ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

wejście od ul.Bitwy pod Rokitną, 3 piętro

budynek I LO im. B.Limanowskiego

kom. 603 891 580

e-mail: warszawa@ahe.lodz.pl

ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

wejście od ul.Bitwy pod Rokitną, 3 piętro

budynek I LO im. B.Limanowskiego

kom. 603 891 580

e-mail: warszawa@ahe.lodz.pl

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnianie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na własnym bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTROWANIE E - DOKUMENTACJĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej  wiedzy z zakresu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,  o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie  danych osobowych oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i in.  Prowadzenie elektronicznej dokumentacji  jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych od 1 sierpnia 2014 r. Studia podyplomowe Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, pracowników działu statystyki medycznej, informatyków, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką dokumentacji elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYKA RYNKI FINANSOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomoweych Analityka rynku finansowego jest przekazanie wiedzy oraz zaprezentowanie narzędzi niezbędnych do wykonania analizy oraz oceny sytuacji umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym. Program studiów jest adresowany do osób czynnie inwestujących lub które chcą dopiero podjąć działalność na rynku finansowym w charakterze tradera, analityka finansowego czy inwestora. W toku studiów słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania oraz sprawnego poruszania się w obszarze rynku finansowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Podyplomowych Studiów z zakresu Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Studia podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów i i II stopnia z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Adresowane są także do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno – oświatowych oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzia analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

  • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
  • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
  • wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej

  W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ CYFROWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa  z elementami zarzadzania informacją cyfrową pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym - w bibliotece szkolnej, oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Program został poszerzony o elementy zarządzania informacją cyfrową. Studia  kierowane  są  do magistrów i licencjatów  różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, jak też i w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOLOGIA W SZKOLE Z ELEMENTAMI AKTYWIZUJĄCYCH METOD NAUCZANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uzyskanie uprawnień do nauczania biologii w ośmioklasowej szkole podstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

  Studia są skierowane do osób posiadających:

  • dyplom I lub II stopnia
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CHEMIA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

  Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

  • dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów, w programie których występowały przedmioty matematyczne lub chemia w wymiarze co najmniej jednego semestru,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING W MODELU KREATYWNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem głównym kształcenia na kierunku Coaching w modelu kreatywnym jest wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze coacha.

   Mapa edukacji coachingowej w modelu kreatywnym składa się z VI modułów.

  Są to:

  • Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych – I sem.
  • Rozwój umiejętności kluczowych coacha – I i II sem.
  • Kreatywność człowieka – I, II i III sem.
  • Coaching – uczestniczenie i samodzielne prowadzenie coachingu – I, II i III sem.
  • Wybór specjalizacji – III sem.
  • Obrona własnych procesów coachingowych – IIII sem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz podstawowej wiedzy medycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA GENETYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze dietetyków klinicznych, sportowych oraz branży wellness i SPA, którzy wykwalifikowani są w zakresie doradztwa i przeprowadzenia diagnostyki z wykorzystaniem raportów i analiz z zakresu nowoczesnej diagnostyki polimorfizmów genetycznych związanych z redukcją masy ciała oraz utrzymaniem prawidłowej masy ciała; postępowania dietetycznego umożliwiającego prowadzenie zdrowego stylu życia, umożliwiającego zapobieganie rozwoju wybranych chorób metabolicznych. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej, celem przygotowania do tworzenia własnych narzędzi pracy z zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przedstawienia oferty oraz sprzedaży. Takie przygotowanie pozwoli na długoterminową współpracę z klientem / pacjentem w celu wdrożenia i zastosowania zmian w zakresie żywienia oraz wysiłku fizycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). Studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego kierujemy do osób z wyższym wykształceniem (ukończone studia I lub II stopnia).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

  • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej
  • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
  • Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E - MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy przekrojowej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu (e-marketing) i sprzedaży w internecie (e-commerce) oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie kwalifikacji zawodowej realizowanej pod auspicjami organizacji branżowej IAB Polska w ramach programu edukacyjnego dla profesjonalistów branżowych DIMAQ.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty. Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia  i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Z WYKORZYSTANIEM METOD LEAN SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami i prowadzenia projektów usprawniających procesy biznesowe oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie Lean Six Sigma Green Belt. Specjaliści i menedżerowie średniego szczebla z przedsiębiorstw i organizacji realizujących procesy dla masowych klientów: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, branża finansowa, telekomunikacyjna, informatyczna, energetyczna, centra usług wspólnych, urzędy, organizacje pozarządowe, sklepy wielkopowierzchniowe itp.  

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA DIALOGU. SZTUKA ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia – prowadzony zarówno w bezpośrednich spotkaniach mających charakter klubowo-warsztatowych dyskusji (zjazdy stacjonarne w formule Socrates Cafe) jak i w wirtualnej przestrzeni internetowej (zajęcia realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania). Studia „Filozofia dialogu. Sztuka życia” to doskonała okazja aby spotkać się i porozmawiać o istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach, poznać punkt widzenia reprezentowany przez innych, a także skonfrontować własne poglądy z koncepcjami filozofów. Słuchacze będą mieli okazje podejmować żywiołowe dyskusje, prezentować swoje stanowiska i różne perspektywy rozumienia przekrojowych tematów przy jednoczesnej otwartości na punkty widzenia pozostałych słuchaczy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA W SZKOLE Z ELEMENTAMI PROJEKTÓW METODY PROJEKTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Filozofia w szkole z elementami metody projektów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu Filozofii w szkołach każdego typu.  Ponadto, w trakcie kształcenia słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności do prowadzenie zajęć szkolnych  przy wykorzystaniu różnych metod dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FITOTERAPIA I PODSTAWY FARMAKOLOGII KLINICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresu ziołolecznictwa i farmakologii klinicznej. Przedstawienie roli pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce zmian chorobowych u pacjentów leczonych ambulatoryjnie lub hospitalizowanych poprzez stosowanie metod farmakologicznych i fitoterapii. Zapoznanie się z metodami bezpiecznego stosowania, przechowywania, aplikowania preparatów ziołowych i farmakologicznych. Zdobycia umiejętności w zakresie racjonalnego samoleczenia, interakcji między surowcami pochodzenia farmakologicznego a roślinnego. Przedstawienie receptariusza z zakresu surowców leczniczych, określenie podobieństw i różnic polegających na prowadzeniu terapii tych samych jednostek chorobowych środkami farmakologicznymi i ziołowym. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących receptury surowców leczniczych, sporządzanie mieszanek leczniczych oraz kosmetyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FIZYKA W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty.

  Studia skierowane są do osób posiadających równocześnie:

  • dyplom licencjata lub dyplom magistra bądź magistra inżyniera w obszarze nauk ścisłych bądź technicznych lub innych studiów,  w programie których występowały przedmioty matematyczne lub fizyka w wymiarze co najmniej jednego semestru,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GEOGRAFIA W SZKOLE Z ELEMENTAMI METODYKI NAUCZANIA AKTYWIZUJĄCEJ UCZNIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchacza w zakresie metodycznym, merytorycznym i praktycznym do prowadzenia przedmiotu geografia na wszystkich etapach edukacyjnych włącznie ze szkołą ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w zreformowanym systemie oświaty. Program kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program został wzbogacony o elementy metodyki aktywizującej ucznia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ELEMENTAMI PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: historia w szkołach podstawowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z historii. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz z Rozporządzeniem z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INFORMATYKA Z ELEMENTAMI E - LEARNINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych z zakresu Informatyka z elementami e-learningu jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz rozporządzeniem z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRALNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji. Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Ofertę kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, a także nauczyciela wychowania przedszkolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPLEKSOWA TERAPIA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie:

  1/ do prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej

  2/ do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD

  3/ do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONTROLER FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREATYWNY MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych na kierunku Kreatywny menedżer kultury jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej  i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Słuchacze doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREATYWNY MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej  i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Słuchacze doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury. Studia dedykowane sa do osób, które chcą rozwijać kompetencje menedzerskie oraz umiejętnosci formułowania i wdrażania innowacyjnych projektów kulturalnych. Do udziału szczególnie zapraszamy osoby pracujące lub planujących w przyszłości pracować w obszarach  szeroko pojętej kultury formalnej i nieformalnej jak również pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREATYWNY NAUCZYCIEL - PODSTAWY TWÓRCZEJ EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter unikatowy: z jednej strony - pozwalają uczestnikom rozwinąć własne kompetencje: twórczą postawę oraz zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, z drugiej strony zaś przygotowują słuchaczy do projektowania i realizacji zajęć edukacyjnych opartych na dydaktyce kreatywności.

  Mapa edukacji ramach studiów opiera się na trzech modułach. Są to:

  •  Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych
  •  Rozwój kompetencji kreatywnych nauczyciela
  •  Metodyka prowadzenia zajęć rozwijających kreatywność

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Logistyka kierujemy do osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką oraz do kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Studia pozwalają zarówno na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka jak i na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez praktyki w tej dziedzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem z wynikiem pozytywnym ustnego egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk, technik spedytor, magazynier-logistyk a także poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji. 

  Studia podyplomowe Logistyka i spedycja skierowane są do nauczycieli szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach  technik logistyk – 333107, technik spedytor – 333108, magazynier-logistyk 432106  przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

  • obsługa magazynów (AU.22),
  • organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (AU.31),
  • organizacja transportu (AU.32)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy  i  skutecznej terapii z wykorzystaniem  współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyta przez słuchaczy wiedza i umiejętności pozwalają na  dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych. Na studia podyplomowe w zakresie Logopedii przyjmowani będą absolwenci studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych (filologia, filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), wokalno-aktorskich oraz medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MATEMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ELEMENTAMI PRACY Z UCZNIEM ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstaowej jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy i zaopatrzenie ich w umiejętności pozwalające na pracę w charakterze nauczyciela matematyki w szkole w zreformowanym systemie edukacji.  W trakcie studiów podyplomowych z matematyki, słuchacze zrealizują blok zajęć skoncentrowanych na metodyce pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

  Studia podyplomowe z Matematyki skierowane są do osób posiadających równocześnie:

  • dyplom magistra, inżyniera lub licencjata w obszarze nauk ścisłych, technicznych lub innych studiów, w programie których występował co najmniej jeden przedmiot matematyczny w wymiarze co najmniej jednego  semestru,
  • przygotowanie pedagogiczne,
  • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint

  Do adresatów studiów podyplomowych Matematyka w szkole podstawowej należą osoby, które chcą zdobyć umiejętności pozwalające na pracę w szkole jako nauczyciel matematyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE ETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Nauczanie etyki umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedmiotu: etyka. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod kątem prowadzenia zajęć w szkołach każdego typu z tego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe Nauczanie etyki przeznaczone są dla absolwentów humanistycznych studiów wyższych: licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Szczególnymi adresatami naszej oferty są nauczyciele, którzy planują zdobyć kwalifikacje, niezbędne do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciel etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Neurologopedii ogólnej i dziecięcej jest poszerzenie i ugruntowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy o  etiologii neurologicznej oraz wyposażenie słuchacza w praktyczne umiejętności  niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie. Studia podyplomowe Neurologopedia ogólna i dziecięca dedykowane są absolwentom kierunku logopedia ogólna oraz praktykującym już logopedom, którzy chcą  poszerzyć wiedzę i opanować umiejętność z zakresu neurologopedii klinicznej. Absolwenci studiów podyplomowych Neurologopedia ogólna i dziecięca wzbogacą swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy z pacjentem z afazją, afazją postępującą, dysartrią i dysfonią neurogenną i opóźnionym rozwojem mowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA OGÓLNA I DZIECIĘCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują słuchaczom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej na rynku usług logopedycznych. W trakcie zajęć słuchacze pogłębią i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE MEDIA I DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Nowe media i dziennikarstwo internetowe” zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami oraz specyfiką komunikacji w Internecie. Są one adresowane do osób, które chcą uaktualnić i poszerzyć wiedzę związaną z obszarem dziennikarstwa. Adresatami studiów są ponadto osoby, które w codziennej pracy mają styczność z mediami i nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Oferowane studia przygotowują do pracy w nowych mediach, instytucjach publicznych i firmach prowadzących intensywną komunikację z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I ADMINISTROWANIE SYSTEMEM OPIEKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Opieka nad osobą starszą i amininistrowanie systemem opieki jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. Słuchacz pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym- ćwiczenia, warsztaty) słuchacze poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno- pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną(poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem  nowatorskich strategii oddziaływań. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EGZAMINACYJNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Absolwent studiów Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Posiada specjalistyczną i rzetelną wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
  • Zna podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE.
  • Potrafi zdiagnozować specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego działań.
  • Potrafi wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI BIOETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej opieki zdrowotnej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE I SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Branża turystyczna jest jedną z lepiej rozwijających się gałęzi gospodarki. Nieustannie powstają nowe pensjonaty, hotele, ośrodki spa & wellness, biura podróży i agencje turystyczne. Dlatego też ciągle poszukiwani są fachowcy i specjaliści w zakresie szeroko rozumianych usług turystycznych. Regiony, miasta, jak i mniejsze miejscowości stale rozwijają ofertę turystyczną, budują swój wizerunek poprzez wyjątkowość miejsc, zabytków, bazę noclegową i gastronomiczną, realizując liczne imprezy turystyczne. Podnoszą w ten sposób swoją atrakcyjność i budują markę. Jest to branża, bardzo różnorodna, w której pielęgnowanie tego, co minione, zabytkowe i tradycyjne miesza się z tym, co nowoczesne i komfortowe. Branża ta gwarantuje, zatem odkrywanie ciekawej przeszłości i luksusowy relaks. To dwa bieguny współczesnej turystyki!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji Studiów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej dzięki, której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych. Dokumentem, na bazie którego powstał program studiów, jest Podstawa Programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej. Studia podyplomowe realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz. U. z dn. 6.02.2012 r., poz. 131).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA KWALIFIKACYJNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć słuchaczom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć słuchaczy w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych. Zagadnienia związane z diagnozą nozologiczną i funkcjonalną, określaniem kierunków rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z ASD na wszystkich etapach edukacyjnych, opracowywaniem indywidualnych rozwiązań takich jak zajęcia indywidualne i grupowe (TUS, TUK, itp.), umiejętność dostosowania sprawdzianów i egzaminów do wiedzy i możliwości ucznia, elastyczność nauczyciela i terapeuty w pracy z dziećmi i młodzieży z ASD, praktyczne rozwiązania terapeutyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O KULTURZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat różnych aspektów kultury, zarówno w aspekcie teoretycznym, analitycznym, jak i praktycznym – aktywnym wprowadzania młodzieży w życie kulturalne. Po ukończeniu studiów podyplomowych jest możliwość prowadzenie przedmiotu wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych. Wszechstronne przygotowanie do:

  • prowadzenia przedmiotu "wiedza o kulturze" w liceach ogólnokształcących i szkołach ponadgimnazjalnych wszystkich typów;
  • prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i szeroko pojętą kulturą np. bloków tematycznych, zajęć pozalekcyjnych i profilowanych „kultura regionu", „animacja kulturalna", ścieżki edukacyjne, warsztaty itp.;
  • animowania młodzieżowych i szkolnych wydarzeń kulturalnych;
  • uzupełnienia wiedzy humanistycznej o problemy kultury ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii sztuk, muzyki, teatru, filmu, telewizji, reklamy i sztuki medialnej;
  • prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;
  • prowadzenia zajęć związanych z percepcją sztuki i uczestnictwem kulturze;
  • samokształcenia i poszukiwania wiadomości oraz korzystania z różnego rodzaju źródeł w zakresie edukacji kulturalnej;
  • opracowania programu autorskiego w oparciu o podstawy programowe i własne kompetencje i zainteresowanie;
  • aktywnego uczestnictwa w kulturze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Wiedza o społeczeństwie jest uzyskanie przez nauczycieli uprawnień do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zreformowanym systemie oświaty. Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. W szczególności zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych - historii, języka polskiego oraz języków obcych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy jak skutecznie, ale jednocześnie bezkonfliktowo odzyskiwać należności. Słuchacze zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności. Nabędą kompetencje konieczne do sprawnego używania tzw. miękkich narzędzi skutecznej windykacji, w szczególności zdobędą umiejętności prowadzenia negocjacjami i skutecznej perswazji. Studia przeznaczone są dla osób zawodowo realizujących zadania związane z windykacją należności. Adresatami są osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami, księgowi, skarbnicy korporacyjni i osoby zatrudnione w departamentach finansowych i skarbowych, pracownicy działów egzekucyjnych. Ponadto jest to oferta kierowana również do wszystkich, którzy planują w przyszłości zajmować się zarządzaniem należnościami, windykacją i płynnością finansową. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków  pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego, pracujący w służbach bhp, oraz zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Dla osób pracujących w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla osób starających się o pracę studia stanowią uzasadnienie merytoryczne do podjęcia służby w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności w rządowej bądź samorządowej administracji publicznej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach bądź w instytucjach prywatnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KULTURĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania kulturą jest przekazanie wiedzy w zakresie:

  • Zarządzania w obszarze kultury oraz funkcjonowania instytucji i organizacji kulturalnych
  • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych
  • szeroko rozumianej kultury współczesnej i badań nad nowymi zjawiskami
  • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń.

  Zdobycie praktycznych umiejętności:

  • Nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury
  • rozwijania i kreowania inicjatyw artystycznych
  • planowania i pisania projektów wydarzeń kulturalnych
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (koncertów, wystaw, spektakli, widowisk, festiwali, eventów)
  • pozyskiwanie środków finansowych i realizacji projektów unijnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania oświatą mają na celu przygotowanie absolwentów kierunku do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową. Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą adresujemy do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów placówek oświatowych i szkół oraz osób, które aspirują do piastowania stanowisk kierowniczych w oświacie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PRZY PROCESACH MIGRACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, emigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym i aktualnym. Z procesem tym mogą się wiązać określone zagrożenia dla wydolności organizacyjnej struktur państwa, jak również dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesami przyjęcia, pobytu i integracji migrantów. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe, unijne i krajowe prawo migracyjne, a także zdobycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z:

  • Praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętność samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem.

  Pracownicy sektora prywatnego i publicznego, zainteresowani wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem, potencjalni menedżerowie ryzyka oraz kadra zarządzająca, a także osoby pragnące uzyskać nowy zawód na bazie dotychczasowego doświadczenia zawodowego w różnych branżach (np. praca w przedsiębiorstwie, potem np. praca w banku, kilka certyfikatów, własna działalność).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Zarządzanie w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej  wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy.

  Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi adresujemy do:

  • pracowników działów HR
  • pracowników działów kadr i płac
  • członków zarządu i osób odpowiedzialnych w firmach za rozwój zasobów ludzkich
  • pracowników firm rekrutacyjnych
  • Head hunterzy i osoby zarządzające zespołami
  • osób planujących swoją karierę w HR

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie:

  • stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych,
  • samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych,   
  • fitoterapii i medycyny naturalnej
  • terapii naturalnych,
  • zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety, 
  • towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, 
  • bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich,
  • materiałoznawstwa medycznego, 
  • apiterapii, aromaterapii i mykologii,
  • uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami,
  • prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE