Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie
RoZwiń

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ×

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie istnieje żadna granica wieku, która mogłaby ograniczyć możliwość podjęcia studiów w trybie stacjonarnym.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wymagane dokumenty:
1. Formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online);
2. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów);
3. Dwie fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
4. Kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej;
5. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku, specjalności (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym);
6. Kandydaci na kierunki medyczne mają obowiązek przedstawić (lub w trakcie pierwszego roku studiów dostarczyć) zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Adres:
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Pokój RA8 – parter

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie ma obowiązku osobistego złożenia dokumentów. jednakże osoba składająca dokumenty w imieniu kandydata powinna mieć ze sobą komplet dokumentów.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji nie wymagają poświadczenia notarialnego.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę. Jednakże osoba składająca dokumenty w imieniu kandydata powinna mieć ze sobą komplet dokumentów.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie ma list rezerwowych. Osoby spełniające kryteria zostają przyjęte na studia.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak. W formularzu wypełnionym za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online) muszą znaleźć się wyniki z egzaminu maturalnego, które później są weryfikowane przez pracowników Działu Rekrutacji.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci bądź finaliści olimpiad przedmiotowych są przyjmowani z pominięciem konkursowego postępowania kwalifikacyjnego. 

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego: poziom podstawowy 1% = 1 pkt, natomiast poziom rozszerzony 1% = 2 pkt. Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej 8 sierpnia. Oficjalna decyzja o przyjęciu zostanie dostarczona po tym terminie tradycyjną drogą pocztą na adres wskazany jako korespondencyjny.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Kolejność zgłoszeń ma znaczenie w przypadku rekrutacji na studia II stopnia, natomiast na studia I stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Osoba, która zarejestruje się internetowo, nie zostanie zakwalifikowana jako kandydat na studia. Internetowa rejestracja umożliwia jedynie wypełnienie formularza, który wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym bądź przesłać pocztą.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online) lub w formie zwykłej wpłaty na ogólnouczelniany numer konta zatytułowany jako opłata rekrutacyjna.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Dokonując wpłaty w zwykłej formie, a nie za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online) w tytule należy wpisać jedynie, że jest to opłata rekrutacyjna, natomiast w przypadku realizowania przelewu z konta osoby trzeciej należy umieścić także dane osobowe.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać przed złożeniem dokumentów w Dziale Rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zostać zrealizowany przez kogoś innego. Należy jednak pamiętać, by w takiej sytuacji w tytule przelewu znalazły się: imię, nazwisko, adres kandydata oraz tytuł wpłaty np. opłata rekrutacyjna. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).
* fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka)
* geografia (Biznes turystyczny, Logistyka, Zarządzanie)
* historia lub wiedza o społeczeństwie (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Psychologia w zarządzaniu, Filologia angielska)
* historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka (Grafika komputerowa i produkcja multimedialna)
* biologia lub chemia (Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia)

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot (w zależności od kierunku). Brak na maturze jakiegoś z nich nie dyskwalifikuje z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu kierunków, na które może ubiegać się kandydat.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W sprawach związanych z przeniesieniem należy kontaktować się bezpośrednio z Dziekanatem naszej uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie powinno być wgrane w formacie jpg przed wydrukowaniem formularza rekrutacyjnego.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

lot

 • Kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • O Uczelni

 • Rekrutacja 2023/2024

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Kierunki studiów

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Archiwum

Opinie (0)