ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

ul. Sportowa 29 

41-506 Chorzów 

Tel.: tel. 32 349 84 74, 

fax. 32 349 84 56

E-mail: rekrutacja@chorzow.wsb.pl

 • ADMINISTRACJA - PRAWO, ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA AGILE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów Akademia Agile jest wprowadzenie uczestników w świat zwinnego wytwarzania oprogramowania. Zapoznanie ich w nowatorski sposób z dostępnymi narzędziami i doświadczeniami praktyków. Ponadto wsparcie w zwinnej transformacji dla osób pracujących już firmach informatycznych. Akademia Agile to połączenie nauki o procesach wytwarzania oprogramowania, warsztatów z pracy w zespole i praktycznego zastosowania narzędzi Agile.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA LEAN LIDERA - EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Czy możliwe jest takie kierowanie przedsiębiorstwem, by każdy z pracowników świadomie przyczyniał się do budowania przewagi konkurencyjnej? Tak – przekierowując firmę na tory Strategii Lean. Współczesne podejście Lean to obejmująca całą organizację strategia, a nie wdrażanie narzędzi; to włączenie wszystkich procesów i szczebli w przemyślane eliminowanie marnotrawstw; to zmiana postaw liderów i pracowników.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi w obszarze biznesu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od wielu lat podejście do sprzedaży wyprodukowanych dóbr bądź oferowanych usług podlega ciągłej transformacji. Od początku XX wieku można zaobserwować bardzo energiczne i systematycznie wprowadzane zmiany w sposobie docierania do klientów i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz rozwijanie kompetencji w kluczowych obszarach osobistej efektywności, takich jak: szeroko pojęta komunikacja (porozumiewanie się, asertywność, autoprezentacja, perswazja), negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, sprzedaż (własnych idei, ale też produktów i usług), radzenie sobie ze stresem i czasem, automotywacja, podejmowanie decyzji czy zarządzanie własnymi dobrami materialnymi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA TRENERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Od ok. trzech  lat obserwujemy zmieniający się rynek pracy, idące za nim uwarunkowania i wymogi firm, organizacji, czy korporacji względem rozwoju kompetencyjnego pracowników. Wzrost kadry, wyższy poziom fluktuacji pracowników, walka na poziomie kompetencji, nie zaś samego produktu, czy usług, zweryfikowała rynek pod względem pomiotów świadczących usługi budowania i wzmacniania kompetencji pracowników na każdym szczeblu kariery zawodowej. Trendy zmieniają się w diagnozie, budowie, jak i samym prowadzeniu szkoleń. Obecnie rynek stawia na poziom ekspercki, wykluczając podstawową wiedzę i nieadekwatne do nowych realiów umiejętności szkoleniowe. Jest to dobry sygnał dla początkujących trenerów, jak i tych z kilkuletnim doświadczeniem, aby od podstaw poznać obecne wymogi i nauczyć się lub skorygować umiejętność pracy według wymagań biznesowych obecnego rynku procesów rozwojowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA TRENERA DLA ZAAWANSOWANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wzbogacenie Twojego warsztatu trenera o zaawansowane metody pracy z grupą oraz dostarczenie im gotowych do zastosowania narzędzi wspomagania zmiany zachowania uczestników szkoleń. Omówimy nowoczesne, przydatne w pracy z grupą, koncepcje psychologiczne, dokonamy też przeglądu skompromitowanych i nieetycznych pseudoteorii. Dzięki temu rozwiniesz wiedzę i umiejętności z zakresu krytycznego myślenia oraz w przyjazny sposób nauczysz się wykorzystywania narzędzi statystycznych i metodologicznych w Twojej pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU I PERSWAZJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przedstawienie  słuchaczom całokształtu wiedzy  dotyczącej  teorii psychologicznych  związanych z wywieraniem wpływu i perswazją , a także  ukazanie ich praktycznych  konsekwencji  i zastosowań.  Innym bowiem celem  studiów jest trening umiejętności  wywierania wpływu w praktyce zawodowej  i osobistej  oraz  zapoznanie uczestników Akademii z najbardziej  użytecznymi narzędziami  psychologicznymi.  Warto wspomnieć, że celem Akademii jest także uodpornienie uczestników na próby manipulacji  na które jesteśmy narażeni w naszym życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Upowszechnienie Internetu, telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych stworzyło nowe możliwości komunikacji, pracy czy docierania do klienta. Wojna o klienta toczy się nie tylko przy użyciu tradycyjnych mediów i stron internetowych, ale poprzez udostępniania różnorodnych aplikacji mobilnych. Upowszechnianie się rozwiązań opartych na chmurach obliczeniowych spowodowało, że wiele aplikacji instalowanych dotychczas na komputerach dostępnych jest za pomocą przeglądarki internetowej. Ułatwia to docieranie do klienta, obniża koszty dystrybucji oprogramowania i otwiera drogę do nowych usług. Błyskawiczny rozwój tych zastosowań oraz rosnąca konkurencja na tym rynku generują olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Rosnące zagrożenia ekonomiczne i organizacyjne, wymagają od współczesnych organizacji stworzenia takiego systemu zarządzania i oceny ryzyka, który będzie spójny wewnętrznie i będzie wspomagał kierownictwo w podejmowaniu kluczowych decyzji. W osiągnięciu celu skutecznego, efektywnego zarządzania pomagają Kierownictwu komórki audytu i kontroli wewnętrznej. Niniejsze studia oraz nabyta wiedza i umiejętności stwarzają Absolwentowi możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, a także rozwoju zawodowego i uatrakcyjnienia pozycji Audytora lub Kontrolera Wewnętrznego na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Bezpieczeństwo systemów informatycznych, jest ściśle powiązanie z bezpieczeństwem biznesu w szerokim znaczeniu. Zaniedbania na tym obszarze mogą prowadzić do bardzo wymiernych strat finansowych. Praktyka oraz formalne raporty firm liczących się na rynku IT pokazują, że zagrożenia narastają w niespotykanym dotąd tempie. Przestępczość internetowa stała się, choć nielegalnym, niezwykle dochodowym biznesem. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo systemów IT” dają kompleksową wiedzę i umiejętności budowania, pod względem technicznym i formalnym bezpiecznego technologicznie biznesu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BRANDING I CONTENT MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Branding jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów marketingu. Innowacyjne rozwiązania są natychmiast kopiowane, a różnorodność ciekawych produktów i usług na rynku oraz utrzymująca się tendencja do podnoszenia jakości i obniżania cen, utrudnia konkurowanie. Dlatego współczesny marketing to rywalizacja marek.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • COACHING SYSTEMÓW I RELACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Aby wprowadzać trwałe zmiany, musimy zrozumieć, czym jest system. Rozwiązanie na poziomie symptomu jednostki często nie daje rezultatu. Dopiero wiedza o systemie, o jego regułach i ukrytych dynamikach otwiera nowe ścieżki do zmian. Studia uczą podejścia systemowego w różnych obszarach życia i biznesu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • CONTROLLING I AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zapoznanie Cię z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu controllingu oraz audytu wewnętrznego w organizacjach, jak również rozwiązaniami dotyczącymi budżetowania, narzędziami wykorzystywanymi w controllingu operacyjnym i strategicznym, jako elementami stanowiącymi składowe procesu zarządzania organizacjami.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DORADZTWO ZAWODOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  System profesjonalnie świadczonych usług w zakresie poradnictwa zawodowego stanowi w dzisiejszych czasach istotny element wsparcia rozwoju człowieka i radzenia sobie z wymogami współczesności. Wynikiem tych działań jest optymalizacja życia zawodowego i osobistego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • HR BIZNES PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, HR Biznes Partner odgrywa rolę partnera biznesu. Wspiera merytorycznie, inicjuje zmiany, planuje rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstwa. Jak na dowódcę przystało, HR Biznes Partner powinien być dobrym strategiem, dzięki czemu może wymiernie wspierać realizację celów firmy.

  Czytaj dalejZwiń

 • INNOVATIVE LEADERSHIP - PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNYCH ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dzisiejszy świat w czasach rewolucji technologicznej stawia wciąż nowe wyzwania przed liderami. Program Innovative Leadership pozwala nabyć praktyczne umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie przekształcić swoją firmę w organizację zwinną, innowacyjną i zdolną do szybkiej adaptacji w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zakres tematyczny studiów podyplomowych Inspektor ochrony danych osobowych nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje słuchaczy ze standardami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne, pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie wielu ćwiczeń praktycznych. Inspektorzy ochrony danych/Menedżerowie do spraw bezpieczeństwa informacji są obecnie coraz częściej poszukiwani na rynku pracy zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach (szczególnie w tych, które operują danymi osobowymi klientów), co powoduje, że istnieje duże zapotrzebowanie w środowisku biznesowym na w/w specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA DLA SAP ERP I PROGRAMOWANIE W JĘZYKU ABAP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%. Jest to fakt, który w połączeniu ze znajomością języka ABAP może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy. Warto więc dodać wiedzę o budowaniu oprogramowania dla SAP ERP do swojego portfolio. Wykładowcy - praktycy będą kładli duży nacisk nie tylko na pisanie kodu, ale także na stosowanie najlepszych praktyk w języku ABAP.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie  uczestników do pełnienia profesjonalnej roli specjalisty ds. kadr i płac.  Studia systematyzują wiedzę o profesjonalnej  realizacji funkcji personalnej uwzględniając zarówno sprawdzone praktyki, jak i aktualne zmiany w prawie pracy oraz  trendy.  Dzięki aktywnym formom zajęć uczestnicy będą mieli szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LEAN SIX SIGMA MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i doświadczeń menedżerskich w zakresie charakteru prac nowoczesnego LEAN SIX SIGMA MANAGERA. Chcemy pokazać jak budować i umacniać kulturę ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwach różnych branż (w programie tematy produkcyjne i usługowe). Jak stosować zwinne (Agile) podejście do organizacji pracy zespołowej.

  Te studia to połączenie kompetencji przywódczych z narzędziami analizy danych i wdrażania zmian, które mają sens z punktu widzenia Klientów, Pracowników i samego przedsiębiorstwa.

  • W trakcie studiów zdobędziesz umiejętności integracji ludzi i procesów.
  • W dobie nasilającej się konkurencji i automatyzacji to właśnie ta wiedza pozwala na osiąganie lepszych wyników od innych.
  • Udowodnili to studenci poprzedniej edycji studiów realizując przełomowe projekty LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, które zaangażowały ich współpracowników w proces zmian!

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGISTYKA W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Efektywna i skuteczna logistyka to obecnie klucz do sukcesu każdej firmy. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wymaga od specjalistów ciągłego aktualizowania wiedzy, zapoznawania się z nowymi koncepcjami zarządzania oraz nowymi systemami i narzędziami informatycznymi.

  Czytaj dalejZwiń

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy, jak również przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MARKETING I PR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Inspiracją do stworzenia programu były osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości, które w dotarciu do klienta poszukują ciągle nowych rozwiązań marketingowych. Celem studiów jest zapoznanie Cię z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w kampaniach marketingowych, które jednocześnie pozwalają na zmniejszenie budżetów marketingowych i optymalizację ich efektywności.

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER BHP - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę na temat zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 oraz środowiskiem wg norm serii ISO 14001, metod podnoszenia poziomu warunków pracy, prawnej ochrony pracy wg norm UE, ergonomii i fizjologii pracy, oceny i analizy ryzyka związanego z zagrożeniami zawodowymi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻER ZAKUPÓW - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów w bezpośredni sposób wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MENEDŻERSKA AKADEMIA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ, CZYLI NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE RELACJAMI W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Analiza Transakcyjna /AT/,  której twórcą jest Eric Berne odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. Posiada interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system / organizację / oraz określić kierunki i sposoby zmian. To spojrzenie z wyższego poziomu, z którego widać strukturę, wzorce komunikacyjne, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby motywowania pracowników, style pracy i sposoby strukturyzacji czasu, ułatwia tym samym szybkie reagowanie „tu  i teraz” i doskonalenie perspektywy widzenia wielości zjawisk zachodzących w firmie. AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • NEGOCJACJE W BIZNESIE - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERISTY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  O sukcesie współczesnych organizacji decyduje przede wszystkim wiedza i umiejętność efektywnego wykorzystywania informacji przez pracowników, specjalistów i kadrę zarządzającą. Do istotnych umiejętności, przyczyniających się do osiągania celów biznesowych, należą między innymi te, związane z prowadzeniem negocjacji i mediacji. Rozwój kompetencji elastycznego stosowania strategii i metod prowadzenia negocjacji oraz umiejętność dopasowania ich do różnych kontekstów sytuacyjnych, to główny cel studiów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • NEUROLOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia mają charakter doskonalący, znacznie poszerzają i ugruntowują teoretyczną wiedzę dotyczącą zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażają słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • NOWOCZESNE MODELE BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dynamika zachodzących zmian kreuje nowe wyzwania w naukach o zarządzaniu. Wychodząc naprzeciw owym zmianom zdecydowaliśmy się otworzyć kierunek studiów Nowoczesne modele biznesu przedsiębiorstwa. Studia przybliżą również kwestie dotyczące szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wartością przedsiębiorstw.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Kierunek daje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Podstawowym celem studiów jest rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności zarządzania organizacją i zasobami ludzkim oraz wdrażania narzędzi KZ (kontroli zarządczej) w organizacji i skutecznego monitoringu realizacji zadań.  Rozwinięcie tych umiejętności zostanie oparte o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, normy i zalecenia m.in. ISO 9001 i 27001. Wdrożenie tych rozwiązań ma również walor ekonomiczny – pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania środkami publicznymi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia w celu realizacji wymagań prawnych, spełnienia oczekiwań pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej sytuacji finansowej placówki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODYPLOMOWE STUDIUM DLA DOKTORANTÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   

  Celem podyplomowego studium dla doktorantów jest zdobycie przez wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:
  • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy, nauki społeczne, dziedzinie nauki, nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej, ekonomia
  • rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY I ZARZĄDZANIE POSTAWĄ DLA LIDERÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Współczesne modele przywództwa podkreślają dominującą rolę kompetencji związanych z umiejętnościami emocjonalnymi   i społecznymi liderów. „Porozumienie bez przemocy” to odpowiedź na potrzeby współczesnych organizacji. Pokazuje, jak przez lepsze rozumienie siebie otwiera się możliwość rozumienia innych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROFESJONALNY COACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów uczy zasad, kompetencji i narzędzi coacha zgodnie ze standardami największej międzynarodowej organizacji coachów International Coach Federation.  Stwarza warunki do praktyki, ćwiczeń, feedbacku i własnego rozwoju. Poprzez interaktywną formę zajęć oraz samodzielną praktykę słuchacze poznają specyfikę pracy coacha w różnych obszarach: menedżerskim, rodzicielskim, wellness, zen, coachingu zespołów. Jest to intensywny i zintegrowany do ośmiu treningów program zakończony superwizją.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROGRAMISTA FRONT - END ANGULAR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie programistów front-end. W czasie trwania studiów nauczysz się m.in.: programować w języku JavaScript, TypeScript oraz w takich frameworku jak firmy Google jak najnowszy Angular. Poznasz także kompleksowe metody budowania aplikacji hybrydowych z wykorzystaniem technologii webowych. Wykorzystasz jako backend serwer Node.js dla swojej aplikacji. Nauka opiera się na tworzeniu realnych projektów informatycznych dopasowane do aktualnych potrzeb rynku IT.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest poznanie psychologicznych aspektów odżywiania się człowieka oraz pomoc osobom pragnącym zmienić swoje nawyki żywieniowe.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Nowoczesny manager wie, jak istotne w zarządzaniu firmą jest opanowanie technik wspomagających efektywne kierowanie pracownikami i wpływania na decyzje partnerów biznesowych. Są one przydatne w codziennej pracy, rozmowach i negocjacjach, dzięki nim można wpływać na sposób myślenia, emocje czy zachowanie drugiego człowieka.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy na temat wpływu psychiki na stan zdrowia, mechanizmów kształtowania zdrowego stylu życia oraz wzmacniania odporności psychicznej w celu zapobiegania chorobowym skutkom doświadczanego stresu i przyjmowania negatywnych postaw życiowych. Wszystkie nabyte umiejętności będą sprzyjać kształtowaniu osobistej sprawności w międzyludzkim funkcjonowaniu, poprawie stanu zdrowia i zmniejszeniu ryzyka zachorowalności na groźne choroby.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Pracownicy nowoczesnej ochrony zdrowia dla skutecznego wsparcia pacjentów powinni posiadać wiedzę w zakresie psychologicznych uwarunkowań zdrowia i choroby. Studia umożliwiają rozwój niezbędnych kompetencji dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych psychologów i najlepszych w swoich dziedzinach specjalistów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie Ci praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego, finansisty  a także prowadzenia własnego biura rachunkowego i sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING W SEKTORZE PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami prowadzenia rachunkowości  budżetowej oraz  procesem wdrażania i wykorzystania controllingu   w jednostkach sektora publicznego.  Studia stwarzają słuchaczom  możliwość poznania  podstawowych instrumentów controllingu strategicznego i operacyjnego oraz sposobów ich wykorzystania w zarządzaniu jednostkami sektora publicznego.  Istotnym elementem studiów jest możliwość pozyskania wiedzy w zakresie organizacji i wykorzystania audytu w działalności wskazanych jednostek.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W KORPORACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego i finansisty w dużych przedsiębiorstwach, w tym również korporacjach  międzynarodowych. Umiejętności praktyczne, jakie nabywają słuchacze  w trakcie studiów nie tylko wzbogacają ich  kompetencje, jako pracowników, lecz również zwiększają  ich trakcyjność na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na odpowiedzialne pełnienie funkcji wykwalifikowanych specjalistów służb finansowo-księgowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • STARTUP ACADEMY - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jednym z kluczowych czynników sukcesu w biznesie jest dobry pomysł. Pozbawiony środków finansowych i determinacji na zawsze może pozostać tylko niezrealizowanym konceptem. Unikatowa idea, wsparta kompetencjami interpersonalnymi, menadżerskimi, odpowiednim know-how oraz umiejętnością wykorzystania doświadczeń innych przedsiębiorców pozwala tworzyć nowe, niestandardowe przedsięwzięcia biznesowe.

  Dowedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore, niepełnosprawne i w wiekuj senioralnym poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Instruktor terapii zajęciowej planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TESTER OPROGRAMOWANIA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wykształcenie testerów oraz osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów związanych z rozwojem oprogramowania, np. testowaniem oraz integracją dla aplikacji mobilnych oraz serwerowych. W czasie kursu  nauczysz się m.in.: programować w języku Python, poznasz Selenium Webdriver, SQL-a, Jenkinsa i Docker-a, Jira oraz TestFLOW i platformy w chmurze. Poznasz pracę testera na przykładzie projektu aplikacji mobilnej i webowej. Nauczysz się współpracować w zwinnych zespołach developerskich (Agile) stosujących Scrum/Kanban.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TRANSPORT I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu i spedycji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy związanej ze stosowaniem w praktyce przepisów składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Pozwoli to na swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania oraz pozyskiwania zamówień.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów zarządzających jakością. Dzięki ich umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Dostrzegając narastającą potrzebę przygotowania specjalistycznych kadr dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej, proponujemy studia podyplomowe Zarządzanie kryzysowe. Studia są również skierowane do przedstawicieli takich grup, jak Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, wojsko, służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Odpowiedni towar na półce, szybka i pewna dostawa do klienta, to końcowy efekt tego, czego uczymy. Jeśli chcesz poznać ekscytującą pracę menedżera zarządzającego łańcuchami dostaw oraz najnowsze koncepcje zarządzania i budowania relacji międzyorganizacyjnych, to te studia są właśnie dla Ciebie. Program stworzyliśmy w oparciu o współczesne, sprawdzone, dobre praktyki stosowane przez liderów globalnych branży TSL, którzy na co dzień realizują przepływy towarów między dostawcami a odbiorcami.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zarządzanie nieruchomościami to obecnie zagadnienie, z którym spotykamy się i w naszym życiu prywatnym, i przy okazji prowadzenia działalności gospodarczej. Dobrze wykształcony zarządca nieruchomości nie tylko sprawnie rozwiąże problemy bieżącej eksploatacji danego obiektu, ale i doprowadzi do obniżenia kosztów jego utrzymania, a nawet osiągania z niego zysków.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ - CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia te mają na celu przekazanie Ci wiedzy na temat nowoczesnych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Pokażemy, wytłumaczymy Ci, jak stosować rozwiązania występujące na produkcji. Program studiów przygotowany jest w oparciu o rozwiązania Lean i Kazein.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - AKADEMIA PROJECT MANAGERA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia rozwijają wiedzę i umiejętności zorientowane na dokonania, coraz bardziej cenione na rynku pracy. Wyróżniają się nimi osoby potrafiące wykazać, co zrobiły, a nie tylko co robiły w swojej dotychczasowej karierze. Dlatego najważniejszym zadaniem zespołu trenerów prowadzących zajęcia jest zapewnić, aby każda osoba kończąca Akademię PM-a myślała jak profesjonalny project manager i mogła komfortowo korzystać z narzędzi PM, niezależnie od branży i dotychczasowego wykształcenia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jednym z głównych wyzwań dzisiejszego sportu i biznesu jest stworzenie zespołów składających się z osób, które ufają sobie, rozumieją się wzajemnie, wyznają podobne wartości, potrafią się ze sobą komunikować i wzajemnie się wspierać w trudnych momentach. Nowy kierunek daje gotowe rozwiązania, w jaki sposób można to osiągnąć.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PIENIĄDZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Program studiów podyplomowych łączy najnowszą wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa z nabyciem praktycznych umiejętności w zarządzaniu poszczególnymi dziedzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo ważną wartością studiów jest pozyskanie wiedzy praktycznej w postaci analizy konkretnych przykładów, które są oparte na najlepszych praktykach w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  W czasach, gdy przewagę konkurencyjną uzyskuje się dzięki rozwojowi ludzkich możliwości, gdy kluczowym zasobem rozwijających się obszarów biznesu jest wiedza i strategiczne kompetencje, warunkiem osiągnięcia sukcesu nowoczesnej organizacji jest sztuka zarządzania jej kapitałem ludzkim, ponieważ – jak słusznie twierdził Peter Drucker: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół ludzi jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jest trudnym zadaniem wymagającym dogłębnej i specjalistycznej wiedzy. Oferujemy Ci możliwość zdobycia i pogłębienia tej wiedzy, a także nabycia umiejętności praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY SAP ERP - STUDIA POD REKRUTACJA

  Platforma SAP ECC 6.0 należy do najnowocześniejszych  systemów zarządzania  umożliwiających centralizację i optymalizację procesów biznesowych firm i korporacji. Słuchacze kierunku zdobędą kluczowe kompetencje z zakresu: wiedzy funkcjonalnej i technicznej na temat systemu SAP ECC, jego konfiguracji oraz zarządzania projektem informatycznym klasy ERP 2.0, opartym o rozwiązania firmy SAP SE. Uzyskanie praktycznych i docenianych na rynku umiejętności zawodowych umożliwi absolwentom kierunku szybki start na najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)


PODYPLOMOWE