ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • "STUDY WARS" - "WIEDZA O WOJNIE" - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  "STUDY WARS" – "Wiedza o wojnie" to coś więcej niż obronność. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji w sztabach antykryzysowych poziomu państwowego i samorządowego lub przygotowanie do służby w siłach zbrojnych i agendach rządowych z tymi siłami związanych.

  Program składa się z trzech modułów.

  1. Pierwszy to podstawy taktyki i strategii wojskowej, pozwalającej poznać istotę organizacji armii i reguł, według których działają wszystkie organizacje wojskowe. Sensem tego modułu jest transmisja wiedzy do tej pory wykładanej wyłącznie w szkołach wojskowych.
  2. Drugi to uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym, pozwalające zrozumieć jak są zorganizowane systemy obronne poszczególnych państw, w tym przede wszystkim Polski, oraz jakim ograniczeniom podlegają. To także zajęcia obrazujące związek wojny w decyzjami państwowymi i administracyjnymi.
  3. Trzecim modułem jest przegląd doktryn wojskowych, od najstarszych do tych, które teraz rządzą systemami obronnymi i sposobami prowadzenia wojny. Wojna bowiem uczy się na doświadczeniu oraz ciągłości myśli wojskowej i systemów obrony powszechnej państw. Ten moduł to wprowadzenie w przyszłość wojen i tym samym w rzeczywistość decyzji jakie będzie wymagać przyszłe pole walki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.  W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: ogólnoadministracyjna, zarządzanie publiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ I PRAWO BANKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Bankowość i prawo bankowe” mają za zadanie zapoznanie słuchaczy m. in. z bankowymi operacjami papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przez banki, ryzykiem bankowym, koniunkturą bankową, normami prawnymi regulującymi strukturę, organizację i działalność banków.

  Podczas studiów zostaną omówione również zagadnienia prawa bankowego prywatnego (m.in. umowy zawierane w obrocie bankowym) oraz prawa bankowego publicznego (m.in. rola i znaczenie KNF).

  Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

  Absolwenci studiów podyplomowych „ Bankowość i prawo bankowe” znajdą zatrudnienie w bankach, firmach leasingowych, firmach factoringowych, biurach maklerskich oraz firmach doradczych i konsultingowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • COACHING I MENTORING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI I PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Absolwenci uzyskają wiedzę na temat aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz struktury i form prawnych przedsiębiorców. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z czynnościami dotyczącymi zatrudniania pracowników oraz publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorców z zakresu podstaw finansowania przedsiębiorstwa, prawa podatkowego oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

  W ramach prowadzonych zajęć absolwenci nabędą szereg umiejętności praktycznych, w szczególności dotyczących sporządzania umów, regulaminów oraz innych pism w obrocie gospodarczym. Poznają również relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami, w tym prowadzenie ich weryfikacji oraz zagadnienia związane z windykacją.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWNO - ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: administracja publiczna, podmioty gospodarcze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I PRAWO UPADŁOŚCIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Prawo restrukturyzacyjne i  prawo upadłościowe" jest wyposażenie słuchacza w wiedzę związaną z utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców, a w przypadku postępowania upadłościowego – także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  Są to: postepowanie restrukturyzacyjne, które przewiduje cztery procedury (postepowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne) i postępowanie upadłościowe, które adresowane jest do przedsiębiorców, w tym tych, którzy mają szczególny status, np. banki, zakłady ubezpieczeniowe czy deweloperzy oraz wyjątkowo do osób fizycznych, które nie mają statusu przedsiębiorców („upadłość konsumencka”). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROCES INWESTYCYJNY - BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SAMORZĄD TERYTORIALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów  podyplomowych „Samorząd terytorialny” jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej.

  Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia zawierające elementy prawa, finansów oraz związane z zarządzaniem administracją samorządową.

  Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych różnych szczebli, zarówno urzędów, jak i samorządowych jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów i województw) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE EVENTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  elem studiów podyplomowych „Zarządzanie eventowe” jest pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań, planowania, zarządzania projektowego i zasobami ludzkimi w trakcie imprez i wydarzeń.

  Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu charakterystyki różnego rodzaju wydarzeń, od konferencyjnych czy targowych na największych imprezach masowych, zarówno sportowych jak i artystyczno-rozrywkowych kończąc.

  Suchacze zostaną też wyposażeni w wiedzę z zakresu zarządzania projektowego, zasad budowania i sposobów zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia negocjacji, budowania i sprzedaży ofert handlowych, a także modeli zarządzania największymi obiektami widowiskowo-sportowymi w Polsce. Poznają również zasady współdziałania organizatorów ze służbami państwowymi i strukturami samorządowymi a także wymogi z zakresu prawa zamówień publicznych przy organizacji wybranych imprez.

  Absolwenci będą przygotowani do podejmowania zatrudnienia w różnych miejscach i podmiotach organizujących, obsługujących lub nadzorujących m.in.: imprezy sportowe, koncerty, targi, konferencje (pracownik m.in.: agencji eventowej, domu mediowego, usług hotelarskich i ośrodków wypoczynkowych, operatorów hal i aren widowiskowo-sportowych, instytucji sektora bezpieczeństwa w zakresie zarządzania imprezami, struktur państwowych i samorządowych w zakresie obsługi i nadzoru nad organizacją imprez masowych).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

  • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowa-dzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.

  • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wszechstronna wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania projektami to dziś doskonały wybór dla osób zajmujących się nadzorowaniem, planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie, menedżerów, pracowników przedsiębiorstw, firm konsultingowych, szkoleniowych czy wdrożeniowych oraz tych którzy w przyszłości chcą zająć się kierowaniem projektami w firmach, samorządach i  organizacjach.

  Absolwent studiów zyska wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze planowania, organizowania, a także motywowania pracowników, pozna  metodologię zarządzania projektem i zasobami ludzkimi, budżetowanie i kontrola realizacji projektów.

  Specjaliści zarządzający różnego rodzaju projektami są pożądanymi pracownikami w każdym sektorze zatrudnienia. Studia te otwierają przed Tobą praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy.

  Absolwent studiów podyplomowych będzie w stanie kompleksowo prowadzić projekty realizowane w miejscu pracy, zarządzać zespołami projektowymi i portfelem projektów, przygotować wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich, sprawnie go wdrożyć i rozliczyć.

  Chcesz podnosić swoje umiejętności, jesteś otwarty na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi,  chcesz nauczyć się, jak działać z projektami zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI są dla Ciebie idealnym wyborem.

  Po tych studiach możesz pracować jako menadżer ds. projektów, kierownik projektu, specjalista ds. zarządzania projektami, specjalista ds. projektów inwestycyjnych, konsultant w firmach doradczych. Może jesteś pracownikiem instytucji sektora publicznego odpowiedzialnym za przygotowanie i monitorowanie projektów unijnych, może pracujesz w firmie komercyjnej na jednym ze stanowisk: kierownik projektów, członek zespołu lub przedsiębiorca te studia są dla Ciebie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Opinie (0)