ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

dziekanat.r@wspia.eu

 • "STUDY WARS" - "WIEDZA O WOJNIE" - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  "STUDY WARS" – "Wiedza o wojnie" to coś więcej niż obronność. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji w sztabach antykryzysowych poziomu państwowego i samorządowego lub przygotowanie do służby w siłach zbrojnych i agendach rządowych z tymi siłami związanych.

  Program składa się z trzech modułów.

  1. Pierwszy to podstawy taktyki i strategii wojskowej, pozwalającej poznać istotę organizacji armii i reguł, według których działają wszystkie organizacje wojskowe. Sensem tego modułu jest transmisja wiedzy do tej pory wykładanej wyłącznie w szkołach wojskowych.
  2. Drugi to uwarunkowania prawno-traktatowe w zakresie krajowym i międzynarodowym, pozwalające zrozumieć jak są zorganizowane systemy obronne poszczególnych państw, w tym przede wszystkim Polski, oraz jakim ograniczeniom podlegają. To także zajęcia obrazujące związek wojny w decyzjami państwowymi i administracyjnymi.
  3. Trzecim modułem jest przegląd doktryn wojskowych, od najstarszych do tych, które teraz rządzą systemami obronnymi i sposobami prowadzenia wojny. Wojna bowiem uczy się na doświadczeniu oraz ciągłości myśli wojskowej i systemów obrony powszechnej państw. Ten moduł to wprowadzenie w przyszłość wojen i tym samym w rzeczywistość decyzji jakie będzie wymagać przyszłe pole walki.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy na poszczególnych szczeblach administracji publicznej, a więc zarówno rządowej, jak i samorządowej. Studia adresowane są one przede wszystkim do osób już zatrudnionych, lub pragnących znaleźć zatrudnienie w strukturach administracji publicznej.  W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: ogólnoadministracyjna, zarządzanie publiczne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego stanowią jedną z dróg do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Zawód ten wprowadzony został przez art. 286 ustawy o finansach publicznych. Rolą audytora wewnętrznego jest prowadzenie obligatoryjnych czynności kontrolnych, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych (urzędach administracji publicznej, zakładach administracyjnych, państwowych funduszach celowych) wydatkujących zgodnie z planem finansowym kwoty powyżej 40 000 zł.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BANKOWOŚĆ I PRAWO BANKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Bankowość i prawo bankowe” mają za zadanie zapoznanie słuchaczy m. in. z bankowymi operacjami papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi wykorzystywanymi przez banki, ryzykiem bankowym, koniunkturą bankową, normami prawnymi regulującymi strukturę, organizację i działalność banków.

  Podczas studiów zostaną omówione również zagadnienia prawa bankowego prywatnego (m.in. umowy zawierane w obrocie bankowym) oraz prawa bankowego publicznego (m.in. rola i znaczenie KNF).

  Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe.

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

  Absolwenci studiów podyplomowych „ Bankowość i prawo bankowe” znajdą zatrudnienie w bankach, firmach leasingowych, firmach factoringowych, biurach maklerskich oraz firmach doradczych i konsultingowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zatrudnienia na najwyższych stanowiskach w służbie BHP w zakładach pracy funkcjonujących według unijnych standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawodawstwo Unii Europejskiej stawia służbie BHP wysokie wymagania dotyczące formalnego poziomu wykształcenia i znajomości zagadnień merytorycznych BHP.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • COACHING I MENTORING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Coaching i mentoring” prowadzone przez WSPIA Rzeszowską Szkołę Wyższą przygotowują profesjonalnego coacha i mentora działającego w sferze doradztwa indywidualnego oraz zespołowego w organizacjach biznesowych.Studia te, uskuteczniają u coacha i mentora stosowanie indywidualnego podejścia do każdego pracownika i personalnego trybu postępowania dostosowanego do osobowości i wiedzy pracownika. Przygotowują również do unikatowego doskonalenie procesu komunikowania interpersonalnego w atmosferze lojalności, umiejętności do współdziałania oraz wysokiej sprawności wykonywania zadań.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Studia skierowane są do osób poszukujących zatrudnienia lub zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych jak też do osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie zarządzać sprawami kadrowo-płacowymi. Dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310) oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób zamierzających wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych, audytorów, osób pełniących funkcję pełnomocnika ds. cyberprzestrzeni, a także osób zajmujących się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzanie takich audytów w jednostkach sektora publicznego i prywatnego oraz w organach wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PODATKI I PRAWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej stosowania prawa podatkowego, tak od strony organów orzekających w sprawach podatkowych, jak i podatników, płatników i inkasentów – w tym przedsiębiorców (osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz osób fizycznych.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Absolwenci uzyskają wiedzę na temat aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz struktury i form prawnych przedsiębiorców. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z czynnościami dotyczącymi zatrudniania pracowników oraz publicznoprawnymi obowiązkami przedsiębiorców z zakresu podstaw finansowania przedsiębiorstwa, prawa podatkowego oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

  W ramach prowadzonych zajęć absolwenci nabędą szereg umiejętności praktycznych, w szczególności dotyczących sporządzania umów, regulaminów oraz innych pism w obrocie gospodarczym. Poznają również relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami, w tym prowadzenie ich weryfikacji oraz zagadnienia związane z windykacją.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWNO - ORGANIZACYJNE ZAGADNIENIA LOGISTYKI W TRANSPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki międzynarodowej" mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjnej i logistyczno–celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. Zajęcia będą koncentrowane m.in. na zgłębieniu problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO PRACY I ZARZĄDZANIE SPRAWAMI PRACOWNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia „Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi” są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracodawców osób fizycznych. W ramach kierunku przewidziane są dwie specjalności: administracja publiczna, podmioty gospodarcze.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I PRAWO UPADŁOŚCIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Prawo restrukturyzacyjne i  prawo upadłościowe" jest wyposażenie słuchacza w wiedzę związaną z utratą płynności finansowej przez przedsiębiorców, a w przypadku postępowania upadłościowego – także osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

  Są to: postepowanie restrukturyzacyjne, które przewiduje cztery procedury (postepowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postepowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne) i postępowanie upadłościowe, które adresowane jest do przedsiębiorców, w tym tych, którzy mają szczególny status, np. banki, zakłady ubezpieczeniowe czy deweloperzy oraz wyjątkowo do osób fizycznych, które nie mają statusu przedsiębiorców („upadłość konsumencka”). 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROCES INWESTYCYJNY - BUDOWLANY - ZAGADNIENIA PROCEDURALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno–budowlanego. W obliczu zachodzących zmian i wzrostu znaczenia wiedzy prawnej w zakresie lokalizacji realizacji i eksploatacji inwestycji, niezbędne jest dokształcanie się w tym obszarze. Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego.  W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE I SYSTEM PODATKOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są m.in. do głównych księgowych, samodzielnych księgowych, pracowników aparatu finansowego i skarbowego, osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz poszukujących nowego atrakcyjnego zawodu. Program studiów łączy wiedzę z zakresu prawa finansowego, podatkowego i gospodarczego, ekonomii, rachunkowości i finansów. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy, pracownicy firm konsultingowych oraz praktycy życia gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SAMORZĄD TERYTORIALNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów  podyplomowych „Samorząd terytorialny” jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej.

  Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia zawierające elementy prawa, finansów oraz związane z zarządzaniem administracją samorządową.

  Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych różnych szczebli, zarówno urzędów, jak i samorządowych jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów i województw) oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • SPÓŁDZIELCZOŚĆ I PRAWO SPÓŁDZIELCZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest umożliwienie pogłębienia wiedzy dotyczącej prawnych, finansowych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania spółdzielni. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania spółdzielnią z uwzględnieniem wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych, a także w odniesieniu do członków spółdzielni oraz wobec wymogów współdziałania z otoczeniem zewnętrznym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry, znającej skomplikowane regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych. Są one skierowane zarówno do osób, które uczestniczą w procesie przygotowania i dokumentowania zamówień publicznych przez zamawiającego, jak i opracowujących oferty po stronie wykonawców. Studia podyplomowe prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE EVENTOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  elem studiów podyplomowych „Zarządzanie eventowe” jest pogłębienie wiedzy z zakresu przygotowań, planowania, zarządzania projektowego i zasobami ludzkimi w trakcie imprez i wydarzeń.

  Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu charakterystyki różnego rodzaju wydarzeń, od konferencyjnych czy targowych na największych imprezach masowych, zarówno sportowych jak i artystyczno-rozrywkowych kończąc.

  Suchacze zostaną też wyposażeni w wiedzę z zakresu zarządzania projektowego, zasad budowania i sposobów zarządzania zespołami ludzkimi, prowadzenia negocjacji, budowania i sprzedaży ofert handlowych, a także modeli zarządzania największymi obiektami widowiskowo-sportowymi w Polsce. Poznają również zasady współdziałania organizatorów ze służbami państwowymi i strukturami samorządowymi a także wymogi z zakresu prawa zamówień publicznych przy organizacji wybranych imprez.

  Absolwenci będą przygotowani do podejmowania zatrudnienia w różnych miejscach i podmiotach organizujących, obsługujących lub nadzorujących m.in.: imprezy sportowe, koncerty, targi, konferencje (pracownik m.in.: agencji eventowej, domu mediowego, usług hotelarskich i ośrodków wypoczynkowych, operatorów hal i aren widowiskowo-sportowych, instytucji sektora bezpieczeństwa w zakresie zarządzania imprezami, struktur państwowych i samorządowych w zakresie obsługi i nadzoru nad organizacją imprez masowych).

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI Z ELEMENTAMI KONTROLINGU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami i kontrolingu w podmiotach gospodarczych i organizacjach. Obecna rzeczywistość i dynamizm procesów gospodarczych wymagają gruntowego teoretycznego i praktycznego przygotowania z zakresu szeroko rozumianych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu, dlatego też zostały postawione dwa cele:

  • Cel dydaktyczny - zapoznanie oraz udoskonalenie umiejętności słuchaczy w zakresie prowa-dzenia finansów instytucji i analizy skutków zdarzeń gospodarczych.

  • Cel biznesowy - podniesienie umiejętności specjalistów w firmach i instytucjach oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie osiąganych wyników gospodarczych na bazie analizy finansów podmiotów gospodarczych. 

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „zarządzania nieruchomościami” mają na celu dostarczyć wiedzę z zakresu obrotu nieruchomościami, przepisów prawa oraz etyki zawodowej. Oferta jest skierowana do osób legitymujących się wyższym wykształceniem pragnących zdobyć nowy, atrakcyjny zawód lub założyć indywidualną działalność gospodarczą. Adresatami studiów podyplomowych są również osoby, które zajmują się- zawodowo- nieruchomościami (zarządzanie, wycena, obrót nieruchomościami).

  W trakcie studiów słuchaczom zostanie przekazana specjalistyczna i praktyczna wiedza z zakresu m. in. procedur w zarządzaniu nieruchomościami, technicznych i ekonomicznych aspektów zarządzania nieruchomościami jak również ich utrzymania.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wszechstronna wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie zarządzania projektami to dziś doskonały wybór dla osób zajmujących się nadzorowaniem, planowaniem realizacji zadań w przedsiębiorstwie, menedżerów, pracowników przedsiębiorstw, firm konsultingowych, szkoleniowych czy wdrożeniowych oraz tych którzy w przyszłości chcą zająć się kierowaniem projektami w firmach, samorządach i  organizacjach.

  Absolwent studiów zyska wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze planowania, organizowania, a także motywowania pracowników, pozna  metodologię zarządzania projektem i zasobami ludzkimi, budżetowanie i kontrola realizacji projektów.

  Specjaliści zarządzający różnego rodzaju projektami są pożądanymi pracownikami w każdym sektorze zatrudnienia. Studia te otwierają przed Tobą praktycznie nieograniczone możliwości na rynku pracy.

  Absolwent studiów podyplomowych będzie w stanie kompleksowo prowadzić projekty realizowane w miejscu pracy, zarządzać zespołami projektowymi i portfelem projektów, przygotować wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich, sprawnie go wdrożyć i rozliczyć.

  Chcesz podnosić swoje umiejętności, jesteś otwarty na nowe idee i poznawanie ciekawych ludzi,  chcesz nauczyć się, jak działać z projektami zarówno z perspektywy pracownika, jak i menedżera studia podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI są dla Ciebie idealnym wyborem.

  Po tych studiach możesz pracować jako menadżer ds. projektów, kierownik projektu, specjalista ds. zarządzania projektami, specjalista ds. projektów inwestycyjnych, konsultant w firmach doradczych. Może jesteś pracownikiem instytucji sektora publicznego odpowiedzialnym za przygotowanie i monitorowanie projektów unijnych, może pracujesz w firmie komercyjnej na jednym ze stanowisk: kierownik projektów, członek zespołu lub przedsiębiorca te studia są dla Ciebie.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)