• EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie edukacji przyrodniczo - leśnej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Program wypełniony praktyczną wiedzą ma wyposażyć  słuchacza w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora. Zakres zdobytych w trakcie studiów wiedzy i umiejętności umożliwia zdobycie lub doskonalenie warsztatu edukatora oraz poszukiwanie nowych możliwości rozwoju zawodowego. 
  Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.
  Zajęcia będą prowadzone na terenie Wydziału Leśnego UR w Krakowie oraz w wybranych ośrodkach edukacyjnych Lasów Państwowych, w wybranych parkach narodowych i na terenie lasów miejskich.

  Dowiedz się więcej

 • GENETYKA I SELEKCJA DRZEW LEŚNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Ideą powstania Studium Podyplomowego Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych jest przejęcie przez Lasy Państwowe priorytetowych zadań wdrożeniowych dotyczących programów doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce w latach 1991-2010, leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek w Polsce, działania Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz przybliżenia polityki leśnej naszego kraju dla wymogów Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Przedstawione wyżej cele muszą uwzględniać nowoczesne kierunki badawcze związane przede wszystkim z leśną genetyką stosowaną. Dyscyplina ta jest aktualnie najszybciej rozwijającą się dziedziną nauk leśnych, której wyniki badawcze umożliwiają uzyskanie postępu ekonomicznego w leśnictwie poprzez zwiększenie produkcyjności lasu drogą selekcji i reprodukcji najlepszych genetycznie drzew i drzewostanów. Istotnym problemem jest również zachowanie leśnej bioróżnorodności na poziomie genetycznym oraz restytucja ginących w wyniku antropopresji ekosystemów leśnych.

  Dowiedz się więcej

 • GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Tematyka zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych obejmuje: zadania i rola współczesnego łowiectwa, polski model łowiectwa, łowiectwo jako stosowana ekologia zwierząt w gospodarce leśnej, planowanie łowieckie i plany ochrony fauny, monitorowanie zwierzostanów, problematyka gospodarowania populacjami zwierzyny grubej i drobnej, szkody i konflikty powodowane przez zwierzęta łowne i chronione, hodowla restytucyjna i wolierowa, choroby zwierzyny i profilaktyka weterynaryjna, wybrane zagadnienia z genetyki zwierząt, przyczyny zagrożeń i wymierania gatunków, formy oraz metody obszarowej i gatunkowej ochrony zwierząt, znaczenie gatunków obcych, sokolnictwo, prawne aspekty łowiectwa i ochrony przyrody wraz z przepisami Unii Europejskiej, ekonomika łowiecka, kulturotwórcza rola łowiectwa, trofeistyka, zastosowanie współczesnych technik w badaniach nad zwierzyną i badania łowieckie w Polsce.

  Dowiedz się więcej

 • HYDROLOGIA I INŻYNIERIA LEŚNA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Problematyka Studiów obejmuje: (1) wodochronne funkcje lasu, (2) infrastrukturę inżynieryjną w środowisku leśnym, (3) techniczne aspekty budowy dróg leśnych, zabudowy potoków górskich oraz budownictwa ogólnego, (4) zagadnienia ogólne i wybrane akty prawne regulujące inwestycje inżynieryjne w lasach. W leśnictwie następują zmiany wymuszające na wielu obszarach nowe podejście do zagadnień zagospodarowania lasu. W zakresie inżynierii leśnej realizacja koncepcji lasów wielofunkcyjnych oraz zasad hodowli lasu bliskiej naturze w pierwszej kolejności zmienia perspektywy problematyki wodochronnych funkcji lasu oraz kształtowania infrastruktury inżynieryjnej. Jednym z założonych celów Studiów jest wskazanie, w jakim zakresie gospodarka leśna może modulować naturalne procesy kształtujące wodochronne funkcje lasu, a budowa niezbędnej infrastruktury inżynieryjnej przekształcać środowisko leśne. Na Studia zapraszamy specjalistów zatrudnionych w leśnictwie, w organach administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących leśnictwo. Zapraszamy także specjalistów z innych dziedzin, pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli, czy też osoby udzielające się w organizacjach ekologicznych, pragnących pogłębić znajomość wodochronnych funkcji lasu oraz inżynieryjnego zagospodarowania środowiska leśnego.

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA PRZYRODY IM. S. MYCZKOWSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe „Ochrona przyrody” są pierwszymi tego typu studiami podyplomowymi spośród wszystkich powołanych przy Wydziale Leśnym w Krakowie. Pierwsza ich edycja odbyła się w roku akademickim 1969/70, co oznacza, że są one jednocześnie najstarszymi studiami podyplomowymi o tym profilu w Polsce. Od początku swego istnienia Studia Podyplomowe „Ochrona przyrody” aż do Jego śmierci były kierowane przez Profesora Stefana Myczkowskiego (1923-1977), który, poczynając od roku 2008, jest ich Patronem. Studia mają charakter ogólnopolski i są przeznaczone dla absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

  Dowiedz się więcej

 • SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Siedliskoznawstwo leśne jest dziedziną leśnictwa niezbędną w kształtowaniu różnorodności biologicznej lasów, przybliżaniu składów gatunkowych drzewostanów do naturalnej szaty leśnej i ochrony ekosystemów przyrodniczych. Znajomość siedlisk leśnych i czynników kształtujących te siedliska doskonalona i unowocześniana w miarę rozwoju pokrewnych dziedzin przyrodniczych stanowią podstawę trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Podyplomowe Studium Siedliskoznawstwa Leśnego ma na celu pogłębienie wiedzy uczestników Studium o siedliskach leśnych Polski na potrzeby pracowników leśnictwa, a zwłaszcza administracji leśnej, Biur Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz specjalistów do spraw rolno-leśnych i ochrony środowiska.

  Dowiedz się więcej

 • UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - studia podyplomowe na kierunku Użytkowanie Lasu i Transport Leśny
  Studia Podyplomowe Użytkowanie Lasu i Transport Leśny, powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej w kraju transformacji w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Zajęcia na SPULiTL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w Krakowie, UP w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie, a także przez specjalistów DGLP i RDLP, jak również osoby związane tematycznie ze Studiami Podyplomowymi Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego. 
  Wymagania rekrutacyjne

  Podstawą przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów II stopnia.

  Dowiedz się więcej

 • UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny" powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej w kraju transformacji w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Kandydaci na Studia powinni mieć ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia – inżynierskie lub licencjackie, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie). Studia są przeznaczone dla pracowników regionalnych dyrekcji PGL Lasy Państwowe, nadleśnictw, urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Studia są popierane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

FiLiPo Ocena

Najlepsza edukacja leśna w Polsce. Uczestniczę więc wiem co piszę. Wielokrotnie nagradzany. Nietuzinkowe zajęcia.