• ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z ELEMENTAMI E-ADMINISTRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel:

  • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
  • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,  
  • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
  • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
  • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
  • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
  • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

  Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, bierze pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYK BIZNESOWY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów podyplomowych Analityk biznesowy systemów informatycznych  jest zapoznanie uczestników z zawodem analityka biznesowego i jego podstawowymi zadaniami  w ramach projektu informatycznego. Prezentowane są również metody, narzędzia oraz techniki wykorzystywane przez analityków biznesowych w realizacji typowych zadań analityczno–projektowych. Ponadto kształtowane są umiejętności w zakresie wykorzystania najpopularniejszych w branży analizy biznesowej środowisk programowych (Enterprise Architect, ADONIS). Uczestnicy poznają najważniejsze funkcjonalności narzędzi informatycznych, możliwości ich zastosowania w pracy analityka biznesowego oraz istniejące ograniczenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ANALITYKA BIZNESOWA DLA MENEDŻERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Analityka biznesowa staje się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych obecnie przez kadrę menedżerską na wszystkich poziomach zarządzania. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Computerworld (kwiecień 2015) z metod, technik i narzędzi analityki biznesowej korzysta w Polsce 78% liderów i 70% firm, które są kluczowymi podmiotami w reprezentowanych branżach. Dzięki studiom słuchacze dowiedzą się o możliwych zastosowaniach analityki biznesowej w codziennej pracy oraz zapoznają się z technikami i ogólnie dostępnymi narzędziami wykorzystywanymi przy rozwiązywaniu problemów biznesowych oraz przy podejmowaniu decyzji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ I DESIGN - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów podyplomowych Architektura Wnętrz i Design uczymy projektowania wnętrz i szeroko rozumianego designu (wzornictwa). Projektowanie formy, a także funkcji wnętrza i przedmiotu prowadzimy z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności projektowych, plastycznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych 2D i 3D.

  Program studiów pozwala na usystematyzowanie wiedzy z dziedziny projektowania wnętrz i designu oraz wykształcenie podstawowych umiejętności projektowych. Dzięki temu absolwenci będą w stanie podejmować samodzielne decyzje twórcze. Tematyka i profil studiów może być traktowana jako przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac projektowych z pogranicza architektury i designu.

  Zajęcia na studiach prowadzą architekci i projektanci wzornictwa. W trakcie studiów korzystamy z oprogramowania: 3D – (Rhino) i Blender oraz oprogramowania 2D – Ilustrator i Photoshop dostępnego w pracowniach laboratoryjnych uczelni. Natomiast w pracy zdalnej wykorzystujemy oprogramowanie w wersjach edukacyjnych lub darmowych np. Blender, ArchiCad.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ASYSTENT MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do pełnienia funkcji asystenta medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Do udziału w zajęciach zapraszamy absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach medycznych, paramedycznych, a także innych w szczególności w zakresie zdrowia publicznego i administracji. Asystent medyczny nie jest jeszcze odrębnym zawodem.

  Jest to obecnie rola, jaką pełnić można w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Mogą ją pełnić osoby wykonujące zawód medyczny lub osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Studia dają również możliwości poszerzenia wiedzy i kompetencji osób zatrudnionych obecnie w charakterze rejestratorek/sekretarek medycznych, asystentek stomatologicznych, a także pielęgniarek i położnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dzięki studiom słuchacze uzyskają udowodnioną naukowo wiedzę o zachowaniach zwierząt i przyczynach tych zachowań. Prowadzone warsztaty pozwolą na modelowanie reakcji zwierząt, głównie psów, koni  i kotów, wzmacnianie reakcji pozytywnych i eliminowanie reakcji niepożądanych lub niebezpiecznych. Program zajęć ma na celu przygotowanie specjalistów którzy nabędą umiejętności kształtowania psychiki zwierzęcia w celach hodowlanych, rekreacyjnych i zooterapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne wychodzą naprzeciw postanowieniom Unii Europejskiej w zakresie poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania różnym chorobom oraz usuwania źródeł zagrożenia środowiskowego dla zdrowia ludzkiego. Zostały opracowane w odpowiedzi na znaczący wzrost zachorowalności społeczeństwa na choroby cywilizacyjne, nabywanie złych nawyków żywieniowych, niską aktywność fizyczną, rozwój cywilizacji i różnorodnych form komunikacji, niski poziom wiedzy prozdrowotnej (również w aspekcie prewencji), niską świadomość metod wypoczynku i technik relaksacji.

  Studia wychodzą z założenia holistycznego spojrzenia na człowieka – związków pomiędzy zdrowiem, odżywianiem, jakością środowiska, aktywnością fizyczną i kondycją psychiczną. Program studiów odpowiada na wyzwanie współczesności, jakim jest zachowanie dobrej kondycji i efektywności w szybkim tempie życia, warunkach ciągłej zmienności i zwiększonego stresu.

  Obejmuje, m.in. umiejętność dokonywania samooceny i zarządzania dobrostanem, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, budowy odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, praktyki Corporate Wellbeing. Studia przygotowują także do prowadzenia doradztwa w obszarze umiejętności ograniczania zagrożeń zdrowotnych, racjonalnego odżywiania się i stylu życia w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

  Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, wpływu środowiska i innych czynników na rozwój chorób cywilizacyjnych, roli odżywiania się i stylu życia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, elementów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wdrażania bezpiecznych form produkcji żywności, w tym rolnictwa ekologicznego.

  Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności zarządzania zdrowym stylem życia na poziomie jednostek, społeczności oraz organizacji . Studia ukazują, jak ważna jest rola specjalistów z dziedziny szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w zachowaniu, bądź poprawie jakości życia społeczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BHP - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING I NLP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia te są pierwszym w Polsce kierunkiem łączącym Neurolingwistyczne Programowanie z klasycznymi technikami coachingu i umożliwiają absolwentom uzyskanie, oprócz dyplomu ukończenia studiów, dwóch uznanych międzynarodowych certyfikatów – Practitionera In the Art of NLP, a także Coacha ICI (International Association of Coaching Institutes), świadczących m.in. o znawstwie uniwersalnych narzędzi wielopłaszczyznowego działania w charakterze coacha, opartych na technikach Neurolingwistycznego Programowania, standardach International Association of Coaching Institiutes oraz modelach tradycyjnego coachingu. Przy odpowiednim zainteresowaniu, w odrębnym trybie kształcenia, możliwe jest również uzyskanie certyfikatów Mastera i Trenera NLP. Program kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności budowania kariery zawodowej i społecznej, rozwój osobisty, podtrzymywanie satysfakcjonujących związków partnerskich, budowanie autorytetu oraz nawiązywanie kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu indywidualnego, jak i grupowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kilkadziesiąt lat stosowania coachingu w otoczeniu biznesowym dało nam już dowody na to, że coaching jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi zarządczych. Stosowany ze świadomością i rozwagą prowadzi do uwolnienia potencjału, jaki tkwi w każdym zarządzającym i w jego zespole. Aby do tego doprowadzić potrzebujemy rozumieć swoją organizację biznesową i motywy rządzące zachowaniami naszych pracowników.

  Dlatego studia, które Państwu polecamy, dają podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu emocji i motywacji. Pokazujemy również w jaki sposób sprawić, aby cele organizacji i pracowników stały się wspólne i prowadziły do osiągania satysfakcjonujących nas rezultatów. I co najważniejsze, ćwiczymy rozwiązywanie problemów zarządczych poprzez użycie sprawdzonych metod, wypracowanych przez najlepszych coachów.

  Nasi absolwenci, po ukończeniu studiów, przygotowani są do praktycznego wykorzystania coachingu w biznesie. Jednocześnie studia dają podstawy do dalszego rozwoju, w tym do uzyskania certyfikatu coacha ICF ścieżką portfolio.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności związane z nadzorowaniem aplikacji i systemów informacyjnych z punktu widzenia ich bezpieczeństwa. W trakcie zajęć prezentujemy metody gwarantujące integralność systemów informatycznych w obliczu różnego rodzaju ataków. Pokazujemy również jak tworzyć systemy, które zapewniają poufność, dostępność i spójność posiadanych zasobów informatycznych.

  Większość zajęć ma charakter praktyczny i realizowana jest w formie laboratoriów lub ćwiczeń. Studia przygotowują słuchaczy do egzaminów certyfikujących CISCO z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
  Studia przygotowują również do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA I PLANOWANIE ŻYWIENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz coraz większą popularność specjalistów z dziedziny dietetyki. Program dostarcza wiedzy z zakresu podstaw dietetyki ogólnej, umiejętności organizacji pracy zakładów żywienia zbiorowego i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Zadaniem studiów jest również kształcenie z zakresu żywienia w różnych warunkach środowiskowych i rozwój umiejętności planowania żywienia zgodnie z zasadami EBM (ang. evidence based medicine).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADCA PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia objęte egzaminem państwowym na doradcę podatkowego. Szczególny nacisk położony został na przygotowanie do egzaminu oraz na zagadnienia praktyczne, m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych uczelni, doradców podatkowych oraz byłych i obecnych pracowników organów podatkowych z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwenci  studiów uzyskają wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery, metod wyboru zawodu, narzędzi pracy doradcy zawodowego. Prowadzący zajęcia będą kształcić wśród uczestników studiów umiejętności poradnictwa indywidualnego oraz grupowego. Studia zawierają specjalistyczny moduł z zakresu coachingu kariery akredytowany przez International Coach Federation, największą ogólnoświatową organizację coachingową reprezentującą środowisko profesjonalnych coachów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EMPLOYER BRANDING I PR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Employer Branding i PR podnoszą kwalifikacje w zakresie nowych trendów, nowoczesnych narzędzi i najlepszych praktyk, związanych z budowaniem marki przedsiębiorstwa jako pracodawcy oraz skutecznego zarządzania komunikacją z otoczeniem. Aby zrealizować ten cel zajęcia mają charakter praktyczny, są zorientowane na przygotowanie do realizacji strategii public relations, na zarządzanie marką pracodawcy, tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, jak również pozyskiwanie przez organizację najlepszych kandydatów z rynku pracy.

  W związku z tym w programie zajęć kładziemy szczególny nacisk na wykorzystanie narzędzi internetowych i mobilnych w zarządzanie marką i wizerunkiem, oraz na tworzenie reputacji i prowadzenie skutecznej komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Słuchacze uzyskają dostęp do narzędzi pozwalających na planowanie i kontrolę działań organizacji biznesowych i instytucji administracji tak, aby maksymalizować ich efektywność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze zapoznają się z narzędziami i metodami komputerowej obróbki grafiki 2D oraz 3D, nabywając umiejętności niezbędne do opracowywania grafiki na potrzeby druku, projektowania serwisów internetowych, grafiki reklamowej, modelowania grafiki 3D, a także tworzenia multimedialnych i interaktywnych prezentacji komputerowych. Studia Grafika komputerowa kierowane są do osób chcących nabyć nowe umiejętności na rynku pracy z perspektywą prowadzenia agencji reklamowych, a także pracujących lub zamierzających podjąć pracę w działach odpowiadających za promocję firm oraz wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o dodatkowe umiejętności w dziedzinie grafiki użytkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • HANDEL ZAGRANICZNY I NEGOCJACJE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Handel zagraniczny i negocjacje dostarczają wiedzy o rynkach międzynarodowych. Słuchacze zaznajomią się z regulacjami w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego, społeczną i kulturową charakterystyką wybranych rynków ze szczególnym uwzględnieniem rynków azjatyckich. Ważną część studiów stanowi kształcenie umiejętności negocjacyjno - sprzedażowych w międzykulturowym środowisku i umiejętności komunikacyjnych potrzebnych do odnoszenia sukcesów w firmach współpracujących z zagranicą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNET RZECZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii z zakresu Internetu rzeczy (IoT) umożliwiających komunikację między ludźmi i urządzeniami oraz pomiędzy urządzeniami. Szczególny nacisk położony jest na wytworzenie wśród słuchaczy umiejętności projektowania, kodowania, konstruowania, testowania i utrzymywania rozwiązań technicznych klasy Internet rzeczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - WE WSPÓŁPRACY Z ASSECO POLAND - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z ważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami wytwarzania oprogramowania od projektowania, poprzez programowanie, a na testowaniu i dokumentowaniu aplikacji skończywszy. Studia przygotowują słuchaczy do pracy w zespołach wytwarzających oprogramowanie. Słuchacz ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi, organizacją pracy w grupie projektowej oraz nowoczesnymi technikami wytwarzania oprogramowania. Treści kształcenia są oparte na doświadczeniu wynikającym z realizacji rzeczywistych, złożonych projektów informatycznych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Kadry i płace” dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w działach kadr, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych w charakterze wykwalifikowanego specjalisty ds. kadr i płac.

  Dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie przydatnych na rynku pracy certyfikatów z zakresu archiwizacji i organizacji pracy biurowej oraz inwentaryzacji w firmie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów Lean Management jest wszechstronne przygotowanie uczestnika do wdrożenia i realizacji w praktyce koncepcji zarządzania produkcją Lean Manufacturing. Program studiów przygotowany został tak, aby przedstawić zagadnienia ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z trzech różnych punktów widzenia, a więc po pierwsze koncepcyjnego, poprzez wdrożenie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, po drugie z punktu widzenia zarządzania ludźmi, poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji i po trzecie z punktu widzenia narzędziowego, poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi Lean Manufacturing i Kaizen Management System.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGOPEDIA Z LOGORYTMIKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe w zakresie „Logopedii z logorytmiką” przygotowują do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej. Program studiów został wzbogacony o logorytmikę, która jest metodą stosowaną w interdyscyplinarnej logopedii.

  Słuchacze uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Uczestnicy kierunku zapoznają się również z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych.
  Program studiów jest zgodny z wymogami rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w szkołach i przedszkolach oraz placówkach pozaszkolnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MARKETING INTERNETOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać media internetowe do tworzenia wizerunku firmy w Internecie, prezentacji i rozpowszechnienia oferty sprzedażowej  i kontaktu z klientami. Zajęcia będą przydatne zarówno dla osób zajmujących się szeroko rozumianym marketingiem w sieci, ale też dla tych, którzy pragną prowadzić swój własny sklep internetowy. Podczas studiów poruszane są najnowsze oraz najbardziej efektywne formy działań marketingowych i analitycznych. Ponadto studia dostarczą umiejętności tworzenia, rozwijania i promocji sklepu internetowego. W trakcie studiów słuchacze mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z opiekunem merytorycznym kierunku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Realizowany przez nas program studiów podyplomowych MBA (Master of Business Administration) koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi, aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem.

  Do tej bazy dodajemy umiejętności o kapitalnym znaczeniu dla liderów działających na konkurencyjnym rynku, a mianowicie swobodę funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym rynku pracowniczym oraz swobodę posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi ze szczególnym wykorzystaniem e-marketingu. Studia MBA przygotowują również do pełnienia funkcji członka organów nadzorczych oraz członka organów zarządzających spółek skarbu państwa zgodnie z rozporządzeniami ustawy z 16.12.2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MBA W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów MBA w ochronie zdrowia koncentruje się na rzeczywistych podstawach zarządzania i sprawdzonych praktycznie metodach pracy z ludźmi niezbędnych, aby efektywnie zarządzać firmą i zespołem. Przekazywana wiedza i umiejętności biorą szczególnie pod uwagę specyfikę zarządzania w podmiotach leczniczych. Słuchacze – liderzy poznają zasady funkcjonowania na konkurencyjnym rynku, zalety stosowania nowoczesnego zarządzania personelem i wprowadzania zmian w organizacji z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych i e-marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR (alternative dispute resolution – alternatywne rozwiązywanie sporów), kształcąc kadrę mediatorów w sprawach karnych, cywilnych (gospodarczych, rodzinnych, biznesowych, z zakresu prawa pracy) i w sprawach nieletnich. Studia są kierowane do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu – mediatora, lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wykształcenie osób doskonale odnajdujących się i funkcjonujących w branży e-commerce. Realizowany program zajęć sprawia, że słuchacze zapoznają się z najbardziej aktualnymi i praktycznymi wskazówkami odnośnie wykorzystania internetu do celów sprzedażowych.

  Program studiów podzielony jest na 3 grupy tematyczne:

  • Podstawy sprzedaży i marketingu sieciowego,
  • Zasady budowania i zarządzania strukturami w e-commerce,
  • Sposoby generowania sprzedaży.

  Dzięki takiemu układowi studiów słuchacz może rozpocząć pracę w sklepie internetowym jako specjalista e-marketingu, osoba odpowiedzialna za logistykę, bądź kierownik zespołu e-commerce. Dodatkowo studia dają pełne przygotowanie, aby otworzyć i następnie zarządzać własnym sklepem internetowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie bądź nabycie wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES).

  Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ekonomii, zarządzania, prawa, finansów niezbędną do tworzenia i zarządzania PES,
  • kompetencji niezbędnych do podejmowania efektywnej współpracy z różnego typu organizacjami/podmiotami, niezbędnych przy tworzeniu sieci współpracy,
  • umiejętności organizacyjnych, menedżerskich.

  Ponadto zdobędą możliwość pozyskania i wymiany doświadczeń z praktykami w dziedzinie ekonomii społecznej – menedżerami PES.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER LOGISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia na kierunku Menedżer logistyki mają na celu:

  - Przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji dotyczących łańcucha dostaw, w tym z udziałem operatorów logistycznych (logistyki trzeciej strony – 3PL). 

  - Ułatwienie słuchaczom zdobycia międzynarodowego certyfikatu kompetencji logistycznych „European Junior Logistician” (EJLog/EQF Level 4) lub „European Senior Logistician” (ESLog/EQF Level 6) poprzez dostosowanie programu studiów do zakresu i wymogów odpowiednich egzaminów certyfikujących, a także poprzez przeprowadzenie samych egzaminów w Rzeszowie, dla słuchaczy studiów podyplomowych, którzy będą chcieli zdobyć jeden z tych certyfikatów. 

  Profil studiów obejmuje przyjęty przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association - ELA), zestaw zagadnień składających się na wiedzę profesjonalnego menedżera logistyki, wsparty doświadczeniem ekspertów prowadzących zajęcia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENEDŻER TRANSFORMACJI CYFROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przemysł 4.0 (Industry 4.0) to podejście polegające na wykorzystaniu technologii cyfrowych w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W swojej filozofii opiera się na czwartej rewolucji przemysłowej w skład której wchodzą m.in Internet Rzeczy, Big Data, Sztuczna Inteligencja, Wirtualna Rzeczywistość. Czwarta rewolucja przemysłowa nierozerwalnie wiąże się z integracją świata maszyn, systemów oraz ludzi. Jej cechą charakterystyczną jest duże przyśpieszenie rozwoju organizacji w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

  W obecnej rzeczywistości, automatyzacja procesów i wiążące się z tym wykorzystanie technologii cyfrowej są konieczne dla firm, które chcą z powodzeniem funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Studia podyplomowe pomagają zrealizować to wyzwanie poprzez przygotowanie kompetentnego personelu. Absolwenci studiów, dzięki umiejętności swobodnego poruszania się w rozwiązaniach Przemysłu 4.0, będą w stanie wprowadzać automatyzację procesów prowadzącą do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MONITOROWANIE I KOORDYNACJA BADAŃ KLINICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do pracy w zawodzie monitora badań klinicznych w Polsce i za granicą. Program studiów obejmuje administracyjne i prawne wymogi  etycznego i rzetelnego prowadzenia badań klinicznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi  w prowadzeniu badań klinicznych przez wiodące firmy i instytucje z branży.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość mają na celu zapoznanie z bieżącą praktyką rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia rachunkowości i organizacji ksiąg rachunkowych od podstaw. Obejmują praktyczne zagadnienia z którymi spotykają się służby finansowo-księgowe począwszy od prawidłowej rejestracji działań gospodarczych poprzez ewidencję kosztów i umiejętne poruszanie się w rzeczywistości prawno - podatkowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rachunkowość i controlling ACCA dostarczą wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, controllingu i zarządzania zgodnie ze standardami The Association of Chartered Certified Accountants. Opracowany przez zespół Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ program studiów podyplomowych został zatwierdzony przez komisję akredytacyjną ACCA dzięki czemu, oprócz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, słuchacze mają możliwość uzyskania kwalifikacji Advanced Diploma in Accounting and Business (ACCA Advanced Diploma) lub rozpoczęcia drogi do członkostwa w ACCA poprzez uzyskanie prawa do zwolnień z 9 egzaminów w tej organizacji (członkostwo w ACCA ).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do zarządzania zespołami w organizacjach biznesowych i dostarczają wiedzy w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy. Dlatego też program studiów koncentruje się na zagadnieniach: zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania operacyjnego, sprzedaży i marketingu oraz rachunkowości i finansów.

  Podyplomowe studia menedżerskie to kompendium wiedzy z zarządzania. Dzięki tym studiom nasi słuchacze doskonalą swoje kompetencje menedżerskie z obszarów diagnozy i analizy biznesowej. Ponadto studia dostarczają umiejętności radzenia sobie z trudnymi decyzjami zarządczymi w zmiennym otoczeniu rynkowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W ramach studiów słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:

  Specjalność: Sieci komputerowe - CISCO- obejmuje projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, zarządzanie oraz hardware sieci komputerowych (przełączniki, routery itp.). W ramach oferowanych przez nas studiów będą mieli Państwo okazję uczestniczyć w 4 autoryzowanych szkoleniach informatycznych CISCO Systems, co pozwoli zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy i przygotować do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Network Associate (CCNA). W ramach tej specjalności słuchacze otrzymują cztery dyplomy uczestnictwa w autoryzowanych szkoleniach (po jednym na kurs): 
  • Network Fundamentals (egzamin 640-822 ICND1)
  • Routing Protocols and Concepts (egzamin 640-822 ICND1)
  • LAN Switching and Wireless (egzamin 640-816 ICND2)
  • Accessing the WAN (egzamin 640-816 ICND2)
  Certyfikat CCNA można również uzyskać, zdając jeden połączony egzamin 640-802 CCNA.
   
  Specjalność: Sieciowe systemy operacyjne - MICROSOFT + SUSE - obejmuje problematykę instalowania, konfigurowania i eksploatacji serwerów oraz stacji roboczych. W ramach zajęć realizowane są, potwierdzone dyplomem, autoryzowane szkolenia z następujących sieciowych systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 (kursy: 6425A, 6421A),
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 (kursy: 3072, 3073),

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia nakierowane są na budowanie kompetencji z zakresu organizacji i prowadzenia testów oprogramowania komputerowego. W oparciu o przykłady i praktyczne zagadnienia, a także studia przypadku zostaną przedstawione kluczowe techniki związane z planowaniem testów oprogramowania zarówno w zespołach pracujących według metodyk klasycznych jak i według metodyk zwinnych. Zakres studiów obejmuje także automatyzację testów i prowadzenie testów oprogramowania dla urządzeń mobilnych. Zostaną również przekazane najważniejsze kompetencje miękkie związane z pracą testerów w zespołach projektowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych Transport i spedycja otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie i organizację transportu drogowego. Program studiów obejmuje techniczne, organizacyjne i ekonomicznymi aspekty prowadzenia działalności w branży TSL na rynku krajowym i zagranicznym. Pozwala to uzyskać najbardziej aktualną wiedzę na temat uregulowań prawnych, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy.

  W ramach studiów realizujemy także egzamin wewnętrzny zwalniający z konieczności zdawania państwowego egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym (przewóz osób i rzeczy).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • USER EXPIERIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów i treści zajęć zostały opracowane w oparciu o model doświadczenia użytkownika, który uwzględnia 5 kluczowych warstw: warstwa strategii, warstwa zakresu (wymagania wobec produktu interaktywnego – funkcje oraz treści), warstwa struktury (architektura informacji, logika interakcji użytkownika z produktem), warstwa szkieletu (nawigacja, dobór i rozmieszczenie elementów interfejsu użytkownika), warstwa powierzchni (kolorystyka, grafika, typografia). Uwzględniono również tematy uzupełniające zakres niezbędnej wiedzy specjalisty ds. UX o takie obszary jak prototypowanie rozwiązań interaktywnych, organizacja i zarządzanie projektami, psychologiczne aspekty UX, praca zespołowa w środowiskach on-line i off-line oraz komunikacja interpersonalna.
  Studia mają charakter praktyczny. Słuchacze realizują zadania projektowe od koncepcji do prototypu rozwiązania w 3-4 osobowych zespołach. Postępy projektu są konsultowane w ramach godzin projektowych z wykładowcami – mentorami odpowiedzialnymi za poszczególne bloki tematyczne studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został opracowany tak, aby w szczegółowy sposób przedstawić problematykę zamówień publicznych z punktu widzenia zamawiającego i oferenta. Dodatkowo, aby umożliwić rozwiązywanie spornych kwestii z zakresu stosowania procedur zamówień publicznychsłuchacze uzyskają praktyczną wiedzę bazującą na orzecznictwie  z zakresu zamówień publicznych w Polsce i w krajach  Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Krajowej Izby Odwoławczej, pracowników naukowych uczelni specjalizujących się w problematyce objętej programem oraz przez osoby zajmujące się zawodowo zamówieniami publicznymi,  mające doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierujemy do specjalistów, których zadaniem jest lub będzie bezpieczna administracja systemami komputerowymi w firmach i instytucjach.

  Nasz absolwent będzie w stanie przygotować politykę bezpieczeństwa firmy, wdrażać ją, utrzymywać i rozwijać. W ramach zajęć słuchacze rozwiązują studia przypadków związane z przestępczością komputerową, poznają organizacyjno-prawne, a także techniczne metody zapewniania bezpieczeństwa informatycznego firm i instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ENERGIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu zapoznanie z najlepszymi praktykami zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Program zawiera wiedzę prawną z zakresu efektywności energetycznej oraz przedstawia metody optymalizacji energetycznej procesów.

  Program składa się z zajęć praktycznych, warsztatów i wykładów, kształtujących i rozwijających umiejętności planowania, wdrażania i nadzorowania zmian związanych z poprawą efektywności energetycznej. Dodatkowo wiedza techniczna została uzupełniona o kształtowanie i rozwój kompetencji miękkich przyszłych menedżerów oraz podstawy zrównoważonego rozwoju.

  Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) oraz EnMS Polska sp. z o.o. – firmę wspierającą organizacje w podnoszeniu efektywności energetycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE W STRUKTURACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zagadnienia prawne, ekonomiczne i interpersonalne, które stanowią integralne elementy procesu zarządzania. Zajęcia skoncentrowane są na przekazaniu umiejętności pracy z ludźmi, bazującej na takich wartościach jak uczciwość i poszanowanie dla podległych funkcjonariuszy i pracowników.

  Studia podejmują również problematykę organizacji procesów decyzyjnych, także w sytuacjach kryzysowych, odpowiedzialności za podjęte decyzje i przewidywania skutków swoich działań menedżerskich.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie do wdrożenia i praktycznej realizacji  koncepcji  oraz metod zarządzania jakością w systemach produkcyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia zarządzania jakością z punktu widzenia:

  • systemowego, poprzez organizację i doskonalenie systemów zarządzania jakością
  • zarządzania ludźmi, poprzez kreowanie umiejętności przywódczych, organizowanie pracy grupowej oraz wykorzystywanie metod skutecznej komunikacji i motywacji
  • narzędziowego, poprzez umiejętność zastosowania i analizy wyników metod i narzędzi zarządzania jakością przy wsparciu informatycznym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BRANŻY AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest doskonalenie umiejętności zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej oraz promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań i metod praktycznego wykorzystania zasad Deminga PDCA (planowanie, realizacja, ocena, doskonalenie).

  Biorąc to pod uwagę program studiów zawiera aktualnie obowiązujące standardy i metody stosowane w branży motoryzacyjnej, ćwiczenia i wykłady z zakresu zarządzania jakością oraz rozwoju kompetencji miękkich współczesnego menedżera.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH - WE WSPÓŁPRACY Z UODO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują do prowadzenia tajnej kancelarii, zarządzania zbiorami danych osobowych oraz pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnej i pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Program obejmuje także problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych.

  Studia prowadzone są we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - MENEDŻER OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji. Słuchacze podczas studiów na kierunku Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty, zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych. Program obejmuje m.in. tematykę związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie kompetencji menedżerskich do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu narzędzi i technik zarządzania projektami oraz jej praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie i instytucji, co jest niezbędnym warunkiem efektywnego działania współczesnej kadry menedżerskiej, odpowiedzialnej za sprawną realizację projektów komercyjnych oraz realizowanych przy współfinansowania ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020. Program studiów obejmuje tematykę wymaganą na egzaminie umożliwiającym słuchaczom uzyskanie certyfikatu IPMA - International Project Management Association na poziomie D oraz C.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami IT dostarczą praktycznej i  kompleksowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami w branży IT. Słuchacze  poznają zwinne metody zarządzania projektami, które  ułatwiają  szybkie rozpoczęcie, uporządkowane przeprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów dostarczających wartość dodaną dla odbiorców. W trakcie warsztatów prowadzonych m.in. metodą studium przypadków przedstawiane zostaną dobre praktyki w zarządzaniu m.in. projektami innowacyjnymi, realizowanymi w warunkach niepewności wymagań klienta lub technologii oraz projektami dla bardzo szybko zmieniających się rynków (np. internet, nowe media). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Sprzedaż i marketing stanowią podstawę sukcesu każdej firmy. Zarządzający tymi działami stają dziś przed potrzebą łączenia wiedzy i zdolności działania w obydwu obszarach. Proponowany program studiów podyplomowych kształci umiejętności zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu, bierze pod uwagę rozwój technologii informacyjnych  i uczy swobodnego poruszania się nie tylko w tradycyjnych ale i wirtualnych kanałach sprzedaży. Kierunek studiów polecamy osobom poszukającym awansu w obszarze sprzedaży i marketingu,  pracującym na stanowisku dyrektora handlowego lub planującym objąć taką pozycję. Polecamy te studia również zarządzającym małymi i średnimi firmami ponieważ wykształcą w sobie cechy  przywódcy/lidera potrafiącego nakreślić strategię firmy oraz czuwać nad jej realizacją.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach publicznych poprzez nabycie wiedzy i praktycznej umiejętności kierowania zasobami ekonomicznymi i ludzkimi, zastosowania prawa i finansów publicznych oraz zasad dyplomacji wizerunkowej. Program nauczania bazuje na  analizie doświadczeń i najlepszych rozwiązań w sferze administracji publicznej, wykorzystuje nowoczesne formy zdobywania wiedzy i umiejętności oraz zapewnia profesjonalny rozwój kadry zarządczej. Studia adresowane są do osób pełniących lub zamierzających objąć stanowiska kierownicze każdego szczebla w administracji publicznej. Słuchacze studiów to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać nowoczesne metody zarządzania, wykorzystując swoje kompetencje oraz potencjał przywódczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego  zarządzania  podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Studia te umożliwiają również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne). Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi zostają przygotowani do realizacji funkcji personalnych we współczesnych strukturach organizacyjnych. Oprócz podstawowej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania działów personalnych studia doskonalą umiejętności rozumienia społecznych i psychologicznych  procesów występujących w organizacjach. Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktyczną stronę naszych studiów zajęcia prowadzone są przez fachowców z branży z doświadczeniem praktycznym, w tym przez pracowników i współpracowników firmy K&K Selekt, a rozwój umiejętności współpracy z ludźmi realizowany jest poprzez ćwiczenia na odpowiednich studiach przypadków. Korzystamy z najnowszych osiągnięć w psychologii rozumienia siebie i innych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przygotowują słuchaczy do nowoczesnego zarządzania organizacją lub jej częścią. Zajęcia zawarte w programie kształcą liderów, którzy będą posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także będą inicjowali zmiany generujące korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

  Studia prowadzone są we współpracy z TÜV NORD (Technischer Überwachungs Verein /Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z koncepcją zintegrowanych systemów zarządzania oraz praktycznym ich wykorzystaniem w oparciu o oprogramowanie firmy SAP. System ten stosowany jest w wielu instytucjach oraz jednostkach gospodarczych różnej wielkości, także przy uwzględnieniu środowiska E-biznesu. Producent tego oprogramowania - firma SAP - posiada najwyższy poziom sprzedaży i jednocześnie ponosi najwyższe nakłady (wg Gartner Group) na prace badawczo-rozwojowe spośród wszystkich producentów systemów zintegrowanego zarządzania na świecie. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)