Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Studia podyplomowe AHE w Łodzi

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

Studia podyplomowe AHE w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne  jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studia podyplomowe w zakresie Administracji i zarządzania publicznego kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych z  Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Studia Podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Arteterapii adresujemy również do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe BHP, przygotowują słuchaczy do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP. Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dedykujemy osobom pracującym w służbach BHP oraz osobom, zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest praktyczne przygotowanie Uczestników do wykonywania czynności w zakresie nadzoru i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych. Absolwenci będą mogli samodzielnie prowadzić oraz kierować zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych oraz reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, w tym w systemach teleinformatycznych.

  Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

  Słuchacze będą biegle poruszać się w zakresie stosowanych zabezpieczeń i funkcjonowania systemów informatycznych, a także będą potrafili zidentyfikować wszelkie podatności i ryzyka pojawiające się w systemach i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ CYFROWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa  z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece pozaszkolnej. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową.  Studia przygotowują do pracy poza systemem oświaty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHOREOGRAFIA W SPECJALNOŚCI TANIEC LUDOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Przygotowanie kadry kształcącej tancerzy ludowych oraz choreografów zespołów ludowych.

  ADRESACI

  Instruktorzy pracujący w zespołach ludowych, nauczyciele szkół baletowych i ognisk, instruktorzy i nauczyciele innych stylów tańca, tancerze którzy chcą podjąć się nowej specjalizacji jaką jest taniec ludowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CHOREOTERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu. Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, instruktorów tańca, pedagogów szkolnych, arteterapeutów pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Diagnoza i terapia integracji sensorycznej jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej, psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, psychopatologii itp. 

  Studia mają przygotować uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, wykonania diagnozy i opracowania programu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem integracji sensorycznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE Z ELEMENTAMI E-DORADZTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą uczestników w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo). Studia przygotowują do pracy poza oświatą.

  ADRESACI

  Studia podyplomowe z zakresu Doradztwa zawodowego i personalnego z elementami e-doradztwa adresujemy do osób z wyższym wykształceniem – studia I lub II stopnia. Studia szczególnie polecamy doradcom edukacyjno-zawodowym i personalnym pragnącym uzupełnić kwalifikacje oraz osobom, które chciałyby uzyskać kompetencje i kwalifikacje z obszaru doradztwa zawodowego i personalnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

  • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
  • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
  • Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.
  • Przygotowanie do zdania egzaminu Pearson Test of English General (level 3) dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 wg. rozporządzeń MEN z dnia 12.03 2009 i 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Studia podyplomowe kierujemy do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie Dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dodatkowo, kandydatom którzy znają  język angielski na poziomie B2 zapewniamy w ramach studiów podyplomowych przygotowanie do zdania egzaminu językowego Pearson Test of English.

  Certyfikat Pearson Test of English General (level 3) nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 zgodnie z  rozporządzeniami MEN z dnia 12.03 2009 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dla osób które znają język angielski na poziomie B1 proponujemy opcjonalnie dodatkowy kurs, 120 godzinny języka angielskiego, który pozwoli na przygotowanie się do egzaminu Pearson Test of English General. Kurs będzie zintegrowany z zajęciami na studiach podyplomowych i jest dodatkowo płatny – 1 590 zł.

  Kandydaci, którzy nie są zainteresowani przygotowaniem do zdawania certyfikatu Pearson Test of English General, mogą podjąć studia podyplomowe i uzyskają kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KODER MEDYCZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu sprawozdawania, kodowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Studia organizowane są w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas trwania studiów 2 lub 3 semestry - w zależności od Rozporządzenia Ministerstwa dotyczącego szczegółowych wymagań względem kwalifikacji studiów podyplomowych.

  Nabycie umiejętności w zakresie stosowania metodyki i metodologii w pracy socjalnej, tworzenie strategii lokalnych i programów rozwiązywania problemów społecznych, określanie priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  CEL STUDIÓW

  Resocjalizacja oraz socjoterapia są dziedzinami odpowiadającymi na problemy współczesnego społeczeństwa, np. przestępczość, ubóstwo, czy marginalizacja społeczna.

  Resocjalizacja jest bardzo ważna, ponieważ prowadzi do odrzucenia przez jednostkę wartości i działań sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem aksjonormatywnym.

  Absolwent zapozna się z teoriami i metodami pracy, które pozwolą mu stać się specjalistą, dzięki czemu z łatwością podejmie pracę w licznych placówkach socjoterapeutycznych oraz resocjalizacyjnych (studia poza systemem oświaty).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe uprawnienia pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Uzyskane przez słuchaczy uprawnienia nauczycielskie, pozwolą im znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych. Chcesz dowiedzieć się jak zdobyć uprawnienia nauczycielskie? Sprawdź program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z psychodietetyki przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia szkoły o profilu prozdrowotnym, medycznym czy pedagogicznym. Jeśli jesteś dietetykiem, pedagogiem, pielęgniarką, fizjoterapeutą, trenerem sportowym i chcesz poszerzyć swoje kompetencje, psychodietetyka będzie dla Ciebie idealnym wyborem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów. Nauczysz się praktycznego udzielania wsparcia ludziom, którzy doświadczają kryzysów rozwojowych czy sytuacyjnych.

  ODBIORCY

  Studia skierowane są do absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, prawo, bezpieczeństwo, socjologia oraz do personelu medycznego placówek ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć słuchaczom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć słuchaczy w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGIA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Na studiach podyplomowych zdobędziesz wiedzę dotyczącą podstawowych obszarów psychologii w organizacji z uwzględnieniem najważniejszych koncepcji, teorii i rozwiązań praktycznych. Nauczysz się mechanizmów pozyskania, zachowania i utrzymania człowieka w środowisku pracy. Dowiesz się, jak stosować metody jakościowe wykorzystywane w biznesie.

  ODBIORCY

  Jeśli chcesz zwiększyć świadomość dotyczącą trójkąta relacji biznesowych (oczekiwania – możliwości – efekty), to studia podyplomowe będą dla Ciebie idealnym wyborem. Dzięki studiom swoje kompetencje poszerzą: specjaliści HR, kierownicy, menedżerowie, szkoleniowcy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOLOGY IN BUSINESS - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATICS OF DIRECTIONS

  The goal of our practitioners is to equip you with knowledge and psychological competencies that are useful in the broader area of business operations. You will learn the basics of running a business, keeping in touch with clients, management and business leadership. You will learn how to support employee development. We will enable you to better understand social relations and recognize individual resources of co-workers. The skills you gain will ensure that you can more effectively manage your own potential and improve the work of your employee team.

  CAREER

  Are you interested in improving your own psychological competence useful in the work of your company? If so, postgraduate studies in business psychology will be an ideal choice for you. The study will also suit company executives, trainers and HR professionals.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHOSOMATYKA I SOMATOPSYCHOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  PROBLEMATYKA KIERUNKU

  Na studiach zdobędziesz wiedzę z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii. Dzięki zróżnicowanemu programowi studiów uzyskasz kompetencje, które pozwolą Ci kompleksowo obsługiwać pacjentów z problemami psychosomatycznymi.

  ODBIORCY

  Studia skierowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu stykają się z problematyką chorób psychosomatycznych. Jeśli jesteś zatrudniony jako pracownik służby zdrowia, lekarz, fizjoterapeuta, psycholog i chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz zwiększyć kompetencje, to studia podyplomowe będą dla Ciebie idealnym wyborem

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy. Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

  • zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
  • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
  • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
  • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

  Zdobycie praktycznych umiejętności:

  • Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury
  • rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
  • planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów)
  • pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi. Absolwent studiów będzie mógł znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
  • samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,   
  • fitoterapii i medycyny naturalnej
  • terapii naturalnych,
  • zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety, 
  • towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, 
  • bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
  • materiałoznawstwa medycznego, 
  • apiterapii, aromaterapii i mykologii,
  • uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
  • prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (9)

Renata Ocena odpowiedz

Warto się dobrze zastanowić nad tym, jaki macie cel idąc na studia. Ja na pewno mogę Wam podpowiedzieć, że jeśli zależy Wam na zdobyciu wiedzy, które realnie może wpłynąć na rozwój Waszej kariery, to podyplomówka w CKP będzie świetnym wyborem.

Mateo Ocena odpowiedz

A ja bardzo polecę studia na CKP. Jeśli szukacie sprawdzonej uczelni podyplomowej, to na pewno będziecie bardzo zadowoleni z takiej nauki :)

Antek Ocena odpowiedz

Akurat jeśli chodzi o podyplomówkę, to śmiało możecie iść na CKPiRB. Na pewno będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem nauczania.

Janek Ocena odpowiedz

Fajna sprawa. Polecam studia na tej uczelni :)

Romek Ocena odpowiedz

Polecam, warto wybrać się tutaj na podyplomówkę.

Andrzej Nowak Ocena odpowiedz

Przyznaję, bardzo dobre miejsce, szczególnie gdy ktoś chce zdobyć praktyczne umiejętności do własnej działalności. Na pewno mogę polecić te studia.

Tomasz Ocena odpowiedz

To był dobrze spędzony czas. Jeśli zależy Wam na partnerskim podejściu do studenta i przekazywaniu konkretnej wiedzy, to zdecydowanie warto wybrać się na tę uczelnię.

Zuzanna Gruszecka Ocena odpowiedz

Na pewno mogę wypowiedzieć się pozytywnie o tej podyplomówce. Czas, który poświęcicie na zdobycie wiedzy, zaprocentuje w przyszłości. Na plus nacisk na wiedzę praktyczną, to doceniam najbardziej.

Monika Ocena odpowiedz

Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w tej uczelni. Jeśli cenicie sobie miejsce, gdzie będziecie mogli zdobyć wiedzę, jednocześnie nie będąc ograniczanym w Waszym myśleniu, to zdecydowanie powinniście wziąć pod uwagę AHE.