Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa ×

ul. Cegielniana 14 

35-310 Rzeszów

Tel. 17 867 04 80

Kierunki studiów - WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma ograniczeń wiekowych na studiach stacjonarnych

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Przed terminem zakończenia rekrutacji, kandydat jest zobligowany złożyć w Biurze Rekrutacyjnym oryginały i ksera następujących dokumentów: ▶ podanie na ustalonym formularzu (do pobrania, po rejestracji elektronicznej) ▶ kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu), ▶ dwie aktualne, kolorowe fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm), ▶ dowód wniesienia opłaty wpisowej 350 zł (studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie); 100 zł (studia drugiego stopnia) na konto: 51 2030 0045 1110 0000 0090 6040 BGŻ BNP Paribas S.A. o Przemyśl, ▶ kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), ▶ W przypadku ubiegania się na studia II stopnia - kopię dyplomu i kopę suplementu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginały do wglądu). 

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy złożyć w Biurze rekrutacyjnym – pokój numer 20, Kampus WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14. Jednak wcześniej, zarejestruj się elektronicznie na: e-rekrutacja.wspia.eu 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Najlepiej dokumenty na studia składać osobiście. Jednak w uzasadnionych przypadkach, jeśli wszystkie dokumenty są poprawnie przygotowane może złożyć je za kandydata ktoś inny.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie wymagamy poświadczenia notarialnego, żadnego z dokumentów.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Najlepiej dokumenty na studia składać osobiście. Jednak w uzasadnionych przypadkach, jeśli wszystkie dokumenty są poprawnie przygotowane może złożyć je za kandydata ktoś inny. 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej nie ma listy rezerwowej. A dokumenty składa się fizycznie po zalogowaniu się przez e-rekrutację, przed zakończeniem rekrutacji. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak wyniki maturalne, kandydat wpisuje osobiście przy rekrutacji elektronicznej.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Przy rekrutacji bierzemy pod uwagę tylko wyniki z matury pisemnej (kierunek Prawo w trybie stacjonarnym).

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przyjmowani są: 
1) laureaci centralnych olimpiad III stopnia „Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym” i  „Olimpiady Historycznej”; 
2) finaliści „Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie” organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty; 
3) laureaci „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie” organizowanego przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą; 
4) laureat Podkarpackiego Konkursu Ekonomicznego „Młody Ekonomista” – studia pierwszego stopnia stacjonarne w Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa; 
Przyjęcie kandydatów będących finalistami i laureatami olimpiad oraz konkursów (o których mowa powyżej) następuje na podstawie przedłożonego oryginału dokumentu wydanego przez organizatorów tych olimpiad i konkursów. Z uprawnienia przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego uczestnicy olimpiad i konkursów korzystają w WSPiA tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania przywileju.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Przyjmowanie kandydatów na studia stacjonarne na kierunek „prawo” odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. 
„NOWA MATURA” przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Pod uwagę bierze się ten wynik z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) z każdego z wybranych przez kandydata przedmiotów, który po przeliczeniu pozwoli na uzyskanie najwyższej liczby punktów. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości („nowa matura”) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji: poziom podstawowy 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt. 
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „zarządzanie” (studia pierwszego stopnia) oraz „prawo” w trybie niestacjonarnym. odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłana wiadomość e-mailem a następnie pocztą polską zostanie wysłana decyzja w formie pisemnej.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „zarządzanie” (studia pierwszego stopnia) oraz „prawo” w trybie niestacjonarnym. odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Nie, przed terminem zakończenia rekrutacji, kandydat jest zobligowany złożyć w Biurze Rekrutacyjnym oryginały i ksera dokumentów i formularz rekrutacyjny.  

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać przelewem elektronicznym lub na poczcie. Oryginał dowodu wpłaty należy przedłożyć przy składaniu dokumentów na studia. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu, należy wpisać „opłata wpisowa” i imię i nazwisko kandydata. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy dokonać przed złożeniem dokumentów fizycznie w Biurze rekrutacyjnym. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Dokumenty na studia nie zostaną przyjęte, jeśli nie opłaci Pani/Pan opłaty rekrutacyjnej. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być dokonany z innego konta niż kandydata. Jednak w tytule przelewu, należy wpisać „opłata wpisowa” i imię i nazwisko kandydata. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Tylko na kierunku „prawo” w trybie stacjonarnym jest konkurs świadectw. Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.
Przyjmowanie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne na kierunki: „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „zarządzanie” (studia pierwszego stopnia) oraz „prawo” w trybie niestacjonarnym. odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach ustalonych limitów miejsc. 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Przy rekrutacji na WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą nie ma to znaczenia. Przy przyjęciu na kierunek „prawo” uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na jeden z kierunków studiów oferowanych na WSPiA. W czasie trwania studiów można złożyć podanie, o studiowanie w ramach jednego czesnego: drugiej specjalności lub drugiego kierunku studiów. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Student może przenieść się z innej uczelni, w tym z uczelni zagranicznej, za zgodą Rektora wyrażoną w formie decyzji. Podanie do Rektora należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów.
Rektor wyrażając zgodę na przyjęcie studenta, określa warunki, termin i sposób wyrównania zaległości wynikających z różnicy planów studiów i programów kształcenia. 
Uczelnia przyjmująca studenta występuje do uczelni, z której przenosi się student o przesłanie oryginałów dokumentów dotyczących przebiegu studiów. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Przy rejestracji elektronicznej należy wgrać zdjęcie w wersji elektronicznej (plik jpg). Jednak jeśli tego kandydat nie uczyni pracownicy biura rekrutacji wgrają zdjęcie za Państwa.

Wasze pytania:

Dzień dobry, interesuje mnie kierunek studiów podyplomowych Agent Celny/ Administracja celna, proszę powiedzieć czy w bieżącym roku jest szansa na wystarowanie z tym kierunkiem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam +
Pytanie od: ASokolowska

Dzień dobry, w tym roku nie posiadamy w ofercie studiów podyplomowych kierunku Agent Celny/ Administracja celna. Zapraszam do zapoznania się aktualnymi kierunkami : http://www.wspia.eu/dla-kandydata/podyplomowe/studia-podyplomowe. Pozdrawiam
 • WSPiA Rzeszów - kierunki studiów

 • Studia podyplomowe

 • O uczelni

 • Rekrutacja 2023/2024

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

WSPiA Rzeszów - kierunki studiów

Opinie (21)

Amelka Ocena odpowiedz

Polecam, Nie zawiedziecie się, solidna uczelnia, porządna kadra naukowa, świetna atmosfera, piękny kampus, i wiele dodatkowych możliwości, projekty, staże, koła naukowe, dodatkowe zajęcia

Sylwia Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom połączony z wysoko rozwiniętą infrastrukturą powoduje, że Uczelnia spełni wymagania każdego ambitnego studenta.

Ania Ocena odpowiedz

Przypadkiem znalazłam ofertę tej uczelni, ale gdybym miała podejmować jeszcze raz wybór, wybór byłby ten sam ;)

Łukasz Ocena odpowiedz

Jeżeli chcesz studiować prawo to wybór jest prosty, WSPIA!

Ola Ocena odpowiedz

Jest dość duża ilość nauki na tej Uczelni spowodowana wysokim poziomem, ale spędzanie tutaj czasu to czysta przyjemność

Kamil Ocena odpowiedz

Zachęcam do studiowania tutaj, ponieważ można znaleźć bardzo ciekawe specjalności na każdym kierunku!

Łukasz Ocena odpowiedz

Ważnym aspektem, który chciałbym pokazać jest sposób przygotowania studenta do pracy w służbach bezpieczeństwa, bo oprócz wiedzy teoretycznej często korzystaliśmy z torów przeszkód oraz elektronicznej strzelnicy, co było bardzo fascynujące

Dawid Ocena odpowiedz

Studiowałem tutaj bezpieczeństwo wewnętrzne i oprócz ogólnej pozytywnej opinii o uczelni, warto wspomnieć, że dzięki niej miałem krótsze szkolenie podstawowe dostając się do policji co bardzo ułatwiło mi życie

Kornel Ocena odpowiedz

Oprócz wysokiego poziomu nauczania, uczelnia oferuje na kierunku prawo symulowane sprawy sądowe, co rozwiało moje wyobrażenia na temat samego wyglądu i sposobu przeprowadzania spraw

Krystian Ocena odpowiedz

Warto podkreślić i dzielić się informacjami na tematy poziomu przekazywanej wiedzy, dzięki temu bez problemy podszedłem i zdałem egzaminy na aplikacje!

Emil Ocena odpowiedz

Klinika prawa to miejsce, które zapamiętam na baaaardzo długi okres życia, ponieważ doświadczenie jakie zdobyłem w tym miejscu ułatwiło mi dalszy rozwój zawodowy

Kasia Ocena odpowiedz

Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób wykorzystując zaplecze naukowe np. w postaci laboratorium, gdzie mogliśmy uzyskać jakże cenne doświadczenie, które w stu procentach zaprocentuje w rozwoju naszej kariery

Kamila Ocena odpowiedz

Studiowałem tutaj prawo i polecam, ponieważ wykładowcy to przede wszystkim praktycy prawa, a nie teoretycy!

Kuba Ocena odpowiedz

Studiuje tutaj prawo i wiedza, którą otrzymuje mogę w przyszłości jak najbardziej wykorzystać w praktyce co bardzo ułatwi znalezienie w przyszłości pracy

Karolina Ocena odpowiedz

Uczelnia oferuje nie tylko wysoki poziom nauczania, ale także ciekawe i mniej spotykane specjalności na kierunkach ;)

Krzysiu Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, a do tego profesorzy, którzy mają profesjonalne podejście! polecam

Michał Ocena odpowiedz

Ważną informacją, którą zdobyłem od starszych znajomych był fakt, że WSPIA oferuje przede wszystkim zajęcia praktyczne i wybór wówczas okazał się oczywisty.

Karol Ocena odpowiedz

W WSPiA zdobywa się wiedzę nowoczesną, którą będzie można potem wykorzystać w wielu gałęziach biznesu. Nabywamy nie tylko umiejętności, które bezpośrednio będą się wiązać z naszym przyszłym zawodem, ale także pozyskujemy kompetencje miękkie, dzięki którym odnajdziemy się na wymagającym rynku.

Wojtek Ocena odpowiedz

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to świetna uczelnia, bardzo nowoczesna, stosująca innowacyjne rozwiązania w edukacji. Dzięki temu, nauka nie jest nudna i schematyczna, wiedza na dłużej zostaje w głowie, a zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy.

Bartek Ocena odpowiedz

Studiowanie Bezpieczeństwa wewnętrznego w WSPiA to nauka, przygoda i prawdziwa przyjemność. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, albo elektronicznej strzelnicy. Tak właśnie powinno wyglądać kształcenia praktyczne i rzeczywiste przygotowanie do zawodu. Jeśli ktoś chce studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne, to tylko tutaj

Gabrysia Ocena odpowiedz

W WSPiA najbardziej podoba mi się to, że mogę zyskać znacznie więcej kwalifikacji niż te, które pozyskałabym studiując mój kierunek gdzie indziej, w innych warunkach i na bazie innego programu