albo oceny z testu sprawdzającego efekty kształcenia, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalona przez Senat PK dla kierunku studiów transport.

  Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty kształcenia:

  • Definicja i klasyfikacje systemów transportowych

  • Logistyka i jej rola w transporcie

  • Informatyczna obsługa zleceń logistycznych

  • Fundamentalny diagram inżynierii ruchu

  • systemy detekcji i zbierania danych ruchowych

  • strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu

  • Sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie

  • Struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego

  • Proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

  • Charakterystyka infrastruktury transportowej

  • Charakterystyka środków transportu

  • Parametry przewozowe – popyt na usługi przewozowe

  • Podaż usług przewozowych: struktura i czynniki, wpływające na wielkość i strukturę podaży

  • Koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu

  • Marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym

  • Analiza efektywności inwestycji transportowych

  • Podstawowe akty prawne w transporcie

   

  Sposób oceny testu sprawdzającego efekty kształcenia

  1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku transport, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż transport.

  2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:

  1. należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,

  2. w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,

  3. w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.

  1. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:

  1. właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,

  2. każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,

  3. brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.

  1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.

  2. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia.

  3. Kandydaci, którzy zaliczą test zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez N , zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość X według wzoru:

  X = 3,00 + (N-26)/14

  Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku transport. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż transport. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

  1. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

  Wymagane dokumenty:

  1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

  2. jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

   

  gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

  1. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 1 Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 stycznia 2019 r. nr 3/d/01/2019.

  Podział na specjalności na studiach stacjonarnych prowadzonych na kierunku transport nastąpi po ustaleniu listy osób przyjętych na podstawie:

  1. preferencji kandydata zadeklarowanych w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej,

  2. miejsca na liście rankingowej,

  3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej,

  1. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na PK (w chwili ogłoszenia niniejszych kryteriów - uruchomienie specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność).

   

  Studia stacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20.

  Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20.

  Zgodnie z treścią art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Począwszy od rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2019/20 obowiązywać będzie procedura wpisu na listę studentów.

  Wpis na listę studentów polegał będzie na nadaniu przez komisję rekrutacyjną w systemie elektronicznej rejestracji PK statusu „wpisany na listę studentów” na koncie kandydata. Komisja rekrutacyjna dokona wpisu na listę studentów pod warunkiem, że kandydat w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji osobiście stawi się w siedzibie właściwej komisji rekrutacyjnej oraz:

  a) okaże dowód osobisty, a w przypadku jego braku paszport, w celu sprawdzenia imienia/imion, nazwiska i numeru PESEL kandydata;

  b) złoży komplet wymaganych dokumentów;

  c) okaże dowód wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej albo okaże posiadaną legitymację studencką.

  Dopuszcza się dokonanie czynności, o których mowa powyżej przez pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w postaci aktu notarialnego bądź pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu kandydata. Dane osobowe kandydata mogą zostać zweryfikowane na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa lub kserokopii dowodu osobistego bądź kserokopii paszportu kandydata.

  Niedopełnienie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji obowiązków wskazanych w lit. a - c skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  Podstawą do odmowy dokonania wpisu na listę studentów może być stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną:

  - niezgodności danych podanych podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata;

  - występowania przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.

  Kandydat, który aktualnie jest już na PK studentem tego kierunku, o przyjęcie na który ponownie się ubiega, nie może zostać wpisany na listę studentów tego kierunku. Na życzenie kandydata komisja rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

  Istnieje również możliwość przyjęcia na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się.

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Rekrutacja na ten kierunek w całości będzie prowadzona na WIŚ. https://www.wis.pk.edu.pl/rek/

   

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
  • Urbanistyka i transport
 • INŻYNIERIA CZYSTEGO POWIETRZA - KIERUNEK MIĘDZYWYDZIAŁOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek ICP zapewnia specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

  W programie ujęto szeroki zakres elementów infrastruktury miast i innych jednostek osadniczych, co zapewnia całościowe podejście do problemu, począwszy od kompetencji planistycznych, aż do wykorzystania szybkiego rozwoju technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza i jej kontroli przy zmiennym wpływie sektora energetycznego, przemysłowego, bytowo-komunalnego i transportowego, jako źródeł odpowiedzialnych za jakość powietrza.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (4)

transport Ocena

Transport to kierunek dla tych, którzy od dziecka interesowali się samochodami, albo innymi pojazdami. Studia na Politechnice Krakowskiej to rozwijanie tych pasji, poszerzanie jej o kolejne wiadomości i doświadczenia. Zdecydowanie polecam tym, którzy interesują się wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem i podróżowaniem

JULIA Ocena

Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz

pioter Ocena

Muszę przyznać, że idąc na drugi stopień studiów miałem lekki ból głowy. Wydział Inżynierii Lądowej oferuje mnóstwo ciekawych specjalności i wcale nie tak łatwo jest wybrać tą jedną. W końcu wybrałem ?Budowlane obiekty inteligentne?. Czy studia są łatwe? Nie. Ale studia, które są łatwe nie aktywizują, nie motywują do samodzielnego myślenia. Cieszę się, że tu jestem

emila Ocena

generalnie polecam, wydział prawie że w centrum. Dużo zajęć praktycznych i dużo fajnych ludzi