ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie. Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej. Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych, których celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Jednocześnie przedmioty te stanowią wprowadzenie do bardziej szczegółowych oraz specjalistycznych zagadnień wykładanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł. Zapotrzebowanie na audytorów wewnętrznych zgłaszają głównie organy samorządu terytorialnego i administracja rządowa, a także wymiar sprawiedliwości (sądy i prokuratury) gdyż przeważająca większość inwestycji przez nie podejmowana wiąże się z wydatkiem przekraczającym granicę 40 000 zł i wymaga uruchomienia audytu wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP. Odzwierciedlenie realizacji tych standardów znalazło wyraz w regulacjach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704), zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 246, poz. 2468). Zgodnie z nim do zatrudnienia na stanowisku starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganym jest (oprócz warunków wskazanych w rozporządzeniu) posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje słuchaczom możliwość zdobycia, poszerzenia lub zaktualizowania wiedzy z zakresu BHP na wysokim poziomie merytorycznym oraz zapoznania się z obowiązującym prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej w zakresie BHP.

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe "Edukacja dla bezpieczeństwa" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do nauczycieli i osób posiadających wykształcenie pedagogiczne. Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w zreformowanym systemie oświaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych (IOD) – dawny ABI. Absolwenci studiów będą mogli wykonywać pracę w organach administracji publicznej i nie tylko. Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD), audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych oraz pełnomocnika ds. cyberprzestępczości. Absolwenci będą również w pełni przygotowani do wykonywania audytu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.

  Dowiedz się więcej

 • POMOC SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA - STUDIA PODYPLOMOWA REKRUTACJA

  Pferowane studia podyplomowe są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych. Kadrę, która dynamicznie reaguje na zjawisko ciągłego rozwoju regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej, zmian organizacyjnych i wymagań kadrowych. Studia korespondują również zapotrzebowaniem osób posiadających status pracownika socjalnego na uzyskanie lub pogłębienie wiedzy w materii prawnej niezbędnej do podniesienia kwalifikacji  w zawodzie i stanowią alternatywę dla ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie. 

  Studia podyplomowe są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności powinny spotkać się z zainteresowaniem osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub podmiotach niepublicznych – organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych współpracujących na zasadzie partnerstwa w jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym również osób zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z decyzyjnym stosowaniem prawa pomocy społecznej.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWNO - ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe "Prawno - organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno – celnej  transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji. Dzięki współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji zapewniamy słuchaczom wysoki poziom merytoryczny zajęć ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych metod nauczania. Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami oraz perspektywicznymi przedsięwzięciami w zakresie organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw towarów. Zajęcia będą prowadzone przez cenionych w Polsce i na świecie profesjonalistów – autorytety naukowe i praktyków – menadżerów firm operujących na rynkach globalnych.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO DOWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe "Prawo dowodowe" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą są przeznaczone dla pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych. Absolwenci uzyskają m.in. umiejętność identyfikowania śladów kryminalistycznych i ich zabezpieczania, analizowania zebranego materiału dowodowego i jego wykorzystywania w procesie karnym oraz stosowania nowoczesnych technik identyfikacji kryminalistycznej. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących prawa górniczego, geologicznego czy energetycznego. Studia adresowane są do osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach sektora energetycznego. Program obejmuje przedmioty zgrupowane w dwa bloki tematyczne. W pierwszym zawarto przedmioty o charakterze ogólnym, stanowiące wprowadzenie do przedmiotów specjalistycznych ujętych w bloku drugim, w ramach którego zaprezentowane zostaną zagadnienia odnoszące się zarówno do prawa polskiego, jak i rozwiązań unijnych.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO W MEDYCYNIE - STUDIA PODPYLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe "Prawo i bezpieczeństwo w medycynie" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do pracowników służby zdrowia, w tym lekarzy, pracowników Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Farmaceutycznej, osób prowadzących działalność gospodarczą (m.in. apteki i punkty apteczne), osób kierujących placówkami służby zdrowia a także sędziów orzekających w sprawach lekarskich i prokuratorzy zajmujących się błędami w sztuce lekarskiej. Absolwenci uzyskają m.in. umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu prawa i bezpieczeństwa w medycynie. Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są  przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających  w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania personelem pracowniczym. Uzyskanie aktualnej oraz szczegółowej wiedzy we wspomnianym zakresie powinno ułatwić absolwentom studiów samodzielne prowadzenie spraw pracowniczych oraz realizację obowiązków ciążących na pracodawcy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz konwersatoriów. Warunkiem ukończenia studiów jest obrona pracy końcowej, napisanej pod kierunkiem wybranego promotora. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

  Dowiedz się więcej

 • PROCES INWESTYCYJNY - BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno – budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Brak jest jednak ośrodków specjalistycznych w oferowaniu kompleksowych studiów w dziedzinie prawa procesu inwestycyjno-budowlanego. Proponowane studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK), Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS), Politechniki Warszawskiej (PW), Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (WSPiA), sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,  pracownicy Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego.

  Dowiedz się więcej

 • RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalnośc gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu. Studia prowadzone są przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w Rzeszowie. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy zawodowej. Studia trwają dwa semestry. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie.

  Dowiedz się więcej

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Spółdzielczość jest nieodzownym elementem przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ta forma ustrojowo-prawna pozostaje wciąż aktualna w gospodarce mieszkaniowej, ale także wyraźnie zaznaczyła swoją obecność w sektorze bankowym. Spółdzielczość zachowuje swoiste dla niej uregulowania prawne, jak i gospodarkę finansową. Odbiorcą działalności spółdzielni jest jej członek zachowujący swoisty status prawny. Wiedza z zakresu spółdzielczości wymaga uporządkowania i właściwego przekazu, w szczególności, że obecnie stanowi wyraźny potencjał na rynku pracy. Ponadto skupia dużą liczbę członków zainteresowanych wiedzą na temat praw i obowiązków spółdzielni, do której należą. Forma studiów podyplomowych oferowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą odpowiada tym potrzebom. Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe "Wiedza o społeczeństwie" prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą skierowane są do nauczycieli i osób posiadających wykształcenie pedagogiczne. Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" (w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej a w zreformowanym systemie oświaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych). Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSPiA.

  Dowiedz się więcej

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia będą prowadzone w formach umożliwiających zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. W tym celu znaczna część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów. Absolwenci studiów nabędą wiedzę ekspercką pozwalająca im sprawować funkcje specjalistów i konsultantów do spraw zamówień publicznych. Studia prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wspólnie z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)